Goudsche Courant, donderdag 7 november 1889

sieta te doen ea tel niets te beloven zqne putij in den lande in hooge mate benadeelt De Begeering beeft het afdeelingsverslag der Tweede Kamer beantwoord omtrent het welaontwerp houdende nadere wijziging dor wet van 1866 op de inkwartieringen enz Aan hen die tegen een partieele regeling bezwaar hadden geeft de Beg te kennen dat de regeling Tan de w jze waarop de voorbereiding en de uitvoering van een eventueele vordering van paarden tullen geschieden geheel op zichzelve staat omdat voorziening in eeagroote behoefte aan paarden fenb een dringende eisch zal zijn zoodat deze zaak geheel buiten verband kan behandeld worden met de nieuwe organisatie der levende strijdkrachten en zelfs met een eventueele wijziging in de organisatie van het wapen der cavalerie De bedoeling is om na het tot stand komen van eene wet het kon besl van 1867 te wijzigen en aan to vullen met betrekking tot bet onderbrengen en hnisvesten van troepen waarbij de verplichtingen der gemeenten en van de ingezetenen nauwkeurig lullen worden omschreven De beoogde maatregel van algem best met betrekking tot de verplichting der ingezetenen om eventueel paarden te leveren zal in hoofdzaak zich aansluiten b j de bepalingen van 1867 en 1S76 houdende dat de levering der paarden moet plaats hebben tegen de prijzen door een commissie van deskundigen te bepalen Het overige betreft voornamelgk de voorbereidende maatregelen om de behoorlijke uitvoering van de wettelijke voorschriften nopens het vorderen van paarden te verzekeren en dit wel met het oog vooral op de omstandigheid om bq mobiliseering van het leger de aanvulling van de sterkte aan dienstpaarden met ongeveer 4000 iinnm dm kortat mogelijkm tijd uit het binnenland voor het leger beschikbaar te kunnen stellen Hierbij neemt de Beg volstrekt niet zonder bewijs aan de beweerde onwaarschijnlijkheid vau eene mobilisatie ten behoeve van een eigen oorlog Zoolang deze niet met zekerheid en juistheid is aangetoond mag ig niet als grondslag van Begeeringshandelingen worden aangenomen in eene zoo gewichtige aangelegenheid Gelet op de omstandigheid die bij mobilisatie de aanvulling der paarden slechts uit het binnenland kan plaats hebben is het voor hel dept van oorlog volstrekt niet onverschillig of ons land al dan niet voor den dienst geschikte paarden oplevert en omdat het in alle opzichten voordeel en gemak zou geven als het remonleeren in het binnenland kan plaats hebben ligt het wel degelijk op den weg van ie Regeering om het fokken en kweeken van deugdelijke paarden te bevorderen De volgende punten acht de Eeg wenschelijk voor de regeling tot voorbereiding en uitvoering van een eventueele vordering van paarden 1 de taxatioprijs kan gevoegelijk tot grondslag worden nenomen voor den prijs van overname omdat de paarden minstens éénmaal in de drie jaren worden gekeurd en getaxeerd de wijze van die taxatie maakt hertaxatie onnoodig 3 voor de vordering aangewezen paarden zouden na ouernemiiig door het Rijk kunnen worden afgestaan aan officieren die bij mobilisatie bereden worden en de verrekening met het Kijk zou op de gewone wgzo kunnen geschieden Oostenrijk bemerkte eindelijk in welke moeielijkheden de slimme staatkunde van zijn machtigen nabuur het had gebracht de bondgenoot van gisteren zou morgen een vijand zijn Wat beteekeneu de beloften der diplomaten Een van hen heeft het ons duidelijk gemaakt toen hij zeide dat de spraak ons gegeven was om onze gedachten te verbergen Beloften van onzijdigheid erkende rechten telegrammen in cijferschrifl en geheime depêches in de portefeuilles van buitengewone gezanten en kabinetscouriers laten gewoonlijk de dingen zooals zij zijn indien zij geene spoedig op handen zijnde losbarsting van het onweer aankondigen Men verhaalt dat op den vijftienden Juni van datzelfde jaar de minister van koning Wühelm toen de Italiaansche gezant zijn kabinet verliet tot dezen zou gezegd hebben Aanstaanden Dinsdag zullen wij den oorlog hebben wij moeten vertrouwen maar toch niet vergeten dat de almachtige God soms grillig is Negen dagen gingen voorbij en het kanon donderde in de velden van Bohème en langs de oevers van de Mincio Oostenrijk zag zich op hetzelfde oogenblik door twee vijanden aanvallen Eindelijk was het oogenblik gekomen om onze laatste provincie van de Oostenrijkers te bevrijden Uit alle deelen van Italië kwamen de vrijviilligers by duizenden aansnellen op de roepstem huns konings gelijk ook voor zeven jaren het geval was geweest even als toen zwegen de partijschappen en werden persoonlijke meeningen vergeten De i et belang van de gemeentebesturen en de onderlilige controle van de paardenhoudera zgn voldoende tot wering van misbruiken voor t geval dat de eigenaars der paarden niet in t bezit daarvan blijven 6 de loting zal aan de keuring voorafgaan om te voorkomen dat alle ingeschreven paarden moeten worden gekeurd de paarden belast naar de Ie kl zullen d omniet ter keuring worden opgeroepen om niet onnoodig lasten op de eigenaars te leggen ook onder paarden voor den landbouw bestemdzgn er velen geschikt voor den dienst bij de treinen eerst de praotflk zal kunnen aanwijzen dekosten aan het keuren enz der paarden verbonden omdat na de eerste keuring vele paarden vanzelfuitvallen Te Brisbana de hoofdplaats van Queensland in Australië ia de eerste opera in het Tolapük gegeven De schouwburg directeur Nickolson hield vooraf voor het opera personeel een cursus van tien lessen in het Volapiik daarna werd Meyerbeer s Profeet door Nickolson in Volapük overgebracht ingestudeerd en weldra verkondigden reusachtige plakkaten de eerste voorstelling van De Profeet in het Volapük tegen verhoogden toegangsprijs De schouwburg was overvol en de byval zoo groot dat de voorstelling nog tienmaal moest herhaald worden Het Neue ZeUtchrift für Mmik waaraan Caecüia het bovenstaande ontleent voegt hieraan toe Het zij ze in Volapük zingen of in eene andere taal van vele zangers verstaat men meestfil niets Een millioenen erfenis uit Zuid Afrika is onlangs aan eenige arme inwoners van Berlijn ten deel gevallen In t begin dezer eeuw was een bloedverwant van de 2 broeders Plocke schoenmakers te Berlgn een grootvader of oudoom naar Engeland en van daar naar Kaapland verhuisd en had zich daar een vermogen van honderdduizend thalers verworven Deze landverhuizer stierf in 1835 in Kaapland en zijne klemkluderen maakten aanspraak op de erfenis Langen tijd bestreed het Engelsche ministerie van koloniën deze aanspraken en toen eindelijk het recht bewezen was kwam men met het voorwendsel dat de aanspraken verjaard waren en dat daarom de erfenis aan de Engelsohe kroon verviel Thans is het eindelijk de familie Plocke gelukt de regeoring der Kaapkolonie tot erkenning van hun recht te bewegen 20odat het kapitaal waarvan de Kaapregeering de rente behoudt maar dat toch nog omstreeks 1 000 000 mark bedraagt weldra aan de erven zal worden uitgekeerd Omtrent de werkzaamheden der naar Babyion gezonden Amerikaausche expeditie wordt het volgende medegedeeld Men is te Nippor het oude Nipur een middelpunt van oud Chaldesohe beschaving beginnen te graven en heeft den grooten Baalslempel aldaar reeds vrijgemaakt Terwijl vroeger werd aangenomen dat deze omstreeks 3000 voor Christus Vioor UrBau koning van ür gebouwd wurd blijkt nu dat die koning den tempel enkel gerestaureerd heeft Voorhanden tegelstempels voeren den bouw terug tot Naran Sin zoon van Sargon I 3760 v Chr Bij het opgraven werd ook de tempelbibliotheek ontdekt met meer dan 2000 leemtafels republikeinen schaarden zich vroolijk in de gelederen van het leger en Garibaldi verliet zijne kluis te Caprera en ontblootte opnieuw zijn zwaard datj in zoo menigeu roemrgken slag in de zon geflikkerd had Wie zou gezegd hebben dat Custoza zoo bekend in de geschiedenis dat reeds zoo noodlottig geweest was voor Italië op den verjaardag van den roemrijken slag van San Martino weder het tooneel zou zijn van een nationale ramp en dat tot schande van de moedige wapenfeiten van dien dag Venetië niet aan Italië maar aan Frankrijk zou afgestaan worden In dien dag wist bet leger te strijden en te sterven maar de hoofden wisten niet te overwinnen Wij zullen de groote en edele daden van dien korten oorlog aan den huiselijken haard vertellen niet alleen om de gevallen helden te verheerlijken maar om daaruit leering en voorbeeld to trekken Hier zullen wij alleen eenige merkwaardige datums in herinnering brengen In den avond van den 248ten Juni zou geene der beide partijen diu feestreden hadden op het slagveld waar koning Karel Albert achttien jaren geleden te vergeefs voor Italië gestreden had hebben kunnen zeggen dat zij overwonnen had De Italianen handelden alsof zij den slag verloren hadden de Oostenrijkers hadden zich binnen Verona terug getrokken De oorlog was nauwelijks verklaard een gedeelte slechts van het jeugdige Italiaansche leger was in het veld geweest het zou den onzen gemakkelgk geweest zijn om aanvallenderwijs te werk te van welke echter vele gebroken waren loopend van 2000 v Chr tot op Artaierxes Longimauus Daaronder zgn godsdienstige gezangen tooverfori mules astronomische geschriften kouingslijsten gesohiedkundige en taalkundige werken gevonden Circa een eeuw geleden stierf iemand te Delft die een vrg aanzienlijk kapitaal moet hebben nagelaten waarvan een groot deel nog zou berusten in handen van de Weeskamer te Batavia Een zekere zaakwaarnemer kwam dit te weten hij wist verschillend waarschijnlijke erfgenamen op te sporen en deze van harte geneigd om zich zoo n buitenkansje niet te laten ontglippen waren spoedig bereid om aaa gameiden zaakwaarnemer volmacht te geven om dez erfenis quaestie voor hen uit te pluizen en hem t geven 10 pCt van het te verwerven kapitaal voor zijn moeite en te betalen de verschotten Nu dit laatste bleef niet uit verschotten moesteo betaald worden maar de verwachte erfenis kwam nog niet opdagen Dit begon sommigen van de lastgevers te verdrieten en t verdroot blijkbaar den zaakwaarnemer óA Althans aan een paar der erfgenamen deed hij zijn last opzeggen en ook van die zijde werd hem opzegging gedaan Evenwel tegen dezen laatsten stelde de zaakwaa nemer eene vordering in tot betaling van BOOO op grond van en bepaling in t contract van lastgeving Dat wanneer de lastgevers hun lastgeving introkken zij aan den zaakwaarnemer vooj zgne bemoeiingen zouden betalen dat bedrag Gisteren werd voor de Haagsche rechtbank in dez zaak gepleit Mr Th G van Eek trad op voor den eischer en mr G van Kossem voor den gedaagde De laatste erkende de lastgeving maar ontkende de schuld terwijl waar alleen de handteekening van gedaagde onder het bewuste geschrift voorkwam waar het die ƒ 5000 betrof slechts begin van bewgs was geleverd dat niet was aangevuld bg het geding Namens den eischer word beweerd dat die bepaling was een onderdeel van deze overeenkomst van lastgeving Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald over 14 dagen Eene nieuwe inrichting voor bet verzenden der brieven welke tot nog toe nergens bestaat trad sinds 1 November te Berlijn in werking Ten behoeve van een snelle verzending eo bestelling van brieven wordt op werkdagen tamshen 10 uur s morgens en 7 uur s avonds een bijzondere straatpostdienst in het leven geroepen De invoering van dezen dienst beeft ten doel den tijd die nooJig is om van de verschillende hulpbrievenbussen naar het hoofdkantoor te rijden te besteden aan het stempelen en sorteeren der brieven Daarmede wordt te Beriijn eene bespoediging verkregen van gemiddeld een uur Voor den straatpostdienst zijn bgzonde wagens gebouwd ingericht als oen postkantoor in het klein met stempels sorteerknsten enz De ritten van de straatpostwagens zijn zoo geregeld dat zij van U verschillende standplaatsen aan de stadgrens ieder uur afrijden onderweg de hulpbrievenbussen ledigen en verwerken en aan het hoofdkantoor de reeds verwerkte brieven afgeven De richting welke i straatpostwagon neemt is boven de aan den wagen gaan en den veldtocht met beter succes voort te zetten Van den goringsten soldaat tot de generaals en de beide zonen des konings toe hadden allen bewijzen gegeven van moed en geestkracht in het eerst waren de vijanden zelven niet zeker dat zq diet overwonnen waren en toen daags na densUg de generaal Lamarmora zijn soldatenhart geweld aandoende onze divisies liet tertigtrekken om l Volta Goito en Solferino dapper wederstand te bieden duchten allen aan de eer van Italië De vluchtelingen keerden terug in de gelederen die zij verlaten hadden de weer voltallig geihaakte regimenten en divisies bezetten het slagveld en de koning zelf kon uit Cerlungo den 26Bton aan Uasooli den toenmaligen eersten minister schrijven dat hij goedsmoeds kon zijn omdat die eerste veldslag noen gewonnen noch verloren was Weinige dagen later begon do strijd opnieuw Den vijfden Juli hoori men de kanonnen die Borgoforte beschoten byns op hetzelfde oogenblik trok generaal Cialdini met vijf afdeolingen op drie plaatsen de Po over Toen de Oostenrijkers Kovigo ontruimden lieten zij de forten springen verbrandden de bruggen over de Adige en trokken zich tot over de Livenza terug intusschen waren eenige van onze regimenten door de vallei van de Brenta voortgerukt tot Levico Dl was de wraak der Italianen die zich door verscheidene kleine overwinningen wisten schadeloos te stellen voor dien eersten noodlottigen veldslag ITordt vervolgd hangende brievenbus aangewezen Door deze bus is het publiek In de gelegenheid gedurende den rit nog brieven te verzenden Het volgend antwoord dat onlangs de leden der commissie uit don Parijschen gemeenteraad belast met het onderzoek naar de wgze van proviandeerenJ te Amsterdam ontvingen van oen niet oflicieel doch welingelicht persoon wordt door de Töffl Bundtciau medegedeeld Op de vraag van den voorzitter der commissie waarmede men in geval Amsterdam het middelpunt der verdediging ingesloten en belegerd werd de 500 000 menschen die er zich zouden bergen dacht te voeden kreeg hij tot antwoord Met papier mijnheer Wij hebben moet u weten stapels brochures couranten open brieven en geleerde en nietgeleerde werken over de mogelgkheid om onze stad van proviand te voorzien aan de verwezenlijking dezer plannen denkt niemand maar telkens als ons Ministerie van Oorlog op dit jebrek in onze landsverdediging opmerkzaam werd gemaakt antwoordde het met eeu opsomming van maatregelen waardoor in belangrijke mate de papiervoorraad werd vefmeerderd Wat zouden de Pruisen het toch slecht bg ons treffen eerst bijna verdrinken door de papieren vijf voet water en dan als ze daarover gezwommen zijn iu Amsterdam stikken in de papierproppen In het Tgdich v Geneeituiide geeft dr Van Dooremaal een belangrijk opstel over de blindheid in Nederland Terwijl thans in Europa ongeveer 300 000 blinden zijn waarvan 100 000 niet blind haddon behoeven te worden is de toestand in Nederland gunstiger dan ergens elders Dit bewijzen de volgende cijfers In 1869 waren in ons vaderland 1593 blinden of 4 46 op de 10 000 inwoners tegon 7 61 in Zwitserland 8 11 in België 8 36 in Frankrijk 8 79 in Duitschland 9 84 in Engeland 10 16 in Italië 12 01 iu Hongarije en 22 45 in Finland Deze gunstige verhouding nu bestond een tiental jaren vroeger in 1859 nog niet het aantal blinden was toen 1992 en Nederland stond toen onderde landen volstrekt niet vooraan Juist in dit tijdvak ligt echter de groote werkzaamheid van Donders voor het oogheelkundig onderwgs en de behandeling van onvermogende lijders Merkwaardig is het dat deze vooruitgang niet is gevolgd door Brabant en Limburg doch daar integendeel het aantal blinden toenam van 213 op 302 en van 177 op 209 De oorzaak van deze hooge cijfers zoekt schrijver in hot verzuimen van de voorzorgsmaatregelen tegen oogontsteking der zuigelingen waardoor elders veel blindheid wordt voorkomen Eene tweede oorzaak van verbetering schuilt in de organisatie van den oogheelkundigen dienst in de gestichten te Ommersohans en Veenhuizen op voorstel van prof Snellen die daar in 1860 op 5213 verpleegden 822 ooglijders vond Eene derde oorzaak zoekt schrijver in de verbeterde weezenverpleging in de vacantiekolonies en dergl Iu hoever de fabriekshygiène op de bli jdheid invloed uitoefent is bij gebrek aan statistiek nog niet te zeggen toch zou meent schryver een geneeskundig fabrioksinspeoteur ruim werk vinden Als laatste oorzaak zgn te noemen de pokken Van de 34 blinden in do statistiek van Magnus die hunne blindheid aan de pokkeu hadden te wgten was geen enkele gerevaocineerd 10 waren niet gevaccineerd Zooals men weet moest vroeger j doel der blinden op rekening van de pokken gesteld worden Zooals men ziet kan voor het meerendeel dezer oorzaken van blindheid tydige geneoAundiga hulp den droevigen aHoop voorkomen Aau Donders is hot te danken dat die hulp meer en meer onder ieders bereik komt Donders heeft vroeger eens gezegd De statistiek zal uitwijzen dat het aantal blinden in do laatste 20 jaar is afgenomen Aan een dankbaar volk de plicht om dat woord te bevestigen Se Gelderlander deelt als waar gebeurd hot volgende mede Hot volgende voorval uit het leven van een geneesheer kan aantoonea hoe moeilijk het dikwyls 13 era te bepalen of de dood is ingetreden vooral hl groote epidemieën in hoofdzaak bij cholera Tevens zal er uit blijken hoe moed en tegenwoordigheid van geest een mensch het leven redden Het was Juli van het jaar 18 toen Groningen geteisterd werd door oen verschrikkelijke choleraepidemie De doodgravers hadden druk werk Nu eens groeven zij een graf kuil voor eeu Igk der eerste tlasso dan weer bevonden zij zich op de plek waar ne armen hun laatste rustplaats vindon Niemand rgk of arm kind of grijsaard niemand werd gespaard door den ontzettenden vijand die als alvernielend monster uit Azië tot ons was gekomen Gromngeu was toen nog een vesting en had een sterk garnizoen Weldra was het militair hospitaal opgevuld met Iqders van welke de meesten stierven Zoodra een soldaat gestorven was werd bet Igk Baar een groote daartoe ingerichte zaal gebracht in een kist gelegd en met een Uken overdekt waar het dan bleef staan totdat er zekerheid bestond dat van schijndood geen sprake meer kon zijn Des nachts werd in dit vertrek steeds gewaakt door een geneesheer die dan tevens den dienst waarnam in het hospitaal De nacht was warm maar in de zaal der dooden werd het kunstmatig koud gehouden In twee lange rijen stonden een dertigtal kisten in het ruime vertrek de witte lakens maakten eeu huiveringwekkenden indruk De droefgeestige stilte werd slechts gestoord door het knabbelen van muizen achter het houten beschot en toch was er onder al die dooden een levende Big het raam aan een klein tafeltje opgestapeld met boeken zat een jonge man Hij werkte kalm en bedaard door zander er san te denken dai hij zich iu een grooten grafkelder bevond Het licht van een half afgebrande kaars viel op zijn schoon verstandig gelaat de groote blauwe oogen teekenden moed en zelfvertrouwen en het zware krullende bruine haar schonk den gefaeelen persoon iets aantrekkelijks Hg waakte Het was stil doodstil I Zelfs de ademhaling van den lezenden geneesheer kon men niet hooren Plotseling echter was t alsof iemand zuchtte De jonge man hief luisterend het hoofd omhoog maar hoorde niets hij moest zich vergist hebben Nauwelijks had hij zijn gemakkelijke houding weder aangenomen toen nogmaals maar iets duidelijker dan te voren een zucht werd geslaakt De doktor sprong op en blies zoo snel mogelijk de kaars uit Daarop ging bg op zijn teenen van de eene kist naar de andere voelende en tastendie Neen neen allen waren wel degelijk dood Zou hg zich dan toch vergist hebben Maar toch 1 Daar hoorde bij een geluid alsof iemand rilde hij legde zijn hand op bet laken en de man er onder trachtte zich in zijn nauwe ligplaats te bewegen Met een kalme stem alsof hg aan een ziekbed stond vroeg de jonge man Wel vriend hoe gaat t er nu moe tis koud ik bevries Ja ventje e hebben je in oen koude kamer gebracht omdat je zoo n hevige koorts hadt Je moet nog vijf minuten stil blijven liggen zouder je te bewogen Beloof je mij dat t is voor je bestwil De soldaat beloofde het en de geneesheer snelde weg in de duisternis met moeite zgn weg vindende tusschen de kisten Hij haalde met den grootsten spoed een paar ziekenoppassers en ging met dezen terug naar bet lijkenvertrok De uil den doode herrezcne werd opgenomen en naar een der zalen gebracht waar de dokter hem dadelijk opwekkende middelen toediende terwijl hg hem warm deed toestoppen zonder dat tic man vermoedde van waar hij kwam Wij kunnen verder kort zijn De zieke die tusschen dood en leven gezweefd had herstelde vrij spoedig en verliet het hospitaal zonder té vermoedan dat hg reeds eenmaal in het kleine huisje van zes planken bad gerust Berst later veel later boorde hij bet geval en begreep toen aan welk ontzettend gevaar hij was ontsnapt Algemeen werd het gedrag van den geneesheer bij deze gelegenheid geroemd Indien hij de tegenwoordigheid van geest niet gehad had om het licht uit te blazen zou de man als hij het laken van zich had afgeworpen waarschijnlijk van schrik gestorven zijn zoodfa hij bemerkt had dat hij in een grooten grafkelder lag te midden van lijkeu Menigeen zou ook eerst hulp gehaald hebben vóór hij de griezelige taak aanvaardde om in de diepste duisternis den levende onder de dooden te gaan zoeken Ware zulks io dit geval geschied dan zou de hulp waarschgnlijk te laat gekomen zijn want hier was in de eerste plaats een geruststellend woord noodzakelijk De schijndoode die nog leeft en een welgesteld landbouwer in Overgsel geworden is spreekt nog steeds met daukbaarheid over den man die hem door zijn groote tegenwoordigheid van geest het leven redde Te Christiania hebben de meisjes uit do lucifersfabrieken verleden week hel werk gestaakt en een bekend socialistisch woordvoerder tot hun leidsman gekozen De dichter Bjorustjerne Bjórnson verzocht den bisschop Essenstrop om als bemiddelaar op to treden doch deze weigerde dit met het oog op zijn officieele positie Vrgdag volgden de workstaaksters het elders gegeven voorbeeld on werd er een groote optocht door de straten der hoofdstad gehouden Voor de inzending van vee uit Nederland naar de tentoonstelling in Argentinië had zich een com missie gevormd aan wie de Minister uitzicht op 24 000 Bijks subsidie gaf indien provinciën maatschappijen en particulieren toezegging deden voor de verdere eventueel te Igden schade Op aanvraag van de commissie hebben toen verschillende provinciën Friesland o a voor ƒ 4000 deelgo nomen in een waarborgfonds doch toen de commissie daarop aan den Minister vroeg waarop zg definitief kon rekenen kon de Minister niet verder gaan dan 12 000 om in de helft der schade te deelen het overige moest op andere w jza gevonden worden De commissie heeft zich nu opnieuw tot de provinciën en maatschappijen gewend en op haar oorspronkelijk bedrag bezuinigd o a door het paviljoen van 10 000 te schrappen Het hoofdbestuurder Fr My van Landbouw gesteund door particulieren met geldelijke toezeggingen tot p m ƒ 1000 heeft besloten voor 1600 in het waarborgfonds deel te nemen mits bij het koopen van het te zenden vee worde gelet op maat en melkrijkheid Het overlgden van den Franschen letterkundige Ëmile Augier breng de volgende anecdote in herinnering Op zekeren dag bezocht Augier z jn medewerker Jules Sanduau Juist hield onder het venster eeu orgeldraaier stil en begon met zijn piuziek Sandeau die zeer zenuwachtig was wist niet hoe spoedig hij een stuk kleingeld uit liet raam zou werpen terwijl bijden man toeriep Ziedaar goede man maak als je blieft datje wegkomt Weet je geen beter middel om je van die plaag te verlossen vroeg Augier Die man komt natuurlijk terug Helaas neen was het antwoord Ddn zal ik je er een aan de hand doen hernam Augier Ik woon in de Rue des Martyr een buurt die door virtuozen op het draaiorgel druk wordt bezocht Nauwelijks bad ik deze woning betrokken en bet venster geopend of een orgeldraaier vertoonde zich op het trottoir en begon het Miserere uit V erdi s Troubadour te spelen Terstond gaf it de levendigste blijken van belangstelling Nu begon hij eeu wals van Strauss te spelen Ik nam een stoel en ging op het balkon zitten De man speelde vervolgeus Partant pour la Si rie en ik applaudisseerde uil alle macht Daarop weerklonk Void Ie taire uit Offenbach s operrette La Grand ducAeiêe de Gerohtein Nu riep ik mijn medebewoners dat allen toch aan het muzikale genot zouden deeluemen Nog meer riep ik den straatmuzikant toe Hij begon opnieuw om ten slotte zgn muts af te nemen met de bedoeling dat ik hem eeu belooniag zou toewerpen Nu verdween ik evenwel bliksemsnel en sloeg achter de raamgordijnen een tooneeltje gade dat op elk ander dan mij een tragischeo indruk zou hebben gemaakt De man wierp eeu wanhopigen blik naar mijn balkon Eindelijk hing hij zijn orgel over den mg sloeg de vouwstoel waarop hg zijn orgel had neergezet toe en na zich blijkbaar mijn huisnuminer in het geheugen gepreiit te hebben strompelde hij verder Vijf of zesmaal herbaalde ik dezelfde manoeuvre met zgn kunstbroeders en nooit heeft sedert een orgeldraaier voor mijn deur stilgestaan om mgn oonin kosteloos op zijn muziek te vergasten Boiteolaodsch Overzicbt Aan het feestmaal dat door den sultan ter eore van het Duitsche keizerlijk paar in Yildiz Kiosk werd gegeven namen 120 personen deel De sultan ontving zijne gasten aan de stoep hielp de keizeriu uit het rijtuig en geleidde haar in het paleis Nadat de buitenlandsche gezanten en hooge Turksche staatsambtenaren met hunne eohtgenooten aan den keizer en do keizerin waren voorgesteld begaf men zich naar de tafels die in twee naast elkaar gelegen zalen waren aangericht Aan de eeretafel zat de keizer links de keizerin rechts van den sultan Aan de rechterhand der keizerin was prins Hendrik gezeten dan volgde graaf Herbert Bismarck Ook den gezanten was aan de eeretafel plaats aangewezen Keizer Wilhelm droeg de roode uniform der lijfwacht Het maal bestond uit twaalf gerechten en jverd aan de hoftafel in gouden schotels aan de tweede tafel in zilver opgedragen Bovendien werd de maaltgd door muziek opgeluisterd Na afloop onderhield de koizer zich geruimen tijd met de gezanten en vervolgens werd de algemeeoe verlichting van het park in oogenschouw genomen die met een vuurwerk eindigde De keizer on de keizerin zijn zeer tevreden over de gastvrijheid des sultans die geen kosten heeft gespaard om zijn gasten zoo feestelijk mogelgk te ontvangen Waar het geld vandaan moet komen deze zorg laat de sultan over aan zijn minister van Ananoiën Op uitdrukkelijk verlangen van den