Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1889

Dr Thome Thome bestreed een door tegenstanders der inenting vaak gebezigde bewering dat de Termiudering bij de sterfte ten gevolge van pokken in de laatste SS jaren slechts een der gevolgen was Tan den Tooruitgang der hygiène niet van de vaccine H i toonde aan dat de verminderde pokkensterfte het meest merkbaar was bij kinderen beneden dec ouderdom van 6 jaren den levenstijd waarin deie sterfte vroeger hot grootst was en gedurende welken ze thans bjjna is opgehouden Wat mazelen roodronk en kinkhoest betreft was wel de sterfte in die levensjaren door den vooruitgang der hygiène verminderd maar toch bleef de verhouding daarvan tot de algemeene sterfte dezelfde als te Toren Van typhus kwam nooit een geval van kindersterfte voor Dr Bauch deelde staaltjes mede van ds bondige wqze waarop men in den staat Illinois tegenover tegenstanders der inenting te werk gaat Den eenigen tegenstand ondervindt men daar van enkele Ëngelache landverhuizers Dezen lieden werd bericht dat het hun geheel vrij stond de vaccine al dan niet toe te passen maar dat zij het grondgebied van den staat niet oningeent mochten betroden Ken ander voorbeeld vi n het krachtig optreden der Amerikaansche overheid was het geval van het stadje Cable waar pokken heerschten terwijl de bevolking in groeten angst verkeerde dat de ziekte ach ïou uitbreiden Dr Rauch zag in dat niets andera kon helpen dan iedereen daar ter stede nogmaals te doen inenten Een bevel daartoe werd uitgevaardigd waarbij bepaald word dat enkel zij die ingeënt waren hunne huizen mochten verlaten terwijl allen die niet aan die behandeling onderworpen waren binnen moesten blijven Deze dwang werd door de politie van staatswege gehandhaafd Dr Eauch zeide dat hij deza handelwijze een groot aantal keeren had loegepastl steeds met het gevolg dat de besmetting dadelijk week Den 27en Maart 1886 werd door oen comité van branders te Schiedam aan een aantal belanghebbenden eene circulaire rondgezonden waarin het wenschelijke werd betoogd en de voorwaarden aangegoTen van de oprichting eener alcoholfabriek ten einde op groote schaal moutwijn te verwerken en zoodoende d u prijs van dat artikel in de laatste jaren aanmerkelijk gedaald weder op te heffen De Maatschappij tot dat doel in het leven te roepen zou werken met een stamkapitaal van 50 000 terwijl tot diking der exploitatiekosten minstens 300 branders zouden moeten toetreden onder do verplichting elke maand ƒ 10 te contribueeren Den 4en Maart d v werd de akte op de in genoemde circulaire aangenomen grondslagen ter teekening aangeboden en met de handteekening van het vereisohto getal branders voorrien onder welken o a de gedaagde A v B handelende onder de firma J F L De pi m 310 eigenaars van branderijen verbonden zich ytegenover de oprichters der naamlooze vennootschap In Mei van hetzelfde jaar zag alsnu evenwel eene tweede circulaire het licht waarbij de eerst aangenomen grondslagen voor een deel gewijzigd werden terwijl den 26en Maart yan 1887 de Maatschappij op deze laatst gelegde basis werd opgericht De daartoe noodige formaliteiten werden behoorlijk in acht genomen en de statuten aan allo onderteekenaars daarenboven toegezonden De contributie werd borger van Italië was en zijn plicht moest doen Hij had zich zelven beloofd en meer dan eens aan Camilla gezegd dat zoo de koning weder den oorlog begon om de grootu onderneming waaraan hij de hand geslagen had te voltooien hij den minister verzoeken zou hem in zijn vroege en rang bij het leger te plaatsen Zijn plan was om zich bij het eerste kanonschot weder op zijn post te bevinden en dien niet te verlaten vóór de oorlog geëindigd was Het liefdevolle en moedige hart van Camilla gevoelde bittere smart over dit besluit want zij wist dat het onveranderlijk was maar zij liet niets van hare droefheid merken en toon alweder het uur van scheiden sloeg kon zij zonder weenen tot haren echtgenoot zeggen Gg hebt gelijk ik zal met moed en geduld op uwe teragkomst wachten De Hoer zal mij en dit kind niet verlaten Zoodra hij dus vergunning gekregen had om de uniform weer te dragen die hij vroeger met zooveel eere gedragen had vertrok hg Te Broseia ontmoette hg bij toeval Galeazzo die de laajste jaren gosleten had in den gevaarlijken en roemloozen oorlog tegen de roevers in Calabrié en nu met zijn regiment bestemd was om deel uit te maken van de eerste divisie van het leger en met groote vreugde de velden van Lombardije teragzag Het is onmogelijk de vreugde der zwagers bij dit wederzien te beschrijven evenmin als hunne geestdrift voor den aanstaanden worstelstrijd Zij btachten twee dagen vertrouwelgk samen doqr toen moes door gedaagde geregeld Toldaan tot November 38 niet medegerekend een termqn van 5 maanden gedurende welken vrijstelling was verleend Daarna evenwel weigerde hij alle verdere betaling waartoe hg alsnu door de eischende vennootschap in rechten werd opgeroepen Het verweer door mr Tels gevoerd wa in hoofdzaak 3 ledig Ie werd hier geageerd doori een persoon tegenover wie men zich niet verbonden had en die ten tijde der overeenkomst niet bestond 2e was die overeenkomst nietig 3e waren de oorspronkelijke Toorwaarden waaronder zij was aangegaan niet vervuld Men had hier te doen met eene eenzijdige belofte aan personen door wie ten deze niet geageerd werd De vennootschap was eisclieres oen lichaam op het oogenblik dat gedaagde zioh verbond nog niet in leven hoe men derhalve de verbmtenis ook wilde opvatten hetzy als eene directe tegenover eiechores hetzij als eene indirecte ter vrille van eischeres als derde in geen geval voldeed zij noch kon zij voldoen aan de bij de wet gestelde eischen Immers van toestettiming of bekwaamheid airt 1356 B W of zelfe van eenen derde art 1353 B W kan geen sprake zijn waar in het geheel geen persoon bestond Ook aan lastgeving aan de ojprichters viel om dit zelfde reden hier niet te denken Maar geteld nu al dat gedaagde zich tegenover eischeres en niet tegenover de oprichters verbonden had dan bleef toch nog die verbintenis vak kracht beroofd Immers elte causa ontbrak haar njen droeg slechts bij tot de exploitatiekosten eene oontrapraes tie stond daartegenover niet Doel Bn mum moesten niet verward worden En wat het iloel aangaat waarmee foor oogen men beloofde t e zullen betalen dfit doel kon niet verwezenlijkt worden nu de fabriek maanden lang haar werk staakte Dat was de re len waarom betaling geweigerd v erd Mr Knottenbelt voor eischeres het woord voerende achtte de tie wèl degelijk ontvankelijk Den 4en Maart hadden de onderteekenaars hun aanbod gedaan hetwelk later door de naamlooze vennootschap was geacce teerld Dat die rechtspersoon bij hetl aanbod nog niet bestond kon nimmer een wettig hezwaar opleveren Was gedaagde vóór de oprichting teruggetreden h j was in zijn recht geweest nu hij evenwel maandein achteroen do verschuldigde contributie willens en wetens had betaald was het orjgerijmd zioh tegeno er de vennootschap niet verbopden te achten die immers wèl in leven was toen de overeenkomst tittschen partijen geperfecteerd werd Kr moge in de circulaire staan tegenover de oprifjhters deze waren met nders te beschouwen als d6 personen in wier i panden de gelofte werd afgelegd welke later door m vennootschap zou aanvaard Worden Ook het gebrek aan causa achtte pleiter onjuist Eene contra praestatie was hier inderdaad rtèl aanwezig juist met het oog daarop was men toegetreden En de wyz ging in de oorspronkelijke grondslagen Daarvan was gedaagde volkomen op de hodgte ge st hij had dus kon hij zich taarmejde niet vereenigen geen 18 maanden lang de contributie moeten betalen Tot het bewijs dier wetenschap werden hem door eischer twee beslissende eeden opgedragen Na eene uiivoerige re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 30 November Onder het opschrift de werkstaking der rpokers bevat de Neue Jrie Preue het volgende ten beiden zich naar de kwartieren begeven die voor hunne korpsen aan aangewezen waren Ofsdhoon zij niet ver van elkander af waren hadden zg elkaar noch vóór noch na den 24sten Juni weargezion Op dien dag had Gabrio in de eerste gelednren gestreden daarop kreeg zijne batterij bevel om een tweeden aanval af te weren die de vijand tegen onzen linkervleugel beproefde terwijl het vijrae regiment voetvolk en het achttiende van de bersahlieri en de artillerie van de reserve met een gelujt evenredig aan hunnnen moecL in een hollen weg tussohen Monte Magrino en M te Sabbione den rechtervleugel der Oostenrijkers tot voor Monzambaho terug dreven Hij zag niet weinigen van zijn wawnbroeders naast zich vallen maar hij zelf was oi gedeerd teruggekomen uit dien oegelukkigen slag en volgde zijne divisie in den aftocht van den 26sten Toen vernam hij wel eenige onzekere berichten j omtrent zijn zwager hij hoorde dat Galeazzo bij den overtocht van de Mincio zioh onstuimig op dop vgand geworpen had en gevallen was Sommigeè iden dat hij gedood anderen dat hij gewond of j evangen was maar ondanks al zijn nasporingen was het Gabrio niet gelukt iets zekers omtrent den jongen officier te vernemen Vol droefheid en angst schreef hij alles aan Camilla aan vrie hij in den avond van den slag reeds een geruststellend doch treurig bericht gezonden had Toen de wapenstilstand volgde en het gerucht liep dat de vrede gesloten was vroeg Gabrio eenige dagen verlof en keerde spoedig naar De passief e weerstand tegen de verhoogde pr iaa der sigaren duurt ook dit jaar onverpoosd voort ja wordt groofcr zooals blijkt uit hei jongste verslag van hot Oostenrykscho handels Ministerie In het eerste kwartaal van 1889 bracht de verkoop van sigaren sigaretten en tabak 17 446 276 flor jttai winst op dat is 7580 fl minder dan verleden jsat Deze vermindering beteekent op zioh zelf niet veel doch uit de ondordfeelen blpt meer In alle krooalanden is het gebruik van sigaren sterk af en dst van tabak toegenomen enkele soorten van sigaim hebben onder de prijsverhooging zoodanig geledan dat zij weldra geheel dreigen te verdwgnen D van 5 op 6 kreuzer verhoogde Cuba s zijn van IS tot 4 millioen geslonken en de zoogenaamde Ko ten die nu 2 j kr kosten daalden van 169 m 65 millioen De Portorioo s verloren slechts 16 p t de Yirginiers bleven op dezelfde hoogte terwijl het verbruik van sigaretten weder inet 49 milliocD stuks toenam Ken reusachtige schoorsteen wordt nu in eea smelterij b Freiburg in Saksen opgericht Dg waterpasrookgoot is 1 093 Eng el lang loopt ov do rivier en vervolgens 197 voet naar den top vu den heuvel waarop de schoorsteen is gebouwd Op den grondslag die bijna 30 voet hoog is staat da ronde 430 voet hooge toren die een middellijn heeft van 23 voet op den bodem en ruim 16 voet isi den top Er gaan 1 500 000 baksteenen in d i ongeveer 500 000 meer dan aan de nieuwe sluizen van het Merwedekanaal te Amsterdam De koatao zullen ongeveer ƒ 72 000 bedragen Spoorwegpersoneel Onder bet personeel is sod manifest genommerd 3 verspreid waarin wordt opgewekt tot het vereenigingsleven Wy lezen daarin dat dit personeel de volgendeeischen stelt lo Afschaffing van het onbillijke boetestelsel bü alle takken van dienst niet alleen bij den coutrêledienst maar ook afscbaffing der boeten geheven door de inspectién van het trein en stationspersoneel afschaffing der boeten geheven door den dienst der traktie van het locomotie ersoneel in één woord wij verlangen niet meer dat onze gezinnen l den voor de grillen van hoofdarabtenaren wij eischen on volle loon zonder een enkele inhouding hoe oA genaamd 1 2o Het invoeren van een premie of aandeel inde jaarlijksche winsten van de spoorwegmaalsch voor haar personeel niet in verhouding tot de h grootheid der bezoldiging maar in verhouding tot de geleverden arbeid 3o Verhooging der loonon van hot geheele mindere personeel Voor de loonan benoden zeshonderd guldeo met 20 procent voor de loonen boven de zeshonderd tot en met duizend gulden met 10 procent Het minimum der loonen te platte lande mag niet minder bedragen dan ƒ 1 50 per dag en in de steden niet minder dan 2 Wachteresaen moeten voor eea halven arbeidsdag de helft der loonen van mannelijle arbeiders genieten 4o Een arbeidsdag die onder normale omttsadigheden niet langer is dan 10 uur dea daags en uur des nachts voor hen die met den buitendienit locomotiefof treindienst belast ziJB en voor tot overige personeel aan wien de zorgen voor de veiligheid van het verkeer niet is opgedragen dei Milaan temg Hier maakte hij zijne gade deelgenoot Tan zijne vrees dat er een ongeluk had plaats gelui ofschoon hij niets zekere wist Camilla van haren kant gevoelende dat eene nieuwe smart hare moeder treffen zou trachtte zich goed t houden ten einde de angstige vragen harer moeder te kunnen beantwoorden vóór zij van anderen de treurige tijding vernam De oude marchesa die steeds zeer afgezonderd leefde in de ledige zalen van het kasteel toonde niet veel verbazing over het onverwachte bezoek barer dochter die zij toch in geen jaar had gezien Maar bij hare eerste woorden reeds werd zg ongerust en begon iets te vermoeden zij begreep maar al te spofr dig waarom Camilla kwam Haar Galeazzo ofscboon hg dikwerf ongehoorzaam en weerspannig geweest was was toch altijd haar lieveling de hoop van bai geslacht geweest Camilla had bijna geen moed om haar te zeggen dat men na den slag niets zeker van Gajeazzo vernomen had en hare moeder viel haar plotseling in de rede en zeide dat zij niet geloofde niet kon gelooven aan een ongeluk daar dit na twee lange maanden nog niet bevestigd was Daarop na een oogenblik nagedacht te hebben zeide zij dat zij terstond met haar naar Milaan zou gaan oni er met haren echtgenoot over te spreken Die naam gaf zij toen voor het eerst aan den man die voor haar nooit anders geweest was dan mgnheer de ingenieur ordt venolgi daags gedniende IS uoi des nachts gedurende 10 uur Overuren moeten des daags volgens den werkeIgken tijd vergoed worden nachtdienst voor elk uur tegen l a T van het gewone loon Een en ander tot tijd en wgle de regeering een normalen arbeidsdag zal hebben ingevoerd 5o Betere regeling van het vervangingsstelsel bij ziekte of verlof van het personeel waardoor de dienst van den een niet overmatig verzwaard wordt door de afwezigheid van anderen en in dat geval met behoorlgke vergoeding 6o Strenge handhaving van een zevenden rustdag per week zoodat het trein en locomotiefpersoneel gedurende 24 volle uren geheel vrij van dienst is handhaving van één rustdag gedurende elke 14 dagen voor bet stationspersoneel onder dezelfde voorwaarden 7o Streng toezicht op de zuivere en behoorlijke inrichting van de verblijfplaatsen van conducteurs en machinepersoneel gedurende het stilliggen Betere waarborg voor de veiligheid hot leven en de gezondheid van het personeel bij den locomotief treinen rangeerdienst 8o Betere verzorging van het personeel dat in en door den dienst invaliede werd of een ongeneeslijke ziekte lieeft opgedaan die hen tot verder dienstverrichten ongeschikt maakt Betere verzorging van de weezen en weduwen van het spoorwegpersoneel Oprichting van een verplegingsgesticht voor ouden van dagen invalieden en weezen van bet persooneel 9o Eigen beheer van alle pensioen en hulpkassen van het personeel Het bestuur moet in banden komen van mannen uit en door het personeel gekozen bij vrge n geheime stemming lOo Het instellen van een arbeidsraad bestaande uit zes periodiek aftredende leden voor elke maatschappij gekozen uit en door het personeel bij vrge en geheime stemming Deze arbeidsraad moet een vaste Terbinding stellen tuaschen de spoorwegmaatschappijen en haar personeel welks belangen zij bij het spoorwegbestnur moet vertegenwoordigen en in geschillen tuaschen ds Maatschappg en haar personeel bemiddelend optreden De leden van den arbeidsraad moeten bij authentieke akte waarborgen ontvangen dat hun optreden in bet beUng van hun amblgenooten geenerlei nadeelige gevolgen voor hen zelve heeft In Boven Italie zgn alle rivieren buiten hare oevers getreden on in Bologna is eene uitgestrektheid Unds van 20 000 hektaren overstrooAd De bewoners werden met moeite ontzet Tussohen Rome en Civita Vecchia is een spoorwegbrug over den Tiber weggeslagen juist op het oogenblik toen een trein passeeren zou Te Algeri op Sardinië heeft een cycloon ineen halfuur tijds in do ha van alleen eenaohade van 500 duizend lires aangericht Op bet land was het spoorwegverkeer geheel gestremd door de omvergeworpen boomen Messina en Palermo zgn door mi orkaan geteisterd Te Palermo werden 200 huizen door het opgezweepte water vernield en rondom Messina is alles door den stroom weggevaagd van vele wgngaarden is geen spoor meer te vinden Aan de manden der rivieren hebben zich geheele zandbanken gevormd door de meegevoerde slib Het water stroomde met zooveel geweld van de heuvelen dat de woningen aan den voet balrerwege onder het zand en de klei werden bedolven In het aquarium te Londen had dezer dagen een belaagwekkeade wedstrijd plaats tussohen twee mannen die elkaar den naam van den sterksten man ter wereld betwistten Een jong Duitscher met name Sandow had eenigen tijd geleden een prgs gewonnen op een leerling van een zekeren Samaon een bekenden krachtsvertooner Deze daagde daarop zelf den Duitscher uit en ds we strgd bad plaats waarbg Sandow de zege behaalde De vertooning wekte de grootste belangstelling De zaal was geheel vol en een luidruchtige woelige menigte nam met kreten van goed en afkeuring san het gevecht deel De mededingers begonnen met ijzeren staven op borst en armen te buigen en strekken Samson brak een ijzeren draad die om zijn borst was gebonden wat Sandow nadeed hoewel hij eerst eenige moeite scheen te hebben Twee keer spande hij zgn borst vergeefs maar den derden keer brak de draad onder luid gejuich van de toeechouwers Vervolgens brak Sandow kettingen die overzgne armspieren waren gespannen en nadat de kamp geëindigd was volvoerde bij nog eenige toeren zooals het werken met handgewicbten van 300 Eng pd die Samson hem niet kon nadoen Uit alles bleek dat de Eugelschman geslagen was en do rechters beslisten dan ook in dezen zin niettegenstaande Samaon beweerde dat Sandow met oagelgke middelen werkte Sandow zond dan ook een brief aan de Time waarin lij trachtte te betoogen dat de strijd nieteerlijk was geweest en eindigde met zich nog steeds den steitsten mnn ter wereld te noemen Hetpubliek had echter de duidelgkste teekenen gegevendat ook naar zijne meeaing Sandow de zese had behaald Een Engelsch blad deelde onlangs het volgende mede In het laatst van September 1887 heeft iemand te Plymouth Engeland een zeer interessante proef genomen door nl tarwe aan te kweeken van zaad dat in de Egyptische oudheid werd gewonnen Ven een vriend uit Alesaandrie kreeg hij eenige tarwekorrels die gevonden waren bij een mummie in de buurt van de poinhoopen van Memphis opgegraven Die mummie behoort tot de periode der 9e dynastie zoodat die tarwe ruim 3000 voor Christus in het oude Egyptische graf werd gebracht en dus bijna 5000 jaar oud is De korrels werden met groote zorg gezaaid De tarwe schoot op en bereikte toen zg rijp was de aanzienlijke hoogte van 2 tot 2 Meter De bladeren zitten op dezelfde wgze als bij onze tarwe aan den stengel maar er vormt zich niet een enkele aar maar een bosje van dunne stengels die door de zwaarte naar beneden buigen Elk dezer stengels draagt trosvormige vruchten en elke korrel zit in een afzonderlijk hulsel In het volgende voorjaar zullen groote akkers met deze tarwe bezaaid worden want de eerste roef gelukte boven verwachting en het gehalte der korrels is oneindig beter dan van eenige tarweaoorl die thana waar dan ook wordt gewonnen In de vorige week beeft zich aan bet station van Bingthanaps Ome het volgende voorgedaan Een naar Granville bestemde trein reed plotseling af ofschoon zich de reizigers nog in do wachtkamer bevonden Terstond werd het sein tol stilhouden gegeven en de ter verantwoording geroepen machinist verkhiarde dat hij duidolgk de trompet van denconducteur had gehoord en dus meende dat het tijdwas om te vertrekken De conducteur beweerdeechtei dat hg niet had geblazen doch daar eenandere beambte het signaal eveneens gehoord had stelde men een onderzoek in o wellicht een der reizigers zich een ongepaste aardigheid had veroorloofd Terwijl men hiermede nu bezig was weerklonk plotseling weder het signaal Het scheen uiteen goed8reniVa en te komen Men schoof de deurer van open en bevond zich tegenover een groote vette gans die op het gerucht van de spoorbeambten tonen uitstiet welke volkomen overeenkwamen met die welke uit de trompet van den conducteurplachten te komen Het Maandtilad tegen de vtfrvaUching van tewns Uddelen maakt er den heioe iea autoriteiten een grief van dat ondanks zgne ernstige waarschuwing geen maatregelen zgn genomen om de verkoop van loodchromaat voor de kleuring van suikerwerk tegen te gaan Ten bewgze deelt het Maandblad de volgende feiten mede De heer A Greidanus apotheker te Harderwijk zond der redactie een weinig gele kleurstof die hij uit snikerwerkeu in genoemde plaats gekocht afgezonderd had en welke bg chemisch onderzoek bleek te bestaan uit het vergiftige chroomzunr lood oxyde De heer G had onmiddellijk den burgemeester in kennis van de zaak gesteld waarop de politie de sohatlelgke waar aan den leverancier heeft teruggezonden waarom niet vernietigd Verder zou in het plaatselijk Weekblad van Harderwgk oen waarschuwing verschijnen en tevens de hoofden der verschillende scholen verzocht worden op hot gevaar van het gebruik van het bewuate suikergoed Ie wgzen De Redactie van het Maandblad heeft den leverancier van het vergiftige suiker erk om inlichtingen gevraagd Het bleek mi dat een kleurstof citroengeel genaamd hem door een reiziger van een Amsterdamsch huis als onschadelijk verkocht was geworden De chef van deze firma beweerde geheel te goeder trouw gehandeld te hebben en het slachtoffer te zgn van zgn reizigor die zonder zijn voorkennis en om zaken te doen het schadelgke geel als onscbadelgk bg suikerbakkers had aanbevolen Hg beloofde onmiddellgk al zijn klanten te zullen waarschuwen en in het vervolg nimmer andere dan giftvrge kleurstoffen te zullen leveren In een later scbrgven deelde de heer G nog mede dat in monsters suikerwerk van tweA msterdamsche firma s afkomstig eveneens loodverbindingen geconstateerd waren BuHenlandsch Overzicht In den Duitscbon Rijksdag is de strijd over de sooialiatenwet begonnen De belangstelling was echter niet zeer groot en het aantal der tegenwooi dige afgevaardigden buitengewoon gering De beraadslagingen werden geopend door den heer Heichensperger een van de leiders van het centrum die zich namens zijn partij tegen de bestendiging der socialistenwet verklaarde Uitvoerig betoogde de Ket he afgevaardigde dat de strenge maatregelen tegen de sociaal democraten niet alleen hun doel hebben gemist maar zelfs hebben bijgedragen om de pogingen der werklieden om de loonsverhooging te verkrijgen waarop zij aanspraak hebben te doen mislukken Het Centrum zal zich derhalve tegen het voorstel der regeoring verzetten Na Beichensperger sprak de heer Von Cuny een van de nationaal liberalen die gewoonlgk als woordvoeder der partij over juridische zaken optreedt De slotsom van Cuny s lange rede was dat de nationaalliberalen de bestendiging der wet zullen steunen indien het ontwerp bij de beraadslagingen van de commissie in hun geest wordt gewijzigd Ie elk geval zijn de nationaal liberalen tegen de handhaving der verbanning en verla ogen zij dat bet Seichsgerwht de hoogste beslissing blijven behouden Ten slotte sprak nog de sociaal democraat Liebkuecht natuurlijk tegen het ontwerp De socialist sprak vrij kalm zoodat de voorzitter hem slechts eenmaal behoefde te verzoeken zich te matigen Deze drie redevoeringen meer voor de kiezers dan voor den Rijksdag bestemd namen de geheele zitting in beslag Heden komen de woordvoeders der andere partijen aan het woord in de eerste plaats de heer Richter om de bezwaren der Duitschvrijzinnigen tegen de socialistenwet toe te lichten De Duitsche Keizer en de Keizerin worden 12 dezer te Venetië verwacht De Keizer gaat van daar twee dagen naar Monza terwijl de Keizerin op de Hohenzollera blgft 14 dezer wordt de terugreis van Venetië aanvaard om den l 6n te Berlijn te zijn De Pol Corr verneemt dat de keizer op zijn terugtocht van Konstantinopel een bijeenkomst zal hebben met keizer Frans Jozef vermoedelijk te Inusbück De berichten over de wording van de groote con aervatiefrepnblikeinsche partij in de Fransche Kamer gaan op en neer Nu eens luiden zij gunstig straks ongunstig Afgaande op den minder aangenamen toon van sommige radicale bladen zou men kunnen meenen dat de zaken rechts nog al goed staan Men beweert dat de verzameling van alle gematigden reed 300 telt bestaande uit opportunisten leden van het linkercentram en een deel der rechterzijde dat zich bg de opening der zitting bij deze laatste fractie zou inschrijven tengevolge waarvan de eigenlijke rechterzijde tot een zestigtal versmolten nu het linkercentmm tot 150 leden aangroeien zou aangevoerd door Léon Say en met 160 opportunisten tot bondgenooten Reeds zouden alle maatregelen genomen zijn voor het samenstellen van een Ministerie volgens deze meerderheid maar er zou niets gedaan worden om een crisis te veroorzaken In de Hongaarscbe Kamer van Afgevaariïigden is heden een levendig debat gevoerd over de civiele lijst des kiezers De heer Ugran van de uiterste linkerzijde betoogde dat de kiezer is omringd door personen die vijandig gezind lijn jegens Hongarge hij laakte ook ten sterkste de houding van den minister president Tisza die eene verstandhouding tussohen het volk en den koning tegenwerkt Nadat de heer Tisza had geantwoord werd de civiele lijst goedgekeurd De heer Iranyi het hoofd der oppositie verdedigde zijn voorstel strekkende om den minister voor de nationale verdediging in staat van beschuldiging te stellen Zgn grief bestond voornamelijk hierin dat genoemde minister het gebraik der keizerlijke vlag bij de Hongaarscbe militie had gelast De heer Tisza verklaarde dat ofschoon het voorstel slechts een der ministers raakte het geheele kabinet de verantwoordelijkheid van bedoelden maairegel op zich nam Het voorstel Iranyi werd ten slotte met groote meerderheid verworpen De Kamer beeft met groote meerderheid de financieele schikking met Croatié goedgekeurd De ei koning van Servië Milan heeft ter kennis gebracht van het regentschap dat hg over acht dagen te Belgrado zal aankomen en er eenige dagen zal vertoeven Bü de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland hebben de Gladstonianen over bet algemeen de zege behaald en meer zetels gewonnen dan de conservatieven De I aily News acht dit een nieuw bewijs van een verandering in de gezindheid der kiezers De ministerieele bladen niet alleen maar ook de Pali Mall Gazette zijn van oordeel dat bij de gemeenteraadsverkiezingen te veel locale quaestiën in het spel zg n dan dat men daaruit iets van beteekenis omtrent de algemeene politiek kan afleiden