Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1889

ƒ 6 80 Kanarieraad ƒ 7 S0 8 ƒ 8 60 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 Odessa f 6 90 i ƒ 6 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 75 De veemarkt met goede aanvoer handel m prqzen blqven stationair Vette varkens goode aanvoer handel willig 23 a 26 et per half kilo rarkena voor Londen tamelqke aanvoer handel flauw 21 a 22 et magere biggen tamelqke aanvoer handel vlug ƒ 1 20 a 1 10 per week vette achapen goede aanvoer handel flauw 22 a ƒ SO weilammaren tamelqke aanvoer handel flauw 12 a 18 Graskalveren tamelqke aanvoer handel zeer vlug 40 a ƒ 90 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 a 1 50 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Zaterdag 9 November N 4066 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BËURSBEHICHT AMSTERDAM 7 November Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen vast Industrieele waarden williger Turken zeer gevraagd Amerikaanschen met levendigen handel en willig gestemd Burgerlijke Stand GEBOREN 5 Nov Jicobi HarU Bertbi oadm H V lk eo G D der Eie CstUriu Johlaiu ouden J KeiJtK eo G J de Brnio OVERLEDEN 6 Nov A Jigcr haiitr tid W A Kun 7 J f M der Blij 1 A P ln 5 m J A Revet 3 m GEBUWU O Nov F A WillemBe eo M de BraiJD C J Mlize en H ZeverbooD H Woat en M Mo der Stene C ven Willigeo en M na Uiater L J vin Gent eo N Soet Gtouderak GEBOREN Heodrike ouden W Kool en A Opeeboor OVERUOEN N Viiier O m GEHUWD C P Vlefigeert en J C Groeneveld Stolwijk GEBOREN Dirkje oeden P Verkerk en A Sabonw Pieter onden P Venreel en J toeve OVERLLDEN A van der Winden 64 j GEHUWD J Rietveld en H van Dem De inzending van advertentien kan gescUeden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave ADVEIITENTIËN Aan allen die op 6 November j I mfl blgken van belangiitelling gaven betuig ik münen hartelgken èkét C KNAAP mum TE zooF een KAASSTELLING KAASWAGEN KAA88CHBAPMACHINB en BALANS met SCHALEN Adres fr brieven letters F B fl aan het Alg Adv Barean van NLJGH van DITMAB Rotterdam NIEUWE FABAFLÜIES A v OSAt Eeiweg E 73 en 73 STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Rabr Kachelkolen waarnil wg tot 75 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hnia bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Tnrfmarkt H 101 Gouda 7 November 1889 Blooker sCacao Het blü k dat de Terkienngen toot de gemeentenden io de proriociën van Italië ovor het algemeen de Terplaatsing der meerderheid teo gevolge hebbei De gematigden hebben deela het veld moeten ruimen Toor de gesranoeerden en radicalen en deze hebben deela moeten w ken voor de gematigden In de Bomagna zqn de verkiezingen gelp reeds per telegraaf gemeld is ten gunste der socialisten uitgevallen Met belangstelling worden de verkiezingen te Bome die den 10 dezer plaats hebben tegemoet gezien De clerioalen hebben aangekondigd dat zq er geen deel aan zullen nemen doch men gelooft dat velen hunner wel degelqk bq de stembus zullen verschenen om hunne stem te geven aan de radicalen ten einde de regeering eene nederlaag te bezorgen Bq de Dinsdag gehouden verkiezingen te NewYork hebben de democraten met kleine meerderheid de overwinning behaald in de staten New York Maryland Virginie Ohio en New Jersey en met groote meerderheid in lowa De republikeinen overwonnen in Maasa chusets met eene zwakke meerderheid zoomede in Pennsylvanië en Ohio Uit de laatste berichten over Stanley blqkt dat Osman Digna hot bekende Arabierenhoofd toch gelgk had toen hq aan generaal Grenfell te Suakim voor oen jaar mededeelde dat Emin Pacha zich als gevangene in de handen der Arabieren bevond Gelqk men zich zal herinneren liet Osman Digna den Ëngelschen bevelhebber die Suakim kwaw ontzetten weten dat Emin met een blanken reiziger die zich bq hem bevond gevangen was genomen Osmans brief wa gedagteekend 11 October 1888 en uit Stanley s brief blqkt dat Wadelaï den ISden Augustus werkelqk door de troepen van den Mahdi was veroverd Men geloofde Osmans bericht niet daar het vermoeden voor de band lag dat de sluwe Arabier van Kmin s gevangenschap gebruik wilde maken om van de Engelsohen gunstige voorwaarden te bedingen maar nu blqkt het dat Osmau niets dan de waarheid sprak Wadelai de laatste buitenpost dien £ gypt nog in het binnenland van Afrika bezat is gevallen Dit is in elk geval zeker Hoe Emin en zqn lotgenooten zqn ontkomen blqkt niet uit Stanley s mededeelingen Vermoedelqk is het Stanley die toen hq bij het Albert meer Emina brief vond terstond ter hulp trok gelukt den terugtocht van Emin Pacha ie dekken en hem met de overblqfselen van zqn leger mede te nemen naar het Albert meer Van het Albert meer koos Stanley niet den weg naar de Engelsche bezettingen te Mombaasa maar hij richtte zich zuidwaarts ten einde een zijner geliefkooede plannen uit te voeren nl het meer Mouta Nzingé hetwelk onlangs ontdekt is nader Ifl onderzoeken Dit gelukte hom volkomen en zoo vond Stanley dat dit meer eigenlijk de bron ia van ZuidweateIqke takken van den Witten Nijl waarnaar zoo lang is gezocht Bovendien deed Stanley nog vele andere gewichtige geographische ontdekkingen Spoedig zal men hierover zeker meer vernemen want volgens de laatate berichten was Stanley niet meer dan 800 mijlen van het Duitache kuatgebied op Afirika a oostkust verwqderd HARETBEBICHTEN Gonda 7 November 1889 Bij kleinen aanvoer kwam er heden in de graanprqzen weinig verandering De verkoop ging langzaam Gouda Snelpersdruk van A Bmnkka n ZooU Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 7 10 a 7 40 Nieuwe dito ƒ 7 40 a ƒ 7 80 Mindere dito ƒ 7 10 i f 7 30 Nieuwe Polder ƒ 5 76 a ƒ 6 Eoode Tarwe ƒ 6 a 6 26 dito Angel ƒ 6 60 a ƒ 6 76 Kogge Zeeuwsche 6 25 a ƒ 5 60 Polder ƒ 4 25 ƒ 4 75 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 75 a ƒ 4 96 Gerst Winter ƒ 4 50 a 4 75 Zomsr ƒ 4 36 a ƒ 4 60 Chevalier 4 75 a 6 76 Haver per Heet ƒ 3 50 a 3 90 per 100 küo 7 è 7 6Qk Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 76 a ƒ 7 Bnitenlandsch ƒ 6 26 a ƒ 5 60 Erwten kookerwten ƒ 8 50 a ƒ 9 niet kokende 5 76 a ƒ 6 Boonen bruineboonen ƒ 8 76 a ƒ 9 76 duivenboonen ƒ 6 80 a ƒ 6 90 paardenboonen ƒ 5 è 1 Brand Verzekering jAi PRINCE C e Gonda TURFMARKT H 101 Correspondenten der onderlinge en tegen raiti Premie BrandwaarborgMaatschappg Directeuren DE JOi G é CoMP Ameterdam Opgericht 1809 geven hanne geassnreerden kennis dat bg r plaatsing van Menbelen en KoopmansgoedéroL vermeerdering van brandgevaar der perceeleo ook in belendende geboDwen en alles wat de assurantie betreft daarvan direct aan hankeanis te geven Oouda 7 November 1889 V AN AP HEDEN ROLPËl S in t Zuur en VLEESCH voor ROLPENS Verkrggbaar bg J W BRAKEL GOUWE C 41 gtf Algemeen erkend als het kesle MONDWATER der wereld 40jarige roem j Mond en Tandziekten zoosli het los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangeiume reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgke gebruik van bet echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherln Hondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 oenla 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktgdig aangewend met Br PiWl Tandpoeder of Tandpasta steeds de unden zond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelqk voor baden 1 Venns zeep en Zonnebloemeii ïeej POPP fl CekrUtalllgeerde en Traaipariirt f Glycerlnezeepen zqn de fijnste Toilet un gezondheidszeepen welke ook een verwonderiyken witten tint te weeg brengen SV De namaaksels van Anatherin MoDdwattr verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POP F Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfttmoriewiiikeb van Nederland Me verlangt uüdrukkelyk Dr POPPt eeite Prtparateg en neme greae andere aan Sociëteit ONS GENOEGEN 2e Abonnementê VoorstelUng DONDERDAG 14 NOVEMBER 1889 Kon Ver tHet Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedr bewerkt naarden romanGesprengte Pesseln van E WBBNBEdoor Mevr POONS VAN BIENE Aanvang 7 uur t Gewone bepalingen en prgzen t FIJNSTE merk nilsloilend verkrijgbaar yjo Ko h in gesloten bussen 1 60 83 cte 45 et De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 November 1889 Naar men verneemt is de anti vacoinewet by den Baad van State ingekomen Naar wij vernemen is sinds eenigen tijd big het ministerie van binnenlandsche zaken in bewerking een voorstel tot wijziging dor wet op het midd onderwijs Hoever die wijziging zich zal uitstrekken is ons onbekend doch zqn wy goed ingelicht dan bestaat het plan de staathuishoud kunde en het boekhouden niet meer op te nemen in de lijst der vakken waarin eindexamen dient afgelegd te worden Ook wordt dverwogen het eindexamen niet meerin elke provincie doch alleen te Amsterdam te doenpkats hebben Hbl Door het hoofdbestuur van het Ned OnderwS2 n 0eiioi 4Kb p i ket volgaiid aoht ven gaiêit aan de afdeelingen Ten einde onjuiste gevolgtrekkingen te voorkon sn heeft het hoofdbestuur de eer u by deze te berichten dat het besloten heeft geen adres in zake het aanhangig wetsontwerp op het lager onderwga aan de Eerste Kamer der Staten Generaal te zenden Het hoofdbestuur is tot dat besluit geleid door de volgende overwegingen Van het adres in den loop dezes jaars aangaande het genoemde wetsontwerp aan de Tweede Kamer gezonden hebben ook alle leden der Eerste Kamer een afdruk bekomen Deze mogen dus geacht worden volkomen op de hoogte te zyn van de paedagogischo bezwaren welke bet genootschap tegen dat wetsontwerp had zij kunnen dus mede de vraag beantwoorden in hoeverre het door de Tweede FEVMLLETOJV Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Müaan DOOB GUILIO OABCAWO Fry naar het Itali an ch DOOB VANESSA 98 XXXX Camilla was verbaasd over de schgnbare koelheid en bedaardheid waarmede hare moeder sprak ofschoon deze toch haren angst niet geheel verbergen kon Het onderhoud van de marohesa met haren schoonzoon was treurig doch bedaard Het gezicht va die grijze vrouw gebogen door de smart en temedergedrukt door deze nieuwe ramp verdreef uit de ziel van Gabrio elk overblyfsel van wrok en wekte er eerbied en hulpvaardig medelijden in op Do marchesa wel is waar keerde in gedachten terug naar vroegere dagen en liet zich ontvallen dat hij het eerst haren ongelukkigen zoon dien weg had aangewezen waarop deze zijn ondergang was te gemoet gegaan doch zij herstelde zich eu verzocht hem dienzelfden dag met haar te vertrekken zij was zeker dat Galenzzo gevangen of gewond was zij wilde hem opzoeken hem wederzien wat het ook kosten mocht En Gabrio vol bewondering voor een deze Kamer ten slotte aangenomen ontwerp aan bezwaren al of niet is tegemoet gekomen n dezen stand der zaak meent het hoofdbestuur dat het niet op den weg ligt van een paedagogisch lichaam als het Nederlandsch Onderwijzers Oenootschap anderen invloed op het lot van het bedoelde wetsontwerp te willen uitoefenen De knoeiery met varkenereuzel moet in NoordAmorika eene verbazende hoogte hebben bereikt Vroeger werd er slechts water in geknoeid tot 30 pel thans wordt reuzel bereid uit goedkoope katoenolie onder bijvoeging van zooveel stearine als noodig is om aan het bbrikaat de vastheid van reuzel te geven Volgens den Engelachen scheikundige Hehner bedraagt da productie van Amerikaansche reuzel tegenwoordig 2 700 000 centenaars s jaars waarvan minstens 35 pet vervalscbt is De firma Armour Co fabriceert ieder jaar 270 000 ceutn reuzel en heeft daartoe 120 000 cantn katoenolie noodig en 50 000 centn stearine D e itvarkaaraiuel sic wordt in den handel gebracht als refined lard of pnre refined lard In het Zwitsersche kanton St Gallen heeft de kantonnale gezondheidscommissie op de bepaald te ver gaande knoeiery met dit en met verwante handelürtikelen in Noord Amerika gedreven de aandacht der Begeering gevestigd en dringt er op aan dat d invoer vau dit knoeiproduct verboden worde of met een zoogenaamd prohibitief invoerrecht zal worden belast Men schrijft aan de Haarl Ot i Blykens een nader bericht was da eerste tyding dat de twee Nederlanders uit de voorloopige hechtenis te Doornik ontshigen zijn in dit opzicht minder juist dat nl niet beiden maar alleen de jongste die de obligatién niet heeft b j zich gehad op vrije voeten is gelaten De oudste Is nog gehouden besluit door de moederliefde ingegeven vergat al wat er gebeurd was Zeo gingen dan de marchesa en Gabrio te zamen op reis en te Brescia aangekomen trachtten zy eenig spoor te ontdekken van deu ongelukkigen jongeling die in den vuur eu kogelregen van den 24sten Juni gevallen was De wegen waren door de troepen stuk getreden door de laatste regens glibberig eu onbruikbaar geworden Hier eu daar bruggen die men had laten springen half vernield en gedeeltelijk met planken en boomstammen hersteld de wagensporen stonden vol water de verspreide woningen waren meest nog leeg in enkele vond men eene arme boerenfamilie die zich niet had willen scheiden van haar lapje grond Nu en dan ontmoette men troepen ruiters en voetvolk karren en kanonnen want ofschoon de wapenstilstand nog niet geëindigd was en men den vrs e als zeker beschouwde hielden de Italianen zich toch gareed om nogmaals de rivier over te trekken De hettel was somber de wolken hingen laag het was of lt t gedurig weer zou beginnen te regenen Een dicht rijtuig reed met groote moeite op den hobbeligen w g iiet magere moede paard trok het langzaam voort oagbfoeUg voor de zweepslagen van den boerschen voerman tn iet nuos V Ü trekken aan de leidsels De offici li e A hem zat trachtte hem soms de leidsels ontn i il om het paard in draf te zetten maarte uum wilde ze niet afstaan en het dier bleef dus baitaard voort AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en zijn overbrenging naar Brussel bevolen waar hy echter van dit vonnis in hooger beroep komt Ten aanzien van de eigenlijke toedracht der zaak vernemen wij dat de bedoelde obligatién door den vader van den thans ontslagen jongen man in betaling waren genomen van een Belgisch diamanthandeUiar die opgaf te Luik te wonen en Dumont te heeten Deze kocht nl een party diamanten van genoemden vader en verzocht hem genoegen te nemen met een voldoening van den koopprijs in Belgische eflecten welke hy by zich had De ander stemde daarin toe doch nam een bewijs van den kooper dat deze p apieren van hem afkomstig waren Nu zyn twee familieleden na op hun doorreis door België op weg naar Parijs de effecten te Brussel ingewisseld te hebben dientengevolge in arrest genomen eu is bedoeld bewijs natunriyk aan de Belgische justitie overgelegd Maar zooals begrijpelijk is wanneer die Belg aan den diefstal medeplichtig is heeft het onderzoek der justitie dien Dumont in Luik niet kunnen opsporen zoodat zy van haar standpunt de zaak beschouwend het overgelegde bewys een maaksel van deu verdachten en in arrest gehouden verkooper der obligatién blyft achten Het zal voor beide partyen cluder deze omstandi eden niet gemakkelijk vallen de waarheid aan het licht te brengen Inmiddels heeft op verzoek der familie van den verdachte een Amsterdamsch rechtsgeleerde zich naar Brussel begeven om te beproeven verdere klaarheid in het duister te brengen en den verdachte zoo noodig by te staan Uit Arnhem wordt aan de N R Ct gemeld Heden ochtend oostreeks 8 werd door de geheele stad eeu slag waargenomen die de huizen op hunne grondvesten deed schudden en waarbij in verschillendo woningen de deuren openvlogen en de glasruiten rinkelden als bij het hevigst onweder sukkelen zonder zich in t minst om hen te bekommeren Soms stak de dame die alleen binnen in zat het hoofd buiten het portier om te vragen waar zy waren of hoe laat het was en hen aan te sporen om sneUer te ryden Het is niet moeielyk te raden waarom Gabrio toen hy zyne schoonmoeder vergezelde haar alleen binnen in het rytuig liet en liever op deu bok zat bij den boer die hem slechts tegen eenen hoogen prys paard en rijtuig verhuren wilde Hy had zich verontschuldigd met te zeggen dat hy den voerman den weg moest wyzen en een oog houden op wat hen ontmoette O choon de marohesa vernederd door het ongeluk en gebogen door de smart haar toevlucht gezocht had by haren schoonzoon dien zij tot op dat oogenblik niet had willen erkennen was zij toch styf en afgemeten gebleven haar toon had iets trotsch byna iets minachtends Soms scheen zij verlegen zachter gestemd maar zich geheel overwinnen kou zy niet en Gabrio van zynon kant vond het niet noodzakelijk om zich iets te laten voorstaan op eene overwinning die hy slechts aan de omstandigheden te dankeu had Zy hadden nog geene twee mijlen afgelegd toen zy tromgeroffel en paardengetrappel hoorden en hun een regiment tegemoet kwam van oen anderen kant naderde vroolyk trompetgeschal Spoedig zagen zij ep korten afstand lange rijen biyonetten en boven de boomen de blauwe vlaggetjes van een honderdtal lansen Gabrio gaf een ruk aan de leidsels en het njtuig bleef stilstaan aan den kant van den weg