Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1889

groot aantal door do Duitsche spoorwegen tijdelijk e fihiiiirH gehuurd Velen dachten aan een ongeluk zooals van Antwerpen en hoewel het bij nader onderzoek niet zoo erg was hadden evenwel door de gevaarJyke omgeTing van de plaats waar het onheil was voorgevallen de gevolgen verschrikkelijk kannen zijnOp ongeveer 10 minaten buiten de stad had zich in het artilleriepark aan de overzqde van de bekende buitenplaats Sombeek gelegen een soldaat van het corps rqdende artillerie door een granaatscbot van het leven beroofd Daarbij was een geheel uitgeruste munitie voorwagen in de lucht gevlogen deze wagen was behalve met tal van andere kleine voorwer en bepakt met 17 granaten 17 granaat kartetsen 2 kartetsen en 18 kardoezen elk gevuld met 1 6 kilogram buskruit Van dezen wagen was niets overgebleven dan enkele stukjes verbrand hout Van een viertal andere wagens waren gedeeltelijk de raderen afgeslagen en min of meer vernield Van een op een afstand van een 25 tal pas staand steenen gebouw gevuld met duizenden infanteriepatronen waren de dakpannen alle vernield terwijl op verschillende plaatsen vermoedelijk door granaatscherven stukken steen waren weggeslagen Het is een wonder dat dit gebouw gespaard is gebleven de ramp was bij eene ontploffing niet te overzien geweest Van eene in de nabijheid gelegen uitspanning waren van een de zijramen alle glasruiten verdwenen De overblijfselen van het deerlijk verminkte lijk werden over het geheele park gevonden zelfs op afstanden van meer dan 300 pas Hechts van het kanon bevonden zich de beide boenen links het hoofd met een gedeelte van een schouder en een arm aan de achterzijde der patronen bewaarplaats een gedeelte van den rug Aan den ingang van het park bevindt zich een wachthuis waarin 1 korporaal en 3 man waren terwijl é n man buiten op post stond Qelukkig zyn deze allen ongedeerd gebleven Terwijl de beschaafde wereld zich verheugt in de triomfen door een harer moedigste zonen behaald in het zwarte werelddeel heeft zg den dood te betreuren van een anderen kloeken reiziger in dezelfde streken t Is Dr Peters die met zijn expeditie aan het opsporen van Emin pacha door de vijandelijke stammen van Massai is aangevallen en vermoord De laatste berichten van 12 September hielden in dat de doctor slechts met 25 Somali soldaten een marsch in Massi land wilde ondernemen De geheele expeditie bevond zich reeds weken lang zonder levensmiddelen aan do grenzen van Witoe en leed gpooto verliezen daar het omliggende land door de wilde stammen verwoest was en dus geen voedsel aanbood Uit Witoe werd door de Duitsohe factor en wel proviand gezonden maar er volgden ook dringende waarschuwingen om ten spoedigste terug te keeren Daaraan werd echter geen gehoor gegeven Dr Peters trok inet het eerste deel der expeditie verder en werd onderweg aangevallen en gedood zijn luitenant Tiedemann schijnt zich gered te hebben hoewel zwaar gewond Men vermoedt dat eenige Somali soldaten zich geworpen hebben op Dr Poters die in den omgang met de inboorlingen allicht heftig werd De tweede expeditie onder de luitenants Bust en Borchet was bij den aanval niet vereenigd met de eerste afdeeling en is misschien gered de geheele expeditie was voor het overige Twee eskadrons kavallerie gingen met muziek voorbij en het hart van Gabrio klopte toen hij het korps herkende waarbij zijn ongelukkige zwager gestaan had Toen zij voorbij waren sprong Gabrio van het rijtuig naderde de officieren die achter den kolonel reden en vroeg of zij ook iets wisten van den luitenant wiens naam hij hun zacht influisterde Velen kenden hem doch niemand kon hem iets zekers zeggen een echter meende gehoord te hebbon dat hij in den oersten aanval gewond en toen gevangen naar Verona gebracht was Niet weinige dappere strijders had een dergelijk lot getroffen Zij verwijderden zich en Gabrio nam zonder een woord te spreken Mjue plaats weer in en zq zetten hunne reis voort De marchesa had zich in een hoek van het rijtuig verborgen en van dat gansche gesprek niets gemerkt Maar toen alles voorbij was en het rijtuig weer voortreed vroeg zij haren schoonzoon of zij nog ver waren van de plaats waar zij dien nacht blijven zouden Neen zeide hij wij zijn slechts eenige mijlen van Monzambano daar kunt gij uitrusten terwijl ik zal trachten of ik ook kan te weten komen of onze hoop eenigen grond heeft Ja ik heb rust maar meer nog eenige zekerheid noodig Maar in de drie laatste dagen heb ik al te veel geleden ik weet bijna niet waar ik ben Wat zou ik niet doen om u al die smart te Dat geloof ik gaarne maar dit is nog het ergste nog niet ver in het binnenland dooi edrongen Goede kenners van Afrika moeten Dr Peters tevergeefs gewaarschuwd hebben zich met een volstrekt niet te vertrouwen lijfwacht van Somali onder de wilden van Massi te wagen Met zijn dood is thans de laatste der Duitschers gestorven die in 1884 plotseling die veroveringen maakten waardoor de grond gelegd is voor de Dnitsche Oost Afrikaansohe maatschappij en Duitsohland tot een actieve koloniale politiek geleid werd Allen die destyds deelnamen aan de veroveringen stierven in Afrika bij de verdere ondernomingen Dr Peters was ook nog slechts 33 jaar oud Tragisch einde voorwaar van een leven dat nog zooveel beloofde Wat Stanley betreft het comité te Londen verwacht dat hg togen het einde van Januari aan de Oostkust van Afrika zal komen na driejarige afwezigheid Vandaar zal hij zich zoo spoedig mogelijk naar Europa begeven en over Parys en Brussel naar Londen gaan Z jn reisjournaal zal eenige dagen na zijn aankomst worden uitgegeven vóór zijn vertrek heeft hg alle contracten daarover gesloten Veel belangrijks in wetenschappelijk opzicht zal dan natuurlijk aan den dag komen Hij moet o a vastgesteld hebben dat het meer Monta Nziga door hom overgestoken evenals het Albertmeer deel uitmaken van hot bassin van de Nijl een meeuing die tot dusver nog zeer betwist werd Uit zijn reisavonturen blykt overigens dat Osman Digna het bekende Arabierenhoofd toch gelijk bad voor een groot deel althans toen hij aan generaal Grenfell te Soeakim een jaar geleden mededeelde dat Emin Pacha zich als gevangene in de banden der Arabieren bevond Hij sprak echter van een blanken reiziger die met Emin was dit sloeg dan op Stanley maar hier kwam de leugen de waarheid verdringen Osmans brief was gedagteekend 11 October 1888 en uit Stanley s brief blijkt dat Wadelai den 18den Augnstus werkelijk door de troepen van den Mahdi is veroverd geworden Men geloofde Osmans bericht indertijd in t geheel niet daar het vermoeden voor de hand lag dat de sluwe Arabier van Emin s gevangenschap gebruik wilde maken om van de Engetschen gunstige voorwaarden te bedingen Hoe heuglijk nu ook het feit van Stanley s terugkeer en Emins verlossing moge wezen hier staat tegenover gelijk de fcy opmerk t dat de beschaving weer een 20 jaar achteruit is gegaan MiddenAfrika is thans weer in de handen der Mhadisten en daarmee heerscht de gruwelijke slavernij weer onbeperkt evenals de heidenscbe beweging En voor het Engelsche koloniale streven en voor Dnitschlands protectoraat in Oost Afrika zal de overheersching der Soedaneezen in het gebied van Wadelai een geducht beletsel blijken Zelfs vreest de Itidép dat het werk van het anti slavernij oongres t welk weldra te Brussel zal bijeenkomen niet weinig door het gebeurd belemmerd zal worden de mogendheden zullen er te buiviger door zijn geworden om gezamenlijk tegen den menschenhandel op te komen Onder den titel ffBelgie en de aanstaande oorlog heeft de gepensioneerde majoor der genie H Girard vroeger leeraar aan de militaire school eene brochure openbaar gemaakt die de aandacht verdient en ook voor Nederlanders in verschillende opzichten zeer belangrijk is niet maar dat ik denken moet dat de oorlog misschien nog niet gedaan is dat die morgen weer beginnen kan on dat intusschen mijn Galeazzo Hij heeft zijn plicht jegens het vaderland volbracht even als de arme soldaten die on daar tegenkwamen die wel veel geleden hebben maar er toch nog fier en moedig uitzien Langzaam naderden nog eenige soldaten te voet en dan de ambulances Het waren de gewonden van bet regiment eenige zaten buiten op de wagons anderen lagen binnen in sommigen die ransel en geweer al weer konden dragen zongen anderen lagen zwijgend met het hoofd op kussens geleund misschien dachten zij aan hun huis Het gezicht van deze gewonden wekte eene levendige aandoening op in het hart der oude vrouw en zij verborg haar gelaat in hare handen Laat in den aVond kwamen zij onder eene regenbui aan eene herberg bij het begin van een groot dorp waarvan de marchesa niet eens den naam vroeg Alle kamers waren door de officieren bezet een klein vertrekje uitgezonderd waarmede de marchesa zich tevreden stelde Gabrio vergenoegde zich met een zolderkamertje en toen hij den voerman tegen den volgenden morgen besteld had ging hij het dorp in Nadat hij te vergeef overal navraag had gedaan keerde hij laat in den avond naar de herberg terug ging stil naar de kamer der marchesa en klopto zachtjes Niemand antwoordde Daar de deur half openstond trad hij binnen bij hef licht eener wal Majoor Girard acht het volkomen zeker drf geval van een nieuwen Fransoh Duitachen oorlog de troepen van een dezer beide natiën of wel van beide België zullen binnenrukken elk dier beide landen zal doen wat in zijn oogenblikkelyk voordeel is in de overtuiging dat het daardoor geen vijand meer en geen bondgenoot minder zal verkrijgen De politiek der neutraliteit die België heeft ontzenuwd en het ten verderve zal leiden vindt in d oogen van den schrijver geen genade Zooals dg zaken staan beschermt de Belgische neutraliteit on noch feitelijk noch rechtens tegen den buitenlandschei inval de zoogenoemde schender dier neutraliteit al als hij bij ons binnendringt slechts gebruik jnakej van eene door het volkenrecht erkende bevoegdheid dit volkenrecht veroorlooft hem onze MaasfortM tt bezetten Het is een feit dat wij met grooto koste eene vesting opnieuw opbouwen die Leopotd I deed slechten ten einde zich te onttrekken aan de gevolgen van een geheim traktaat waarop Pruisen zich am kunnen beroepen om bij een oorlog met Frankrijk onze vestingen te bezetten Dit geheim traktaat of jttister gezegd dit geheime artikel van het traktaat van 1831 is gekomen ia plaats van het oude barrière traktaat en tegen Frankrijk gericht Het heeft zijne geldigheid verloren door de slechting der daarin genoemde vestingen maar indien die vestingen weder worden hersteld zal meg van Duitsche zijde kunnen beweren dat de bepalingen van het artikel weder in werking treden Ten overvloede voert majoor Girard een aantal plaatsso aan uit het werk van Vattel over het volkenrecht waaruit blijkt dat volgeus dezen theoreticus eene belanghebbende oorlogvoerende mogendheid steeds voor zich het recht kan eischen om over een neutraal grondgebied te trekken en de vestingen te bezetten die de onzijdige zelf niet kan verdedigen Men heeft dikwijls gezegd dat onzijdige mogendheden zoonis België en Zwitserland slechts één gedragslijn kunnen volgen den oorlog verklaren nan hem die deze onzijdigheid het eerst schendt en de bondgenoot worden van diens tegenstander Volgen majoor Girard is die regel onmogelijk in praktijk te brengen en ongerijmd en zal België genoodzaakt zijn zich te vereenigen met hem die het eerst over de Belgische grenzen trekt Wie zal de eerste aanvaller zijn vraagt hy De mogendheid wier kavnllerie patrouillos te dicht bij de grens komen of die wier legerkorpsen ons land binnendringen Hl leger laat zich voosafgaan door kavallerie die zich meester maakt van de middelen van gemeenschap het is dus duidelijk dat de Belgische autoriteiten geen kennis zullen dragen van het oogenblik utof een Fransch of Duitsch legercorps de grenzen overschrijdt Men zal derhalve partij moeten trekken voor Buitschland indien de eerste éclaireur die eene fictioïo op het terrein niet afgezette alleen aan da douanebeambten bekende lyn overschrijden Franschen zijn en omgekeerd Maar wie zal kennis geven van die schending van het Belgische grondgebied die mogelijk bj vergissing mogelijk zelfs in str d met gegeven bevelen plaats he ft Zal dit gedaan worden door een douanebeambte een gendarme een tolegrafist Ik ben zegt de schrijver in 1870 getuig geweest van do aan waanzin grenzende radeloosheid die in de nabyheid van eene bedreigde grens heerscht Ik heb in den avond van 2 September een detachement gendarmerie in vollen ren te Florenville zim aankomen met de mededeeling dat het Duitsche leger mende vetkaars zag hij in em hoek de arrae moeder op den koudon vloer geknield Hij meende een fluisterend gebed en onderdrukte snikken te hooren hij had berouw over zijne onbescheidenheid en werd diep getroffen toen hij dacht aan de treurige veranderingen die zij in de laatste jaren in hare famit lie had gezien Hy ging stil heen want het scheen hem eene wreedheid toe om baar de laatste hoop te ontnemen beter nog haar de treurige reis t laten voortzetten Nauwelijks brak de morgen aan of de marchei kwam beneden haar uitzicht droeg weinig sporeB van de doorgestane vermoeienis Zij scheen moediger het was of eene kalme opgeruimdheid har strenge trekken verzachtte Zij ging Gabrio tegemoet om zijne plannen omtrent de reis te vernemen Onder zijn geleide besteedde zij dien dag in het bezoeken van die woningen waarin gewbnden opgeno men waren on door de arme bewoners met dB grootste liefde verpleegd werden Maar langzamerhand begon hare hoop te verflauwen Moede en afgemat keerde zij s avonds terug vroeg pen en papier schreef verscheidene brieven en vertrouwde die aan Gabrio toe Den volgenden morgen en vele dagen achtereen zagen de boeren uit den omtrek de oude dame en den officier van het eene dorp naar het andere gaan overal waar gewonden waren en bij menig droevig tooneel toonden zij hunne deelneming door kleine giften en vooral ijoor hartelijke troostwoorden Jf ordt vervolgd België binnendrong En zou de regeering op dergelijkerapporten steunen om een besluit te nemen waarvande toekomst ja het geheele bestaan van ons land zouafhangen Wat zal er dan gebeuren De regeenng van alle zijden tegenstrijdige en niets bewijzende berichten ontvangende zal niet weten wat zij moet beginnen op de patrouilles zullen verkenningen volgen van officieren escadrons kavallerie divisien eindelijk de legercorpsen zelven en de groote botsing zal in de Belgische vlakten plaats hebben voordat men te Brussel weet wie eigenlijk de vqand is Maar dat zal spoedig blijken De overwinnaar zal Antwerpen en het Belgische leger niet in zyn rug willen laten Hij zal een deel van zijne troepen afzonderen om tegen de Belgische strijdkrachten te ageeren Wij zullen dus weten wie onze vijand is het zal de overwinnaar zijn in dezen reuzenstrijd aan wie wij den oorlog moeten verklaren Maar zal de koning zich dan de kroon van het hoofd rukken en haar met Hoeten treden En in welk dolhuis zal men een minister gaan zoeken om eene oorlogsverklaring te teekenen die met een zelfmoord gelijkstaat De conclusie van den schrijver is dat België goedschiks of kwaadschiks genoodzaakt zal zyn met den overweldiger mede te gaan Kwaadschiks als de overwinnaar zich niet tegenover Belgic wil verbinden Hij zal d n 150 000 óf 200 000 man in de richting van Antwerpen detacheeren de stad en de dokken bombardeeren en het Belgische leger aantasten dat zich binnen het geretrancheerde kamp begint te vormen De heer Girard is overtuigd dat de vijand in die onderneming zal slagen en dan België zal dwingen zijn bondgenoot te worden Goedschiks als de overwinnaar bewijst dat alle verzet nutteloos is en aan het land de keus laat tussoheu onafhankelijkheid en vernietiging aan het leger tusschen capitulatie in eene onverdedigbare plaats en een roeravoUen veldtocht aan de zijde van den sterkste De reeds vermelde brand te Scutari oen volkrijke voorstad van Constantinopel heeft 250 huizen en andere gebouwen vernield waaronder vier moskeeën drie kloosters en zes seminaiién Hij brak uit in de voorstad Sultan Tepe op een hoogte aan het uiteinde van de voorstad gelegen en terwijl daar de houten huizen vernield werden verspreidde de heftige noordenwind de vlammende stukken hout waardoor op nog vier andere plaatsen brand ontstond De brandweerkorpsen deden wakker hun best maar de oude onregelmatige brandweer die ook meedeed belemmerde meer het blusscbingswerk dan dat zij hielp Te twaalf uren s middags brak de brand uit en eerst te halftien s avonds was men de vlammen meester Er zijn bij het ongeluk geen menschen gedood of gewond De schade op 2 500 000 geschat is slechts voor een zeer klein deel gedekt doo verzekering waarvan het fatalistisch geloof der Turken weinig wil weten De Sultan heeft terstond maatregelen genomen tot hulp van do noodlijdenden en doen zorgen dat de van onderkomen beroofden voorloopig onder dak kwamen Hij was ook de eerste om voor een aanzienlijke som te teekenen op de inscbrijvingslijst ten behoeve van de ongelukkigen De ramp heeft ondanks de Oostersche gelatenheid groote verslagenheid gewekt te Constantinopel Velen zien er een slecht voorteeken in Uit Brisbane wordt geschreven Een geheimzinnige geschiedenis doet hier veel van zich spreken In het jaar 1877 dus twaalf jaar geleden werd aan de politie te Queensland bericht dat een van Hijkswege aanges felde landmeter Geddes genaamd in de Caboolturerivier was verdronken De medodeeliug werd door den broeder van den verdronkene gedaan die bij het ongeluk zeide tegenwoordig te zijn geweest Hij leidde dan ook dè nasporingen om het lijk te vinden dat evenwel zoek bleef Nochtans hield men zich van den dood van Geddes overtuigd en werd daarvan een schriftelijk bewijs afgegeven waarop een levensverzekeringmaatschappij een som van 2400 gulden uitbetaalde aan de moeder van den overledene Er was namelijk een testament gevonden door Geddes eenige dagen voor zijn plotselingon dood opgesteld waarip hy zijne moeder het geld vermaakte waarvoor hy zijn leven had verzekerd Intusschen ontving de Qneenslander verzekeringmaatschappy onlangs een paar annonieme brieven welke de geheele ver Irinkings geschiedenis voor verzonnen verklaarden De politie werd met den inhoud dier brieven in kennis gesteld en daar zij uit Nieuw Zeeland en San Francisco verzonden waren ving men daar met het onderzoek aan Langen tyd bleef dit zonder gevolg tot de politie vernam dat zich in een krankzinnigengesticht te Adelaide aan de zuidkust van Australië een verpleegde Louis Brennan bevond die men vermoedde niemand anders te zijn 5an Geddes die men verdronken waande Een portret van Brennan dat naar Brisbane is gezonden bevestigt dit vermoeden daar het trek voor trek op dat van Geddes gelijkt In gespannen verwdchting wordt den afloop van het onderzoek in deze zaak te gemoet gezien Toen Franz Liszt de bekende componist op het slot Basile Alexandris te Mercesci als gast was ontvangen sprak hy den wensch uit eens Buineensche Zigeunermuziek te willen hooren Zijn gastheer haastte zich aan dien wensch te voldoen Hij liet Zigeuners uit Jassy komen onder leiding staande van Barbu Lautur Allen droegen een soort kaftan die door een gordel vastgehouden werd een kaciula of muts uit schapevel en aU schoeisel sandalen Toen zij de zaal binnenkwameu waar een talrijk gezelschap was verzameld legde ieder de hand op t hart en maakte een diepe buiging waarop de gastheer hun een glas champagne aanbood Dan gaf hij een teeken Barba hief den wijsvinger zijner rechterhand omhoog en dra klonk een zeer eigenaardige muziek door de zaal de klaagtonen eener viool t gegil eener herder fluit en de muziek der Cobza Eerst liet Iklbu een nationale marsch spelen na afloop wanrWrVle Kumeensche bojaren die tegenwoordig waren vol geestdrift goudstukken wierpen in den beker van den ouden bard die dien beker aan zijn lippen bracht behendig den wijn uitdronk en de geldstukken in den mond hield om ze daarna te voorschijn te halen en ze eerbiedig te kussen Toen volgde een Zigeuner melodie De geheele melancholie der steppen ademde uit dit stuk plotseling werd het klagende lied afgebroken door een wilden schreeuw een woest Prestissimo rolde door de zaal alsof gansch een regiment ruiters kwam aangerend Liszt liet zich geheel door die muziek medesleepcn stil zag hij die muzikale vagebonden aan waarvan niet een een noot kende en toen eindelijk al de gasten een donderend appUiudLssement deden hooren trad hij op den ouden Barbu toe wierp een goudstuk in diens beker en sprak Gij hebt my thans uw muziek loeren kennen Wilt gy au de mijne hooren De groote virtuoos zette zich aan het klavier ieder geruisch verstomde allen spitsten de ooren Na een kort voorspel improviseerde de meester een Hongaarschen marsch wiens breede melodie hij op de moest wonderbare wijze met trillers versierde Hij scheen alles om zich t vergeten men voelde bet dat hy lucht gaf aan het gevoel dat de Zigeunermuziek bg hem had opgewekt Snel vlogen de vingers over de toetsen en altijd klonken tusschen de cascaden van tonen do krachtige tonen van den marsch De toehoorders stonden betooverd zij waagden bijna niet te ademen De oude Barbu staarde met wgd opengespalkte oogen naar den speler en geen noot ontging hem Toon de storm van toejuiching na afloop der improvisatie geeind d was trad de oude Zigeuner met het Champagneglas op den grooten kbivierspeler toe reikte hem de hand en sprak Nu is de beurt aan mij meester om u te verzoeken met mij te drinken I Terwijl Liszt met hem aanstiet antwoordde deze Nu Barbu wat zegt go van deze melodie Zg is zoo schoon meester dat ik wanneer gij het wilt toestaan wel eens wilde probeeren baar ook te spelen Liszt glimlachte eenigszins ongeloovig doch hij gaf met een hoofdknikje zijn toestemming De oude Lautar wondde zich tot zijn orkest stemde zijn viool drukte het instrument tegen zijn kin en speelde den Hongwrschen marsch Geen triller geen noot geetLenlolle versiering werd weggelaten Noot voor nootjgaf Barbu op zijn viool de improvisatie van Lisu terug onder begeleiding van zijn orkest Oplettend Tstaarden de spelers hun meester aan als door instinct volgden zij de geringste nuanceering Toen eindelgk Se laatste toon weggestorven was sprong Liszt op sloot den oude stormachtig in de armen en riep uit Barbu ge zijt een kunstenaar door Gods genade 1 Te Uuhrort is in de laatste vergadering van groothandelaren in steenkolen besloten de verkoopconditicn voortaan te doen luiden als volgt Werkstaking en stoornis in de exploitatie der mijnen ontslaan den leverancier gedurende den loop daarvan van de verplichting tot levering en nalcvering eu verminderen bet gekochte quantum in verhouding van de door de mguen aan den leverancier niet geleverde hoeveelheid Mobielmaking en oorlog ontheffen den leverancier van levering on nalovering I Er is nog steeds gebrek aan kolen te Buhrort daarbij zijn er nu ook veel te weinig waggons ter verzending beschikbaar In de vorige week zgn er dagen geweest waarop er 500 waggons minder ter beschikking waren als er waren aangevraagd Belgische Franschs en Nederlandsche waggons zgn in Buitenlandsch Overzicbt De Duitsche Bijksdag heeft de algemeene beschouwingen over de socialistenwet nog niet ten einde gebracht ofschoon toch alle partijen reeds aan het woord zijn geweest In de gisteren door de budget commissie van den Bijksdag gehouden zitting bevestigde de vertegenwoordiger van het departement van buitenlandsohe zaken do berichten omtrent het vernietigen der expeditie van dr Peters Hij verklaarde verder dat de betrekkingen met Zwitsérliind van voortreffelijken aard zijn de regeering was niet ongeneigd omtrent een nieuw vesti gingsverdrag met de Zwitsersche republiek in onderhandeling te treden De Duitsche Keizer en de Keizerin hebben Konstantinopel verlaten De correspondent van de Haarl Crt deelt nog een paar bijzonderheden mee De Sultan liet aan de Keizerin de eereplaats in het eerste rijtuig van den stoet die zicfc van Dolma Bagtsjeh naar Yldiz Kiosk bewoog Dit was een afwijking van de oude gebruiken die in boogo mate de aandacht trok als een bewijs hoezeer de Sultan het bezoek op prijs stelt Keizer Wilhelm gaf den wensch te kennen geen kostbare geschenken te ontvangen edelgesteenten enz maar liever indien eenig geschenk aan hem werd toegedacht wapenen of andere eenvoudige voorwerpen van historische waarde Ook liet de Keizer de estrade doen wegnemen die met veel kosten voor hem en zijn gemalin in de Protestnntsche kerk was opgericht bij de godsdienstoefening ZOU de Keizer gejogd hebben zijn alle menschen gelijk De Engelsche bladen bevatten uitvoerige rapporten van den Engelschen consul te Canea over den toestand op het eiland Creta Daaruit blijkt dat de klachten der Christenen over Chakir Pacha s optreden in de meeste gevallen zeer overdreven waren Tevens wordt de inhoud medegedeeld van de twee uitvoerige rapporten van Chakir Pacha aan de Porto welke uit Konstantinopel werden geseind Natuurlijk zijn deze verslagen nog gunstiger maar in menig opzicht komen zij met het rapport van den Engelschen consul overeen Aan het Fremdenèlatt wordt uit Berlijn geseind Naar men verneemt was do bijeenkomst tusschen graaf Kalnoky en prins Bismarck van bijzonder vriendschappelijken aard Paarin ligt een nieuw bewijs van de goede betrekkingen tusschen de beide rijkskauseliers en de twee natiën Men mag er ook een nieuwen waarbtrg in zien voor het behoud vanden vrede Het bericht dat keizer Wilhelm op zijn terugreis zoowel den koning van Italië als den Keizer van Oostenrijk zal ontmoeten wordt in staatkundige kringen bescjiouwd als bat duidelijkste bewijs dht sedert het bezoek van den Czaar gewichtige diplomatieke onderhaudelingen aanhangig zijn De dagbladen der Hongaarsche oppositie uiten de vrees dat prins Bismarck getracht heeft zich de goede gezindheid van den Czaar te verwerven ten koste vaw Oostenrijk PETROLEUM iXOTEERINGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Januarilevering ƒ 8 60 Februari levering ƒ 8 50 Maartlevering ƒ 8 50 en April levering ƒ 8 35 Novemberlevering ƒ 8 50 en Decemberlevering ƒ 855 BEURSBEKICHT AMSTEBDAM 8 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen prijshoudend Industrieele fondsen iets aangenamer Geprivilegeerde en douane Turken willig Warschau Weenen flauwer Ameri kaansche weder willig gestemd BurKerliJke StandMoordrecht 6EB0KBN Maria ouders T Verdoold eD J P n der frfcq Neeltje oaders U fan Vlaardingen eu P Veranel Neeltje Johanna oadera M Verlaan en C van den Berg OVERLEDEN F den Braber 4 m GEHUWD J van Dnyveodgk en N A de Wilde adveHtentiën De Heer en MevroutafeüIJK Kbekhof betuigen hierdoor hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte Van hunnen Zoon onl angea Tiel November 188 M