Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1889

N 4067 Maandag 11 November 1889 D SAMSOM GOUDA Markt A 58 Groote Sorteering Nouveautés GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken nsT Costumes Mantels Pelterijen NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der groote laagfkoien Oupeye s Ca g ere Vleurffluiycoleaa brandende zonder reak noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniaelgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 8 30 h fl 3 40 per last van 2000 kik g De Directeur Gerant J SMEETS Ondertrouwd H J MA REE van Gouda EN A M VISSER van Buiksloot Gouda 7 Nov 1889 Geïn Rbceptib Oe InKendlng van adTertentidn kan geschieden tot één oor des namiddags van den dag der oltgave Hulstkamp s Oude Genever Hoppa s Nicht Cap bU SLOTEMAKER en Co lil I EapLtalen 3escliikl aar op Hypotheek grootboek kapitaal bezwaard met vmohtgebrnik accepten goud zilver ruwe en geslepen diamanten effecten voorschot op cognossementen hypotheekaden koopmansgoederen en ceelen tegen onderpand Inkoop van Hypotheekaden en ongezegelde koopmaiisgoederen enz alles met directe afrekening onder gtrikate geheimhouding Fr br met inzending van postzeg el voot antwoord onder motto Kapitaal Algem Advert Burean J F WEGENER AmtUrdam AANBESTEDING Regenten der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 18 NOVEMBER 1889 des avjonds ten 8 ure ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN De levering van Kruideniers waren en eenige Levensmiddelen voor bet jaar 1890 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen v n 13 November 1889 voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvingsbiljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen bej ghebbenden bg de openiiig daarvan op dag nnr en plaats bovengenoemd 4 enwoordigzgn J genten voornoemd C C KNAAP Pru H GROBNENDAAL L Secret lliDOOMS BeUknobbels HoomvUes HuideeU Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste hoid Vrifs per flacon met penseel 60 cta AlUén echt bö B SCHOLTEN Coiffeur Eisch df handteekening van A v TDIJLL Een JONGMENSCH 17 jaar ond vier jaar op een Kantoor werkzaam geweest doch door de dood van de Patroon buiten betrekking zoekt plaatsing op een Kantoor Goede getuigen kunnen worden overgelegd Adres onder No 1922 aan het Bureaadezer Courant L S M de VoUiarding Vervoer jaarlgks 200 000 Passagiers Billgke gelegenheid tot Adverteeren in de Kajuiten en op de DienstregeUngen Opgave voor 20 NOVEMBER Db directie Bodegraafsclie Kruiden EN j fiOM WIJN AZIJN in de bekende uitmuntende soorten egeu billgke prgssen verkrggbaar bg den Heer W KOSTER Lange Gnienendaal eenig Depdthouder voor Gouda A L TER MEÜLEN Bodegraven Alom te bekomen B2 OOÜBSCEE eLM of de beschrgving der beüoemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en2 waarbg is toegevoegd een afzouderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wooter Crabeth Prijs 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdrufc van A BsiNXHiN Zoon STEENKOLEN Voortdariend in lossing eene lading GiDve Rohr KaclielÉoIeD waaruit wg tót 7Ö Cent per Heel contant zonder korting afleveren vt f in hmi bezorgd i its bg 2 of meer Heci gciqk genomen JAN PRII CE Cle Kantoor Turfmarkt E 101 Gouda 8 November 1889 Een Dagmeisjè GEVRAAGD beneden de 15 jaar Zich te adresseeren aan het Bureau van dit blad OÏÏDEN MEDATT TrES ConcoDrs InterDational d Hygièoe GENT PARUS 1889 Il it mMit Kruktlga n VirtUrkmO I£liia VlJa btTolfB door UI TM bluoii u boltoDliiidioh MbHTM ValtrtJlbitr l luiohn k f IW a f I KBABPaUBM ft HOLM l o ko 0 ft Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM J Sociëteit ONS GENOEGEN 2e Abontiementt Voortteüing DONDERDAG 14 NOVEMBER 1889 Kon Ver tHet Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedr bewerkt naarden roman Gesbrenate Pesseln van E WERNEB door Mevr POONS VAN BIENB Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 faonderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 November 1889 Z M he het by de kon besluiten ran 5 December 1851 en vao 30 December 1866 ingeatelde eoreteoken tot lieloonlng van eerrollen langdurigen werkelijken dienst bij de schuttery o a toegekend aaB A van Beedt Dortland kapt by dedd Schutteug alhier Aan don ingenieur A J Krieger alhier werd door den minister van Waterstaat Handel en Nijverheid concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van een spoorireg Torbinding Kde Lunteren Bameveid Voorthuizen Nykerk A 8 appellant van een vonnis des kantonrechtors te Gouda hoeft in 1877 mot H W een huurcontract gesloten waarby hom voor 12 jaar behalve teelen nreilandon ook eene boerenironin ntt schuur etc in huur werden afgestaan Art 6 van dat contract over den zin waarran partgen op dit oggenblik onaenig zijn hield in dat de gewone en dagelijkscbe reparatién van welken aard ook moeten geschieden ten genoegen ran den verhuurder terwijl de kosten daarvan door beide contractanten voor de helft zouden gedragen worden Oorspronkelijk werd aan het oordeel des huurders overgelaten welke reparatién noodzakelp waren op zijn order werd daarin vporzien torwyl hy de rekeningen aan den verhuurder ter inüage gaf die alsdan do helft daarin meebetaalde Maar allengs en wel na den dood van H W in wiens rechten v d M géintimeerde ten deze was opgevolgd werd het de verhuurder die bealiste in hoeverre gerepareerd moest warden en zoo ja dan geschiedde dit op zijn last en zond hq de rekeningen den huurder toe De rollen werden alzoo omgekeerd Ken tyd lang ging dit goed maar toen de roparatiën qaar de opvatting des huurders wat al te veelvuldig en niet altyd even noodzakelijk geschiedden kwam hij in verzet en weigerde hij zijn aandeel te betalen Tweemajl door den kantonrechter in het ongelijk gesteld werd alstoen in appèl gegaan Het vonnis waarvan appèl kan hier overigens onvermeld FEVILLETOIM Gabrio en Camilla Ben verhaal uit Milaan nooB GÜILÏO CARCANO Vrij naar het Italiaanêch DOOR VANESSA 9 XXIX Toen alle dorpen aan dien kant doorzocht waren moest de moeder van Galeazzo wel overtuigd zijn dat al hare pogingen vruchteloos zouden wezen maar een idiSe fixe had zich van haren geest meester gemaakt zoodat zij hare nasporingen niet wilde opgeven totdat zy om zoo te zeggen met de handen getast had dat alles nutteloos was Zoo is het mensoheHjk hart Do aanleiding daartoe was iemand die by Uet begin van den veldslag op zijn land was geweest aan de pverzjjde van de Mincio om de boomen te tellen die nog waren bly ven staan Moala hy zeide en zwoer dat hij eenige van onze kavalleristen gezien had omsingeld door een gansch regiment Uhlanon dat velen der onzen gevallen waren en dat de officier die woedend gevochten had en gewond Vas zyn sabel gebroben en zich gevangen gegeven had Op dergelijke onzekere en loste geruchten bouwde de marohesa blüven daar de strijd door partijen op geheel ander terrein werd voortgezet en zich uitsluitend concentreerde op de beteekenis van genoemd art 6 Volgens mr Bichon van IJselmonde die voor appellant opkwam derogeerde dat artikel slechts in zooverre van art 1619 B W Geringe en dagelijkscbe reparatien ijyn voor rekening van den huurder dat alsnu die reparatién oak voor rekening van den verhuurder kwamen Ra duidelijk werd alsdan ook de gestelde eisch dat deze moeitfen zijn vten genoegen van den verhuurder welke woorden anders geen zin hadden Maar voor het overige bleef de contractueele verhouding volmaakt gelijk zij altijd is nml dat den huurder de vrije beschikking gelaten wordt over het al dan niet noodzakelijke dor reparatién De verhuurder had derhalve voUtrekt geen recht naar eigen goedvinden allerlei verbeteringen aan te brengen en dan later den huurder aan te spreken voor de helft der koeten Ten stelligste ontkende pleiter dat de huofder immer zijne toestemming tot die uitgaven sm gegeven hebbeu al had deze dan ook niet het werkvolk des verhuurders van zyn erf gejaag Wilde gene repareeren zoo meende iy wulnn des te eter maar dan voor eigen risico Mr Loder daarentegen voor den geintimeerde het woord voerende was van oordeel dat hier van art 1619 igeen sprake was daar partyen daarvoor eene geheel andere bepaling in de plaats hadden gesteld Huurder en verhuurder zouden ieder in de kosten der geringe reparatién doelen niets duidelijker dus dat dan die reparatién ook moesten zijn ten genoegen van eu verhuurder Over het recht evenwel wie van beidefi het initiatief zou nemen was daarmee zeker niet boillist dat blyft dus in het iqiddeu En nu ging het qjet aan dat de huurder met bedoeld artikel voor iwgyn en na al hetgeen daarover reeds ag voorgevallen in het aanbrengen der reparatién door verhuurder berustte en als deze om het geld kwam zich eenvoudig beriep op het feit dat hg in de reparatién niet had toegestemd Te meer daar velerlei aanval hier openstond Noch evenwel het egeringe en dagolyksche art 1619 B W noch het noodzakelijke noch het volbrengen noch de billijkheid der gemaakte kosten van de reparation waren in dezen strijd door appellant tot mik nieuwe hoop en nieuwe plannen zij zeide dat hare taak nog niet afgedaan was en dat zij nog kracht genoeg had om vorder te gaan Qeene zwarigheden schrikten haar af zonder een oogenblik te verliezen wilde ziir de rivier oversteken door de postw der Oostenrijkers die de sterkste plaatsen bezet Urideo heentrekken dan zoo het noodig mocht zijn zich van haren schoonzoon scheiden on onder vertrouwd geleide of alleen naar Verona gaan by de burgerlijke en militaire overheid overal de noodige inlichtingen inwinnen die haar hot spoor van haron ongelukkigon zoon konden doen terugvinden Maar Gabrio was van zijneA kant niet werkeloos gebleven en op zekeren morgen was hij zonder er iets van aan de marchesa te zeggen naar de overzijde der rivier gegaan en toon ny gekomen was op de plok waar de eerst vijandelyke ontmoeting plaats h d gehad was hy bij toeval by een molenaar gekomen waar hij eindeÜjk de treurige waarheid vernomen had Doch toen hy diep getroffen terugkwam ad hij den moed niet om do arme moedeY alle hoop te ontnemen Alloen zeide hy dat hy eQs officier gedurende den wapenstilstand haar niet volgen mocht in de door den vyand bezette streken dat daartoe tijd oü een pas zoudon noodig zijn maar dat hij aan niemand het voorrecht zou afstaan om haar te geleiden naar het eerste dorpje dat zij ginds op den linkeroever van de Mincio zagen De marchesa werd hierdoor niet a eschrikt evenmin als door de andere zwarigheden ie haar plan ADVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni punt gekozen Na re en dnpliek werd de uitspraak der arrond rechtbank te Eotterdam bepaald op 2 Deo De nieuwe keur op de samenstelling enz van het dijkleger in do Krimpenerwaard komt nog deie maand in werking Een predikant die een traktement heeft van slechts duizend gulden vroeg dezer dagen aan het ministerie van financiën verlof om in de formulieren van hot schoolgeld predikantezoon te mogen veranderen in predikantsdochter ten oinde voor zijn dochterlje dat bijzonder goeden aanleg heeft voor de stadie in de letteren deze kleine toelage te mogen ontvangen Het schoolgeld is immers ingesteld om predikanten te steunen in het geven van eene opvoeding naar hun stand aan hunne kinderen Maar het verzoek is van de hand gewezen met beroep op het kon besluit van 1 Aug 1816 No 5 De nieuwste vooruitgang in de olectrotechniek bestaat in een uitvinding die het overbrengen van afbeeldingen langs den electrophotographischen weg op groote afstanden ten doel heeft Dé daartoe gebezigde toestel Pkotoêkoop genaamd berust Op de omzetting van luohttrillingen in electrische trillingen op soortgelijke wijze als zulks plaat hoeft bij den microphoon met de geluidgolven Den uitvinder den eloctrolechnicus Kórzel in ZuidDuitschland is het gelukt in de broomgelatine een lichaam te vinden dat in verbinding met lang bo kende eigenschappen van het selenium de mogelijkheid oplevert om het overbrengen van het licht tot stand te brengen De proeven zyn zeer gunstig geslaagd Zoo stelde zich de uitvinder te Berlijn in contact met iemand te Potsdam die ook van en photoscoop wa voorzien Pp hetzelfde oogenblik waarop de Potsdamiper bij den toestel trad vertoonde zich aan do aanwezige toeschouwers te Berly n op de melkglasplaat het uUatekend gelukte portret van dezen die met een voorhandene photographic geidentiüceord kon worden Verbazend was het dat het beeld allerlei bewegingen met het hoofd maakte Men scjiryft uit Londen aan het Niemm v d Dag De handel te Londen in schapen uit Nederland dreigden te verijdelen En Gabrio verwonderde zich over de kracht der moederlijke liefde die zoo sterk was in het hart dezer trotsche vrouw dat zjj haar alle bezwaren en alle ontberingen deed vergeten Tevens bemerkte hy met blydschap dat zy dag aan dag zachter jegens hem gestemd werd Toen zij de reis weer aanvaardden was de hemel weder somber en het weder onstuimig Hetrytuig reed de brug ov r en bereikte den anderen oever de marchesa die tot nog toe gezwegen had zeide Ach zeg toch dat wij hem zullen vinden en eenige tranen rolden l gs hare bloeke en gerimpelde wangen Meer sprak zjj niet doch Gabrio maakte daaruit op dat zy nog altyd hoopte Dat was een straal van die liefde welke de laatste dagen des levens nog verlicht XXX VBEDK En liefde Is de eenige zeekre Wetenschap LriGi Saki De uitgestrekte vlakte die zièh op den anderen oever van den stroom vertoonde scheen nog verlatener en woester dan de andere overal zag men de sporen van den oorlog Alles was somber en de grauwe lucht wierp een donkeren sluier over het water der rivier In de verte zagen de reizigers de witte huizen van het doni de kerk met haren spit sen toren on klein kerkhof Maar langs den weg