Goudsche Courant, maandag 11 november 1889

die zich aacvankel jk zon vrelbelovend liet aanzien Torkry s t nirt do uitbreiding die men er van had mogen verwachten De algeraeene aanvoeren van schapen zijn to klein on daarom is het nog mogelijk guwoost de HoUandsche schapen te verkoopen doch het gi it zuor iiioeielyk De slagers koopen liefst geen HoUandsche beesten omdat ïe te vet zijn en meer vet dan vleesch leveren Een makelaar in vee verzekerde mij dat dit hifcr wordt toegeschreven aan verkeerde kruising van de HoUandsche schapen Bij voorkeur gebruikt men daarvooi zooals bekend is een bepaald soort van Linooln rammen Dit zou thaus blijken verkeerde resultaten op te leveren Deskundigen iuUen kunnen nagaan in hoeverre dit juist is zooveel is echter zeker dat de Deensche schapen hoewel kleiner veel gretiger gekocht worden Wat men op de markt wenscjU dat zijn zoogenaamde zwarlkoppen die in hol lgemeen in Engeland meer en meer in smaak komen Willen onze veefokkers dus hun vat op de Londensche schapenmarkt niet verliezen en zich met name niet evenals in hel geval der boter door de Denen laten verdringen dan zullen zy wel doen met in tijds de noodige maatregelen te nemen De groote prgs der Parijsohe Tentoonstellingslotenj 500 000 franc is gewonnen door een werkman den drnkkersgezel Franssens die al terstond van zijn geld een goede daad deed Hij liet indertijd het lot door een loopjongen van de drukkerg koopen en toen do knaap het hem bracht beloofde h j hem schertsend 10 000 ra M als hij den groeten prgs won H j heeft die belofte gehouden en don armen jongen die gebrekkig is tengevolge van een ongeluk met een machine de 10 000 frana uitgekeerd Prof Billroth te Weenen heeft voor eenigen tijd eene interessante lezing gehouden over den invloed van de school op de verkromming van den ruggegraat Eigenaardig was het dat het auditorium hoofdzakelijk uit dames bestond on het vooral do moeders waren die blijkbaar groot belang in dit onderwerp stelden De hoogleeraar had eene groote teekening laten maken waarop de vergroeiing van het lichaam ten gevolge van verkromming van den ruggegraat werd aangetoond Veel duidol ker kw men de vreeselijke gevolgen aan don dag toen de professor twee kinderen uit z jn kliniek liet binnenkomen aan wier tot op de heupen ontbloote ruggen de meest abnormale verkrommingen zichtbaar waren Ten einde de verschijnselen aan de toehoorder 100 duidelijk mogelijk te maken had prof Billroth de normale ligging van den ruggegraat door eene zwarte streep op den rug aangeduid zoodat men het vorgevorderde stadium dor vergroeiingen duidelijk kon waarnemen Daarop betoogde de professor dat bot l im worden der wervelkolom gewoonlgk op don leeftijd tusschen 10 en 16 jaar plaats heeft en dat wel ten gevolge van de voortdurende scheeve liouding van hot bekken welke door den ongelykmatigen groei der beiden helften van het lichaam veroorzaakt wordt voorts door de oeuzgdige inkrimping van de borst en door de allengkens plaats hebbende verandering va de wervelkolom als gevolg van ongelijkmatige drukking Het kost altijd eenige moeite de wervelkolom recht te houden on dit bemerken w j minder als wy staan of loopen omdat dan alle spieren van het lichaam ingespannen zgn Bij het zitten echter z n de spieren der onderste lichaamsdeolen in rust en die neiging deelt zich dan ook mede aan de spieren van het bovenlichaam Ors zoogenaamd gemakkelijk zitten is meer liggen en goed en recht zitten kan alleen door eene zorgvuldige en strenge tucht geleerd worden daar men dan de spieren in den rug steeds moet inspannen Wordt nu bq het onderwijs de aandacht ü en op de vernielde velden was geen spoor van leven ts bospou gpi ife een landman die zijn akker ploegde goone kunMp eeno spelende kinderen alles stil en somber alsof de engel dos doods op grauwe wieken over het slagveld zweefde dat duizende dooden bedekte Eindelijk hield het rijtuig stil voor Ie lage deur der dorpskerk die nu echter tot iets anders dan godsdienstoefeningen werd gebruikt Soldaten stonden in het portaal eenigen met eene versleten kapotjes anderen met het korte manteltje der borsaglieri velen hadden een verband om hun hoofd of don armin een dook hangen of hadden een been verloren en sleepten zich met moeite op hunne krukken voort In het midden van die groep stond er een dien mon voor den inspecteur van de ambulance zou gehouden hebben zoo druk praatte hij met een officier op een teeken van dien laatste verlieten eenigen dat gedeelte van de kerk en gingen naar eenvertrek waar wind en regen vrijen toegang hadden Dit was het verblijf voor die dappere mannen diete zwak waren geweest om het leger in zijnen aftocht te volgen of voor iooSt op het slagveld warenblijven liggen k Daar lagen zü op morsige met bl djbevlekte zakken en worstelden met den dood vantijd tot tijd brak een hartverscheurende git de laatste kreet van een stervende de sombere stilte af Dan verscheen terstond de oude kapelaan voor wien zy die om het leger van den stervende stonden eerbiedig plaats maakten iq wisten dat hS alleen in den dood der kinderen op andere dingen gevestigd dan houdt de inspanning der spieren in den rug onwillekeurig op da wervelkolom wordt door het zware hoofd naar voren gebogen het onderste gedeelte van het bovenlijf zakt dan gewoonlijk aan de reohtonsijde in elkaar terwijl het kind om het evenwicht te bewaren hot bovenste gedeelte van het bovenUjf in linksche richting draait Zoo wordt do wervelkolom der schoolgaande kinderen gedurende uren in eene scheeve positie gehouden Het gevolg daarvan is dat er abnormale toestanden in de wervelkolom ontstaan terwijl men de daaruit ontstaande verandering in de wervels alleen dan goed zou kunnen genezen als men daartoe evenzoo vele jaren gebruikte als noodig geweest zijn om het kwaad te doen ontstaan Dit is edhter bijkans onmogelijk omdat mm de wervels niet pakken en draaien kan Merkwaardig is het dat al die verkrommingen slechts bij beschaafde volken voorkomen Bij de Indianen negers kaffers en dergelijkon meer zijn die verschgnseleu onbekend Niet minder belangrijk is het dat 70 pet der genoemde verschijnselen bij de vrouwen voorkomen Dit wordt door prof Billroth aan het zittende leven der vrouwen toegeschreven De hoogleeraar keurde ten sterkste het in zwang zijnde opvoedingsatelsel af Wij zijn onnatuurlijke menscheu zitten drie kwart van den dag te huis terwijl zitten de onnatuurlijkste houding voor den mensch is H t zitten in slecht geventileerde schoolloka on en het vele schoolwerk werkt ongunstig opde kinderen Een levendig kind verandert dikwijl van houding zit na eens rechts dan weer links en is voortdurend zenuwachtig ingespannen wat ook a tn de spieren wordt medegedeeld Het bedaarde en phlegmatieke kind laat het bovenlichaam altijd in dezelfde richting hangen Als voorbehoedmiddel tegen dit scheefgroeien raadt professor Billroth aan energieke opwekking tot vorming van het karakter voortdurend vermanen van het kind om op de lichaamshouding acht te geren waardoor het gewend wordt onbewust de spieren in te spannen verder de spierkracht van het lichaam ontwikkelen en wel door middel van gymnastiek paardrijden schermen zwemmen massage en baden in koud water Niet al tslang zitten en daarbij dikwijls leunen zoowel taandon als liggenden arbeid verrichten invoering van doelmatige school en werktafels beperking van den verstandelijk inspsonenden arbeid en ten slotte een a twee ren s middags in liggende houding uitrusten dat zijn de imddelea die da hooglaeraar sangeeft om het kromgioeieu van den ruggegraat te voorkomen iV K Ct 1 r Een kunstrei van 10 000 K M I Jlduard Stranss is den SOateit SepC met Cijn orkeat van zijn rondreis door Europa teruggekeer4 Hij heeft de grootste kunstreis gemaakt die ooit met een orkest ondernomen is In een tijdperk van 180 dagen werden achtereenvolgens bezocht Hamburg SleeswijkHol stein Mecklenburg Pruisen Pommeren Saksen Thüringe de Bignslreek Nederland Baden Hessen Elzas Zwitserland Wurtemherg en Beieren In 80 verschillende steden werden uitvoeringen gegeven ineeslal van e n zeer talrijk gehoor on dagelijks werden 26 tot 30 nomraers ten gohoora gebracht daar Straussj al lelde het programma 12 of 16 nommers zeer gul is met toegiftjes Gedurende den winter zal Strauss van zgn reis uitrusten maar wanneer de zwaluwen wederkomen gaat hij weder aan het reizen en trekken Ruiteniandsch Overzlciit Do Duitsche Bijksdag heeft de socialistenwet naar een commissie van 28 leden verzonden Del liberalen zullen in deze commissie vertegenwoordigd zijn door de heeren Tr ger en Munckel strijd troosten kon met woorden uit den hemel Zoodra zijn taak volbracht was ging de priester weer heen terwijl hij de laatste gebeden halfluid prevelde en den officier naderende deelde hij hem mede dat weer een van zijne dappere manschappen gestorven was Toen de reizigers hun igtuig verlieten naderden zij terstond het portaal en bevonden zich te midden der dooden en stervenden Gabrio trad op den officier toe aan wie hij de oude dame wilde voorstellen maar de marchesa volgde hem met zulk een ongeduld als zq gedurende de geheele reis niet had getoond Vóór Gabrio den luitenant nog da noodige inlichtingen had gegeven was zy de kerk ingegaan zonder te wachten tot haar daartoe verlof gegeven werd Toen zij verscheen lichtten eenige gewonden het hoofd op van hunne harde peluw en keken haar verbaasd aan anderen wendden nist eens de oogen naar haar of staakten hun angstig gekreun Zonder op den kapelaan te letten die haar mat Gabrio volgde liep zü langs al da legers dan keek zij den lijder strak en onderzoekend aan en scherpte haar oor om den klank van eiken klaagtoon te onderscheiden Zij luisterde niet naar hetgeen de twee mannen haar zeiden om haar ta doen terugkeeren zij antwoordde niet maar naderde intusschan weer een ander bed Maar onder al die lijders kon lij den eenigen dien zq zocht ni ontdekken Toen bij het üatate legqf gekomen iras bjj het Overeenkomstig de sterkte dar partij l 4den de libaralen nog aanspraak op een derden zetel in de oommissie maar dezen stelden zij ter beschikking van de sociaal democraten daar deze wegens hun gering aantal in het geheel niet in de commissies vertegenwoordigd zijn Heden beginnen de algemeene beschouwingen over da bankwet De conservatieven zijn voornemens het ontwerp te bestrijden en zullen een voorstel doen dat de regeering van haar recht zal gebruik maken om de Bank over te nemen Ondanks den steun der bimetallisteu belooft deze poging weinig succes Keizer Wilhelm is uit Konstantinopel vertrokken Eerst brengt de keizer op het eiland Corfu een bezoek aan keizerin Elizabeth van Oostenrijk dan volgt wear een bijeenkomst met koning Humbert van Italië te Monza en ten slotte wordt deze reis van den SeiaeKimer besloten met een samenkomst met keizer Frans Jozef te Innsbruck Indien de Duitsche keizer over den Brenner huiswaarts keert zal keizer Frans Jozef zijn bondgenoot gaan begroeten zoodra hij het Oostenrijksch grondgebied heeft bereikt Keizer Wilhelm zal dus in één jaar den keizer van Oostenrijk tweemaal en den koning van Italië zel driemaal ontmoet hebben Naarmate het tijdstip van de opening der Fransohe Kamers nadert beginnen da Boulangisten meer teekenau van leven te geven 31 Kamerleden van de kleur er heeten er ongeveer 60 te zijn vertrokken naar Jersey om met den generaal t ovar leggen Het plan van een demonstratie op den dag der Kameropening bestaat nog altijd maar men wil er een revisionistische betoohing van maken Da politie zal zich echter aan den naam niet veel storen PETROLËUM NOTKERINGEI van de Makelaars Cantzlaar SehaikwUk te RoUerdam Da markt was heden willig Loco Tankfust 8 70 Geïmporteerd fust 8 70 Januari letering ƒ 8 6S April leveriaf 8 50 December levering ƒ 8 66 BEIIR8BEU1GHT AMSTEBDAM 9 Norembar Per Telegraaf Biunenlandsche fondsen onvemnderd de industrieele soorten in minder aangename stemming Turken zeer vast vooral de premieleoning Amerikanen in kalme stemming uurRerlIJke Stand OEBOREV g Nov Rerrit aaitn P Sdiatin JI 0 Radii Hendriks Theodoni ouden N i de Jong en P Knji 7 Dirk ouden F Bnn iD J II b Seheak Mertiae Antonie ouden J H Sliltiop en C A v o drs Akker 8 Jia Meirlee oederi W Heg ta M Moileiibort Dirk oudere W M ten der Pool o J G Rgoden Jobeoiia oadet J vao der kaa en W van der N Bt Jobannee oaden P Verbart en J l ori OVKItLKDïMi 7 Nov H Kgnbont 7t j ff C da JoQ lï w t P Flui U j 10 n ONUbBTROUWDi 8 Nov O Jaamaat te Waddiniieeii 82 I en A an Vliet 27 j H J Haner 8S j ea A M Viaaer 88 j 3 Sliermaii te Anaterdam 80 j en M Arende 88 j A Paridon 81 j en C E Ilimpel i A U Spae 22 en 1 C da Orail J J APVERTENTIËW Allen die lAg gedurende de ziekte m er Echtgenoot bewgzen van belangstelling gegeren en by haar overiyden blgken van deelneming betoond hebben zeg ik hartelgk dank H ROBBERSB Gouda 9 November 1889 lijk van hem die zoo even den adem uitgeblazen had boog zij zich qver hem heen zag met ontstelden blik neder op dat loodkleurig gelaat en die verstijfde trekken vouwde wanhopig da handen en snikte met eene half verstikte stem O mün Godl het is eene andere moeder die alles varioran heeft Toen zij eiken hoek van dit treurig verblijf had doorzocht maakte zij zich gereed om been ta gaan De officier aan wien Gabrio met korte woorden verteld had welke smartelijke plicht hen daar gebracht had bood zich aan om de ongelukkige moeder zooveel als in zijn vermogen was to helpen want toen hij het doel van hare reis vernomen had bad hij gedacht aan zijne eigene moeder aan het huisje aan den oever der Ligurische zee aan den dag reeds zoo lang geladen toen hij haar verlaten had aan den dng waarin hij hoopte haar daar weder té omhelzen De oude vrouw dankte hem met een blik voor zijn goeden wil an ging verder reeds was zg op het punt van dn ambulance ta verlaten toen er uit een troepje soldaten die buiten stonden om een luchtje te scheppen een naar hèn toe kwam die nog nauwelijks op zijne krukken voort kon De ruwe stomp die hem zijn been moest vergoeden beveiligde hem niet tegen strtaikalan en toen l j dichter bij was gekomen en zijn overgableveif knie buigen wilde om de dam te begroeten vi l hij bijna toot hare voeten neer Werdi vtnolfi COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda Lokaal ProTenierahois hebben de eer hanne stadgenooten kennis te geven dat z voornemens zgn aanstaande Maandag en volgende dagen rond te gaan met de Lysten ter Inteekening van 80EPiAARTEN voor den aanstaanden winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van een der nttigste inrichtingen alhier Namen Commiuaritêen W J FOBTUIJN DROOGLEEVBR Voorzitter B O HOEFBAMER Seeretarit Gouda 9 Nov 1889 PELTERIJEN Dames en Kinder Pelsmotsen Moffen Boas en Krag en in groote verscheidenheid en nitertst biligke prgzen Firma Wed Bosman TIENDEWEG D 84 Brand Vorzekering JAIV PRINCE C a Gouda TURFMARKT B 101 Correspondenten der onderlinge en tegen vaste Pramie Brandwaarborg MiMtecbappg Directeuren DE JONG é CoMP Anuterdam Opgericht 1809 geven hnnne geassnreeraen kennis dat bg verplaatsing van MeabeleO en Eoopmansgoederen vermeerdering van brandgevaar der perceelen ook in belendende geboDwen en alles wat de assurantie betreft dawvan direct aan bon kennis te geven Oiuda 7 November 1889 KRIMPVRIJE geheel Wollen en half Wollen WITTE FUNEL Van af beden bg mg steeds verscb te bekomen BAAOSCHE en ODITSCBE FRANKFURTER KNAKW0R8T SAUCIJS BOULOGNE TETE PBE8SÊ ROOKWORST en fijne TAFEL WORST R00K2ÜLT en ZURE ZULT Depot der gnnstig bekende Fabriek van Tir MARSCB en Co te Rotterdam UEd Dw DitiDaar A VAN LIESHOUT Vleeschhonwer en Spekslager Zengstraat G No 86 Gouda St mCOLAAS BOTBRLETTEBS amandelbroüdjbs Verschillende soorten Taartjes en Theebisquits DBMl LÜNBS MAITRE d HOTEL Pencees VaniUe Sprits Penceet Vanille Kattentongen BOOMflOüRNS APPELBOLLEN enz Groot en Klein BORSTPLAAT met leer fijne verschillende smaken Verder alles wat tot de Banketbakkerg behoort alsook GROENTEN en PIQUANTESAÜCBN in blik ZALM SAKDINÈS ens Mg beleefd aanbevelende LOUIS JAl SSËN Lange Tiendeweg GOUDA Café Concert SCHALKWIJK Rozendaal No 15 Gouda Ëredarende de Winter alle avonden Muziek Zang Komiek en Vermakelgkheden ZATERDAGS en ZONDAGS Extra Groote Voorstellingen ENTREE VRIJ Aanvang s avonds 7 ure B v g beveelt zich beleefd san om Muziek en Vermakelijkheden te geven op Bruiloften en Partjjen Zeer biligke conditie en nette Personen Uw Dw Dr H VAN SCHALKWIJK Gou da 332 Staats LoteriJ Eerste Trekking MAANDAG 18 NOVEMBER e k Beele en gedeelten van Loten te bekomen bg G F VAN GEI T Gouwe C 16 a d Vischmarkt BOELHUIS te Waddinxveen in Bloemendaal aan de Boawmanswoning bewoond door Mej de Wed JANMAAT OM COJSTANT GELD Op Woensdai 13 IMoveniber 1889 ten 10 nre des morgens van 15 beste gezonde E O EU EN als 13 Kalfdragende en 2 Vaukoegen een aftands Zwart BUINPAARD een WAGEN op Veeren een ZEUG een ZEUG met Biggen KIPPEN en een BAAN Mn breede SCBOUW een smalle SCHOUW beiden in zeer goeden staat BOUWenMELKGEREEDSCHAPPEN Huisraad Meubelen RIETMATTEN BRANDHOUT TAKKENBOSSEN en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden Nadere informatieo geeft de Notaris MOLENAAR STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Rnhr Kaclielkoien waaruit wg tot 75 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meet Beci gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt B 101 Gouda 9 November 1889 Soas Colliers ezi Schenk en Zn BEStlHUlT bekroond naet mm iimiii Reims April 1889 Heulen Juli 1889 Te Gouda verkrggbaar bg de Wed P J MELKERT DE HAAN S BESCHUIT bekroond naet mm iimiii Reims April 1889 Heulen Juli 1889 Te Gouda verkrggbaar bg de Wed F J MÊLEERT Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Woonhuis en Erf en grooten TUIN aan de Oosthaven te Oouda Wgk B No 42 Kadastraal bekend in Sectie C No 2209 groot 8 Aren 96 Centiaren nitkomende aan het water van de Spieringstraat Het BUIS van velerlei gemak waaronder electrische schelgeleiding voorzien bevat beneden marmeren Gang Voorkamer Opkamer Tuinkamer alle met marmeren schoorsteenmantels 2 Vertrekken Keuken en Kelder en boven Gang Voorkamer en Suite 2 Kamers 2 Zolders en Dieostbodenkamer Terstond te aanvaarden Kosten voor den kooper 7 percent van den koopprgs Betaaldag der kooppenningen 2 Januari 1890 Bet perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nader inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DBOOGLËEVER voorgenoemd OpenTjare Verfeaoping te GOUDA op DINSDAG 19 NOVEMBER 1889 des morgens te 9 uren ten sterfhui e van ARIE van DU RING aan het Lommertswatertje op den hoek der Vogelenzang Wgk G No 108 van Meubelen en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED een partg nieuwe MANUFACTUREN enz Daags voor de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda Openbare Verkoophg te GOUDA op VRUDAG 22 NOVEMBER 1889 des morgens te 10 nren op de Buitenplaats tActiehoven aan den Rotterdamschen dgk van 25IKPENB00MEN reeè gerooid het TOPBOUT van die IBPENBOOMEN en ESSEN WILGENen lEMlNHAKBOÜT Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜLJN DROOGLEEVER te Gouda Eodegraafsclie Elmiden IN SOSIJN WIJN iM in de bekende uitmuntende soorten tegen biligke prgzen verkrijgbaar bg den Heer W KOSTER iange Groeneodaal eenig Depdthouder voor Gouda A L TEB MEÜLEN Bodegraven aa iïTTO DE VeRBETËROE HOÜTSKOOL BRigUETTEN uit de Stoombriqueltenf Aiek van C JONGENBÜRfER te Alfkn a d Run bevelen zich aan door hardheid brandbaarheid zgn reukelooi en houden leer lang vnor