Goudsche Courant, maandag 11 november 1889

Dinsdag 12 November N 4068 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adibertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending vSa advertentidn kan gescliieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave welke uitmunten door hunne lekkere sjmaak en reeds alom bekend zg Alleen bg mg Verkrggbaar LOUIS JAIXSSEIM Kok en Banketbakker VLEESCHHOUWEE J Westhaven n h Postkantoor VERKRIJGBAAR EOLPEirsm TZUIIIl Aanbevelend 1 lifiirJOl KHElD ODOVertroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Fabriek te Westzaan Opgericht 182Ö CHOCOLAAD GROÖTËS Groc Americaine Rinsch Oranjebitter Hulstkamp s Oude Genever in Vio V V Vi liter k ik Siroop van Punch Citroen Punch Citroen Punch troebel Punch a l Arac Cognac in diverse kwaliteiten M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 Kruiden Wijn en Bier Azijni Onze ffunstig bekende AZIJNEN worden met Succes geleverd in fusten van 20 en 40 Liter tegen eoncurreerende prijzen Zuiverheid gewaarborgd Prijscouranten te bekomen bij KRUGSMAN de KOSTER Kantoor Bogen O 118 l PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Dik St Ficolaasgelïb Merk NIGHTCAP Verkrflgbaar bg l PEETËRS Jz te 6oada NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds vooraien van den naam der Firma P HOPPE Ctiocolaad Borstplaat Extra fijne Zoute Bolletjes enz te bekomen bg L M DE GOËDËRf Vraagf en Proef NIEUWE GOUDS CHE Banket Koek en Siroopwafelbakkerïï D 18 KORTE TIENDÊWEQ D 18 D E J B GOEDHAET LANGE GROENENDAAL ONTVANGEN de eerste Engelsclie SPROT de beste WinkelbokMng Kastanjes Extra gesort HoU Haring Keelen en Lippen StólcTriscla heele halve groote en kleine Gednrende de vfinter iedere Donderdagy Vrfldag en Zaterdag Zuivere Witte MOSTERÖ vao Gebrs SNflL Amsterdam TRADE MARK Jk bïièi GemëuMicërdeKameps Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg en bfl m E LAKERVELD Gonwe C Schoonhoven bfl P FUN tas DRAAT Alblauerdam bg de Vfei J bb BOER Gittenfiam hg Wed v D HEUVEL en Letrdam bö A va WUK Afjmm bö D VERMEIJ TE HUUR op besten stand voor een Öeer z b b h h deaverkiezende met K08T Adres onder No 1923 aan het IJureau flezer Courant Wollen Vesten Probeert s v p 1 25 i r v k A V OS Ai meiweg E 73 en73 Openbare Verkoopiaf TI Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1889 bö opbod en op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1889 bg afslag telkens des morgens te elf uren in het kofSehnis van den Heer A BROERE in het dorp ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTÜLIN DROOGLEEVER van ee e B07WIIANSW0NINQ SCHUUR HOOIBERG ERVEN TUIN en eenige perceelen WEI ehHOOILAND groot 8 hectaren 71 aren 87 centiaren alles staande en liggende in den Krompolder in de Gemeente Ouderkerk aan den IJssel En zulks in 9 perceelen De Landergen zgn 1 December aanstaande en de Woning enz den 1 Mei 1890 te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 6 Febrnari 1890 Nadere inlichtingen geeft Notaris PORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Openbare Vrijwillige Verkooping te WAPDINXVEEN bg KOUWENHOVEN aan de Brug op Woensdag 27 November 1889 ten 11 Ure van I met Houtdraayerswerkplaats met het eeuwigdurend recht van Erfpacht van den grond binnen Waddituween aan de Znidkade benevens een daarnaast gelegen perceel TUINGROND Kadaster Sectie F 1319 groot 10 Aren Jaarlöksche canon 1 50 Betaling op 3 Januari 1889 Informatien bg Nof MOLENAAR 332 8taats Loterij De Trekking begitit MAANDAG 18 NOVEMBER e t Heele en gedeelten v n Loten te bekomenbö de CoUectrice Wed A C COSUN GonweC 9 bg de Visphmarkt CSËME DECOGHAC ii door hare zachte en aangename smaak zeer gezocht Per Liter 1 50 per Flesch ƒ 1 25 bg J F HERMAN Zn Tiendeweg Voor 15 Gulden TE KO0P eene goed onderhouden verbeterde SINGER HAND NAAIMACHINE met Kast Adres tr brieven Lett F G J d VEN GOUDA Soclètelt 01NS GENOEGEN 2e Abonnementi Voorstelling DONDERDAG U NOVEMBER 1889 Kon Ver cHet Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedr bewerkt naar den rómali Gespreugte Fesseln van E WERNER door Mevr IpNS VAN BIENB Aanvang 7 nur 8 Gewone bepalingen en prgze n Gouda Snelpersdruk van A Bbinkkam Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco pjer post 1 70 tooa erlgke Nommere Vl CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 November 1889 Donderdag Icoiiit de Commissie van rapporteurs der Eerste Kamer byeen tot vaststelling van hot Toorloopig verslag over de schoolwet Tegen het einde der maand vordt eerst de behandeling verwacht De heer Willem van Zuilen tooneelspeler te Botterdam is voornemens hier binnen kort op te treden tot het hondea van voordrachten In tegenstelling met zqn ambtgenooten Fruin en Buys betoogt de Leidsche hoogleeraar M J de Goeje in de N R Ot dat de Eerste Kamer de schoolwet nieF mag aannemen Hy is van dprdeel dat de liberalen in de meerderheid zijn j de jongste verkiezingen voor de Prov Staten welke sterker dan ooit door de onderwqs vraag werden beheerscht hebben dit bewezen De liberalen behoeven zich dus niet zooals de heer Buys schreef er in te leeren schikken dat zg minderheid zijn En al waren zij dat dan mogen z j nog niet medewerken om zich wetten te laten opleggen die zij verderfelijk achten De bowegfing tegen d openbare school is volgens den heer De Goeje met kunst en vliegwerk in het leven geroepen Men beeft aan de o onbare school ongodsdienstigheid verweten de leiders der beWeging hebben haar onophoudelijk zwart gemaakt Doch laten morgen de leiders op hooger bevel den strqd staken dan zal binnen kotten tijd de geheele zoogenaamde volksbeweging uit zijn De jongste verkiezingen en de adresbeweging bewijzen dat veler oogen opengaan Aan da Tweede Kamer richtte men geen adressen omdat by da t lichaam toch geen meerderheid tegen het ontwerp was te verkrijgen bovendien wen chte men niet flat er liberalen v 5ór zouden stemmen tenzq de toeken FEVMLLETOIV Gabrio en Camilla JEen verTumt uit Müaan DOOB GÜJLIO OARCAlfÓ Fr liaar hét Italiaantci l DOOB VANESSA 100 XXX ïWie ia datP Wat wil die manP Hoe bad ook de marchesa Bicciarda in dat oude soldatenpak den gewezen koetsier van het kasteel den eerlijken Beltramolo kunnen herkennen P De arme man met zijn houten been liet zqno kruk vallen en hief de magere handen tot haar op alsdf hij haar vergiffenis Wde afsmeken Ik ben Beltramolo de arme Beltramolo iiGiJP En mqn zoon dan Waar is uw meester Ach illustrissima hier aan deze plaats Wie zou dat gedacht hebben Maar Beltramolo heeft er geene schuld aan hq heeft altijd zijn plicht gedaan als een eerlqk man mijn meester heeft het zoo gewild Altqd de voorste altijd allen vooruit O die dag en die vervloekte Uhlanen Mü dunkt ik zie den luitenant nog daar achter die boomon ning van subsidie althans door stellige voorwaarden van deugdelijk onderwijs werd opgewogen Ware deze verwachting vervuld men k u wellicht gezwegen hebben overtuigd dat de EeitA Kamer eene alleen door de clericale meerderheid Morgedreven wet niet zou aannemen Thans moet eohter tegen die stemming geprotesteerd worden wijl da openbare school in gevaar is Wordt dit ontwerp wet dan zal de schoolstrijd niet bekoelen de openbare school moet leeggepompt warden vooral in de plattelandsgemeenten zal dit met kracht worden doorgezet Het ontwerp geeft daartoe de vereiachte middeleiv De clericale leiders willen het onderwqs geheel in handen hebben Als het alleen te doen geweest ware om zekerheid te hebben dat de oqderwqzers godsdienstige q enschen waren had men het middel gehad van de bijzdndere gesubsidieerde school der wet van 1857 die als zq goed was tot het bedrw der kosten door de gemeente kon gesubsidieerd wordefi Er is wel eens over gesproken maar men heiifi het niet gewild want deze zou onder hetzelfde toezicht staan als de openbare school Wilde men dat het godsdienstonderwijs niet na maar in den schooltgd ton plaats hebben in vele gemeenten beeft men getracht daaraan tegemoet te komen Maar ook hiermede was men niet tevreden zooals de heer De Goeje tracht aan te toonen met een feit dat hijzelf heeft bijgewoond in een gemeente van het district waar hij zestien jaar lang schoolopziener is geweest Gedurende den langeh tijd van niqn schoolopzienersohap heb ik aldus besluit de heer De Goeje gelegenheid gehad de openbare school l e leeren kennen Ik durf volmondig beweren dat zg een instelling is die ons land tot eer strekt De onderwijzers zijn haast zonder uitzondering achtenswaard e menschen vpl ijver en plichtbesef en doen hun best de hun toevertrouwde taak goed te vervullen Er beerscbt een gezonde en ernstige geest de keuze der Ik hoor nog om mijne ooren den kogel fluiten die hem moest treffen Ik zelf heb hem van den grond opgenomen ik heb hem in mqne armen gedragen alsof hij mijn broeder was Maar de kogelregen die volgde en dat verwenschte been dat ik niet meer heb Toen ben ik ook gevallen en heb niets meer gezien Zoo sprak de arme gekwetste met eene door sniKken afgebroken stem de dame zag hem aan alsof zij krankzinnig was Ik begrijp et wat die man vertelt i i En zij wendde zich naar Gabrio die zijn best deed om het verwarde doch maar al te ware verhaal af te breken Luister niet naar hem het zal iniet waar zijn Hq weet niets Het is beter dat wq maar heengaan Neen neen wij moeten Jiier blqven eerst alles weten Hq moet nog eens vertellen Wie weet zoo l q eens de waarheid gezegd had Kom liever mede wq verliezen onzen tijd het wordt laat Neen wq hebben veel tijd Die arme soldaat weet at er van is en heeft de waarheid verteld dat gevoel ik nu wel O mijn God mijn God Ach houd u bedaard Wjj moeten niet alle hoop opgeven Neen ik hoop niet meer ik wil niet meer hopen Het is maar al te waar ik heb geen zoon meer ïOj w dood ADVBBTENTIEN worden geplaatit van 1 6 regels 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaat ruimt Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTJINTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt leerboeken en der liederen is uitmuntend Een paar maal is mq de betichting ter oore gekomen dat een onderwijzer zich oneerbiedig over het een of ander dogma had uitgelaten Beide malen £ ebik de zaak met de grootste nauwgezetheid onderzocht én is het mij gebleken dat het louter laster was Zal nu de staat zelf helpen om deze kostel e instelling te ondermijnen Qucd dü mertltntl Men schrijft uit t Westland Dat de vele regens in den nazomer deb landbouwer veel nadeel hebbeg toegebracht bewijst de natunr thans zel e op onweerleghare wyza door een ieder duidelijk voor oogen te stellen hoeveel korreltjes graan er verloren geraakt zijn Waar men toch tegenwoordig het oog slaat op de ongeploegde akkers ziet mes deze dikwijls begroeid met gerst en haver vooral en de oppervlakkige bescjiouwer kan zelfs in den waan komen dat hg winterkoren voor zich heeft doch bij nauwkeurig onderzoek komt hij tot de overtuiging dat e groene spruitjes ontsproten zijn uit de gerst en haverkorrels die eigenlijk hunne plaats hadden moeten vinden in de voorraadschvren van den landb0u rer maar die door wind en regen nit de aren zÜn gevallen om te ontkiemen en op te schieten I tdeze opslag als aan de natuur betaalde tol een schadepost voor de verbouwers van koren is behoeft geeft betoog met de achtergebleven korrels hadden zq zakken kunnen vullen Gelukkig is deze schadepost niet zoo groot dat zq oorzaak is van eene sleohte uitkomst in zak den korenbouw Als de dorsch niet tegenvalt en de markt standvastige stemming behoudt mag de landbouwer tevreden zijn Is alzoo zijn proiq t niet verregend de gelegenheid om de akkers voldoende te bewerken loopt in dit opzicht gevaar De aarde wordt door de groote vochtigheid meer en meer ongeschikt voof t ploegen en de paarden kunnen op den doorweekten grond geen steunpunt voor de hoeven vinden zoodat het En zij bedekte haar gelaat met bare handen doch kon niet weenen De omstanders waren teruggetreden om de uitbarsting van hare droefheid niet te storen De brave korporaal hield zich op zijn houten been taande lichtte zqne kruk op en wees naar de hoogte waar zijn dappere meester gevallen was langs zqn ruw anders zoo ongevoelig gelaat biggelden groote tranen Niemand durfde zich tegen de ongelukkige vrouw verzetten toer zq daarheen wilde gaan Zq dtrfkte de hand naar Gabrio uit en zeide Breng mq naar de plaats waar hq gestorven is Ik wil die zien alles weten ik ben zqne moeder en heb er recht op f Op den arm van haren schoonzoon geleund ging zq naar den mdlen Voor de eerste maal had zij uit vrq e beweging zijn arm genomen en oo geleidde de Voorzienigheid dien dag hun beider schreden opdat hunne zielen zich eindelijk geheel verzoenen zouden bq een graf waarop het grast l ilreder begon te groeien De bejaarde molenaar en zqne vrouw kwj men hun reeds te geiiioet en begrepen terstond wie zq waren De marchesa en Gabrio waren getroffen over hunne goedhartigheid Ach zeide de molenaar die arme dame Zeker qjne mama Kbm paar mee zeide zqne vrouw Die arme jonge mail Zoo knap too goed Kom maar mee wij zuUeif u alles laten zien Zij gingen de buitentrap op en kwamen in eene sombere bovenkamer van den mplen