Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1889

atterwerk groove belemmering ondervindt Deze Week schonk echter verademing en is den landbouwer leer dienstig f a De twee uitvinders Baron Bruno Felvert Kranti en de Hollander Henri de Bogaerts werden Donderdag te Landen andermaal verhoord wegens talrqke bedriegeryen Baron Krantz soh nt de hoofdleider te xyn geweest Ëliia Adams eene hotelhoudster verklaarde dat z iemand kende dieKo lonel Perry heette en aan wien zij vertelde dat zij geld noodig had Perry introduceerde haar daarop b Baron Krautz die haar beloofde hel geld te vinden om hare hypotheken af te betalen Hg i vertoonde haar een plan van het Albert Palaoe en zaide dat hjj daarvoor 25 000 p at betaald had loodat hij op dat oogenblik geen geld had doch hg verwachtte eiken dag een groote som gelds voor een patent dat hij voor 1 250 000 p st verkocht had Oogenblikkelgk had hü echter zelf wat geld noodig of liever het gemak eener bankinstelling Als Juffrouw Adams een aiHtal cheques wilde trokken beloofde Krantz ze niet te incasseeren eer het geld betaald waa Hg beloofde haar ook dat hg haar directrice van den restaurant in het AlbertPalace zou maken met een salaris van 500 p st ajaars en haar 4500 p st zou leenen Een dor cheques werd niettegenstaande de belofte van Krantz toch in circulatie gebracht en gedeshonoreerd waarop i door betaling van 24 p st schandaal voorkwam Met geval werd andermaal tot later verdaagd Sir Henry Doulton het hoofd der beroemde Londensche firma van pottenbakkers in de wgk Lambeth hield onlangs eene voordracht te Birmingham waarin hij vertelde hop hqzelf in betrekking stond tot deze industrie Hg verhaalde dat de fabriek in Lambeth dagteekent van het midden der zeventiende eeuw toen zg werd opgericht door een kolonie van HoUandsche pottenbakkers die goede zaken deden in Delflsch onverglaaad aardewerk In de vorige eeuw was de industrie gedrukt In 1834 bestond de fabriek van Doulton en Watts in Uighstreet Lambeth uit ongeveer 12 personen die 2 ovens hadden Nu geeft de fabriek in Lambeth alleen Werk aan 2000 personen terwijl er in het geheel in de fabrieken van de heeren Doulton 4000 personen hun brood vinden Sir Henry Doulton voelde rich als jongen reeds door de industrie aangetrokken en werkte zelf mede Zoodra de vraag voor riool pgpen ontstond maakte de vraag voor zulke steden als Liverpool en Birmingbaui spoedig nieuwe fabrieken noodig en thans worden por week 25 tot 80 mijlen pijpen gemaakt DouUon Kore werd betoemd door de kunstproducten die de heer George Tin worth invoerde De heer Tinworth trad bij de rma Doulton in 1886 in dienst zijne eerste kunstproducten werden in 1871 op de tentoonstelling vertoond Sedert is de smaak voor die producten I teer nitgebreid en worden er in bijna elk huis voorbeelden fan aangetroffen De leerhoeve voor zuivelbereiding te Oudshoorn is geopend i Kuiin 40 hectaren grasland groot is zij gunstig gelegen in een gezonde streek aan den Rijn daar waar de drie gemeenten Alfen Oudshoorn en Aarlanderveen een aaneengesloten geheel zullen vormen ea zagen in een hoek op den vloer het bed waarop Galeazzo na twee dagen van smartelijk lijden gestorven was De oude lieden vertelden hoe zij hem gewond en stervende gevonden hadden en hem hadden weten te verbergen voor de nasporingen der Oostenrijkers en hoe da een den dokter de andere den pastoor uit het dorp gehaald had hoe zij allee gedaan hadden om de laatste oogenblikken te verzachten van den jongen man die vol leven was en toch bereid om te sterven en dat hij vóór hij stierf hen gezegend had ToeA zg weder beneden in de keuken kwamen haalde da molenaar uit eene kast de doorboorde en met bloed bevlekte uniform en eene portefeuille die zg bij hem gevonden hadden blijde dat zg alles konden teruggaven aan wie er recht op haddan Gabrio gaf hun een toeken om de uniform te verbergep maar opende de portefeuille Hij vond er eenige goudstukken in en het portre e van CamiUn dat zg hem vgf jaren geleden op dien verschrikkelgken dag gegeven had eeü half afgeschreven brief aan zgne moeder Dearma vrouw rukte dien haastig uit de hand vin Gabrio en toen zg hem gelezen had riep rij met eene bevende stem Waar is hg Wij moeten naar hem toe gaan Waar hebben zg hem gelegd 0 mgn zoon o Galeaïzo Op een kleinen a tand van het huisje Vaar da molenbeek rich door het veld slingerde wierp eene groep oude populieren eene trillende schaduw over Behalve de boerderg is op de hoeve gesticht een gebouw met annexen geschikt om dagltlgks 69OO liter melk te verwerken zoowel fabriekmatig als door handenarbeid De jongelieden zullen hoofdzakelgk practisch onderricht ontvangen Zij zullen zelven moeten arbeiden en het werk verrichten dat het landbouwbedrijf vereisoht Het theoretisch onderwijs aan de leerhoeve is geheel populair dat wil niet zeggen oppervlakkig het moet integendeel omvatten al de zekere resiütatan die door de wetenschappen zijn verkregen maar zonder die door bewgzen te staven en zonder hypo thesen die door de wetenschap worden gemaakt te behandelen Het groote voordeel van dergelijk onderwijs is hierin gelegen dat de leerlingen worden ingewijd in hetgeen de wetensehap heeft gevonden en dat er niet veel lesuren noodig zijn om hen voldoende te bekwamen Het theoretisch onderwijs zal worden gegeven door den directeur en drie onderwijzers Het getal lesuren zal echter voor de jongens niet meer bedragen dan 10 uren in de week en voor de meisjes 8 uren De jongens en meisjes zullen in a onderlgke klassen worden ingedeeld Aan de leerhoeve is geen internaat verbonden Het bestuur der Vereeniging zal echter gaarne de behulpzame hand bieden om de jongelieden bij ordenteÜjke en eerzame menschen te huisvestefi Jongelieden zoowel jongens als meisjes zullen op de leerhoeve op de volgende voorwaarde als leerIjngen worden opgeiomen lo Zij moeten den leeftijd van 13 jaar h ben bereikt 2o zij moeten een goede gezondheid genieten 3o zij moeten minstens de lagere school met goed gevolg hebben doorloopen 4o zij moeten bewijzen geven van niet geheel onbekend te zijn met het landbouwbedrgf 5o zg moeten bij vooruitbetaling het schoolgeld ƒ 30 betalen 60 zij zullen de bevolen der directie moeten opvolgen 7o zij zullen van de leerhoeve kunnen worden Verwijderd Indien mocht blijken dat zij niet geschikt zijn om voor het bedrijf te worden opgeleid indien hun gedrag daartoe aanleiding mocht geven indien hun gezondheid hen voor de zuivelbereiding ongeschikt maakt De verwijdering kan worden bevolen door het bestuur der Vereeniging op voorstel van den directeur of van den bedrijf boer Bij wangedrag kan de directeur onmiddelgke verwijdering bevelen 80 de cursus zal duren ééa jaar en aanvangen den In Mei Aan de leerlingen die gedurende één jaar met goed gevolg de werkzaamheden hebben volbracht en de lessen hebben gevolgd zal op voordracht van de directie door het bestuur een diploma worden uitgereikt 9o daar de leer lingenzelven moeten werken kan geen algemeene vacantia worden gegeven Met Kerstmis en met Faschen zal aan de eene helft der leerlingen 14 dagen vacantie worden toegestaan en aan de andere helft der leerlingen 14 dagen na Nieuwjaar en 14 dagen met Pinksteren De duurste volksvertegenwoordiging tor wereld bezit volgens de Kölnitche Ztg het parlementair geregeerde Frankrijk Naar de laatste berichten van de commissie tot verificatie der uitgaven voor da Fransche Kamers kosten Senaat en Kamer samen het Land de som van 12 145 058 frank de duitsche Bijksdag vordert nog geen half millioen Iedere afgevaardigde trekt een inkomen van 9000 frank de brug en het water Daar onder die boomen scheen de grond ietwat opgehoogd en met jong gras bedekt en tegen een van de boomstammen was een klein houten kruis gespijkerd Maar toen de moeder van Galeazzo bg de beekgekomen was begavep haar hare krachten en zgwerd eindelijk door de smart overmand Bevendleunde zij op Gabrio die haar met moeite naar hethuisje terugbracht zg viel in een stoel neder enveriéor haar bewilstzijn 1 ADsn snelden haar te hulp spoedig opende zij de oogen weder en keek wezenloos om rich heen toen wendde zij zich tot Gabno en zeida plechtig God heeft het zoo gewild I niijne taak is volbracht Nu heb ik niemand meer dan Cftmilla en u verlaat mij nietl October was voorbijgegaan De marchesa van haren treurigen pelgrimstoc it taruggakaard gevoelde rich verlatener dan ooit Maar niet ver van hare sombere woning stond de nederige en vriendelgke villa van hare kinderen wier liefde zg nu eindelijk zegenen kon Geen dag verliep zonder dat Camilla en haar man haar gingen bezoeken en meestal waren zg vergezeld van un kind dat hun vroolijk vooruitsprong Zgne luide juichtonen wekten de echoes van het oude kasteel araan zgne tegenwoordigheid weder eenige lavenaigheid gaf Dan riep hg zijne moeder en vroeg haar de namen der geharnaste ridden der dames met de president bovendien nog 72 000 Het dienstdoend personeel telt 243 leden en kost 721 600 frank alzoo een bediende ongeveer op elke twee afgevaardigden Bovendien worden nog tamelgk aanzienlgka bedragen uitgekeerd voor bijzondere verrichtingen ten dienste der Kamer Zoo kost bgv het schoorsteenvegen 13 144 en het schoonhouden vap zekore gelegenheden 9420 frank Een detiructeur dei rat parlementair parlementaire rattenvanger krggt jaarlijks 200 frank een raccomodeur dei paraphtiea de il Ie pr tideat iemand die voor de reparatie der parapluien van den president zorgt neemt eveneens rijn rang onder de gesalarieerden in De secretarissen der verschillende commiisiën kosten 84 000 frank en onder de rubriek verschillende diensten komen bovendien nog 28 980 frank voor bijv 800 frank voor da achtgenootcn der portiers Komt een afgevaardigde te sterven dan ontvangt diens weduwe 1200 frank op de begroeting voor 1888 waren tot dat doel 8400 frank uitgetrokken men rekende dus dat er dat jaar een zevental afgevaardigden zouden uitstappen Intnsschen wordt aan de gezondheid der afgevaardigden van staatswege de meest nauwlettende zorg gewijd voor geneeskundige hulp was 11 442 76 frank uitgetrokken Aan schrijfgereedschap wordt 56 000 franks besteed voor couranten 26 960 franks De verwarmingskosten bedragen 44 500 franks de helft ervan komt alleen dan president tan goede of die man ook kouwelijk wezen mag Voor lucifers werd 1798 30 frank uitgegeven aan licht werd 109 000 frank verteerd de restauratie kwam het Land op 36 184 17 frank te staan 111 personen van het dienstdoend personeel wonen in het paleis Bourbon zelf de overige 132 wonen daarbuiten en vo derdon aan tegemoetkoming voor huishuur 31 402 frank Voor borstels en sponsen werden 5474 frank en voor zeep eau de Cologne en dergelijkenl522 frank genoteerd De fransche vertegenwoordigers schijnen nogal eens hun toilet te moeten maken I Men schrijft aan de Anwterdammer Met goedvinding der Kegeering heeft de Nederland sche Bell Telephoonmaatscbappg eene verbinding doen aanleggen tusschen Botterdsm en Amsterdam Deze wordt reeds sedert eanigen tgd door haar geëxploiteerd en schijnt zoodanige resultaten op te laveren dat binnenkort ook eene telephoniache verbinding Arnlfcm Amsterdam in t vooruitzicht is gesteld Ta oordealen naar da moeilijkheden die zich veelvuldig voordoen bg gesprekken per telephoon met aangesloteuen aan het stadsnet kan ik mij bezwaarlijk voorstellen dat eene verbinding met de beurzen ta Amsterdam en Botterdam aan het doel zal beantwoorden Bij handelszaken is toch in do eerste plaats een vereischte dat het gesprokene volkomen zeker door dan toestel worde teruggegeven en dit is bij lange na niet altijd het geval Waar blijft bovendien het bewgs bij verschil tusschen de correspondenten onderling A beweert b v te hebbén opgegeven koop Men denke tevens eens aan de overeenkomst in klanken bg Mexicanen Peruanen Italianen en Brarilianen enkele uit de honderden woorden die in de effectenwerald nog al eene hoofdrol spelen Geen rechter ter wereld kan bg verschillen over per telephoon behandelde zaken een juist oordeel vellen Dan nog komt de niet onbelangrijke quaestie van het bij de Bijks hoepeU okken en pruiken mat bloemen versierd of van de biSeke abdissen met witte kappen wier portretten men in de oude zalen zag Soms terwgl de moeder zijne nieuwsgierigheid trachtte te bevredigen kwam Gabrio binnen Die mannen zaide hg tot zijn zoon wier naman gg u goed herinneren moet zgn heengegaan om nooit weer terug te komen Ook zij hebben groote dingen gedaan doch rg grootar nog dan zij I t want ziet ge wg hebben de vreemdelingen uit het land gejaagd en onze voorouders ofschoSn zij onder de overheeriching gezucht hebbei konden het toch niet doen Nu behoort Italic ons dat moet ge niet vergeten Uw vader zegt u dat omdat gg doen moet zooala hij gij moet het verdedigen altijd tegen allen Heb hét l ef verheug u in zijne schoonheid maar dat i niet genoeg Word de vriend van alleo di eene eer zgn voor t vaderland help de v jtige Werklieden zoek de armen op laat u niet weerhouden door bosschen stroomen of bergen Da natuur machtig doch gg zijt macntigar dan zij Zoo sprak hij en ofschoon het kind hem nog niet volkomen begreep was Gabrio tevreden als de woorden rich slechts in zijn geheugen griffelden en vol vertrouwen in de toekomst kuste hij zijn zoon Jfordt vervolgd telegraaf gewaarborgde geheim Kunnen de telephoonmaatschappljett hare ambtenaren den eed van geheimhouding opleggen gelijk de Staat zulks de zgne doet en hen bij schending daarvan naar de wet doen straffen Immers neen De Begeering mag zich wel eens ernstig bedenken alvorens aan het particulier initiatief te veel de vrge band te laten daar ze later als t beter mocht blijken dat deze telephonischa instellingen onder hare hoede worden gebracht duizenden bij duizenden zal moeten offeren om ze te kunnen naasten Dr Kuyper heeft het tegenwoordig aan den stok met de afschaffers Dezer dagen komt hij aan met de bewijzen dat men graan gebruiken mag tot het bereiden van drank daar niemand kan weten of het graan oorspronkelijk alleen voor broodbakken bestemd il Wij geven in zijn geheel het slot vau zgn betoog waarin hij afschaffers den raad geeft de terke drankquaestie mat heldere nuchterheid te berien Nu is dit een zeer onverdiende steek onder water Indien a chaffars een vraagstuk niet nuchter berien wie doen het dan Dr Kuyper zegt We weten wat de A afc medailles hebben gedaan Die brave Hendrikken met hun medaille blaken altoos het onbekaerlijkst Daarom wachte men zich voor valscfae redeneering Zoo rijn er die zeggen dat uit graan geen bier mag worden gebrouwen omdat graan door Gpd bestemd is om er brood uit te bakken Dat men toch even nadacht Hoe weet gij waarvoor iets bestemd is Ontving ge daar een afzonderlijk openbaring over Neen niet waar Ge weet het dus alleen uit de ervaring De bestemming van alle natuurlijke dingen kent ge alleen uit het gebruik Dat hout niet enkel bestemd is om schepen en huizen van te bouwen maar dat ge het ook vernietigen moogt in het vuur om er u meê t u verwarmen is bij niemand aan twijfel onderhorig en toch ook dit is alleen uit het gebruik bekend Evenzoo nu is het ook met het graan De kracht die in graan ligt om èn brood èn bier te procudeeren heeft God er beide in gelegd enbg het gebruik blijkt dat het graan dus evenals het hout tweeërlei beaiemming kan hebbeu Kwam er nu graan te kort voor het brood dan natuurlijk zou da keuze moeten zgn om enkel brood er uit te bakken Maar nu de overvloed zoo groot is dat de prijzen lai llBijks den landbouwer loonen nu kan ook hiervan geen sprake zijn Steun daarom nooit op schijn argumenten Dat zgn riatstaven die u da hand doorboren Bezie ook deze zaak met heldere nuchterheid an elk goed Gereformeerde zal toestemmen dat de atrgd ook tegen deze volkszonde niet kan voldongen met uitwendige middelen maar ten finale alleen beslecht kan worden met het zwaard des Woord s Dit machtwoord geldt ook van opium Dat man toch even nadacht Hoe weet g j waarvoor de papaverbol bestemd is Ontvangt ge daar een afzonderiijke openbaring over die leert dat het sterk verdoovende sap van de onrijpe papaver of maankop niet bestemd is om amfioen scbuivers te laten droomen De krachr die in de maankop ligt om heulsap te produceeren heeft God er in gelegd Steun daarom nooit op schgnargumenten Bezie ook deze zaak met heldere nuchterheid De strijd tegen het misbruik van opium kan niet voldongen met uitwendige middelen Breng dus gaan verandering in het pachlstelsell Zie met gekruiste handen alles aan handel niet doe niets maar haal teksten aan De opium kanker kan ten finale alleen beslecht met het zwaard des woordsl Amen Deze toepassing van Dr Kuyper s redanaering bewgst dunkt ons dat hg wel min of meer schgnargumenten gebruikt wanneer hij in tale Kanaans beweert dat man geen uitwendige middelen gebruiken moet om tegen zulk aan groote volksziekte als bet drankmisbruik te velde te trekken bruik steeds maakt We zeggen dit niet om te pleiten voor of tegende atschaffers maar enkel om hog eens de aandachtte vestigen op het gevaar van dat misleidend misvan zalvende tale Kanaans dat dr Kuyper jilg Handelsblad Bultenlandsch Overzicht j lö verschillende berichten en geruchten uit mt Berign Konstantinopel en Weenen zoi men zflijaa dat er in de Buropeeaohe politieke brouwen wat aan de hand is Is ar een toenadering tusschen fiuslaad en Duitschland als resulUat van m oaderho id van den czaar met Bismarck te a = l ton Of ia een regeling dar Bulgaarsche quaestie aanstaande welke lijnrecht indruischt tegen uslanda wanschen en moot men zich alzoo weder op minder geruststellende verschijnselen in de poli tieke wereld voorbereiden Een antwoord op deze vraag vindt men niet in de zeer uiteenloopende in welke van alle zgdeu komen Ten bewgie mogen hier eenige dier twrichten volgen Herbert vou Bismarck die met het gevolg van keizer Wilhelm per Orient express uit Konstantinopel is vertrokken had te Pest een onderhoud met Tisza en zal ongetwg ld niet Weenen voorbgsnellen zonder Kalnoky zgn opwachting te maken Dinsdag a s vertrekt keizer Frans Jozef naar Innsbrük om den daarop volgenden dag keizer Wilhelm te ontmoeten Verder verneemt men dat volgens een door de Porte ontvangen bericht in het onderhoud dat na s keizers terugkomst Crispi met Bismarok zal hebben de erkenning van prins Ferdinand tot vorst va Bulgarije behandeld zal orden Engeland zoïi kennis ontvangen hebban van de te bespreken voorstellen en deze steunen De heer Léon Say voorheen senator nu lid van de Fransche Kamer heeft na afloop van den gemeenscbappelijken maaltgd waaraan de medewerkers van het Journal det De éaU gewoon zijn zich elke maand te vereenigen een politieke rede gehouden waarin hg den weg dien hg voornemens is te volgen nader toelichtte Het ideaal van den heer Say i dat zich in de Kamer eon groote midden partij vorme die aan de uiterste vleugels begrensd wordt rechts door hen die niets vergeten hebben en slechts een dood program aanbieden links dooi hen die niets geleerd hebben en slechts niet voor verwezenlijking vatbare doeleinden nastreven Tusschen deze beide uitersten wil de heer Say een groote partij voimen welke zich ten doel stelt da liberale republiek te handhaven Wat de binnanlandsche hervormingen betreft ried de heer Say aan vereenvoudiging en decentralisatie van het bestuur bespoediging der rechtspleging varbélering van het lot der werklieden en een betere financieele staatkunde welke zoo moet ingericht zgn dat er olk jaar minstens een batig slot van 400 000 000 francs overblijft Ten slotte verzekerde de haar Say dat hij niet naar het gezag streeft doch slechts eenigen invloed wenscht te oefenen op den loop der algeioeene staatkunde Een minister portefeuille wordt dus niet begeerd Wel gelooft men dat de heer Say zich bereid zal verklaren als voorzitter der Kamer op ta treden Of hem echter deze onderscheiding te beurt zal vallen is nog onzeker want de heer Floqnet en Brisson rijn gevaarlijke mededingers Behalve de radicalen hebben nu ook de Boulangisten besloten voor Floquet te stemmen terwgl de opportunisten zich voor Brisson hebben verkUird Intnsschen houden de geruchten over de aanstaande wijzigingen in het ministerie stand Men spreekt weer vau een kabinet Bouvier dat zal optreden met eeri program verzachting van de toepassing der school en legarwat consolidatie der vlottende schuld door een leening en een nieuwe regeling van hel lucifers monopolie De Juetice kan dit niet gelooven maar wel wordt als zeker beschouwd da aftreding van admiraal Krautz als minister van marine en koloniën omdat er weer geschillen rijn ontstaan over het estuur van Tonkin De bekende Norddeutsche Ztg is in haar schik met de algemeene beraadslaging over de nieuwe socialistenwet en meent zekerheid te hebben dat in de commissie een transactie zal tot stand komen welke het aannemen van een blijvende uitzondaringswet tan gevolge zal hebben Het officieuse blad rekent daarbij natuurlijk op de thans in den Rijk3dag aanwerige meerderheid van conservatieven vr conservatieven en nationaal liberalen maar het komt ons voor dat wg hier m r te doen hebben met een wenach der Begeering dan met een gevolgtrekking uit feiten Zweden en Noorwegen herdachten den 4den November den 75sten veijaardag van hun vereeniging tot één rijk De Noorsche minister Gram die Noorwegen te Stockholm vertegenwoordigt gaf ter eere van dezen dag een feestmaal waarbij hg een redevoering hield en betoogde dat beide landen alleszins reden hadded om over het verbond tevreden te zgn De heer Gram vertolkte in dit betoog de gevoelens van het Rotste gedeelte der Noren want de republikoineii dia onder leiding van Bjömsterne Björnson Noorwegans scheiding van Zweden verlangen vertegennt ordigen slechts een minderheid van het Noorsche volk PETROLËUM i OTEERINGEN van de MaWaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfust ƒ 8 76 Geïmporteerd fust 8 80 Januari levering 8 70 April levering ƒ 8 50 Novemberen December levering ƒ 8 70 BEURSBERICHT AMSTEEDAM 11 November Per Telegraaf Integralen iets flauwer Turken goed geanimeerd vooral prima leening hooger Warschau Weenen iets flauwer Amerikanen vast unrEerlijke Stand HaABtrecht GEHOREM Johaniu Hirii ouders nn Weul en A KraiD Vlist OVERLEDEN T Vermeij 4 m ADVEIITENTIÊN Heden overleed in den oaderdom van bgna 74 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer L J vab dbn BERG Beurtschipper van Gouda op Dordrecht Uit aller naam Wed C VAN DBM BEEö Gouda 9 Nov 1889 Belonjb NB De zaak zal door mijn schoonzoon A DERCKSEN op denzelfden voet worden voortgezet Ontvangen DE COCOS DIEP I Zeer Nieuw tH aardig SPEELGOED Verkrggbaar bg F STROEVE L B VENSGEVAAELUTfcj HOEST van Kinderen Knchlioest Zoogenaamde Blaawe Hoest onmiddelgke afwending van het gevaar en snelle zekere hnlp door de sedert vele jaieo bg deze kinderziekten eenig goed bevonden DRDIVEN BORST HOHG Alleen echt verkingbaar in flacons van fl 2 me van geele ïacons van fl 1 die van roede en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgn waarop nevenstaand fabriek merk Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oadewater bg P Jonker Idenbnig Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Alom te bekomen BE mm mm of ile beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glateu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Cratietb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz £ an8t3Ëhilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN