Goudsche Courant, woensdag 13 november 1889

f 1889 N 406 Woensdag 13 Noveml er Oe ondergfeteekende bericht het g eachte publiek en in t bizonder zijn greêerde Clientèle dat de Ht Micolaas Etalage ter bezichtig ingp gfereed is dp luxe en huishoudelijk gebied Speciale ETALAGE van Twee Gulden Artikelen X I3 A CI3 T1C3 B T o o 12 T T e 13 IP bit GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VOORHEEN wm m wm HOOGS TRAAT NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABH OOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der g roote laagpkoleu Oupeye s £sLg ©r © T la zaci 3sol©3n brandende zonder renk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor htkisel k gebruik serres calorifères Amerikaansclie kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomweiktnigen mits er aan toeroege eene geringe hoeveelheid v tte of vette kolen Scheepsvracht van Hemtal tot Gouda fl 3 30 h fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS De inaendlng van advertenttto kan gesch ieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave i H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in KotBe en Tbee heeft steeds voorradig Van Houtens CACAO i Blooker bassen van Driessen Korff U Vs kilo Nesenberend EIKELCACAO Kar tels C4 CAO in kokers van V4 kilo en 1 Ned Ons 24 et Poeder Chocolade van 20 ot 25 et en 30 et en Koekjes voor Melkchocolade van af 52V et per pakje van 16 stuks Een schat ware voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Iden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizenden van een zekeren dood Te verkrygen hg het Verlags Magazin te Leipzig Meumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVfiRTENTIËN alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadeljk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 0ItFE7MECnSIST0FLE is t beste in verzilverde artikelen en op den duur het goedkoopste Allen voorwerpen dragen den naamCflRISTOFLE voluit en zgn tot Tariefsprgzeu evenals in d Filiaal i te Amtterdam bg mj verkrflgbaar Th SCHHIIDT voorheen Wed BOELSUMS HOOGSTRAAT Bodegraafsclie Kruiden EN ROM WIJN AM in de bekende uitmuntende soorten tegen bilIflke prgzen verkrggbaar bg den Heer W KOSTER Lange Groeneodaal eenig Depóthouder voor Gouda A L TBB MEÜLEN Bodegraven STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene la ng Grove Raiir Kacliellkolen waaruit wg tot 76 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits hg 2 of meer Hecfe gelgk ge nomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 11 November 1889 GOUDA F F Knalmann GOUDA bericht hiermede aan zgne geachte clientèle dat zgn ZAAK in Garen Band Wol Sajet MODE ARJIKELEN enz DINSDAG AVOND 12 dezer wordt VERPLAATST naar de fVijdstraat 175 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Monden Tandziekten zooala het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het eohte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP s Tandpoeder of Tandfiasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombearsel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venns zeep en Zonnebloemenzeep FOFF S 1 Gekristalliseerde en Transparant I Olycerluezeepen zijn de iynste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen V De namaaksels van Anatherln Mondw er verwoesten de tanden binnen korten tqd Wê Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van Nederland Men mrlange mldruitelv t Dr PÖPP echte Preparaten en neme geen andere aan Sociëteit ONS GENOEGEN 2e Abonnement VooritelUng DONDERDAG 14 NOVEMBER 1889 Kon Ver cHet Nederlandsch Tooneel Tooneelspel in 5 bedr bewerkt naar den roman Gesprengte Fesseln van E WERNEE door Mevr P00N8 VAN BIENE Aanvang T j uur SV Gewone bepalingen en prezen Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman Zoon De nit ave dezer Conrant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aixonderl ke Nommera VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 November 188 Do leden ran de Tweede Kamer der Staten Generaal zgn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 19 November aanstaande te 3 uren Do gewijiigde pensioenwetten z jn ingediend Afloopende pensioenbijdrage behouden tot de helft der na de invoering der wet toe te kennen tractementen en verhoogingen doorloopende loting van 5 pel voor na dat tydstip der toegekende bezoldigingen ten behoeve van het wednwenfonds blijft ingevoerd wordt eene doorloOpende korting van 2 pet over de als dan reeds verleende bezoldigingen voor het weduwenfonds met vrijstelling van ambtenaren die voor 1 Juli 1873 zijn aangesteld en de legestrekkenden en de bevoegdheid om ongehuwde ambtenaren niet te doen deel nemen in het weduwenfonds Uitkeering van het pensioenfonda aan den staat is teruggebracht van 8 ton op e j Het Pensioen zal rerleend worden aan weduwen en weezen na de indiening der wet van overledenen Sedert eenigen tijd zijn zoowel in binnenlandsohe als in buitenlandsohe dagbladen berichten opgenomen omtrent gruwelen welke op hot eiland Lombok door een Arabischen handelaar jegens ontvluchte en door hem weder opgevatte slaven zouden zjjn begaan welke daarop nederkomen dat die personen na de wreedste mishandelingen te hebben ondergaan ter dood zouden zijn gebracht of den dood zoudon hebben gevonden ten gevolge van onmCnschelijke folteringen De Gouverneur Generaal van Nederlandsoh Indië hééft oumiddelijk een onderzoek ter plaatse doen instellen waarvan sis voorloopige uitkomst kan worden medegedeeld dat de vorsten op genoemd eiland de ten laste gelegde wreedheden ontkennen ook in e n brief aan den resident en zelfs tegenspraak verzoeken FEVILLETOJX Gabrio en Camilla Ben verhaal utt Milaan DOOK GÜILIO CARCANO Fry naar het Italimnach DOOtt VANESSA 01 XXX Zoo waren zij gelukkig maar het was een stil verborgen geluk de beste belooning misschien voor hunne deugd standvastigheid en werkzaamheid de oude familie was om zoo te zeggen in de nieuwe opgegaan De marchesa bezocht hare kinderen dikwijl 1 menigmaal zag men haai aan den arm van naren schoonzoon den tuin van Campello doorgaan 1 T j ® ï kleinen Emilio aan ne hand tegemoet kwam en hartelyk verwelkomde Jion van die bezoeken welke zooveel aanleiding tot praatjes gaven betrof echter niet hen maar de oude sigqora Giuliana die met Paolina de laatste week van den heri t bij hare kinderen was komen doorbrengen De le vrouw hoopte ditt de frisscne lucht even Sis vroeger een gunstigen invloed pp hare zwaklTe gezondheid hebben zou in zevon jaren was zy foot op Campello geweest De beide luwen liatld elkaar om zoo te zeegen al bijna in de officieele courant met vervolging van de verspreiders van het gerucht V d§tos hen zouden alleen twee mannelijke slaven wegaV ontvluchting overeenkomstig s lands wetten ziji fevonuisd en gedood doch zou er geene raishandelii hebben plaats gehad van vrouwen die na een korte hechtenis zouden zijnvrijgelaten Staatxxmrant Jl Donderdag na de kantoor uren meldden zich bij de firma Vlaer en Kol te utrecht twee deftig gekleede Hollanders aan van wie een te Londen en een te Amsterdam woonachtig is en boden daar een wissel van 24 pond sterling en eenige shillings ter disconteering aan Aan bet kantoor had men jui vernomen dat te Apeldoorn Shitfen Deventer Oósterhout Amsterdam en op andere plaatsen geld op Engelsche wissels was verstrekt die bij onderzoek allen onbetaald nit liOnden terugkeerden en vermoedelijk valsch zijn Daarom behield men en wissel met afgifte van een re u en de afspraak dat dienzelfden avond de betaling zou geschieden Na nauwkeurig onderzoek bleek dal men goed had gedaan met niet oogenblikkelijk te betalen d ar de wissel vermoedelijk valsch was wat slechts door eene kleinigheid te bespeuren was De politie werd terstond met de zaak in kennis gesteld en de noodige maatregelen werden genomen om de beide heeren in hanjlën te krijgen Daartoe werden de rechercheurs Werkmeester en Van Doom met de zaak belast die zich op de volgende wijze van hunne taak kweten Op den bepaalden tyd bevonden zij zich in den omtrek van het kantoor en zagen daar twee heeren druk in gesprek van welke zij de uitdrukking opvingen er staat toch eene goede handtoekening op Deze uitdrukking was voldoende om hun vermoeden te bevestigen Z j werden beidon daarop door ben gearresteerd De politie deed ijdus eene goede vangst en eene halve eeuw gekend van den tijd dat signor Dair OrtS de villa van zijnen vader had geërfd maar zij hadden elkander nooit ontmoet en slechts in het voorbijgaan een groet gewisseld De tijdon waren veranderd de vriendelijkheid van de signora Giuliana en meer nog do stille zachtmoedigheid van Paolina wonnen het hart van de marchesa Deze verklaarde zelfs dat het hitivr sp Ckt dat zij zoo laat kennis met haar gemaakt had en dat zij hartelijk welkom zouden zijn op het kasteel Beiden maakten gaarne gebruik van die uitnoodiging ofschoon de marchesa haren aristocratischen toon nooit geheel kon laten varen Zoo woonde er dan eindelijk vrede in het huis der jonge echtgenooten Nu en dan echter zag Gabrio op het gelaat zijner vrouw eene wolk waarvan hy de oorzaak niet gissen kon Misschien dacht hij met een latynsch dichter tWeent alles hier beneden n de ziel Gevoelt het leed der ménscnlid Het was een dag in November een van die dagen die men niet ten onirechte don zomer van San Startino noemt en die zoo heerlijk zyn in Brianza waar men geene mistige dagen kent Gabrio en Camilla giygen voor het laatst in dat jaar afscheid nemen van al die lieve Rekjes die hun zoo dierbaar geworden waren Het pad dat byna onkenbaar was door d gevallen bladeren voerde hen ongemerkt naar lut kerkhof Het hek stond open zoo als briiik k is op die aan de doeden gewijde dagen ADVERTENTIBN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenl en gratis opgenomen in het ADVERTBf BBLAD t welk des Maandags verschgnt kon de beide oplichters vooreerst onschadelijk maken Naar wij vernemen hebben zy dien avond nog op andere te Utrecht gevestigde kassierskantoren getracht Engelsche wissels te disconteeren wat hun echter niet gelukt is U S Te Groningen heeft Zondagavond ongeveer 10 uur eene ernstige verwonding plaats gehad Zekere Jacobus van Oort oud 13 jaar stond in da Kleine Gelkingestraat te praten met een jongen en een meisje van ongeveer denzelfden leeftijd toen hun aldaar passeerde Hendrik Velleman oud 14 jaar een jeugdig koopman in galanteriën die hun scheldwoorden toevoegde Een der knapen riep hem toen een beleedigend woord toe waarop Telleman een vleeachmes hetwelk hij voor zijne moeder ha gekocht te voorschijn haalde op Van Oort toel p en dezen daarmede twee wonden toebracht eene nabij het linkeroor en eene in de borstkas tusschen de 7e en 8e rib Onder het uitspreken van de woorden noGodihij eteekt me in het hart zonk het slachtoffer ineen doch werd spoedig liefderijk opgenomen en verbonden door en ten huize van den heer J Keijenga arts aldaar De wond nabij het linkeroor bleek van geen be teekenis te zijn maar die in de borstkas eene groots gapende wonde schuin van boven naar beneden toegebracht deed den geneesheer het ergste vreezen De dader is door de politie in hechtenis genomen en heeft zijne schuld bekend Voor de Haagache rechtbank verscheen gisteren de Leidsche socialist Pierlot beklaagd van in Recht voor Allen van den 13n Juni een door hem onderteekend stuk te hebben doen opnemen getiteld Een onbillijk vonnis waarin hij op den burgemeester van Leiden doelende dezen heeft genoemd rechtverkrachter en wetsschenner alles met de bedoeling om gemelden ambtenaar in de rechtmatige uit Camilla had eeds meer alleen en in gepeinzen verzonken dit plekje bezocht Daar hadden vier jaren geleden de bejaarde dorpelingen en eenige vrouwen den marchese Francesco Maria ter rustplaata geleid Een steenen kruis wees tg plaats aan waar hy begraven was en een zwarte steen waarvan de regen de letters reeds gedeeltelijk had uitgewischt droog zijn naam zijne levensjaren en zijn sterfdag Dien dag mengde zich eene weemoedige vreugde in de droevige herinneringen van Camilla omdat Gabrio zi h met haar vereenigen wilde om een vromen pBcht te vervullen Zij bleven eenige oogenblikken zwygend en in gedachten verzonken bij dat kniis staan eerst toenzjj zich wildeo verwijderen ontdekten zij tegenover hen in de schaduw van den muur een grijsaard op den grond geknield liggen Zij herkenden hem niet terstond 011 hij bemerkte hen ook rJm Zijne armen hingen slap neder zijne oogen i en onbewegelijk op een mot gras en wilde bloemen begroeid graf gevostijd iyn hoofd was op zijne borst gebogen en de wind die tegen den avond opstak blies zijne lange grijze haren in de hoogte Toen Camilla hem jag begon zy te beven en drong zich vaster tegen Gabrio aan do oude man hief het hoofd op en keek haar aan mft dien onnoozelen glimlach die soms het gevolg is van eene grpote smart Die versleten kleederon die plaats dat verweerde gelaat die glazige tranenioze oogen wekten treunge herinneringen in de harten van Ga