Goudsche Courant, woensdag 13 november 1889

oefening tqnec bediening opiettelqk te beleedigen Als getuigen werd gehoord mr De Liaat de Kanter burgemeester van Leiden en de heer DomelaNieuwenhuis die onder protest en onder bijvoeging dat hq er niets aan hecht den eed aflegde on verklaarde dat hij als redacteur van R v A de copie voor bovenaangehaald artikel heeft ontvangen en dat die oopie was van beklaagde s handschrift Het O M vorderde twee maanden gevangenisstraf Te iqner verdediging voerde bekl breedvoerige motieven aan nu en dan van de zaak afdwalende waardoor de voorzitter genoodzaakt was hem hierop te wyzen Hij beweerde dat de burgemeester drie grondwettig gewaarborgde rechten het recht van vergadering en vereeniging van vrijheid van drukpers en van bescherming van personen en goederen tegenover de socialisten had geschonden en hij dus t recht had dezen te noemen gelijk hy deed Uitspraak Maandag 18 Nov Bliksemgevaar en de Spoorwegen Onder dit opschrift is onlangs in de OeaterreicAiscie Eiienbahn Ztg een artikel van den heer Cramer opgenomen De daarin voorkomende mededeelingen steunen klaarblijkelijk op veeljarige waarnemingen De schrijver komt tot de slotsom dat het inslaan van den bliksem in do onmiddellijke nabijheid van spoorwegen tot de zeldzaamheden behoort en slechts schade teweeg brengt bij het toevallig aanwezig zijn van geheel abnormale ongunstige omstandigheden De aanzienlijke hoeveelheden ijzer der spoorwegen die daarbq nog in deugdelijke verbinding met den grond taan alsmede de talrijke met de spoorregels evenwijdig loopende eleotrische geleiddraden welker uiteinden eveneens met den grond in gemeenschap staan werken onafgebroken verdeelend op den electrischen toestand der atmosfeer en voorkomen zoodoende vermits zij als afleiders werken plotselinge ontladingen in de nabijheid der spoorbaan De heer Cramer besluit zijn opstel met deze gevolgtrekkingen lo de spoorbanen en loopende treinen worden door den bliksem niet bedreigd io de gebruikelijke bliksemafleiders voor de telegraaf zijn voor langai geleidingen geheel voldoende om de tot nog toe waargenomen uitwerkingen der luchtelectriciteit op telegraaflijnen onschadelijk te maken 3o korte telegraaf en signaaldraden zijn door de thans gebruikte telegraaf bliksemafleiders niet voldoende beschermd 4o de houten knoppen der bij de telegraphie dienst doende inrichtingeiT om seinen ie geven zijn geheel ontoereikend om het bedienen personeel tegen blik emontladingen te beveiligen en 5o de meeste zoogenaamde bliksemslagen op telegraaflijnen zijn niets anders dan secundaire inductiestroomen of electrische terugslagen Een naar t schijnt groote dieventroep is met maar al te goed geluk in verscheiden groote steden werkzaam Te Munohen braken zij in een juwelierswinkel en ontvluchtten met een belangrijke hoeveelheid goldswaardige voorwerpen TeChemowitz wisten een aantal leden van dit bandietengezelschap in een bankiershuis door te dringen en gingen op den loop met 66 000 aan rumeensch geld 6000 Napoteons en een groot getal andere tukken van waarde Ook een bankinstelling te brio en Camilla zij zagen nu dat de geruchten van iqn treurig uiteinde die zij gehoord doch niet geloofd hadden gelukkig niet waar waren Sedert maanden hadden zij niets van den goeden schoolmeester kunnen te weten komen en nu vonden zij hem daar met de oogen gericht op den grond die leeds sedert vijf jaren zijne dochter bedekte Zij gevoelden behoefte om naar hem toe te gaan de arme grijsaanl beantwoordde hunne groeten niet Bu en dan sloeg hij de oogen op en wees naar den grond waarop hij geknield lag Zij slaapt zeide hij zacht terwijl hij den vinger op ijn mond legde als om stilte te vragen en toen alsof zijn verstand door de smart verbijsterd was ging hij voort en zeide Zü slaapt morgen tal zij wel wakker worden Wie zyt gü toch Ik ben een oude suffer Ik heb lang meer aande staatkunde dan aan den katechismus en het pelboek gedacht Daarom heeft de hemel mijmüschien gestraft en heeft mijne Laodice mü alleengelaten God vrilde haar by zich nemen Zijis heen gegaan naar hare moedjr en ik ben alleenachtergebleven om te wachten tot zij terugkomt enweer wakker wordt en mij nog eens aanzietmet die oogen vol licht en liefde Ik wachtal zoo lang Toen zweeg hij een po je en begontoen weder Wij hebben zooveel samen geleden maar de Heer schenkt vergiffenis aan allen Ik heb nooit iemand kwaad gedaan Toen zweeg hij hij sloeg zijne oogen met op van Jassy moest het ontgelden Een troep dieren welke daar inbrak is met ƒ 60 000 in rumeensch geld 7000 Napoleons en f 16 000 aan andere waarden spoorloos Verdwenen In een hoofdartikel in de Jambode wordt het een en ander medegedeeld omtrent de groote macht die Tenkoe di Tiroo het bekende ons vijandige Atjehsche hoofd in en buiten onze linie uitoefent Ziehier de feiten die in de Jmaiode worden modegedeeld door een onbekende welke zich Herman toekent Ieder Atjeher binnen onze stelling betaalt schatting aan Tengkoe di Tiroe zelf Toekoe Nek van Marassa niet uitgezonderd daardoor koopt men het voorrecht om niet verontrust en geplundeid te worden Van de gelden welke door ons aan de Atjehsche bevolking worden betaald als belooniiig voor bewezen diensten b v van het loon voor het openhouden van de houtlooze streek voor onze uiterste posten wordt eerst de grootste helft afgezonderd voor Tengkoe di Tiroe voordat tot verdere verdeeling wordt overgegaan Elke Chinees binnen onze stelling die er een kleine industrie of een tuin op nahoudt op plaatsen niet in de onmiddellijke nabijheid onzer hoofdstelling Kota Badja eu voorwerken gelegen betaalt schatting aan Tengkoe di Tiroe waardoor hij zich vrijkoopt van overlast Ieder Chinees die tegen hoog loon eenige Werkzaamheid voor ons te richt waaraan geraar vooi beschieten verbonden is als bij het zoo veelvuldig voorkomen van herstellingen aan ceintuurbaan en bruggen koopt dat beschieten af door afzondering van een gedeelte van zijn loon ten behoeve van Tengkoe di Tiroe De invloed van Tengkoe di Tiroe op onze soldaten moot naar de loopende geruchten grooter zijn dan men bij de Regeering weet Dit hoofd heeft begrepen dat men onze deserteurs niet moet mishandelen zooals men vroeger deed maar dat men ze daarentegen te midden van zijn volk een goede betrekkelijk benijdenswaardige positie moet bezorgen hierdoor begint het desertoeren voor avontuurlijke karakters zooals men er onder de soldaten dikwijls aantreft iets buitengewoon aanlokkolijks te krijgen Atjehsche ronselaars loopen in menigte op de pasars binnen onze stelling rond om de soldaten door fraaie toezeggingen tot overloopen naar hunne zijde te bewegen men laat Hen zien hoe de deserteur Warnstein de gereedschappen die hij voor zijne technische verrichtingen noodig heeft brutaalweg op onze pasars laat inkoopen Hierdoor begint het overloopen naar den vijand meer en meer gebruikelijk te worden Tengkoe di Tiroe tracht de demoralisatie ook op andere wyze te bevorderen Zoo laat hij sommige onzer niierate posten veelvuldig beschieten en andere nooit en doet daarbij het praatje rondstrooien dat de laatste soort van po en het bMcrhieten afkoopt de vaste prijs daarvoor heet te zijn zeven rijksdaalders per maand en er ziJn lichtgeloovige inlandsche soldaten die dit v or goede munt aannemen Door het nagAoeg onbelemmerd toelaten binnen onze linie van A ehers van buitenaf zoo onbelemmerd dat een vijand die zoo pas tegen ons gevochten heeft zich een oogonblik later gerust bij het graf en riep eeu oogenblik later Stil stil toch Zij slaapt laat mi maar hier blijven öü zijt een gelukkig paar ik ken u niet Hij hief de rechterhand op en wees hun de poort van het kerkhof Op de lippen van den grijsaard speelde steeds die onnoozele glimlach die zoo smartelijk is om aan te zien E n oogenblik later begon hij wear Ja gij zijt een gelukkig paar Ga uws weegs Die droevige ontmoeting roerde Camilla tot tranen Gabrio voelde zijn hart zoo beklemd dat hij hare hand vaster greep terwijl hiJ zeide De raanzin van dien man is heilig In den hemel zal zij meer kracht hebben dan eenig gebed En zijne dioefheid niet durvende storen verlieten zij stlKhet kerkhof De zon ging aan den horizont onder lichte wolken van purper en goud de voorboden van een anderen schoonen dag omgaven de blauwe kruinen eu de sneeuwwitte bergruggen van den Monte Bosa en den eenzamen top van den Monviso In het noorden begonnen de schaduwen zich te verlengen in den kernel en op Mrde heersohte de stilte van Sen wegstervend jaargetijde Gabrio ej Camilla keerden niet langs denzelfden weg toru het schoone weder lokte hen uit om hunne wandeijng voort te zetten en zoo gingen zij de hoogte ép en sloegen een bekeudvoetpadj het voetpad dat naar het woeste dal en de Doac fneide voerde een on t osJ j kan aanmelden om een toegangskaart is er onbeperkte aanraking tusschen den vijand buiten en de zoogenaamde vrienden binnen onze stelling welke laatsten op enkele uitzonderingen na met den vijand heulen en ons waar het te pas komt verraden on verkoopon Hierdoor is het verklaarbaar dat de vijand steeds bijtijds op de hoogte is var alles wat wij tegen hem ondernemen terwijl wij telf daarentegen niets van den vijand weten of ons door de valsche vrienden om den tuin laten leiden met valsche berichten Het verraad schijnt zelf nog verder te gaan Zoo zou het volgens de loopende geruchten na de jongste gevechten bij Kota Pohama gebleken zijn dat de vijand in verontrustende mate in het bezit is van pakjes Beaumont patronen afkomstig uit onze magazijnen voorzien van het welbekende stempel jasrraerk 1888 terwijl onze soldaten lioh moeten behelpen met oude patronen van de jaren 84 en 85 Een geïmporteerde stad Uit New York wordt van den 268ten October geschreven In t hart van hot Cumberland gehergte in den staat Tenessee bevindt zich een hoog gelegen dal dat onder den naam Cumberland Gap bekend ia Op dit oogenblik is die plaats nog door een oerwoud bedekt en op mijlen afstands door een wildernis omgeven welke slechts de voet des jagers doorkruist maar reeds in den volgenden zomer zal op dezelfde plek een bedrijvige stad kant eu klaar als uit den grond verrijzen met fabrieken spoorwegstations bankgebouwen scholen kerken en al het levendige verkeer van oen hedendaageche groote stad in Amerika deze stad zal letterlijk uit Engeland worden ingevoerd Het geld voor de uitvoering van deze reusachtige onderneming omstreeks 26 millioen dollars de op te richten fabrieken namen vau straten on pleinen ja vóór een gedeelte zelfs de bevolking alles van Engelschen oorsprong De naam der stad die vanwege een Engelsch syndicaat te voorschiju zul worden getoovord is Middlesborough j Niet minder dar zes spoorwegbanen hebben begonnen n et den aanleg van zijtakken naar Cumberland Gap De straten en pleinen dor stad de terreinen voor de groote fabrieken en openbare ge bouwen zijn reeds afgebakend en duizenden werklieden zijn aan het houtkappen in hst dal Natuurlijk zal Middlesborough een fabriokstad zijn eigenlijk een mijnstad want de streek bezit eenonschatbaren rijkdom aan steenkolen en allerhande mBtslen Gelijktijdig met den bouw der particuliere woningen wordt een aanvang gemaakt mot de oprichting eener groote gasfabriek verscbillende ii richtingen voor de levming van electrisch licht van meer dan vijftig fabrieksgebouwen zeven kerken acht scholen twee gerechtshoven eeu kapitool hotels naar Europeesch model een tentoonstellingsgebouw een bibliotheek een centraal spoorwegstation een schouwburg een concertgebouw ziekenhuizen enz In de nabijheid van de stad wordt een groot meer aangelegd De eerste verkoopingen van eigendomsaanspraken in den nieuwe stad hebben reeds in t begin dezer maand plaats gevonden en het meerondeel is in tande van Engelsche keepers geraakt die de stad na har vestiging zullen bevolken Eu zoo zal binnen weinige maanden in de Amerikaansche Gumberland Langen tijd gingen zij geheel vervuld van d ontmoeting met den schoslm tor zwijgend voort Toen zeide Gabrio alsof hq tot zich zelven sflrak treurig Arme Laodice en toen zaweg hij weer Camilla zag hem aan na een ooge ik zwijgens zeide zij Ik beklaag nog meer dien ouden man ia zijne droefheid Beiden zijn te beklagen hernam Gabrio Maar wat zijn zij fugelukkig aan wie het medelijden niet vergoeden kan wat de natuur hun ontzegde Welk een wreed lot Oogec te hebben vooral wat schoon eu verrukkelijk is altijd als opgesloten te zijn in zijne eigene gedachten zijn hart voelen breken sterven als de vogel die zich kwetst aan de tralies van zijn kooi Ach ja dat is waar steeds zwijgen gedachUn en lijden alles opslHJten in zijn eigen hart dat moet een onuitsprekelijke kwelling zijn Toen kwamen oude eu bittere herinneringen op in de ziel van Gabrio Hoa onwaardig om zulke wezens tot zijn speelbal te maken hen te bedriegen Hoe slecht zou de man zqn die met opzet den hartstocht deed ontwaken in het hart van zulk éene ongelukkige Toen werd hij steeds driftiger en ging voort Hoe laag zou hij zijn die trachtte haar te verleiden Bg die gedachte alleen begint mija bloed te kooken I fS o tolgt hergen als door toorerslag een Ëngndsche stad verrijieu De onderhandelingen tusschen het werkvolk en de directie der stoomvaart maatschappy Nederland ie Anlsterdam hebben ten slol geleid tot eene loonsverhooging Hot is namelijl aan de Directie gebleken dat sedert de vervanging van den tiendaagscheu dienst door den veertiendaagschen minder overwerk voorkwam zoodat do wekelijksche inkomsten van de sjouwerlieden die geregeld aan hare ladingen werken daaronder hadden geledep Om daaraan te gemoet te komen zijn de loonen per uur verhoogd van 20 op 22 ets en zal voor werk s avonds na 10 uur 30 ets per uur betaald worden evenals voor Zondagswerk Voor de ambachtslieden die de Maatschappij in dienit heeft zijn ook eenige gunstige veranderingen gebracht id de bepaling der vergoeding voor over werk Uit Kampen schrijft men Kadat het een tijdlang vrij rustig was toegegaan by het optreden van het Leger des Heils te Kampen was dit sedert eenige avonden geenzins het geval Herhaalde malen werden de ruiten van het gebouw waar de oefeningen gehouden worden ingeworpen en na afloop voorgangers en bekeerlingen onder het gejuich van een groot menigte huiswaarts gebracht waarbij nu en dan duchtig klappen werden uitgedeeld Nauwelijks was gisterenavond de oefening begonnen of hr werd bijna aanhoudend met steenen enz tegen du ramen gegooid zoodat er geen enkele ruit heel bleef Hot was onmogelijk met de oefening voort te guan en het gebouw werd zoo spoedig mogelijk door de opgekomenen verlaten Het oproerigo volk dat het o a don kaptein P bij het naar huis gaan zeer lastig maakte trok toen bij groote troepen zingende door de stad de politie dreef later de bende uiteen In de Sain Ct dd 24 September leest men het volgende over de Toba expeditio De jongste Tapanoeli post meldt ons het volgende Uit Taroetoeng is bericht ontvangen dat de expeditionnaire coUonne den 9e dezer van Fassanggoernn naar het Tobameer is opgerukt Op den maiach derwaarts hoeft zij geen ontmoeting met den vijand gehad hetgeen niet te bejammeren is wql het een zeer moeilijke marsch is geweest de afdaling naar het meer zelf bedraagt ongeveer zevenhonderd meters Op den 11e dezer werd langs het meer een excursie gemaakt en Passanggoeran in den asch gelegd In de Tobastreken worden zoer sC rke bentings ware versterkingen aangetroffen die vaii dubbele wallen voorzien zijn en op berg of heuveltoppen gebouwd zijn Sommige dier verhoven bentings staan geheel geiioleerd worden niet door omliggende hoogten gedomineerd schijnen in do rots uitgehouwen en zeer moeilijk te nemen te zijn Dagelijks worden door de troepen verkenningengedaan en hebben zij zware vermoeienissen te door tasD Het plan schijnt te bestaan om den 11 dezer naar het verderop gelegen Sihotang op te rukken de weg daaraan leidt gedeeltelijk langs opgemeld meer De gezondheidstoestand en de geest der troepen moeten uitmuntend zijn n van verliezen onzerzqds werd tot dusver niets vernomen Langs telegraphischen weg werd Zaterdag den 21 dezer nog vernomen dat Lintoang de verblq laats van SingaMaagaradja door ofize troepen is genomen en bezet waaruit dus blqkt dat de onderhandelingen tot niets hebben geleid Lintoeng was goed versterkt en de Bataks ontvingen de onzen met een aanvankelijk goed onderhouden vuur doch zonder ons eenig verlies te berokkenen Singa Manganidja trok m zijn bende af waarhee 18 onbekend doch volgons spionnenBenchten had hij bij zijn overhaasten aftocht heel veel moeite om zijn dooden en gewonden moe te voeren De gouverneur bevond zich nog te LagoeBotidoch maakte zich gereed om naar PadangSidempoeanTterug te keeren V De gezondheidstoestand der troepen was goed En in die van 26 Sept Een heden ontvangen b cht uit de Bataklanden noldt dat op don 16de dezer de expeditionajre ootae hij Si Hotang in een hevig gevetAt met de JJatakkers is gewikkeld waarin de onzen overwinnaars hieven Aan onze zqde werd geeuerlei verlies geleden gesneuvelden noch gewonden vallen aan onzen kant te vermelden Baarentegen hebben de Batakkers twintig dooden in onze handen moeten aohtorlaten in hun vlucht hebben ij zooveel mo gelyk alle dooden en gewonden medegenomen Do colonne is nog niet aan het einde van het Tobameer gekomen Bultenlaodscli Ovepiclit Zoo rooskleurig als op het oogenblik is de politieke toestand in Europa in langen tijd niet geweest In de politieke redevoering welke de Engelsche premier elk jaar aan het feestmaal van den nieuwen Lord Mayor houdt verzekerde lord Salisbury dat de politieke barometer in den laatsten tijd zeer is gerezen en nu zeer beslist op viede wijst Het ministerie Sagasta uit Spanje heeft na een debat van acht dagen eene overwinning behaald op de oppositie samengesteld uit de afgescheidene liberalen eu conservatieven Om het stelsel van obstructie voort te zetten waartoe zij in de vorige zitting toevlucht had genomen hetgeen ten gevolge heeft gehait dat de Kamer onverwachts naar huis is gezonden heeft zij thans voorgesteld de begrooting van 1890 in behandeling te nemen vóór die vau 1889 welke de Kamer wegens de schorsing van den wetgevenden arbeid niet tydig in beraadslaging heeft kunnen brengen Ook wilde de oppositie de begrooting van 1890 vóór het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht laten gaan Dat voorstel nu is door de Kamer verworpen en daardoor is gebleken dat het Kabinet nog over de igeerderheid beschikt Gelijk te verwachten was blijft het geschrift waarin majoor Girard betoogde dat Pruisen ook uu nog het recht heeft om de voornaamste vestingen van het Belgische verdedigingsstelsel in goval van oorlog te bezetten niet zonder tegenspraak De lempg en het Journal de Debat betoogen uitvoerig dat het traotaat van 1831 volstrekt nietvan een dergelijk i echt pr l En dit zou ookonmogelijk zijn want indien dé mogendheden eengeheime bepaling van deze strekking bij het traotaathadden gevoegd zouden zij feitelijk daardoor deovereenkomst welke werd gesloten om België toteen onzijdig land te maken tot een doode letterhebbeu gemaakt Het ofiicieuse Journal dé SnuceUei het orgaanvan den Belgischen minister president Ëeernaert sluit zich bij deze tegenspraak aan en doet oofuitkomen dat het beweren van ipajoor Girard zondereenigen grond is In den Landdag van Bohème is de kroningsquaestie vooreerst weer van ttapqt Hot voorstel van de meerderheid om tot de orde van den dag over te gaan ten opzichte van het ontwerp adres der jongCzechen werd in hoofdelyke steqiiming met 113 togen 37 stemmen aangenomen Daar het publiek op de tribune teekeneu van afkeuring gaf deed de voorzitter do tribune ontruimen waarna de zitting werd opgeheven Beuter seint dat de rust op Oreta langzamerhand terugkeert De Porto zou het tegenwoordige stelsel rechters bij volksstemming te benoemen afschaffen waarmee landbezitters en kooplieden zeer ingenomen zijn De beraadslaging in de Grieksche Kamer betreffende Creta zijn wegens ongesteldheid van Delyannis verdaagd De Portugeesche Minister van Buitenlandsche Zaken is benoemd tot lid van den Baad van State Van het plao tot volledige Kabinetswijziging is afgezien Het Kabinet zal dus voltallig zijn met debenoeming der nieuw e Ministers van Oorlog en vanFinancien PËTROLËUM NOTËËRIMGËK van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam Da markt was heden flauw Loco Tankfnst ƒ 8 76 Geïmporteerd fust ƒ 8 75 Januarilovering ƒ 8 60 Februari levering ƒ 8 66 Maartlevering ƒ 8 45 April levoring ƒ 8 35 Novembereu December levering ƒ 8 66 BËUitSBËKlGHT AMSTEEDAM 12 November Per Telegraaf Binnenlandschp fondsen vast Certif Deli Maat sohappij 5 pCt flauwer Buitenland vast Turksche Premieleeniug met goeden handel vast Ontario s hooger Missouri flauwer burgerlijke Stan d GEBOREN 9 Nol Gurtralda Francina ogdars F van Riemabergen en G vaD Klaeff Itllzabeth Baldina Maria ouders A D PoDaioen eo L Smit II PetroneUa Maria oudere £ J van der Patten ea J van Look Aodriee Cornelie oadere D van Harten en M van VoorlhaÜBop Arie oaders A van der Kle n en G M IJaselsteijn OVERLEDEN 9 Nov L J van den Berg 78 10 m II M Xi Kmijsfaeer wed W van der Hoeven 74 j ZevenhuizeQ GEBOREN Jan oaders A Sehinkelsboek en E de Wit OVÏKLISDEN O Bontenbal 1 j 8 m A Bontenbal 5 m K Jougenelen 2j APVERTENTIfiN Schipper C A van den BERGE ligt wederom hier met eea LADING beste Zeeuwscho Aardappelen PRIJS ƒ 2 50 Voor zeer matigen prgs wordt terstond te HÜÜR aangeboden op t beate gedeelte der stad EEN KLEIN Brieven onder letter D aan den Boekhandelaar J DE VEN Gouda Eene beschaafde Juffr ruim 30 jaren oud P 6 wegens sterfgeval buiten betrekking zoekt als Huishondater of Gezelschapsjuffrouw plaatsing bg een eenig Heer of Dame Zg is bekend met Muziek Piano Fransch en Duitsoh Gunstige getuigen staan haar ten dienste Brieven Ir letter K bg den Boekhandelaar J DE VEN Gouda Wollen Vesten A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 332 Staats Lötêrij De Trekking begint MAANDAG 18 NOVEMBER e k Heele en gedeelten van Loten te bekomenbg de Collectrice Wed A C COSUN GonweC 9 bg de Visohmarkt Abshaubbins of Anti Bhumatische WATTEIV De Rhmnatische Igders worden op de krachtige werking dezer bereide Watten attent ge Prgs 30 Ct per pakje Hoofddepot bg A BBEETVELT Az te Delft die deze Watten o a Terkrggba r heéfl gesteld bg T 4 G ïtui Deth iC B Verheul Oudewater nej de Wed Bosman A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G V d Geur Waddiniveen Gouda W F J denüiJl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk TRICOT TAILLES LAAGSTE PRIJZEN Alom te bekomen DE mm OLM of de beschi ving dér beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en2 waarbg ia toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk eo Woater Grabetli DOOR k CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN