Goudsche Courant, donderdag 14 november 1889

N 4070 1889 Donderdag 14 November GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kan geschiedeu tot óda uur aex uamiddags van den dag der uitgave PAUL H aardig SPEELGOED Zeer Nieuw pj Verkriicrbftftr hii 1 Oï co Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Onder minzame aanbeveling bericht B JBEOBEB firma Wed L WELTEE Gouwe 254 de ONTVANGST van verschillende ARTIKELEN zoowel voor Inie als voor huishondel k gebrnik benevens groote Sorteering Staande Lampen in Cuivre Poli Kunstbloemen en Planten eilz enz Schouwburg Aerl van i es$traat BOTTEBDAJIl Toonkunste naars Verseniging DE V OORZORG 44 GROOT CONCERT op Donderdag 21 IVommber 1889 MET WELWILLENDE MEDEWERKING VAN Mevrouw S HAASE Bossk Mejuffrouw A EBERLE de Heewto B HAASE Zang en den Heer HENBI TIBBE uit Amiterdam Piano Directeur de He er Professor FaiEDRICH GERINSHEIM 1 Onvertnre voor de Tragedie Striiensee van G MEUERBEER Eerste UU óoering alhier Concert voor Piano No 2 F moII van F CHOPIN Zigeunertieder voor vier Solostemmen van JOHANNES BRAHMS Symphonle Pastorale van L VAN BEETHOVEN met toepasselijke TableauxVivants De Beeren Werkende Leden van het Aetthetisch Genoofscliap hebben het vervaardigen en stellen ider TableauxVivants met de meeste bereidwilligheid op zich genomen Toegangsbiljetten voor Stalles Parket Parterre de 4 JPVonf BaigHoirea Balcons en Fauteuils de Balcon a 2 49 en voor Baignoires Fauteuils de Loge Front en Zij Loges 1 99 zgn te bekomen bg de Dames Patronessen Jleïröuw VAN CITTEES Schauee Verlengde Binnenweg 354 EBELING VAN Stolk Westersingel 20 GERNSHEIM Hernsheim van Oldenbarnoveltstraat 147 f VAN DER HOOP VAN deb Hoop Westersingel 22 MILDERS Beowhe Wijnhaven 66 SEREUIJ8 De Kuijpee Maasstraat 5 VENING MEINESZ Den Tex Boompjes 81 DE VRIJ Van deb Elst Baan 7 BOTTEKDA M Mejuffrouw BAELDE Willemskade M BURGER Haringvliet 24 I M J DUTILH Wijnslraat 119 en b j de Gomraissie van Toezicht de Heeren J VAN DER HOOP JACzn Leuveahaven 27 R M MEES Eendrachtsweg 17 A SERHUYS Maasstraat 5 alsmede by de Muziekhandelaren de HeerdU G ALSBACH en Co en W F LICHTE NAÜEB te Rotterdam Des avonds aan den Schouwburg wordt de prys der toegangsbiljetten verhoogd De bespreekdag voor Dames Donatrices en Heeren Donateurs zal later bekend gemaakt worden Tot het verkrggen van Toegangsbiljetten voor Amphitheater en Qaler zal later gelegenheid worden gegeven Aanvang half acht Ontvangen DE COCOS DIEF i v i ossmG een lading Pnike Kwaliteit schoon brandende Kacliel en Haardkolen Verkrijgbaar bjj 3 F STROEVE tegen concureerende prgs en vrg aan huis bezorgd J mULDEB 12 November 89 Bleekerssingel STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Ruhr KachelkoleD waaruit wg tot 7Ö Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hois bezorgd mits hg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 12 November 1889 K Een algemeen als goed erkend j HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeiêt in □ fleschjes a 20 cent Cigaretten tegen Asthna van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKEBS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prjjs per Etui ƒ 0 80 0 50 De Nederlandsche Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert Maltose in Stroopvorm ten gebruike van Ht j brouwerfl Azijnmaxera Koek Banketen Suikerhukken Leerlooieis Stroopfahnekanten en Boterhamstroop Verdere inlichtingen bg J LM DUDOKv HEEL Am8tel250 m ter 2amJ H BRÜMMELHOF Bergen op Zoom G WITTEBMANS F V BAAR Deume 3 B BOELEN Dieren J J VAN ÜIJE Fluweelen Singel Gouda W P VERGR0E8EN Koningstraat 6 Hage J VAN DEN HEUVEL Breedehaven 238 e Bertogettbosch P SWILDBNS in Bakkers waren l euworrf n J MAJOIE Heike Tilburg en tevens verkrggbaar bg 0 MOEBBEEK Prinshendrikskade Amsterdam D J DE rONGH Oeverstraat Arnhem 3 C A LOONEN Bergen op Zoom C LÜNENBÜRG Turfmarkt Gouda P SAUKRBIEB Haven 3 DOLLBKAMP Geest 56 Hage W F HAMAN Zn Markt Middelburg 3 FELKAMP Jonkerfransstraat Rotterdam H J VAN IJZENDUK ThorbeckeBtraat Z oife Generaal Agent De Directeur C BREDAEL flwrfa 0 J C HOOGENDJIK Sociëteit ONS GENOEGEN 2e Abonnements Voorstelling DONDERDAG 14 NOVEMBER 1889 Kon Ver Het Nederlands ch Tooneel Tooneelspel in 5 bedr bewerkt naar den roman Gesprengte Fesseln van E WERNER door Mevr POONS VAN BIENE Aanvang T j uur BV Gewone bepalingen en prijzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 November 1889 Ds Pb Peter pred te Waddingsveen is beroepen te Wageningen De Botterdamscbe rechtbank veroordeelde gisteren A B huUvrouw van J v B aonder beroep wonende te Gouda wegens oplichting tot 3 weken gerangenisstraf In den avond van den 29en September jl ontstond er geschil tusschen J B 23 jaar werkman wonende onder Borgambacht en lekoren P Over en weer vielen er klappen totdat B zijn mes trok en daarmede P moedwillig in den linker bovenarm stak Het O M vorderde veroordeoling van B tot 14 dagen gevangenisstraf Bekl s verdediger mr M T de Baat zeide dat i i in deze art 41 Strafrecht van toepassing was daar bekl had gehandeld tot noodzakelijke zelfver dediging Mocht de rechtbank dit gevoelen niet deelen dan verzocht pleiter de oplegging van eene geldboete Over 8 dagen uitspraak In de InteraattoruUe Reme der getammUn Armeeën tmd Flatten wordt gewezen op de gevaren der weelde voor hel Duitsche ofücierskorps Het vermijden van overbodige weelde in levenswijze en genietingen wordt als een der middelen beschouwd om het Duitsche officierakorps z ne hooge maatschappelyke positie te doen behouden Op bedenkelijke versch nselen van weelde wordt gewezen terwyl voorts nagegaan wordt hoo eene eenvoudige levenswijze kan worden gevolgd zonder tegen de verplichtingen van den officiersstand te zondigen noch den officier een te ver gedreven onthouding op te leggen In het gebouw voor kunsten en wetenschappen FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOO ODILIO CARCANO Vrij naar het Italiaatuei DOOK VANESSA 102 XXX Weet ge nog wel lieve Camilla wat er gebéurd is toen uw broeder en eenige zijner vrienden meer uit lichtzinnigheid dan uit slechtheid hun spel wilden drijven met dat arme kind en haar zoo verschrikten Ik dacht aan niete ik vergat dat hij uw broeder was en wilde haar verdedigen wat bet mij ook kosten mocht Gabrio had niet bemerkt dat bet gelaat van Camilla dat eerst doodsbleek was geweest nu met e n levendigen blos werd overtogen en dat haar gezicht ophelderde terwyl hy voortging Van toen af was hare dankbaarheid voor mij even groot als haar ongeluk even vurig als haar eigen hart totdat ene onbegrijpelijke reden misschien wel een gevolg ven hare ziekte haar er toe bracht om ons huis zoo onverwacht te verlaten De abt die trouwe vriend dien wij nooit weer zullen terugzien sprak de laatste maal nog over dat lieve kind met haar te Utrecht hielden Zondag een aantal vertegenwoordigers van kiezers onderwijzers en werkmansvereenigingen eene bijeenkomst tot bespreking van de aanhangige oudorwijswet jDe geest was over t algemeen tegen aanneming Wlm de Eerste Kamer Verschillende middelen werden besproken om aan die meening uiting te geven De meerderheid vond bet wenscholijk om in verschillende plaatsen door openbare vergaderingen te e de aannemmq der Wet door de Kerate Kamer té getuigen doch het de nadere uitvoering over aan eene commissie van 13 leden die de in de veigadering uitgesproken wenken daarbij in aanmerking zal nemen Do bijeenkomst was volgens het Vtr Dagbl belegd door zeven heeren uit Amsterdam en werd bijgewoond door ruim honderd personen uit verschillende streken des laad De directie der Nederl AnurHaohêche SUxmimiartMy zal in het vMrvolg enkele jongelieden aannemen om als stuurmansleerling aan boord van de stoom ohepen dier maatschappij U worden geplaatat Het doel daarmede beoogd is de vorming in eigen boezem van goed ontwikkelde beschaafde jongelingen tot zoowel theoretisch als practisch bekwame officieren voor hare stoomvaartlijn ook om daaruit later eventueel hare kapiteins te kietou Wat de positie aan boord en de werkzaamheden der stuurmansleeningen aangaat hebben deze zich te beschouwen als adelborsten der handelsstoomvaart waarmede wordt bedoeld dat zij aan boonl worden geplaatst om te leeren doch tevens met de bepaalde bedoeling om ofbcier te worden Hunne houding aan boord en hun gedrag in het algemeen moet daarvan dan ook van het begin af aan den stempel dragen Uit Voorburg meldt men Den 6n November stond in een der bladen eene advortentie waarbg verschillend personeel voor een goed hart en vurigen geest Misschien hebben wij er niet genoeg aan gedacht dat het gezicht van onze vertrouwelijke hartelijke liefde van ons geluk haar de verlatenheid waartoe zij gedoemd was nog smartelijker moet hebben gemaakt Wolk een geluk dat zij altijd rein en onschuldig gebleven isl Camilla luisterde met verrukking naar zijne woorden Plotseling sloeg zij hare armen om zijn hals en riep bevende van aandoening en liefde O Gabrio gij weet niet hcitveel goed m j uwe woorden doen Ik heb u zoo lAnig liefgehad Vergeef mij Hij keek haar bedroefd aan Reeds vroeger als bij bemerkte dat Camilla treurig was had hij iets van hare geheime kwelling vermoed nu kwamen hem eensklaps de valsche inblazingen van den raadsman barer moeder in de gedachten en in die weinige woonlen ontdekte zich het lijdon harer ziel Weet gij wel zeide hij zich uit hare omhelzing losmakende dat ik u niets uit mijn leven verborgen hebP En zoo ik als jongeling ook mijne zwakheden lieb gehad toen ikihet geluk zocht dat gij alleen mg kondt geven toch heb ik nooit eenige laagheid bedreven Ik heb medelijden met Laodice alsof zij mijne zuster was maar mijn medelgdeh jegens haar was even zuiver als het uwel Zeker ik geloof u gij geeft mg deu vrede weder Ja nu weet ik het dat arme meisje bezat slechts de onsohuldige liefde van ons kind En ik die geen vader meer heb van nu af aan wil ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt waterschap werd gevraagd welk stond or nfet bq Gegadigden moesten hunne brieven voorzien van twee postzegels zenden aan den boekhandelaar C L Dahl alhier De gemeentepolitie onder wier oogen genoemde advertentie kwam onderstellende dat hier oplichterij in het spel kon zijn vervoegde zich bij dien boekhandelaar die haar mededeelde dat er reeds een 170tal brieven waren ingekomen en dat er zich bovendien velen bij hem pers oonlijk zelfs uit Den Helder hadden vervoegd om inlichtingen Toen nu Maandag de inzender dier advertentie de brieven opvroeg en in ontvangst had genomen ttond er eensklaps een gemeenteveldwachter voor hem die hem eenige vragen deed waarop hij niet voldoende kon of wdde antwoorden In arrest genomen bekende hij dat zgn doel was postzegels in te zamelen De man die aan den boekhandelaar den naam van Van den Barg had opgegeven noemde zich thans Valkenier de Groeve en zeide uit Delft afkomstig te zijn Zondag worden te Baltimore groote feesten l Jer herdenking van het lOOjarig bestaan van ïii roomsch katholieke bisdom in de Vereenigds Deze feesten zullen verscheidene dagen en trekken eene menigte nieuwsgierigen Zondag werd eene plechtige mis gevierd waar meer dan 600 geestelgken bij tegenwoordig waren onder wiiD men den kardinaal Gibbons kardinaal laschereau uft Canada en den aartsbisschop van Lepanto pauselijk legaat opmerkte De mis werd gecelebreerd koor den aartsbisschop Williams de feestrede gehouden door den aartsbisschop Ryan Maandag zijn de vergaderingen begonnen van het katholie kencongres die eenigo dagen worden voortgezet en waarop de onderscheidene belangen der Roomsche christenheid in de Vereenigde Staten behandeld zullen worden Dinsdag heeft er eene processie met fakkellicht van vele duizenden katholieken ik eene dochter zijn voor den ouden man dien wij daar op haar graf gevonden hebben W zullen zijn verblijï wel uitvinden en hem era kamertje op Campello ontruimen Neen hij zal niet verlaten sterven Weet gij wel dat die eenvoudige man dezelfde verwachtingen koesterde als de groote mannen van den ouden tijd als wij zelven De geslachten gaan voorbij antwoordde Gabrio en niet altijd is wat zij zaaiden vroeg genoeg rijp om door hen geoogst te worden Onze Emilio is wel gelukkig zijn leven zal rustiger zijn maar nooit zal hij geheel begrijpen wat wij hebben moeten doen en Igden 01 hernam Camilla dat zal ik hem vertellen ik zal hem spreken over u over wat gij gedaan hebt gij en zoovelen van onze vrienden en zoovele mannen die wjj steeds vereeren en zegenen moeten Ik zal hem leeren voor Italië te bidden Ja Maar dat is niet genoeg Leer hem dat hij zoo het noodig is zijns vaders voorbeeld volgen moet En bedenkende dat gij toegelaten gewenscht hebt dat ik mijn plicht als Italiaai zou doen zult gij ook in dien dag uwe tranen weten te bedwingen als hij u verlaat En zoo ooit daix zullen wij samen weenen Camilla antwoordde niet terstond maar zag hem met oneindige liefde aan toen boog zij ha ir hoofd op zijne borst en zeide bijna onhoorbaar Zoo zij het