Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1889

er verschil in prijzen ontstaat naar gelang men Maandag of Dinsdi de waren betrokken heeft Is daar rekening mee gehouden P Antwoord neen Zijn daarom de prijzen zooah die voor de waren van E H genoteerd staan in het procesverbaal met zekerheid als steekhoudend aan te merken Antwoord noen goed verzorgd werden eu ook de bedelaars zijn allen opgepakt en gehuisvest in een gebouw der gevangenis van Stamboul waar zij het zeer goed hadden Zoo werd er ook m dit opzicht naar gestreefd den vereerden Duitschen gasten Constantinopel op zijn mooist te laten zien Maar zoodra de Duitsche Keizer vertrokken was werden de twee en viervoetige zwervers weder in vrijheid gesteld Het is niet alleen in Voor Indié dat weduwen bij de lijkpleohtigheid voor haren gestorven man den dood zoeken Ook in andere landen heerschen dergelyke gebruiken o a in de prefectuur van Foochow in China Het gebruik is echter daar in zoo verre gewijzigd dat de weduwe niet met haar gestorven man op denzelfden brandstapel aan do vlammen prijsgegeven maar in alle plechtigheid opgehangen wordt Eerst wordt zy op een begrafe nismaal feestelijk onthaald en daarna zet men haar op een draagstoel waarop zij de hoofdfiguur wordt van een groeten optocht met muziek door de voornaamste straten der stad Het einddoel van den optocht is een platform zoo hoog mogelijk op een goed zichtbaar punt opgericht Op dat platform ge zeten neemt zij eerst de gelukwensohen harer vrienden en verwanten in ontvangst waarna zijzelve den strop om haar hals doet Een harer broeders haalt dan het touw strak aan totdat zij verworgd is Na haren dood gaan er verzoekschriften aan den Keizer om eenig eerbewys aan deze vrome vrijwillige zelfopoffering toe te kennen Dit schijnt niet dikwijls van de hand gewezen te worden want men ontmoet alom in het district gedenkteekenen voor deugdzame vrouwen De ongelukkige vrouwen worden evenwel gewoonlijk door do familie tot deze daad genoodzaakt Ter beschikking der justitie zijn gesteld en naar de oellulairo gevangenis te Utrecht overgebracht de heeren L en De S de eerste candidaat notaris te Amsterdam de laatste doctor in de phylologie nabij Ijonden woonachtig als verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan bedrog door vermoedelijk valsche cheques en wissels te disconteeron Versohoidone kassiorskantoren te Amsterdam Apeldoorn Arnhem Deventer Utrecht Zutfen en elders moeten althans die geldswaardige papieren uitbetaald doch onbetaald uit Londen hebben terug ontvangen De endossant heet meest de firma Kerny Ledeboer en Co en de trekkers gewoonlgk de firma Dunglas and Sons of Morris en Co Aan de brouwery van Heineken op de Parijsche tentoonstelling werden gemiddeld per dag 12 a 14 duizend glazen bier gedronken Aan het pavilloen Van Houten dionk men door elkander 6000 kop cacao en in de Priesche wafelkraam verkocht men 6 a 7 duizend wafels per dag Dit maakt over de 183 dagen dat de tentoonstelling open was een mooi bedrag Verbazingwekkend is echter wat er gedurende dien lijd in de drio lUstaurants Duval omgegaan is Deze drie inrichtingen die te zameA een oppervlakte van 2161 vierk meters besloegen en slechts over 158 zitplaatsen beschikten leverden niet minder dan 2 422 600 maaltijden dat is ongeveer 1 3 100 per dag zoodat er meer dan acht keer per dag op dezelfde plek gegeten werd Gebruiljt werden 517 371 biooden van éea kilogr 302 812 kilo vleesch of gevogelte 100 937 kilo visoh 242 000 kilo aarddappelen 72 675 kilo kaas 68 120 kilo confituren enz Men dronk daarbij 708 800 liters wijn 16 800 liters appeldrank 131 600 liters biSr 12 500 liters cognac rum of kirsch 5800 liters fijne likeur 352 960 siphons en 52 700 fieschjes mineraalwater 3745 heele en halve flesschen en 660 glazen champagne Aan belasting werd op deze spijzen en dranken 215 500 fr betaald Men berekent dat het bedienend personeel uit 210personen bes taande 363 375 frs aan fooien ontving Voor de rechtbank te Assen stonden Dinsdag 5 November terecht zeven arbeiders ter zake dat zij in den avond van 5 October te Nieuw Amsterdam gemeente Emmen nadat zij door den rijksveldwachter en de beide marechaussees aldaar gestationeerd uit eene tapperij na het voor de sluiting bepaalde uur waren verwijderd op den openbaren weg in vereeniging met een groot aantal andere personen geweld hadden gepleegd tegen die beambten door hen hevig met steeuen stukken hout en zand te werpen terwijl bepaaldelijk de Ie beklaagde bij die gelegenheid éiSn der marechaussees met een zeer groeten keistoen die op de zitting aanwezig was tegen het hoofd had geworpen en daardoor ernstig verwond De marechaussees verklaarden nog nooit met zulk woest volk te doen te hebben gehad als in dien avond te Nieuw Amsterdam en dat zij evenals de rijksveldwachter zeker den dood zouden gevonden hebben wannoor zy in handen der woestelingen waren gevallen hetgeen zij door het afschieten van hunne karabijnen waardoor niemand getroffen was hadden voorkomen De substituut officier van justitie mr W C A Scholten meende dat wegens het ernstige karakter dat het verzet tegen de politiebeambten had gehad de straf niet gering moest zyn en wees op de wenschelykheid dat te Nieuw Amsterdam het aantal gestationeerde marechaussees belangrijk zou worden versterkt hy requireerde eene gevangenisstraf van 8 jaar togen den arbeider die den marechaussee met een steen tegen het hoofd had geworpen en eene gevangenisstraf van 6 maanden tegen ieder der andere beklaagden De rechtbank gisteron uitspraak doende veroordeelde den arbeider die den marechaussee mot een steen tegen het hoofd had geworpen tot eene gevangenisstraf van 18 maanden en de zes overige arbeiders ieder tot eene gevangenisstraf van 8 maanden De inwoners van Constantinopel vooral die van de voorsteden Pera en Galata zijn tydens het bezoek des Duitschen Keizers bevrijd geweest van twee groote plagen der vermaarde stad honden en bedelaars De politie hoeft alle losloopende honden onder dak gebracht in eenige gebouwen waar zy Een straatroover te Montreuil die s avonds dunne bewoond en bevolkt werden minder verandering hebben ondergaan Wel is waar is het Saadhui of Oemeentehuü 1 in vroeger tijd verbouwd maar het tegenwoordige geslacht heeft het in den ouden staat hersteld Kon een Oudewatersche Kip van Winkle uit een dutje van drie eeuwen opstaan hij zou overal slechts weinig veranderd vinden De JBurgeaeeater van heden zit in dezelfde stoel en klopt met denzelfden hamer op dezelfde tafel als zijn verwijderden voorganger Daar staat het oude gebouw waarin de vrouwen verdacht van tooverij werden gewogen en arme schepsels I te dikwerf te licht bevonden De gevels die de voorbijgangers bedreigen leunen niet sterker voorover dan zij voor eeuwen deden en bij menschenheugenis zijn zij niet in puin gevallen of gerestaureerd Zij moeten er nog zoo uitzien dat ie herkend zouden worden door hen die ze bouwden de wapenschilden en spreuken die zij boven de deuren plaatsten staan er nog Daar is dezelfde kerk wier gewyde muren de bijgeloovige Spanjaards spaarden hoewel zij in hun schaduw als ware duivels de hel deden ontbranden Schepen van denzelfden bouw en dezelfde namen de ïteee Oeiroedera en de God met ma liggen nog aan dezelfde oude kaden en mannen in nagenoeg dezelfde kleeding maken een buurpraatje met vrouwen die nog steeds dezelfde aardige hoofdtooisels dragen Daar is ook het marktplein waar de kooplieden 1 nog steeds den lof hunner geringe waren zingen en daarheen Jcomen op iederen marktdag verwonderlyke voertuigen die hoewel van ander hout en ijzer er ji eender uitzien als in de jeugd van onzen £ ip van Winkle Zij zijn juist zoo nauw met evenaogge zijwanden aan beide einden met juist dezelfde grappige gesneden en vergulde fiiguren op het krat zy hebben dezelfde beschilderde en vergulde gesneden onderstellen en dezelfde groote houten dissels in plaata van lemoenen Nu brengen zij slechts d boerinnen en landbouwproducten maar in de dagen toen de bisschoppen nog zelfstandige vorsten waren kunnen wel deftige dames in dergelijke middeleeuwsche wagens naar het Hof te Utrecht zijn gereisd Het is eeae eigeaurdigheid van den ichrü er dat hgallerlei Nederlaadache voorden tasschen tijn Eagelsch foegt Wij lallen die caniveeren De bekende figunr oit een werk van WaihingtoQ Irving die op de jacht lijnde een vreemden drank te drinken kreeg en dientengeTolge 26 jaar achtereen sliep Een lief gevelde van roeden baksteen omlyst door witte en met een beeld in een nis boven de deur naast de heksenwaag wordt het huis van Arminins genoemd Hij was in 1660 te Oudewater geboren maar ik geloof niet in dit huis het ziet er niet ouder uit dan zijne naburen Daarenboven weten we 1 Hier sfflat in bet origineel vimprovisntori een berinnering aan den tyd toen werkelijk de i nprovi ntors hanne gedichten op de markten voord otgen of rongen een gnnseh ander liedje trouwens dan tan do hedtndang che markttensters touwen spande over de straat en de voorbijgangers die daarin verward geraakt vielen van geld kostbaarheden on kleedingstukken beroofde ia dezer dagen gevangen genomen Deze menschelijke spin Moreau genaamd en voddenraper van beroep heeft maanden lang zijne webben gespannen zonder dat zijne slachtoffers voor zyn wraak beducht hem durfden aauklagen Maar eindelyk hebben een paar hunner het toch gedaan Moreau s gevangenneming ging niet gemakkelylc Hij had zieh toen de gendarmes kwamen in zijn hut verschanst en dreigde ieder die hem trachtte te naderen dood te schieten Na oen vrij langdurig beleg werd hij eindelijk overmeesterd geboeid en naar de gevangenis gebracht Men vond in zijn hut een aantal geroofde horlogos kostbaarheden kleederen wapenen enz De Parijsche tentoonstelling is gesloten en weer zetten duizenden denkers over de geheole aarde verspreid zich aan dein arbeid om op de volgende wereldmarkt de menschheid met nieuwe wonderen te verbazen en te verrukken Want de vindingrijkheid der menschen is grenzeloos In elke uitvinding ligt de kiem eener nieuwe Bedriegen niet alle verschijnselen dan zal vooml het veld der electriciteit in do naaste toekomst de groote vergaderplaats zijn der denk en werkkrachten Men kan tegenwoordig geen vakblad opslaan geen wetenschappelijke krpniek doorkyken of men leest van plannen waarbij de electrische kracht de hoofdrol vervult In ons land is op dit gebied nog schier alles te doen Een goed vooruitzicht voor hen die zich thans bekwamen tot werktuigkundige en een vingerwijzing tevens voor de richting hunner studie Minder aangenaam is het vooruitzicht echter voor gemeentebesturen en gemeenteraden want of zij willen of niet zij zullen met de quaestie dor electriciteit moeten rekening houden tZy in den vorm van electrisch licht of electrische trams tzy als overbrengsters van het gesproken woord of van arbeidsvermogen treedt de electriciteit in de eene stad na de andure op en de beschreven vaderen zullen te oordeelen hebben over een bezoek welker grondbeginselen zelfs aan de meeste onbekend zijn en die voor leeken even moeilijk te begrijpen is als hare gevolgen moeilijk zijn te overzien In Duitschland waar zoowel de gemeenten als de Staat zooveel mogelqk de inrichtingen van openbaren dienst in eigen beheer nemen zal het bestuur van menige stad waar het electriach licht thans wordt ingevoerd o a een keus moeten doen tusschen de stelsels van Edison en Ganz Volgens het eerste wordt een kleine kring om een station van licht voorzien door constante stroomen van geringe spanning terwijl het tweede stelsel berust op het gebruik van wisselstroomen van zeer hooge spanning die door transformatoren in stroomen van geringe spanning worden omgezet vóór zij binnen de huizen komen Die wisselstroomen hebben het voord el van geschikt te zijn voor groote afstanden maar het nadeel van ongeschikt te zijn voor het overbrengen van beweegkracht of het laden van aocumulatoren Ten minste voor het oogenblik In groote steden waar de terreinen in het midden der stad bijzonder duur zijn schynt het stelsel Ganz natuurlijk aanbevelingswaard Te Londen zal men dat de arme jongen na de plundering terug kwam van Utrecht waar hij studeerde en zijne dierbaren zijne moeder zyne zuster zyn broeder vermoord vond het is onwaarschynlyk dat hun huis werd gespaard waar zoo weinig huizen bleven staan Hoe dit zy Jacob Hermansen die naar de gewoonte dier dagen zyn naam verlatiniseerde was een echte zoon van Oudewater een onverschrokken Christen verdraagzaam in een tyd waarin verdraagzaamheid weinig begrepen werd bona oonscientia paradisus 1 was zijn karakteristieke spreuk en tereoht werd aan zyn graf gezegd hy was een man die niet genoeg goaoht kon worden door hen die hem kenden en die niet genoeg gekend werd door hen die hem niet achtten We waren bij den vischafslag de eenige agent van politie was tevens de afslager wy wandelden langs de straten met vooroverhellende gevels en bewonderden het Baadhuis De zon scheen heerlijk en haalde de keurige oude bouwkunst In de meest sprekende lynon van licht en schaduw op Het was niet te warm om te wandelen niemand volgde ons of staarde ons brtitaal aan vragen die we den een of ander deden worden welwillend beantwoord wij genoten dien dag zeer Wij zagen een kleinen boekhandel en gingen er inom photografiën te koopen zoo n man als de hatidelaar vindt men niet dikwyls in een kleinen winkelvan een klein landstadje fTordt vervolgd 1 Een goed geweten is een paradys het dan ook op groute schaal toepassen In een der voorsteden wordt thans de reusachtige fabriek gebouwd vanwaar de electrische kabels langs de spoorlijnen de stad zullen binnendringen De ervaring moet echter leeren welk stelsel op den duur het beste en goedkoopste is want de kabels die voor het grootste gedeelte uit koper bestaan zijn zeer kostbaar en het leggen der kabels dat met buitengewone zorg moet geschieden niet minder Te Berlijn gebruikt men thans als kabels onbekleede koperen staven liggende op isolateurs van porcelein in een kanaal van cement Ook wordt daar een nieuw soort van aocumulatoren toegepast dat veel beter is dan het oude maar toch altijd nog te zwaar om gebezigd te worden voor tramwagens Nu de electriciteit dienstbaar is gemaakt voor het overbrengen van beweging gaat Zwitserland een gooden tijd te gemoet Welk een kracht stroomt daar voor bet grootste gedeelte onbenut dagelijks wegl Thans zal men door middel van den koperen geleiddraad het machtig arbeidsvermogen der rivieren en watervallen naar de steden kunnen leiden om straat en huizen te verlichten tramwagens te doen ryden en fabrieken van beweegkracht te voorzien Be groote fierlynsche electriciteitmaatschappij heeft reeds vergunning verkregen om de hand te leggen op de kracht van den Èijnval bij Schaffhausen en die te bezigen tot het verlichten van Bazel en Wiesenthal en de groote fabrieken bij Schaffhausen die tot dusver direct het water als beweegkracht der werktuigen gebruikten zullen waarschijnlijk binnenkort dat voorbeeld volgen Omtrent het verlichten door middel van denelectrischen stroom op groote afstanden werd dezer dagen in do Temjia het volgende meegedeeld door den burgemeester van het daarby betrokken Pransche plaatsje IHealefit De electriache stroom wordt opgewekt te Béconne door een hydraulische kracht van ongeveer 150 paardekrachten en van daar geleid naar Dieulefit op 4 KG en naar Valréas op 14 KM a tand De spanning van den wisselstroom bedraagt 2000 volts en wordt op de plaats der bestemming door een transformator stelsel Zipemowsky in een stroom van 100 volts omgezet De inrichting welke thans een jaar bestaat werkt uitnemend De kosten van aanleg waren hoog die van exploitatie echter zeer gering daar voor de bediening van het station dat twee plaatsen van licht voorziet tioee mannen voldoende zijn Naar aanleiding van het gevaar dat sterke stroomen kunnen opleveren deelt dezelfde burgemeester nog het volgende voorval mede Een metselaar die niet aan het gevaar geloofde boog zich op een avond uit zijn raam om de koperen geleiddraden te grijpen Toen hij met de eene hand niets voelde greep hij met de andere hand den anderen draad doch nauwelyks had hij dat gedaan of zyne handen klemden zich zonder dat hij het kon verhinderen met ijzeren greep om de draden vast Do wisselstroom van 100 volts schoot nu heen en weer door zijn lichaam De man brulde van pyn en angst maar twas elf uur s avonds en het duurde dan ook vry lang voor er hulp kwam opdagen Eindelijk kwamen er eenige personen aansnellen Ongelukkig was dé deur op slot zoodat die eerst moest woridan opengebroken en toen zy ten slotte het slachtoffer bereikt hadden bleek het dat zy krachteloos werden als zy den man aanraakten Goede raad was duur Maar er moeat raad geschaft want de metselaar leed onduldbare pynen Als de stroom maar ophield zei er een Dat was een inval Men spoedde zich naar de telephoon om den machinist van het station te Béconne te verzoeken even te stoppen Eerst toen düt geschiedde kon de metselaar den geleiddraad loslaten Den volgenden morgen was hy nog geheel versuft eu langen tyd hield hy styve armen Dit bewyst dat wisselstroomen van 100 volts reeds zeer pynlyk zyn en stroomen van hoogere spanning lovensgevaarlyk worden By den aanleg dienen de kabels dan ook zóó geborgen dat mensch nog dier er het slachtoffer van kan worden Te Bucharest is een electrische tramweg door de firma Siemens aangelegd thans geopend De politie had luchtkabels gelyk in Amerika veel gebruikt worden verboden De geleiddraden moesten dus rasschen de rails geborgen wat hier en daar nog al bezwaren had en de kosten van aanleg aanzienlyk In de Vereenigde Staten is een maatschappij geramd onder den naam van fTeemea Rapid Tranait Vmpany die ten doel heeft volgens het stelsel Weemes een electrischen postdienst in het loven te roepen De heer Weemens wil postwagens maken in den vorm van een kogel van zes meter lang Van boven en van onderen zullen die kogels door middel van wielljjes m een spoorstaaf sluiten waarlangs de electrische stroom ze met een snelheid van 300 ki lometer in het uur zal voortbewegen De afstand van Newïork naar San Francisco zou zoodoende in één dag kunnen worden afgelegd Of de wrijving een dergelijke snelheid zal toestaan zal de ervaring moeten leeren Het denkbeeld is echter niet geheel nieuw want reeds 10 jaren geleden stelde de hoer Siemens nagenoeg hetzelfde voor Van snelheden gesproken De spoorweg maatschappij Paris Lyon Méditerranée heeft een onderzoek ingesteld naar de maximum snelheid die met de hedendaagsche locomotieven te bereiken is De proeven hebben bewezen dat men tot een snelheid van 120 en in sommige gevallen zelfs van 129 kilometer in het uur kon komen indien men slechts zorgde den weg te versterken gelijk men op het traject waarover de proeven genomen waren gedaan had Alles hangt dus af van den weg Indien deze goed te maken ware zou men overal in Frankrijk de snelheid kunnen verhoogen Ongelukkigerwijze zou het verbeteren der wegen alleen voor de voornaamste lijnen eenige milliarden kosten Een Hongaarsoh ingenieur heeft intusschon eenlocomotief geconstrueerd met wielen van 8 metermiddellijn waarmede gemakkelijk een snelheid van 160 kilometer in het uur zou te bereiken zijn Teneinde te voorkomen dat het zwaartepunt der locomotief te hoog zou komen heeft hij zijn machinetwee stoomketels gegeven en daartijsschen heeft hijde twee assen der vier groote dryfwielen gebracht De onderste stoomketel dient dus tevens ab ballast De geheele locomotief is daarenboven omgeven dooreen ijzeren kooi die van voren in een punt uitloopt ten einde den invloed van den luchtdruk te verminderen HandelaUai BDlteniandsch Overzicht De Pransche Kamer heeft gisteren haar arbeid begonnen zonder dat het den Boulaugisten is gelukt aanmerkelijke stoornis teweeg te brengen Hoofdzakelyk is dit te danken aan de krachtige maatregelen welke de minister Constsns had genomen en die met onverbiddelijke gestrengheid werden uitgevoerd Wie samenschoolden of weigerden door te loopen werden terstond in hechtenis genomen en deze maatregelen werkten zoo goed dat de troepen die de omgeving van het Palaia Baurhon hadden afgezet reeds om vyf uur naar de kazernes konden terugkeeren Het eenige werk hetgeen de Kamer verrichtte was de verkiezing van een voorzitter Voor dezen eervollen en moeilyken post werd naar men weet de heer Ploquet gekozen Deze verkiezing is zeker niet zonder beteekenis daar Ploquet niet alleen door de radicalen maar ook door de opportunisten werd gesteund De Bépublique Franfoiae acht het dan ook noodig dit uitdrukkelijk te doen uitkomen Nu de Boulaugisten zijn geslagen zullen zij des te meer leven in de Kamer pogen te maken Derhalve is in de eerste plaats noodig een voorzitter die koelbloedig is en die met kracht weet op te treden terwijl hij toch de hoffelykheid nimmer uit hot oog verliest Deze eigenschappen bezit de heer Ploquet gelijk hy tijdens zijn vorige presidentschap toonde en daarom is zijn verkiezing een waarborg voor de toekomst Vooral echter stelt het opportunistisch orgaan op den voorgrond dat de verkiezing van don radicalen leider tot voorzitter volstrekt niet als een overwinning der radicalen moet worden beschouwd Do opportunisten stemden op den heer Ploquet niet om den radicalen genoegen te doen maar alleen omdat hy een uitmuntend voorzitter der Kamer is geweest De Bepttblijue Franse stelt het op prijs dat de kiezers dit wel begrypen Anders zou men licht in den waan kunnen komen dat gelijk de radicale bladen beweren Ploquet werd gekozen by wyze van protest tegen het aangekondigde verbond tusschen de gematigde repubhkeinen en de rechterzijde Over de discussie in de örieksche Kamer over de Cretasche zaken worden nog eenige bijzonderheden meegedeeld Deliannis chef der oppositie en om oppositie was het to doen begon met den eisoh te stellen dat de op deze zaak betrekking hebbende stukken zouden worden overgelegd hij voer hevig uit tegen hel Ministerie omdat het Creta in den steek had gelaten De Minister Tricoupis verklaarde de overlegging der stukken te weigeren maar de verzekering te kunnen geven dat Griekenland zonder daartoe door eenige belofte aan de een of andere groote mogendheid gebonden te zyn voor de Cretensers voldoening zou weten te verkrijgen wegens de wreedheden door de Turken op hen gepleegd maar dat Griekenland hiertoe oen geschikte gelegenheid moet afwachten daar op dit oogenblik leger vloot en financiewezen hiertoe niet sterk genoeg zyn Ovor de reis van Koning Milan naar Belgrado wordt aan de Daily News gemeld dat de ex Koning voornamelijk in zijn land teruggekomen is om zekere particuliere geldzaken te regelen Hy verlangt een zoo ruim jaarlijksch pensioen dat de Eegeering en de Schuptchina hem dit niet schijnen te willen toekennen De Eegeering heeft ook reeds geweigerd het hem toekomende half millioen francs bij vooruitbetaling in zijn geheel te verstrekken die weigering was hierop gegrond dat de financieele toestand van Servië het onmogelijk maakt De Bulgaarsche Kamer vlocht in het adres van antwoord een zinsnede in over de hoop dat de Porte de Mogendheden zal voorstellen Prin Ferdinand als Vorst te erkennen De hervatting der zittingen van den Senaat en de Belgische Kamer volgens het voorschrift der grondwet op den tweeden Dinsdag van November heoft zich door niets bijzonders gekenmerkt De tijdelijke voorzitter als oudste in jaren was in den Senaat de heer Soupart in de Kamer de oudminister Delcour tengevolge van de afwezigheid van abié de Haerne in de Kamer het eenig overgebleven lid van hot Congres De verkiezing der bureaux was in beide Kamers zeer spoedig afgeloopen herkozen werden alle heeren die in de vorige zitting de functien van voorzitter onder voorzitter secretaris of queateuT hadden vervuld alleen vervangt in de Kamer do heer Léon Visart wijlen den heer Lefebvre als queateur De Kamer is tot Dinsdag uiteengegaan en heeft voor dien dag aan de orde gesteld het wetsontwerp omtrent het verleenen der academische graden De Senaat zet daarentegen terstond zijne zittingen voort en begint heden do behandeling van het wetsontwerp omtrent de arbeidsregeling voor kinderen en vrouwen De voornaamste uilkomsten der verkiezingen zijn voor zoover bekend de volgende Te Milaan zijn gekozen 45 liberalen en 36 conservatieven te Forli fiavenna en Venetië hebben de radicalen de overwinning behaald te Bergamo Genua en Temi werden de clericalen geslagen te Padua en Livomo is de meerderheid in handen der monarchistische partij te Pisa eu te Mqnza is de constitutioneele lijst doorgegaan Warm was de strijd tusschen de geavanceerde partijen en de ministerieele meerderheid Scherpe afkeuring vindt de taktiek door de organen van den heer Crispi bij dezen veldtocht toegepast die misschien voor het oogenblik succes kan hebben doch zeer gevaarlijk in de toekomst voor het koninkrijk Italië kan worden Zij beschuldigden de vijanden van het kabinet niet alleen dit te bestrijden maar de monarchie zelve Politieke tegenstandera van den heer Crispi wier aanhankelijkheid jegens het koninklijk huis echter boven allen twijfel verheven is hebben openlijk hun leedwezen aan den dag gelegd over zulk een opzettelijke verwarring van begrippen waardoor slechts de troon kan verliezen wijl men de solidariteit tracht te bewijzen tusschen den constitutioneelen koning die boven de partyen moet staan en den minister die op stuk van zaken niets anders is dan een partijman Een ander niet zeer verblijdend verschijnsel by deze verkiezingen is de onthouding der katholieken ingevolge het pauselijk consigne overal waar dit gegeven was Voor hen die nog steeds hopen op het tot stand brengen van een toenadering en vriendschappelijker betrekkingen tusschen het jonge koninkrijk en het Vaticaan is dit een wreede ontgoocheling Te Bome in het bijzonder was de deelneming der kiezers zeer gering Terwijl bij de laatste verkiezingen van da 34 418 kiezers 23 462 stemden namen thans van de 45 663 ingeschreven kiezers slechts 16 889 aan de stemming deel MARETBEBICHTEN Gouda 14 November 1889 Voor voerartikelen bestond heden goede vaaag tot min of meer verhoogde pryzen Overigens wsinig verandering Tarwe Zeeuwsohe ƒ 7 40 a 7 80 Mindere dito f 7 10 a ƒ 7 26 Polder ƒ 5 75 a ƒ 6 Boodo Tarwe ƒ 6 10 a 6 40 dito Angel ƒ 6 75 a ƒ 6 90 Rogge Zeeuwsche 5 40 a ƒ 5 76 Polder ƒ 4 26 a ƒ 4 75 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 85 a ƒ 5 Gerst Winter ƒ 4 75 a ƒ 5 Zomer ƒ 4 30 a ƒ 4 90 Chevalier 4 75 ii 5 75 Haver per Heet f 3 60 a f i per 100 kilo ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 50 a ƒ 6 76 Buitenlandsch ƒ 5 26 a ƒ 6 60 Erwten kookerwten 8 50 a 9 60 niet kokende ƒ 5 76 a ƒ 6 Boonen bruineboonen f 8 76 a ƒ 9 60 witte boonen ƒ 9 60 a 10 26 duivenboonen ƒ 6 80 a ƒ 6 90 paardenboonen ƒ 6 25 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 7 60 a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe ƒ 6 90 a ƒ 6 10 Odessa ƒ 6 a ƒ 8 25 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 75 De veemarkt met goede aanvoer handel en prijzen blijven goed stationair Vette varkens tamelijke aanvoer handel vlug 23 a 27 et per half kilo varkens voor Londen tamelijke aanvoer handel redelyk 21 a 21V9 magere biggen goode Sl