Goudsche Courant, maandag 18 november 1889

Gorktimsche Veemarkt 19 Nov Op MAANDAG 18 dezer vertrekt de VOLHARDING V te 7 ure van LEIDEN en te 11 ure van GOUDA naar GORKÜM Dinsdagter bekwamer tijd terug De directie NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Ijuih België Exploitatie der g roote laagpkoleu Oupeye lv£sL ere TT lsuziCLlcolean brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenoTens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvraoht van Hental tot Gouda fl 3 30 fl 3 40 per Ust van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS N 4073 Maandag 18 NofBber 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentidn kan seschleden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave lager Buitenland met weinig variatie de Amerikaanschen meerendeels in williger stemming DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrqving van dat middel in het Hollandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 81 Bedford Square W C Zondon I Burgerlijke StandMoordreotit OEBOBEN Gfirt Jan ouders H Bloemiak en 3 Jan en Trgntje oaderi C de Wilde en M C Tan der Vloot lan Vliet OVERLEDEN D van Dayn 6 m J van der Wegde 7 u i Vermeer 6 m C an Grieken hoisTroow vau D tan der Vooren 27 J ADVERTENTIÊN Getrouwd J G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB EN T P WATERBEOS die ook namena wederzgdsche Betrekkingen harteiyk dank zeggen voor de vele bewezen Tan belangstelling ondervonden 0cheveningen 14 November 1889 NATUURLIJK WILDUH6ER WATER bU Slotemaker Co DE AFSLAG DBB BOÏÏWMAlTSWOmiTG 8 Hectaren 71 Aren 87 Centiaren Wei en Hooiland TB Ouderkerk aan den IJssel zal plaats hebben op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1889 d s morgens te elf uren in ie Herberg van A Beoerb aldaar De perceelen zgn ingezet als volgt Perc 1 f 4750 Pero 6 1150 f 2 1800 7 600 3 1350 8 550 4 1500 9 350 5 900 Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTDIJN DROOGLEEVEB te Gouda Fraosche Stooniververij Chemische Wasscberij Gebreveteerd doorZ M den Koning der Belgen a OPPENHEIMER KRUISKADE 19 BOTTEBDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden r Veeien en Bont stoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omttrehen bg de Heer A va 08 Az Kleiweg E 78 en 73a Gouda ADVJ5 RTENTIËN sJle Binnen en ButtetUanclache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gmida Restaurant de Karseboom DL ER a 1 fier PINKSËN Kalverslraat 23 AMSTEHDAM Sr fA WESTHAVEN 161 V aker Ie G © MAGAZIJN VAK VAM Ï=I j IsT O S VIOOL en VIOLOlfCELSyABEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten 8TEBM1KC BU ABOSMEWliWT EENIS DEFOT VAN TEES Hen wordt verzocht op t HERK te letten TJiT HET Magazijn vah M RAVENS W A AY ZONEN OORINCHEM É Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Gouda Snelpersdruk van A Biinkhan Zoon TWEE ruime GEMEUBILEERDE BOVENKAMERS met BEDIENING Brieven met opgave van voorwaarden onder letters S aan den Boekhandelaar G FO0KEN8 Nieuwe Weg Groningen STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Rahr Kachelkoien waaruit wg tot 75 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Tnrfinarkt H 101 Gouda lö November 1889 RESDEN EB BREINACOINE PABRIEK van LAUE TIMAE08 Agent voor Nederland IIbbm WEBER Singel 230 AMSTBBDAM Breinaalden in voorraad Alom te bekomen DE QOÜPSCIE OliSEN of de beschrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eDZ waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirii en Wouter Crabeth DOOK CHBI3TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur det Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met uitzondering vad Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderiöke Nommers VIJF CENTEN I deze Courant behoort een Bijvoeicsel BINNENLAND GOUDA 16 November 1889 Ba heer W de Mol nit Oouds ii geslaagd bij het examen M O Boekhouden Men meldt ons van geïnterosaeerde zijde dat zoodra omtrent de edert dit jaar gevolgde spoorwegpolitiek der legeering door de volksvertegenwoordiging eene bealiising zal rijn genomen kan worden verwacht dat de systematische pogingen tot daarstelling van een met vmcht te eiploiteeren ijzeren weg van hier naar Schoonhoven weder ijverig zullen worden voortgezet Overigens meent men dat in het stadium waarin deze politiek zich op het oogenblik bevindt vermogende provinciale lichamen die zich aan deze zaak gelegen lieten liggen hun goeden wil toonden door vooralsnog eeno verdere behandeling van dit onderwerp te laten maten In plaats van den tot hoogheemraad benoemden heer E Boere te Haastrecht is de heer H Uittenbogaard mede aldaar gekozen tot hoofdingeland in het Ie district van de Krimpenerwaard De heer Uittenbogaard was hoofd ingeland plaatavervanger In het 3e district van de Krimpenerwaard is de heer Joh van Vliet Jr te Ouderkerk a d IJeel gekozen tot hoofd ingeland plaatavsrvanger ter vervanging van den tot hoofdingeland benoemden hoer C van den Berg te Krimpen a d Lek In de Woensdag gehouden vergadering van de Prov Staten van PrieaUind ia aan het Nederl Landbouwcomit ƒ 2000 in het waarborgfonds FEUILLETON Een Engelsche familie te gast S Het was de morgen van den 2 September dua de tijd waarin volgona het oude rijmpje eon ganaje mits zeer puik gebraden oen beat onthaal ia Doch tis geraden om dan ter dege op te paaaen en niet te veel er aan te braasen want ala uw tong soms los mocht raken zou uw verhaal naar tganqe smaken doch onze hofmeeater gaf ons gelijk zijn plicht waa geweest geen gana en derhalve durf ik hopen dat do rest van m jn verhaal niet aan de ganzen zal doen denken Gouda is zoo ongeveer van de grootte van Gloufwtor en geen plaats met oude gebouwen toch heeft het een echt Hollandach aanrien met zijne talrijke gWohton In het hartje van de stad kwamen wy bij een zonderling en eigenaardig gedeelte een brug over een sluis hetgeen vreemd bij de omgeving paste 1 Do gracht was nauw en lag diep beneden het vlak van den weg en een klein schuitje lag er in juist onder onze voeten te wachten op de opening der 1 Bin il bejoeia de iloii op de Hiven bg de Goowe toegeiend tot dekking van eventneele schade op eene zendiog vee naar de tentoonatdling te Buenos Ayrea Zoo niet absoluut belangrijk dan toch eigenaardig genoeg om in ruimeren kring bekend gemaakt te worden zqn de omstandigheden waaraan eertijds de chocolade haar succes te danken had Volgens overleveringen moet zij in Earopa het eerst bekend zijn geweest in Spanje en werd zij van daar bij eene plechtige gelegenheid naar Frankrijk overgebracht Maria Thereaia dochter van Philips IV wiit voor haren Koninklijken bruidegom die haar te Bayonne zijne opwachting maakte geen beter geschenk uit Madrid made te brengen dan een kistje chocolade Op het gala feest dat eenige dagen na de voltrekking van het huweiyk van Lodewyk XIV met Maria Thereaia plaats had waa de Koninklijke tafel met chocolade in alle denkbare allegorische vormen gedekt Dit waa in den loop der maand Juni van het jaar 1660 De weg voor de chocoUde waa nu gebaand Eenmaal geprijkt hebbende op eene Koninklijke tafel waa zij spoedig verkrijgbaar bij de voornaamste confiaears van Par ja en verkreeg zij toegang tot de tafels van de haute volee van Versailles en de Faubourg St Germain Van hieruit veroverde zij ras de provinciën en de meer noordelijk gelegen landen Hare grootste vermaardheid echter verkroeg do chocolade door de talrijke theologische redetwisten waartoe zij aanleiding gaf Men wilde namelijk weten of de chocolade al dan niet de Vasten brak Deze kwestie hield de theologen van Home gedurende verscheidene maanden bezig totdat ib 1664 een der geleerdste monniken van zijn tijd Pater Brancaccio een boek in twee deelen uitgaf waarin hij met veel wijs betoog aantoonde dat de chocolade aangemengd met water slechta een eenvoudige drank waa on dus de Vasten niet brak alniadeuren Het acheen bijna onmogelijk dat het zich er door kon persen en terstond daarop een scherpe hoek omvaren maar de schipper was op zijn poat en atond met een tjootshaak in de hand te wachten tot de blauwgekielde aluiawachter de sluis opendraaide Deze laaggezon ïen waterweg is als het u belieft de rivier de Gouwe die wij op of af moeten om Leiden te bereiken Dicht bij deze stadasluis rezen recht uit het water oude huizen wier hoogere verdiepingen er over heen hingen en wier keldeia onder haar bedding lagen Een weinig verder keken de venstara uit een oude muur en wezen de achitteronde ruiten en heldere witte neteldoeksche gordijnen op meer welgestelde bewonen maar de raamkozijnett waren gelijk met het water en de vloer derhalve ver daar beneden De groote kerk van St Jan is een onmetelijk gebouw met een dak zóó lang dat het by na oneindig schijnt en een armzalige toren aan het westeinde Het is geen oude kerk niet ouder dan een eeuw of vier Van binnen ia zij 136 yarda lang volgena myne stappen 1 er zijn vier reien van witte ronde zuilen in een rond gewelfd ooateinde een binnenboog als koor en een hoog dak uit smalle plankjes samengesteld De kerk is zonder twijfel gestreng schoon maar haar belangrijkheid ligt niet in haar bouw 1 Een jrwd 0 814 M ADVEBTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand s verschgnt Deze uitspraak die door den toenmaligen Paoa bekrachtigd werd droeg niet weinig tot het debiet der chocolade bij ja deed de consumptie van jaar tot jaar stijgen hetgeen alweder den ijver tot bet prodttceeren van een beto febrikaat aanwakkerde De vlucht die het artikelnam deed de energie der naburige volken ontwaken en langzamerhand verrezen er kleine chocoladefabrieken in de ndordelijker gelegen landen die beter aan de eischen des t da voldeden In Spanje echter bleef men met ds fabricaho bij de naburen ten achter zoadat men daar moest aanzien dat buitenlandsche firma s hunne waar binnen de grenzen van het rijk met succes invoerden en dat de Blocker s Cacao aan het hof vad Z M den Koning Alfons XII als het fijnste merk werd geapprecieerd De fabrikanten J k C Blocker te Amsterdam werdten daardoor leveranciers van het Spaansche hof De uitmuntende vakkennis dier Heeren die mede het artikel tot dien hoogen trap van volmaaktheid wisten op te voeren is te algemeen bekend dan dat daar iets aan behoeft toegevoegd te worden In een brief in den Javahode komt het volgende voor over de weinige zuinigheid die in ons beheer op A jeh wordt betracht Alles wat w j hier bonwen en aanleggen wordt op een zoo weelderigen voet gedaan dat men zou denken dat het bestemd is voor een rijken edelman die villa s laat bouwen Het wekt dan ook de verbazing van eigen en vreemdeling hoe hier alles keurig er uitziet en men zon niet denken dat men hier was in een gewest waar 16 jaar vroeger niets stond dan een vuile vervallen inlandsche kraton met modderpoelen en plassen omgeven Wij behoeven niet te vragen waar een groot gedeelte der millioenen gebleven zqn als wij hier die monumentale woningen van Nesoeh aanschouwen met paviljoens stallingen wagenkamers talrijke bedienden Nadat de oudere kerk was verbrand werd bij den bouw der tegenwoordige onder koningen steden en lieden van aanrien een wedstrijd gehouden om haar met schitterende glazen geschilderd door wereldberoemde kunstenaars te versieren Niet allen in denzelfden tijd evenwel want door eene nauwkeurige beachouwing ontdekten we bij allen op drie na verschillende datums soms vernuftig in den een of anderen hoek verborgen Uren brachten we door in de diepste bewondering voor deze kunstwerken waarmede geen geschilderd glas dat we ooit zagen te vergelijken is Geen niet op menschen gelijkende schepsels met ledematen als geraamten lijkachtige gelaatstrekken en monsterachtige voeten zooals zeurige aanbidders van geestelyke oude kleeren schijnen te bewonderen maar figuren van door God geschapen mannen en vrouwen gezond on schoon geschilderd in buiten alle vergelijking schitterende kleuren en met al wat op architektuur betrekking heeft in het ware perapectief De gebroedere Crabeth van Gouda eii hunne leerlingen durfden schilderen wat zij werkelijk zagen maar zouden geschilderde heiligen van vleesoh on bloed voor kerkramen in onzen tijd verkoopbaar zijn Ik vrees van neen Glasschilders moeten tegenwoordig plagiaat bedrijven om te leven en niet de goddelijko ingeringen van een sterfelijke kunst maar de grillige mode die aan priesters en vrouwen behaagt gehoorzamen Daar zijn gewyde onderwerpen zee en laodKe 9