Goudsche Courant, maandag 18 november 1889

HAGAZUN GOUDA 9 miuandag 18 IVovember 1889 3 ffü 2 DemiSaisons 2 WINTEE PALETOTS i i CL Wt Speciale Inrich 5J ting voor Goederen op maat 1 WÏI1OTÏI44T 4 iL SIGAREN MAGAZIJIV VAN liüiia HEDEN ONTVANGEN Kisties ran 25 STUKS zeer geschikt voor St NfcOLAAS in alle prezen 1 bericht bg deze de OPENING zflner St 1 icolaas Etalage Beleefd noodigt hg UEd tot een bezoek oit ten einde zgn MONSTER COLLECTIE te bezichtigen vraagt vooral Van Heek 8 CAMERA OBSCURA k ƒ 1 25 Gorkumsche Veemarkt 19 Nov Op MAANDAG 18 dezer vertrekt de VOLHARDIBiG V te 7 ure van LEIDEN en te 11 ure van GOUDA naar GORKÜM Din sdagter bekwamer tijd terug De DIRECTIE Hulstkamp s Oude Genever Hoppe s Nicht Cap b l SLOTEMARER en Co Die verkonden is hale een doos DROP uit de Billeken Trommel per doos 40 et Wollen Vesten A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 j j M BEU mm Banketbakker MARKT 67 GOUDA Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan Zoon Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 25 NOVEMBER 1889 des morgens te elf nren in het Koffiebnis Het SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar van Een aangenaam gelegen onlangs gerestaureerd geheel van Gas en Waterleiding voorzien Woonhuis en Erf en grooten TUIN aan de Oosthaven te Oouia Wgk B No 42 Kadastraal bekend in Sectie C No 2209 groot 8 Aren 96 Centiaren uitkomende aan het water van de Spieringstraat Het HUIS van velerlei gemak waaronder electrische schelgeleiding voorzien bevat beneden marmeren Gang Voorkamer Opkamer Tuinkamer alle met marmeren schoorsteenmantels 2 Vertrekken Kenken en Kelder ea boven Gang Voorkamer en Suite 2 Kamen 2 Zolders en Dienstbodenkamer Terstond te aanvaarden Kosten voor den kooper 7 percent van den kooppr s Betaaldag der kooppenningen 2 Jannari 1890 Het perceel is de 3 laatste werkdagen v66r den verkoopdag en op dien dag des moigeAs van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd EOLPEÏTS in t ZUUH te bekomen hg T VAN VLIET Vleesohhouwer StolwijkersluU BINNENLAND GOUDA 16 Norombor 1889 De Botterdanuche rechtbank heeft eergisteren uitspraak gedaan in zake de personen die terechtstonden Toor het plegen van ongeregeldheden bq de jongste werkstaking Eén persoon werd tot 3 en één tot 6 maanden gevaDgenisstraf veroordeeld Van de zeven personen die zich aan boord van het stoom ohip Join Readhead hadden begeven om do werklieden tot strong van het werk te dwingen niettegenstaande het eischen van de Ëngelsche vlag aan boord van dat schip werden 6 veroordeeld tot eene nuumd gevangeniaetnf Sen hunner werd vrijgesproken Naar aanleiding van deze uitspraken riep de afd Botteidam va de Laioureri Uttion alle arbeiders op om ia het lokaal Caledonia een groote volksvergadering te hodden om te protesteeren tegen het vonpi iti wreed en ten hemel schreiend genoemd werd Aan die oproeping werd zegt do If B C door velen gevolg gegeven ook door een groot aantal socialisten Van der Kolk roeide het eerst het woord Hij gispte het vonnis en kwam tot de slotsom dat de betrekkiogei van de veroordeelden zoolang hunne gevaogenadiap zal duren behoorden te worden ondersteund Helsdingen ontwikkdde de bekende socialistiBche stellingen tmd in eene beoordeeling van de rechterlijke macht van het socialistisch standpunt en condudeerde dat er alleen verbetering was te wachten indien allen zich bn het socialisme aansloten Anderen wilden dat een adres om gratie den Koning zal wo den aangeboden Daartegen kwamen de socialisten in verzet omdat vau een naar hun oordeel onrechtvaardig vonnis geen gratie mocht worden aangevraagd wèl van een rechtvaardig vonnis De meerderheid der aanwerigen scheen evenwel gezind voor het verzoek om gratie Of het zal worden verzonden en of de betrekkingen van de veroordeelden door LabvHren Umon geldel k zullen worden oodersteuml kan eerst later blijken Nog 60 bakkermeesters te Londen zijn overeengekomen de eischen hunner werklieden in te willigen Intossohen blijft het plan voor de werkstaking bestaan en zullen alle arbeiders wier eischen niet werden toegestaan op morgen bet werk staken De heer ChamDerlain hield als voorzitter van den jaarlgkschen maaltijd der vereeniging van meester bakkers te Birmingham eene rede waarin hq deed uitkomen hoe in den laatsten tijd de kosten van voortbrenging van brood verminderd doch het verbruik vermeerderd was en hoe dus een algeraeene verbetering was ingetreden De heer Chamberlain hoopte dat alle werkgevers in t algemeen en de patroons der bakkers in t bijzonder dezen gunstigen toestand te baat zouden nemen om ook hunne werklieden voordeel te laten genieten Onder de dames in Mellioarne heerscht groote verslagenheid Men had namelyk besloten de eohtgepoote van den naar Kaapstad verplaatsten gouverneur Sir Henry Doch een diamanten parure als aandenken te vereeren en de benoodigde 19200 voor het geschenk reeds bijeengebracht terwijl de eohtgenoote van den Engelschen gezant te Parijs Ijady LytoD een tweelingzuster van de gouverneursvrouw het geschenk zou uitkiezen Uit inlichtingen bg de douane ambtenaren is echter gebleken dat voor de parure hjj haar aankomst in Melbourne een invoerrecht van ƒ 4800 zou moeten worden betaald tenzq de bewuste kist ongeopend nsar Kaapstad werd doorgezonden Blijft het dus bij het plan om Lady Loch met het kostbaar geschenk te verrassen als zjj in December a s voor de laatste maal met haar echtgenoot te Melbourne komt dm zal men èf de 4800 moeten betalen of Lady Loch een vrachtbrief ter hand stellen blijkens welke de kist met de parure ongeopend weder is verscheept In het Bnlüch Medical Journal worden interestute m dede luig n gedaan omtirat de baoteriin die de sneeuw bevat Het rqkst daaraan is de sneeuw die bü het begin van een bui valt Janowsky in Idew vond daarin 34 364 bacteriën op een kubieken centimeter Ligt de sneeuw op den grond dan worden de lagen aan de oppervkkte hoe langer hoe rijker aan de vijanden van het menachelijk lichaam Dat een sneeuwbui zuiverend oj de lucht werkt wordt hierdoor bevestigd maar evenzeer dat men geen sneeuwwater behoeft te gebruiken uit een reinheidsoogpunt Een loopor in een handelszaak leende drie dubbel es van den boekhouder Deze had op zqn beurt twee dubbeltjes geleend van den kassier die een in verlegenheid zittende twee dabbel es van den looper ontvangen had Op zekeren dag vond de looper tot zijne groote verbazing een dubbeltje in een verborgen hoelge van zijn vestzak Hq ging oogenblikkelijk naar den boekhouder om zijn schuld met een dubbelde te verminderen hij bleef dos nog twee dubbeltjes schuldig De boekhouder zond het dubbelde naar den kassier met de woorden Nu ben ik u nog één dubbeltje schuldig I Hetzelfde sprak de kassier tot den looper terwijl hij hem het geldstuk teruggaf De lo n er ijlt met het terug ontvangen dubbelde naar den boekhouder met de woorden Nu ben ik u nog één dubbeltje schuldig I De boekhouder stelt het dubbeltje ter hand aan den kassier en is met deze dan iiquite De kassier geeft het geldstuk aan den jongen wion hij OU niets meer schuldig is de looper gaat naar den lessenaar van den boekhouder overhandigt dezen het dubbeltje en alle schulden waren gekweten met één dubbeltje De wijn oogst is dit jaar In de omstreken van Oporto Portugal bijzonder laat gewees door aanhoudende regens die juist begonnen in te vallen toen de druiven voor den pluk ryp waren Dit artikel van den uitvoerhandel aldaar heeft don laataten tqd tot vrij wat bewegingen aanleiding gegeven tengevolge van door het Gouverment genomen maatregelen die de bedoeling hadden om aan eene door de Regeering beschermde en gesteunde maatschappij een monopolie te verleenen dat aan den partioaïieren handel in wijo waarin o a belangrijk veel Ëugelsch kapitaal is geplaatst den nekslag moest geven Deze maatsckappq verkreeg tevens het recht twee officiate depots van port wijn te vestigen te Berlijn en te Rio Janeiro waarvan de voorraad voortdurend onder Rqks contróle zou staan Deze bepalingen die aan den toch reeds zwaar beproefden wijnhandel men deoke slechts agn de phylloxera nieuwe zwarigheden in den weg legden werden wel voor korten tijd door het Ministerie ingetrokken doch sedert kort opnieuw ingevoerd en hadden de sluitmg van een aantal particuliere pakhuizen met den daaraan verbanden nasleep van verminderde scheepvaart enz tengevolge De gemeente Oporto heeft thans haar ongenoegen daarover doen blijken door bij de jongste verkiezingen ds nog wel door de Regeoring sterk gesteunde oandidaten voor de vertegenwoordiging niet te verkiezen hetgeen niet belet dat de groote meerderheid nog steeds op de hand van het Ministerie is men hoopt echter dat de op deze wq ze gegeven ernstige wenk er tos moge leiden mildere bepalingen in het leven te roepen ten behoeve van een tak vun nijverheid waaraan zoo vele belangen verbonden zgn Een ca é ciantant dat door dames uit den hoogsten stand geleid wordt is iels nieuws Men vindt het te Glosgow waar de hertogin van Montrose in vereeniging met lady Breadalbane lady Campbell van Blythswood en vele andere dames uit WestSchotland in de Queen s hall zulk een X fé openden met het doel geld te verkrqgen voor eene vacantie kolonie voor arme kinderen De dames die in het ca é bedienen dragen eene schilderachtige Moorsche kleeding Er worden concerten tooneeluitvoeringen balletten en allerlei grappen vertoond en de dames hebben zich groote moeite gegeven om alles zoo aantrekkelijk mogelijk te maken Uit Tilburg woidt gemeld Een der grootste firma s athier fabrikanten van wollen stoffen heeft een maatregel ingevoerd voor de wekelijksche betaling der werkloonen met het doel do vrouw van den werkman de beschikking te doen krijgen over het volle weekgeld wa niet geschiedt indien de arbeider een gedeelte daarvan voor den Zondag achterhoudt Genoemde firma geeft thans den werkman Zaterdags morgens een bon mede waarop het bedrag van het verdiende loon vermeld staat De huisvrovw kan dan de bons van de leden van het huisgezin op de fabriek inwisselen Het is een feit dat de werklieden in het geheel niet daarmede ingenomen rijn maar daar de maatregel slechts hun algemeen welzijn bevorderen kan verdient hj navolging en zullen zij er wel in berusten Baitenlandsch Overziclit De telegraaf maakt melding van de natuurlijk zeer hartelijke ontmoeting van de Keizers van Duitscbland en Oostenrijk te Innsbruek Het onderhoud heeft langer geduurd dan het plan was Bovendien vergezelde Keizer Frans Jozef den Duitschon Keizer en zijn gemalin nog tot Rosenheim in Opper Beieren zoodat de beide Vorsten 4 uren samen waren Omtrent de bijeenkomst schrijft de olficieele Weener Abendpost De buitengewoon hartelijke en vertrouwelijke betrekkingen tuischen de beide machtige beheerschers van Oostenrijk Hongarije en Duitscbland en tusschen hun onderscheidene volken maken het natuurlijk dat de openbare meening in de beide lauden tegenover deze nieuwe bijeenkomst der bondgenooten de levendigste voldoening betoont en daarin een nieuwe bevestiging moet zien van het verbond waaraan Europa sinds langen tyd de zegeningen des vredes dankt De Duitsche Rijksdag zette de behandeling der begrooting voort Bij de begrooting voor binnenlandsche zaken kwam aan de orde een voorstel der liberalen tot uitbreiding van de bescherming der werklieden voor vrouwen en kinderen en een daarbij door hen overgenomen amendem van den heer Stumm betreffendu den arbeid op Zondag De liberale afgevaardigde Baumbach die het voorstel toelichtte betoogde vooral dat er meer moet gedaan worden voor de kinderen wier arbeid in fabrieken steeds wordt uitgebreid De minister Von Botticher verklaarde dat de regeering niet voornemens is een ontwerp tot meerdere beperking van den kinderarbeid in te dienen Dat de kinderarbeid toegenomen is erkende de minister maar dit geschiedde niet in die mate dat er reden bestaat voor de regeering om tusschenbeide te komen Een beslissing werd niet genomen maar natuurlqk heeft het voorstel der oppositie nu evenmin kans van slagen als in het vorige jaar toen het ook werd ingediend en verworpen D Fransche Kamer heeft eergisteren reeds 183 verkiezingen goedgekeurd Het geheele aantal der verkiezingen bedraagt 576 en daarvan is tegen ruim 100 protest aangeteekend Van de verkiezingen te Parijs werd de geldigheid van vijf bestreden en wel die van de heeren Méry Naquet Mermeix Roche en Jolfrin De heer Joffrin werd naar men weet voor verkozen verklaard ofschoon zijn tegenstander Boulauger meer stemmen verkreeg Het gerucht wil dat Joffrin zijn mandaat wil neerleggen ten einde een nieuwe verkiezing mogelijk te maken Maandag of Dinsdag als de Kamer wettig geconstitueerd is zal de heer Tirard een verklaring voorlezen waarin b j het program van het ministerie toelicht De inhoud dezer verklaring is vastgesteld in een ministerraad onder voorzitterschap van president Camot in het Eüsée gehouden pëtrolëum notëëriivgën van de Makelaars CaaUIaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 75 a ƒ 8 80 Geïmporteerd fust 8 80 a 8 86 Jaouari leTeriag ƒ 8 66 Februari