Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1889

iMdsl ea bekend mmr U vermaedelqk onbekend iot do door U besproken besliaaing hebben geleid De zelfstandigheid der plaatselijke besturen zou naar Uwe meening door die beslissing weder een knak hebben gekregen Vergun mij hierin metU Tan gevoelen te verschillen Wel heeft de zelfstandigheid van het Goudsche bestuur een knak s ekregen maar niet nu veel vroeger reeds toen men een volledig gymnasium wenschende met bet Rijk een regeling trof die geldelijk niet onvoordeelig moge z n maar die op den duur tot meerdere moeilijkheden aanleiding kan geven Die regeling beoogde dat men voor het gymnasium zou kunnen profiteeren van de krachten der Byis hoogKre burgerschool Zij tcerd door den Raad goedget mi Er zijn dus betrekkingen gecombineerd waartoe door verschillende autoriteiten moet worden benoemd E ik en gemeente moeten zich over den te benoemen persoon verstaan want de tractementen zijn zoo geregeld dat niemand de betrekking aau één der beide inrichtingen zou aanvaarden De Raarf benoemt natuurlijk eerst maar afgescheiden van de goedkeuring gevorderd wegens de Rijkssubsidie aan het gymnasium zal er voor de Rijksbonoeming toch in overweging moeten worden genomen of do door den Raad benoemde ook door den Minister aan den Koning kan worden voorgedragen Men kan toch moeilijk de benoeming tot een Rijksbetrokking in handen leggen van den gemeenteraad lü den regel zal er ook overeenstemming zijn Bij een aantal benoemingen noodig bij de oprichting van het gymnasium is de gewenschte overeenstemming verkregen Slechts eens is die verstoord maar verstoord door de meerderheid van den Raad die zonder kennis te nemen van de stukken den tweede der voordracht aanbeveling benoemde Wellicht zou dit voorkomen zijn iudien Curatoren Vw gevoelen hadden gedeeld dat geen tweetal noodig was maar ook één persoon kon worden aanbevolen dit is thans ook geschied In geen geval kan hiervan een verwijt aan dit college worden gemaakt wel aan die raadsleden die geen nota namen van de stukken en die bij het uitbrengen hunner stem niet hot belang der instelling in de eerste plaats op het oog hadden Wanneer dus ook iets door het gebeurde een knak heeft gekregen dan is dit niet de zelfstandigheid der plaatselijke besturen maar een oude vijand der gemeentelijke ontwikkeling het nepotisme Dat het door dezen knak voor goed dood mocht zijn gemaakt is de welgemeende wensch van hem die ü voor de plaatsing dezer regelen harteluk dank zegt Gouda N N ff tj zijn de geëerde inzenders der beide hierboven geplaatste stukken dank schuldig dat zij ons en onze lezers in de gelegeiiheid stelden over de motieven te oordeelen die den Minister geleid hebben tot onthouding van zijne goedkeuring aan het benoemingsbesluit De eerste houde ons echter de vraag ten goede of hij orts artikd vel juist gelezen lieeft Wij rneenen dit te mogen betwijfelen anders toch zou hij waarschijnlijk de opmerking dat wij ditmaal tegen windmolens streden M de pen hebben gehouden Want wïj hebben niet het concrete geval te Gouda beoordeeld of veroordeeld dit as voor ons slechts de aanleiding tot het leveren eener beschouwing over de beteekenis van art 17 al i der hooger onderwijswet Wij hebben uitdrukkelijk gezegd dat tide vraag of de benoeming van no 2 der tanievolenen eene op zich zelf goede benoeming was voor iemand die buiten de quaestie staat moeilijk zoo En nu nog een woord over het onaangenaam wedervaren dat door den schrijver is wereldkundig gemaakt Het is o i duidelijk dat de Wherry door den Turfsingel voer vervolgens trok zij door twee bruggen dit moeten geweest zijn de Roodebrug waardoor i j in de Gouwe en de Kattebrug waardoor zij in den Kattensingel kwam en ging zij langs een strook gras liggen derhalve aan het plantsoen Nu zal het wel duidelijk zijn voor iedereen dat daar geen ligplaats voor schepen is en dat daarop geen uitcondering kan gemaakt worden voor lief hebberijvaartuigen Het komt ons dan ook vrij naif van den keer Dougthy voor om daar te gaan liggen Ons dunkt hij moet vooruitgezien hebben dat het geweigerd zou worden en dat zelfs een beroep op de dames die aan boord waren niet ontvankelijk zou ajn We nemen daarbij aan dat die weigering hem heeft ontstemd en dat zijn oordeel dus te hard is Maar dit alles aangenomen tgnde moet toch de vraag ons van het hart of onze ambtenaren wel allen de overtuiging deelen dat zij tegenover het publiek beleefd en voorkomend behooren op te treden en dit zonder aanóen Ues persoons en tegen iedereen die ook tegenover her de beleefdheid in acht neemt Dat het hieraan wel eens hapert althans bij de ontmoeting met deze reizigers gehaperd heeft valt helaas niet te ontkennen Ieder die het boek leest zal met ons instemmen dat de schrijver en zijne familie tot een joviaal menschenras behooren die het goede spoedig niet onmogelijk i te beantwoorden i wij heiben er op gewezen dat voor ons niet viel uit te maken of in dit geval die uiterste modzakelijkheidu bestond die den Min tot het uitspreken van een nveton zou moeten leiden Alleen hebhen wij de onderstelling gewaagd dat naar den schijn te oordeelen de wensch van den Min om de betrekking te combineeren met die van heraar aan de Rijks hoogere iurgerschool nop de weigering niet geheel zonder invloed zal zijn geweest Vit bovenstaand stuk blijkt dat deze onderstelling volkomen juist was Wij geven nu gaarne toe dut de Minister in deze niet anders kon handelen dan ky deed en dat hij aan de autonomie der plaatselijke besturen in het algemeen geen knak heeft toegebracht m aar het is toch niet te ontkennen dat bij eene regeling als te Gouda plaats liad de tweede geëerde inzender toont dit met juistheid aan de zelfstandigheid van een gemeentebestuur voor een deel althans wordt prijsgegeven Voor de besturen van andere gemeenten met gesubsidieerde gymnasia ligt in het voorgevallene een wenk Bed Gemeentestïm In de R C Kerk op de Gouwe is gisteren morgen medegedeeld dat naar aanleiding eener Liefdadigheidspreek de vorige week gehouden door Pater Athanasius van Maastricht ongeveer 700 is gecollecteerd ten behoeve van het op te richten R C Weeshuis In de gezelschapskringon te Berlijn verhaalt men van oen bankier aldaar bekend om zijn angst en voorzichtigheid die een uitstapje naar Parys makende aldaar het volgende niet onaardig voorval had Onze slimme bankier die veel gehoord en gelezen had van do pick pocketa op de Parysche tentoonstelling had een sommetje van tweeduizend francs in den band vnn zijn pantalon doen naaien om dat als een appeltje voor den dorst to bewaren in geval hij de dupe werd van den een of andoren behondigen oplichter Wat gebeurt echter Een kellner uit het hotel waar do bankier zijn intrek genomen heeft gaat op een goeden dag met een aantal kloedingstukkon en den kostbaren ban kierspantalon er van door Eenige dagen later wandelt do bestolen Duitsche bankier op het tentoonstellingsterrein en ziet een hoer naar den top van den Eiffeltoren stijgen die o schrik een pantalon draagt juist als de geitoleno De aandacht der politie op dien persoon te vestigen was het werk van oen oogenblik en weldra stond een geheimzinnig dienaar van den H Hermandad aan den voet van don toren den verdachte af te wachten Achtervolgd naar een nabijgolej en restonrant werd laatstgenoemde uitgenoodigd de herkomst van zijn pantalon te verklaren waarop hij te kennen gaf dien van een onbekende te hebben gekocht De bankier die niet wa s achtergebleven vroeg daarop aan den politiebeambte om even den band dor pantalon open te tomen en ziet daar kwamen do twee bankbiljetten voor den dag tot niet geringe vorbaziug van den nieuwen eigenaar van het kleedingstuk en tot groole vreugde van den bestoleu bankier die reods dadelijk de biljetten in zijn portefeuille wildo opbergen waartegen echter de voorzichtige politieman opkwam daar diens superieuren eerst mot het gebeurde dienden te worden in kennis gesteld Het gezelschap begaf zich dus naar een nabijgelegen politiecommissariaat waar na de noodige legitimatie de bankbUjetten aan hem reohtmatigen eigenaar werden terruggegeven vinden en weten to waardeeren en die voor don tegenspoed die een ieder al eens ondervindt niet blijven mokken maar dan teekont de bedoelde passage des te sterker omdat zij eerst geruimen tijd na het voorval werd geboekstaafd Welnu dan moet dit voorval ons tot leering strekken en dan moeten we in het welbegrepen belang van onze gemeente tegenover hen die onze stad komen bezoeken de beleefdheid in acht nemen die we tegenover onze particuliere gastvrienden in onze eigen woning betrachten en we moeten verlangen dat onze ambtenaren in de eerste plaats dien plicht der gastvrijheid niet uit het oog verliezen In the Comhill Magazine van Juli 1865 komt eene levensbeschrijving voor van Erasmus en daarin wordt Gouda aldus omschreven een oud vervallen stadje met een groot met gras begroeid plein dat nog door toeristen bezocht wordt om eenige geschilderde glazen in de Hoofdkerk In 26 jaren kan veel veranderen doch indien dit beeld juist is moet Gouda in die 26 jaren al zeer veel veranderd zijn Van tijd tot tijd mogen do grasscheutjens eens tusschen de steonen van de Markt door komen uitzien naar het wiedmes wy zullen niet in ons hoofd krggen van een met gras begroeid plein te spreken als we onze Markt bedoelen Evenmin geldt than + zoo zij toen al Engeland houdt nog steeds vast aan oude gewoonten en ceremoniën in t staatsbestuur De president van de Kamer zit niet op een zetel maar op een zak wol als aandenken aan het stygen van Engelands bloei door den wolhandel Al de hooge heeren verschijnen nog in een kostuum uit den pruikentyd met rolpruikjes op en lange tabbaards aan Op de tafel ligt een meterslange schepter met koninklijke kroon als zichtbaar teeken van de konlnklyke macht Zoo viert men steeds te Londen een aardig feost namelijk den optocht van den eeraten burgemeester of lordmayor der stad Pas heeft deze plechtigheid weder plaats gevonden en wel op zoo eigenaardige manier dat we onzen lezers een korte schets daarvan niet kunnen onthouden Alle verkeersmiddelen naar de City waren met passagiers sinda s morgens zeer vroeg opgepropt Maar in dichte massaas trokken ook de voetgangers naar de middelatad en lang voor t middaguur waarop zich de proceaaie van Guildhall in beweging zette waren allo trottoirs dicht bezet en alle balkons en vensters ingenomen Op daken en goten zelfs stonden nieuwsgierigen De dagbladen haddon allerlei verhalen over don te houden optocht gegeven en niets overdreven Het voorbijtrekken van den optocht nam een halfuur in beslag waarna de dichte menigte zich aansloot Da optocht werd geopend door politie eon afdeeling lansiers en de stafmuziek der artillerie Dan kwamen afgevaardigden der officieren fransche en algerijnache brandweerkorpsen van andere engelache steden allen in kostuum Het korpa sjouwerlieden volgde met muziek zoo ook het korps vrywilligers met wapperende banieren en de gilden der stad Dan kon het engelache publiek zich verlustigen in het voorbijtrekken van verschillende groepen die otid engelsche spelen en de hoofdtrekken van het londensche leven deden zien Zoowel de kostumes als de draperieën waren zeer keurig Eerst trad de fluitist van het koninklijk schotsche Lothian garde regiment op daarna in de kostumes van vroegeren tyd de acht engelache grootwaardlgheidbekleeders koningin Elisabeth met lord Bacon John IJampden met de Puriteinen Olivier Cromwell omgeven door de soldaten der Republiek de hertog van Marlborough met zyn krijgers lord Walpole de graaf van Chatham door burgers begeleid En zoo ging t voort tot op on en tyd De geschiedenis van Engeland was door schilderachtige groepen prachtig weergegeven Zeven burgemeesters ieder een eeuw van het 700 jarig bestaan van Londen voorstellende werdeh door vier hellebardiera uit hun eeuw begeleid Een wagen mot zes paarden voorde den lordmayor Henry Isaacs met zyn aehopter en zwaarddrager Een afdeeling lansiers sloot den optocht Tolken jare wordt een dergelijke optocht gehouden en men heeft soms olifanten en Inmoeleu medegevoerd Vraagt men een Engelschman waarvoor dit dient dan krijgt men tot antwoord dat het zoo behoort en de Engelschman ia met die oplossing tevreden In werkelykheid dient de optocht om den burger gelegenheid te geven hun nieuw burgerlijk hoofd van aangezicht tot aangezicht te loeren kennen gold de omschrijving vervallen stadje Daai van is zeker in den tegenwoordigen ty wel niet te bespeuren Gunstig steekt ook hetgeen thans van de geschilderde glazen gezegd wordt af bg de enkele woorden waarmede de schrijver van 1865 er zich van afmaakt Het boek van den heer Doughty koa ten gevolge hebben dat de aandacht op onzekorkglazen nog meer dan nu reods hot geval is wordt gevestigd en het aantal vreemde bezoeker toeneemt De meesten zullen wel van de gewone vervoermiddelen gebruik maken maar ook voor onze gedragslijn tegenover dezen kan het o i geen kwaad dat we aan een deel der wederwaardigheden van de familio Doughty meer bekendheid hebben gegeven I BoitenlaDdsch Overzicht In s Eransche Kamer van afgevaardigden is de heer Eloquet tot voorzitter gekozen met 383 van de 420 uitgebrachte stemmen In Brazilié is eene revolutie uitgebarsten en de republiek uitgeroepen Sedert lang had men iets dergelijks verwacht daar binnenlandsche twisten voortdurend de monarchie in gevaar brachten Vroeger heeft Engeland de rust helpen handhaven doch later ontstond met deze mogendheid verschil over deu slavenhandel en daarenboven had Brazilié van 1850 tot 1860 oorlog te voeren met Argentina eA Paraguay Ten gevolge van deze oorlogen werd de financieele toestand van het rijk steeds ongunstiger zoodat de staatsschuld tot meer dan een milliard steeg Daarbij duurden de binnenlandache twisten steeds voort Voor en tegenstanders van de slavernij Jezuïeten en vrijmetselaars monarchisten en republikeinen bestreden elkaar met de grootste heftigheid totdat het eindelijk den keizer gelukte de rust te herstellen In 1866 begon dom Pedro zelf met aan alle slaven op de keizerlijke domeinen de vrijheid te geven en allengs won dit denkbeeld dat door den keizer steeds werd gesteund in dié mate veld dat eindelijk de geheele afschafling der slavernij volgde Dit besluit werd eerst in dit jaar door de Cortez bekrachtigd doch daardoor vermeerderde dom Pedro het aantal zijner tegenstanders daar de afschafling der slavernij den plantagebezittera groote nadeelen berokkende Sedert 1S80 nadat de stryd met de clericalen was bijgelegd en een nieuwe kieswet was aangenomen verheugde Brazilië zich althans in een zoo groote mate van rust dat de keizer zonder zijn troon in gevaar te brengen naar Europa kon gaan De groote moeilijkheid bleef echter steeds de ongunstige toestand der geldmiddelen on daarin kon Pedro geen verbetering brengen Evenwel vermeerderde do algemeene welvaart onder zijn bestuur aanmerkelyk De oprichting der BraziUaansche Bank de uitbreiding van de spoorwegen en de scheepvaart de exploitatie der goudmijnen de bevordering van kolonisatie door Europeanen en eindelijk de volkomen vrgmaking der slaven welke alle door den keizer krachtig werden gesteund getuigden voor den libezalen zin en den ijver waarmede dom Pedio de belangen des lands behartigde Keizer Pedro II die over eenige weken den leeftijd van 66 jaren zal bereiken hnwde in 1841 met Donna Theresia de dochter van Frans I den gewezen koning van Napels Uit dit huwelijk werden twee dochters geboreif prinses Isabella die in het huwelyk trad met den hertog van Eu zoon van den hertog van Nemours en kleinzoon van koning Lodewijk Philips en prinses Leopoldine die huwde met prins August van SaksenCoburg Gotha den broeder van prins Ferdinand van Bulgarije en admiraal der BraziUaansche vloot Prinses Isabella de regentes tydens de afwezigheid van dom Pedro heeft drie zoons van wie de oudste de vermoedelyke troonopvolger nu 14 jaren oud is De Spaansche Kamer heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van het ontwerp tot invotring van het algemeen stemrecht Dit ontwerp werd reeds in het vorige jaar door het ministerie Sagasts ingediend maar tot dusver wisten de conservatieven en de afvallige liberalen ts beletten dat het in de Kamer ter sprake kwam De regeering stelt voor het stemrecht te verleenen aan alle Spanjaarden die den ouderdom van 23 jaren hebben bereikt en in het volle bezit zyn van hun burgerlyke rechten Van 1869 tot 1876 bestond in Spanje het algemeen stemrecht jour toen na het herstel der Bourbons de conaerratieTen aan het bewind kwamen was hel hun eerste werk het kiesrecht te beperken De Kamer ofachoon gekozen volgens het algemeen kiesrecht keurde dit goed omdat oen beprking van het kiesrecht noodig werd geacht om de woelingon van do republikeinen in de steden en vau de Carliaten op het platteland tegen te gaan Nu echter acht de heer Sagasta als liberaal staatsman zich verplicht den ouden toestand te herstellen De conservatieven en een deel der liberalen tullen het ontwerp hetwelk zy niet in s lands belang achten zoowel in de Kamer als in den Senaat be tryden maar de heer Sagasta hoopte toch zyn plan te kunnen verwezenlyken De bevolking zelve blyft Try koel onder den stryd want z j weet dat hoe het stemrecht ook worde geregeld toch de regeering door haar invloed steeds den doorslag geeft by de verkiezingen Van tyd tot tijd treft men in de kranten berichtje aan over voorstellen tot bemiddeling tusschen Eusland en Bulgarye met erkenning van Prins Ferdinand Nu eens werd gezegd dat de Paus zou worden geroepen om als scheidsrechter uitspraak te doen straks werd die rol aan den Koning van België toegedacht Wy hebben geen gewicht gehecht aan die berichtjes en doen dit nog niet Opmerke lijk is het echter dat uit Barlija aan de Hamb Corr wordt geschreven dat Bismarck met goeden uitslag de taak van bemiddeling tusschen Rusland en Oostenrijk Hongarije ten aanzien van Bulgarye heeft aanvaard Dit blad wordt in don laatsten tijd wel eens gebruikt voor mededeelingon afkomstig van de Bykskanselarij De Weener correspondent van de Times weet er nog meer van hij beweert dat Rusland verlangd en Kalnoky toegegeven zou hebben dat OostenrykHongarije niet langer zou voortgaan met het verleenen van zedelijkon steun aan Bulgarijo gelijk het zich thans onder Prins Ferdinands bestuur geconstitueerd heeft EUers wordt verteld dal alnoky de bemiddeling van Bismarck heeft aanvaard onder do door den Czaar gemaakte voorwaarden Zonder nadere bewijzen blijven wij ten opzichte van een en ander zeei sceptisch Veel waarschijnlijker i het wat vroeger uit Berlijn werd gemeld en uit schijnbaar welingelichte bron dat Bismarck de Bnlgaarsche quaestie in het onderhoud met den Czaar niet heeft aangeroerd en alleen den Czaar getracht heeft te overtuigen dat het Drie of Viervoudig verbond den vrede en niets dan vrede wil en nergens een opvatting van deze of geone quaestie met geweld zal doordrijven Bismarck heeft met zijn bemiddeling in Bussiache zaken vroeger te gevoelig de vingers gebrand dan dat hij opnieuw zich aan zulk een werk zon wagen Buitendien is de persoonlijkheid van den Czaar van dien aard dat er met bemiddeling niet veel bij hem is aan te vangen 332 Staats loterij Eerste Klasse trekking van Maandag 18 November No 13301 ƒ 20 000 No 10886 5000 No 7617 1500 No B153 ƒ 1000 No 15852 400 No 14742 200 No 1626 3441 9073 10489 10490 11633 11101 20828 100 Pryzen van ƒ 20 44 2634 6103 7966 10468 12604 16386 17837 51 2637 6154 8073 10479 12640 15445 17848 64 2662 5164 8084 10518 12666 15459 17897 114 2717 6229 8168 10628 12761 15470 17965 121 2774 5248 8173 10568 12769 15513 17975 158 2794 6249 8178 10S74 12783 15574 17977 218 2897 5274 8189 10593 12794 15621 18099 240 2950 6286 8198 10633 12831 15653 18323 390 2973 6300 8201 10648 12922 16691 18386 407 2978 6303 8220 10786 12982 15724 18522 469 3052 6376 8247 10747 12998 15778 18659 560 3143 5388 8353 10777 13029 15788 18731 613 3160 6514 8392 108 6 13085 16804 18747 681 3196 6646 8408 10831 13104 16819 18794 739 3282 5566 8631 10972 13148 15866 18832 850 3289 5645 8826 11002 13207 15873 18873 926 3297 6749 8828 11015 13215 15887 18892 1006 3318 5820 8877 11157 13216 15910 18905 1016 3339 5822 8966 11162 13284 ie921r 18943 1037 3391 5827 8993 11188 13300 16013 18977 1077 S415 686 9009 11190 13310 16042 19047 1083 3433 6009 9010 11230 13316 16148 19103 1141 3449 6243 9067 11268 13321 16394 19105 1166 3600 6292 9117 11260 13340 16432 19111 1174 3556 6387 9172 11274 18389 16439 19138 1183 3629 6607 9264 11277 13434 16441 19261 1219 3657 6616 9281 11361 13459 16604 1929o 1279 3672 6625 9310 11391 13490 16565 19340 1376 3693 6630 9356 11447 13535 16566 19402 1462 3706 6632 9421 11468 13613 16613 19436 1498 3708 6676 9466 11513 13618 16642 1947 1609 3791 6708 9497 11565 13657 16673 19578 1702 3848 6761 9544 11670 1371 16707 19633 1708 3899 6838 9546 11572 13718 16723 19686 1732 3962 6841 9560 11597 13724 16761 19829 1764 4009 6858 9574 11689 13890 16768 19865 1767 4010 6981 9604 11701 13960 16814 19891 1802 4117 7001 9778 11708 14012 16863 19897 1832 4177 7007 9774 11723 14146 16902 19937 1874 4189 7067 9806 11777 14277 16932 19975 1890 4191 7103 9816 11828 14306 16971 19983 198 4281 7167 9842 11886 14827 16973 20022 1941 4246 7235 9845 11894 14334 16987 20118 1987 4299 7275 9859 U899 14840 17066 20160 1996 4461 7306 9865 11911 14376 17077 20259 2000 4625 7359 9903 11941 14408 17102 20337 2069 4531 7474 9957 11986 14429 17145 20462 2086 4640 7483 9964 12020 14445 17131 20491 2103 4644 7541 9996 12028 14459 17226 20591 2126 4579 764410006 12036 14605 17228 20593 2148 4657 7678 10018 12098 14665 17252 20609 2165 4665 7679 10051 12099 14718 17345 20647 2172 4686 7683 10186 12121 14719 17391 20731 2189 4710 7715 10206 12148 14749 17479 20735 2218 4718 781210206 12249 14972 17684 20787 2222 4822 7828 10218 12297 14987 17634 20882 246 4824 7831 l 0275 12342 14988 17716 20843 2301 5004 790610311 12347 15009 17731 20882 2423 5006 7919 10333 12488 15178 17739 20948 2540 5022 7935 10410 12544 16368 17753 20991 2570 5036 7962 10427 PETROLEUM I OTEERIIVGEN Tan de Makelaars CftDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 75 a ƒ 8 80 Geïmporteerd fust 8 80 Januari levering ƒ 8 65 Pebruari levering ƒ 8 55 Maartlevering ƒ 8 45 April levering ƒ 8 40 Novemborlevering ƒ 8 70 December levering ƒ 8 65 Zeilend ƒ 8 75 BEURSBERICHT AMSTERDAM 18 November Per Telegrtxaf Binnenlandsche fondsen vast Borneo 3 hooger Deli Maatsch 35 lager Braziliaansche leeningen 5 a 7 pCt lager Z Amerikaanschen algemeen flaauw ADVERTENTIÈN Hartelijk dank voor de bewgzeD van belangstelling op den 9 dezer ondervonden A STEIJL C H STEUL MCTLDKE Rotterdam 18 Nov 89 BURGEMEESTER en WETHODDEBS der gemeente Moordrecht maken bekend dat bg besluit Tan de Gedeputeerde Staten der prorincie ZuidrEoUand Tan 12 15 NoTember jl No 63 de vergunning tot afstutHng der paaatiffè Toor Bij en Voertuigen en Vee oTer Schielands Hoogen Zeedijk tusschen Kortenoord en het Dorp te Moordrecia is VMBLMNQD tot 1 MH 1890 Moordrecht 16 NoTember 1889 De Secretaris De Burgemeester D NOGTEREN A CHr SNEL ST NIGOLMSETALACE Bg deze maak ik mgne geachte Stadgenoten en Begunstigers bekend de Etalages gereed zgn welke mim voorzien zgn van GALAITTEEIÊN BYOÏÏTEEIÉN WERKDOZEN ALBUMS en NECESSAIRES doch Tooral Tan Kinderspeelgoed GEKLEEDE en ONGEKLEEDE met wBschbare en onbreekbare koppen Hopende met oen druk bezoek vereerd te worden AanbeTelend HUIFVGK Hoogstraat GOUDA Zuivere NATÜURBOTER Vaatjes van p m 11 ea 12 Kilo worden geleTerd franco elk Station onder rembours a ƒ 1 00 en 1 05 per Kilo door H BRUNSTLVG Bzn Kerkstraat rife GROOT JHIRAKEL DEFUSIPULP Wordt aangeboden die beroemde ABNHEMSCHE PULP Toor 1 50 per 1000 Kilog De Agent W den HERTOG