Goudsche Courant, woensdag 20 november 1889

hebben kannen luiten maar d e uitgaven z jn nu eenmaal onvermgdelqk en zullen ook nog wét door meerderen gevolgd worden Voor weinige dagen nog ontving de Minister een voorstel van den G G met betrekking tot den aanlog van een nieuwen Staatsspoorweg Aan eene geldleening zal men dus niet kunnen ontsnappen De Minister blflft op uitzicht stellen voorstellen lot betere regeling der financieele verhouding tusachen Nederland en Indie die z i samen moeten gaan met eene herziening der Indische comptabiliteitswet en met de door den Minister steeds begeerde voorloopige vaststelling van de begrooting voor Ned Indie in Indie zelf Omtrent Atjeh kan de Minister mee loelen dat volgens vóór eenige dagen van den Gouverneur ontvangen bericht deze nog niet met zekerheid kan leggen welke gevolgen het gevecht bij Kota Pohana op den politieken toestand zal hebben Tot nog toe blijkt evenwel niet dat het eenige andere gevolgen heeft dan meerdere beschieting van onze posten Het voortdurend verzet schynt vooral te komenvan sommige hoofden die belang hebben bij eenongeregelden toestand terwijl anderen en de eigenlijke bevolking van Groot Atjeh den strijd moedelijn èn er naar verlangen hunne vreedzame bedrijven en bezigheden te hervatten Het doen van meerdere verkenningen om het opwerpen van vijandelijke versterkingen te voorkomen moet worden overgelaten aan het beleid van den Gouverneur die vrijheid heeft tot het nemen van eiken maatregel dien h j in het belang van het Nederl gezag onvermydelijk acht mits de poatenlinie daardoor niet in gevaar worde gebracht Alleen heeft hij zich te onthouden van eene wederopvatting der in 1884 verlaten staatkunde van agresso Eene bijdrage tot dp wenschelijkheid der verbetering van onze handels statistielfflevert eene briefwisseling door hot bestuur der N I maatschappq van nijverheid en landbouw gevoerd met den directeur van het statistisch instituut waarin om nadere inlichting werd verzocht waarom in de bekende Jaarcijfers door dat instituut uitgegeven voor het artikel kina een on dig veel te hoog cijfer wordt aangegeven nl do in 1816 aangenomen ofBcieelo waardeverhouding van ƒ 40 het KG terwijl in de laatste jaren oen prijs van ƒ 1 a ƒ 2 het KG een vrij wat juistere waardeering zou zijn De directeur van het statistisch instituut prof Beaujon antwoordde hierop met de opmerking dat de bedoelde tabel is overgenomen uit de offioieele bron Deze te controleeren en te verbeteren acht hij voor eene inrichting als het door hem bestuurde instituut volstrekt onmogelijk Wilden wij sohrij ft prof B in de geincrimineerde tabel de in en uit ïoeroijfers naar de werkelijke waarde opgeven wij zouden de uit en ingevoerde hoeveelheden zoo wij die kondon vinden met de iparktprijzen zoo wij goede gegevens omtrent den middenprijs van elk jaar konden machtig worden moeten vermenigvuldi gen en wel natuurlgk voor elk jaar afzonderlijk daar allo prijzen Van jaar tot jaar varieeren en voorts voor elk artikel afzonderlijk Voor deze tebel alleen zou dit een arbeid van zoo langen adem zijn dat onze instelling daaraan zelfs niet kan denken waar de regeeriug zelve er voor terugdeinst En bovendien is het zeer twijfelachtig of die arbeid nuttig lou wezen Zooals do cijfers nu staan geeft hunne gevoel dat Jane Gray mij heeft ingeboezemd is de ware liefde niet het is bewondering die gemakkelijk in vriendschap kan veranderen Maar met jou is het wat anders KoortI Ik heb je oplettend gadegeslagen en ik weet iets dat je zelf niet schijnt te weten In je hart is het vuur der eerste liefde ontstoken en je kent de macht der eerste liefde niet Laat mij zorgen Koert Jij hebt van zulke dingen geen verstand maar ik heb de scbool doorloopen Wat bedoel je daarmee Jane Gray behoort aan joul Ik wensch hartelijk dat zij je vrouw wordt en de goede engel van geheel je leven zij Laat mij uitspreken Koert Ik heb reeds bewijzen in handen dat Jane Gray mij niet bemint maar jou Ik doe slechts wat ik verplicht ben wanneer ik je beken dat alleen vriendschap en hoogachting de gevoelens zqn die mq jegens Jane Gray bezielen Zij is een wees en verloor haar vader en moeder op denzelfden dag Haar vermogen is bij de Bank van Engeland in bewaring het bedraagt twintig duizend pond sterling Koert ïon Berghaupt schudde zwaarmoedig het hoofd en zei Kom vriend laten wij verder rijden en niet meer spreken over de mogelijkheid van een huwelijk tusschen mij en Jane Gray Bemin je haar niet vroeg Wambold verbaasd Meer dan mijn leven maar ik gevoel dat ik de man niet ben om een vrouw gelukkig te maken Ik ben gesproten uit een geslacht dat weinig gelukkige huwelijken kan aanwijzen Mijn vader leeft ge ♦ beweging berekend als zij zijn naar één vasten hoezeer onjuisten prijs althans den loop der in en uitgevoerde hoeveelheden juist wedar Hield men rekening mot de prijsfluctuatien dit voordeel zou vervallen tegen de misschien alsdan te verkrijgen doch altijd hoogst onzekere juistheid van waardecijfers Vergissingen ter zake van t geen onze cijfers beteekenen zijn voor den ingewijde niet te duchten daar boven de geïncrimineerde tebel de woorden offioieele waarde duidelijk te lezen staan Dat oningewijden van cijfers ais deze een onjuist gebruik maken dit is moeilijk te voorkomen Prof B eindigt met de mededeeliog dat zoodra de regeering in hare handelsstatistiek een andere methode zal volgen het instituut die zal overnemen Naar aanleiding van dit schrijven merkt de redactie van het Indisch tijdschrift van nijverheid op Ook ten aanzien der handelsstatistiek blijkt dus Nederland uit gehechtheid aan het eenmaal bestaande weder achteraan te komen waar anderen reeds lang zijn voorgegaan Immers met het stelsel van officieele waardebepaling der in en uitgevoerde goederen werd in Engeland reeds in 18B4 en m Frankrijk in 1864 gebroken en zeer terecht merkt dan ook prof Lexis op dat die Aufstellung unverauderlicher sogenannter officielier WertheZwecklos ersoheint Het moge waar wezen dat de Nederlandsche handelsstatistiek zooals de ijfers nu staan de beweging van het goederenverkeer voor elk artikel op zich zelf juist weergeven maar van den totalen goederen omzet waar het ter bepaling van den voorof achteruitgang van het handelsverkeer van een land in de allereerste plaats op aankomt geven de cijfers zooals zü ons thans worden voorgelegd eene volkomen onvertrouwbare ja geheel valsche voorstelling Na dit met cijfers uit den bundel Jaarcijfers getrokken nader te hebben aangetoond vervolgt de redactie aldus Wij willen gaarne toegeven dat eene omwerking der op vroeger jaren betrekking hebbende gegevens niet wel mogelijk meer zijn kan maar wij hopen dat het statistisch instituut niet rusten zal vóór het de rjgeering overtuigd heeft van het onredelijke om voort te gaan met het publiceeren van gegevens die de beoefenaren van het vak op een dwaalspoor brengen moeten In Amerika heeft men een spoorweg ontworpen waarvan de bovenbouw maar uit Vna rail bestaat E heeft zich een M itechappij gevormd die op de lijn van Gravesend n ar Caucy reeds oen proefrit mot de door Boyton uilgevonden zoogenaamde bicycle of velocipède locomotief en personenwagens heeft gemaakt Locomotief en wagen zijn geheel naar hetzelfde systeem eener gewone velocipede ingericht Bij do locomotief bevindt zich in het midden een groot drijfrad van 8 voet middellijn dat op ééa rail loopt terwijl zich aan het achtereinde ook in het midden nog twee kleine wielen achter elkander bevinden Bij den personenwagen zijn 4 wielen achter elkander geplaatst De locomotief is evenals de wagens slechts 4 voet breed De personenwagen die verdeeld is in twee afdeelingen boven elkander biedt plaate voor 108 personen De wielen dezer rijtuigen bewegen zich dus op één rail en om nu te voorkomen dat de wagens het evenwicht verliezen zijn aan beide zijden van den weg rail met tusschenruimte van 15 voet scheiden van mijn moeder Met het treurige huwelijksleven van mijn broeder ben je bekend De echtgenoot ïan myn zuster werd in een tweegevecht gedood Ook ik ben onder een ongelukkig gesternte geboren dat weet ik Zou het onder zulke omstandigheden geen misdaad zijn Jane Gray aan mij vast te ketenen Zij heeft toch aanspraak op een gelukkig leven Wat een dwaze inbeelding riep Wambold uit Inderdaad zoo ieto had ik niet van mijn waarden vriend Koert gedacht Bevrijd mij van die inbeelding als je kan Niemand zal je daarvoor dankbaarder zijn dan ik Op mijn woord van eer ik zal je er van genezen Morgen doe ik aanzoek voor je om de hand Vtan Jane Beschaamd sloeg Berghaupt de oogeu neer Hij gaf zijn paard de sporen en jaagde als een dolle voort zoodat Wambold zijn paard ten uiterste moest aanzetten om zijn vriend in te halen Den volgenden morgen omstreeks elf uur verscheen de sombere weinig spraakzame Engelschnlan en liet zich bil Miu Gray aandienen Hq droeg gele handschoenen en had een groeten ruiker rozen in de band Toen Jane hem met den ruiker in alle deftigheid zag naderen begreep zq het doel van zijn komst en verbleekte Haar tante stond achter Jane s stool en scheen eveneens door de komst van mijnheer Morris te ontetellen Het zou mü zeer onaangenaam zijn als ik den pijlers aangebracht die verbonden zqn door balken even hoog als het dak van locomotief en wagon Aan beide zijden van het er rijtuigen zqn nu kleine raderen aangebrac B ie langs genoemde balk n loepen Van on Kn kan di geen sprake zijn De uitvinder hoopt met zulk een bicycle trein een snelheid van ± 150 kilometers in het uur te kunnen bereiken Te Berlijn trekken twee bijzondere gevallen van slaapziekte de aandacht der geneeskundigen Een jongen van elf jaar naar lichaam on geest goed ontwikkeld werd vóór eenige maanden aangetast en thans is ook lijn zuster lijdende Beiden vallen plotoeling in slaap bijv onder het spelen op school onder een wandeling of onder het praten zóó plot soling dat als zij spreken terwyl de slaap begiot zij midden in een zin ophouden worden zq naar bed gebracht dan zetten zq bij het ontwaken het gesprek voort bq het woord waarin zü bleven steken Het is echter niet noodig hen naar lied te brengen daar zij alles kunnen doen wat zij doen moeten en bijv kunnen wandelen zonder ooit hun bestemming te missen De Haagsche rechtbank was Zaterdag geroepen kennis te nemen van de volgende zaak De hoer F had zich voor eene som van tienduizend gulden verzekerd bij de Eerste Nederlandsche Le vensferzekeringmaatschappij te s Gravenhage welke som na zijn dood aan zqn erven of rechtverkrijgenden moest uitbetaald worden Kort na het tot stand komen der overeenkomst droog hij de rechten uit do polis voortvloeiende aan de Zuidhollandsche Credietvereeniging over van welke overdracht aan de assurantie maatschappij behoorlijk werd kennis gegeven Een groot jaar nadat het verzekeringcontract gesloten was werd het lijk van den heer P in het Kanaal bij Scheveningen gevonden De Zuidhollandsche Crediet vereeniging wendde zich daarop tot de Eerste Nederlaidsche met verzoek om aan haar de verzekerde om uit te betalen Da verzekeraarstor weigerde echter zoodat de zaak ter beslissing van den rechter werd gebracht Mr J J Bergsma advocaat te s Hoge lichtte de vordering der oischeres mondeling toe De maatschappij weigerde naar de voorstelling van pleiter op twee gronden de uitbetaling der tienduizend gulden eensdeels omdat in hare algemeeue voorwaarden in art 18 vereischt werd dat een geneeskundige verklaring de oorzaak van den dood bevattende zou worden overgelegd aan elke voorwaarde de eischeres niet voldaan had anderdeels omdat in het onderhavige geval aan zelfmoord te denken was een geval dat volgens diezelfde algemeene voorwaarden het recht op uitkeering van de verzekerde som deed verloren gaan Wat den eersten grond betreft werd door mr Bergsma in hoofdzaak aangevoerd dat de eed door de geneeskundigen afgelegd hun verbiedt om de verklaring waarvan boven sprake is af te geven en dat dientengevolge de geneesheer tot wien zijn cliënt zich gewend had tot hot bekomen van zoodanige verklaring pertinent geweigerd had deze af te geven Bovendien was pleiter van oordeel dat de bepaling die het overleggen van een geneeskundig declaratou eischte slechts in het belang van den houder iet polis geschreven is dat zij geen essentieel bestand schqn opwekte alsof ik mq ongerust maak over het voorrecht dat de beide Duitsche officieren genieten van nu en dan door mevrouw Gray en mifs Jano ontvangen te worden begon de Engelsche advocaat toen hq voor Jane Gray stonS Neen integendeel ik verheug mij diarover Ik weet dat die heeren de eersten zullen zqn om mij hunne gelukwenschen aan te bieden als hot oogenblik is gekomen dat mus Jane Gray mq haar hand geeft om mijn vrouw te worden en daarmede den vurigen wensch vervult dien ik sedert vqftien jaren heb gekoesterd Hier zweeg de advocaat eenige seconden maar omdat mevrouw Gray on Jane nieta antwoordden vervolgde hij Ik durf zeggen dat mm Jane Gray sedert vijftien jaren voortdurend mijne gedachten heeft bezig gehouden en dat ik steeds een open oog heb gehad voor de teedere wenken die zq mq mocht hebben willen geven Als zq dit tot nu toe nog niet gedaan heeft dan zal zq daarvoor zeker grondige redenen gehad hebbben redenen die ik altijd zal achten en eerbiedigen Eerst in het feit dat de vreemde officieren hier in huis worden toegelaten zie ik zulk een wenk Ik weet dat mm Jane mq daai mede wil toeroepen Mqnheer ik ben in groot gevaar red mijl en niets kan mq weerhouden om aan die roepstem gehoor te geven Ifordt vervolgd deel der overeenkomst uitmaakt en dat op het niet voldoen aan die bepaling geene poenale sanctie gesteld was allerminst de straf van het totaal verlies van de verzekerde om Wat het beweren van zelfmoord aangaat meende pleiter dat de zelfmoord in een toestand van ontoerekenbaarheid begaan suicide involontaire de verzekering niet doet vervallen maar dat bovendien in het onderhavige geval niet gebleken was dat de heer F door zelfinoord een einde aan zijn leven gemaakt had Wel had gedaagde aangeboden te bewijzen dat in casu zelfmoord was gepleegd doch dit bewijs was niet toelaatbaar daar de gedaagde verzuimd had feiten en omstandigheden te stellen waaruit de rechter de gevolgtrekking zou kunnen maken dat F zich van het leven beroofd had Met een beroep op literatuur en jurisprudentie trachtte pleiter zijne stellingen te staven Voor de gedaagde werd door den Amsterdamschen advocaat mr A F R Hartogh gepleit Deze ving aan met een eenigszins andeVe voorstelling te geven van de omstandigheden waaronder het lijk gevonden was omstandigheden die aantoonen dat men inderdaad met zelfmoord te doen had In een uitgewerkt betoog handhaafde pleiter de stelling dat de geneesheer die de verlangde verklaring afgeven zou geen enkelen beroepsplicht zou schenden en hoe door juiisten en geneeskundigen een dusdanige verklaring noodzakelijk wordt geacht wil men hier het geheele levensverzekering wezen niet omverwerpen Noodig is deze verklaring ten einde de statistieken te kunnen bewerken welke dienen om het cqfer der door de verzekerden te betoleu premie te berekenen doch bovendien omdat uit deze aan de verzekeraarater blqken moot of de verzekerde gebreken ziekten enz verzwegen heeft die als ze vóór het aangaan der verzekering aan de maatschappij beke nd waren ten gevolge zouden hebben gehad dat de verzekering niet gesloten werd terwijl eindelijk de verklaring noodzakelijk is omdat daaruit blijkt of de verzekerde al of niet do hand aan zich zelven geslagen heeft in wolk geval èn volgens het bepaalde bij de statuten èn volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel de verzekering vervalt De eischeres had naar pleiters oordeel de onmogelijkheid om bedoelde verklaring te krijgen niet aangetoond en had in allen gevalle moeten aangeven op welke wijze de heer F overleden was Dat er echter zelfmoord gepleegd was bleek uit een brief door eischeresse zelf tot gedaagde gericht terwijl in allen gevalle getuigenbewys ten deze toelaatbaar was De uitspraak der rechtbank zal later worden medegedeeld De Centrale Commissie ter bevordering van wedstrijden voor handwerkslieden in Nederland heeft prijsvragen uitgeschreven waartoe de mededinging wordt opengesteld voor Nederlandsche teekenaars patroons werklieden en andere deskundigen Blijkens de Iqst der ambachten en daarvoor uitgeschreven prijsvragen worden gevraagd in het Timmervak het ontwerp van eene aankondigingsbord op standaard het ontwerp van een verplaatabare houten zitbank voor eene vestibule Meubelvak het ontwerp van een dameswerk tafeltje van hout met gelegenheid tot lierging het ontwerp van een vrijstaand rond draaiend tafeltje om boeken en couranten op te plaatsen Schilderwerk eene toekening in kleuren bewerkt voor de versiering van een muurvlak in eene vestibule Smidsvak het ontwerp van een gesmeed ijzeren uithangbord voor een eenvoudig winkelhuis het deurbeslag voor eene kamerdeur met eene cheto van de deur waaraan en do wijze waarop het moet worden aangebracht Koperslagersvak het ontwerp van een koperen kamerkroon e drielioht Goud en zilversraidsvak het ontwerp van een gedreven zilveren prijsbeker met schild voor een te plaatsen opschrift Sleenhouwersvak het ontwerp van twee marmeren schoorsteenmantels Voor de beste en ter bekroning waardig gekeurde voorwerpen worden uitgeloofd prijzen groot f 40 en premien groot ƒ 20 De voorwerpen moeten geschikt zijn om door den werkman in zqn vrqen tijd te worden vervaardigd De mogelijkheid tot aankoop van niet bekroonde ontwerpen wordt niet uitgesloten De ingezonden ontwerpen zullen gedurende acht dagen te Amsterdam in het gebouw der Maatachappijvan Bouwkunst Marnixstraat 402 worden tentoon gesteld De centrale commissie heeft het voornemen om imet de tentoonstelling van de op de prijsvrageningezonden ontwerpen te laten samenvallen eene algemeene tentoonstelling van toekeningen en schetoen igeschikt voor eventueel te houden wedstrijden voor i handwerkslieden 1 De centrale commissie is thans samengesteld uit do heeren F H Van Malsen pres s Graven i Mge J M Elias penningmeester Amsterdam J B De Kmyff Amsterdam dr J Zaaijer Azn sGravenhage W B Van Liefland idem P Du Kieu Pzn idem Th C Lasthuyzen Amsterdam en B H Heldt secretaris te s Gravenhage Buitenlandsch Overzicht De keizer van Brazilië heeft hot land reeds verlaten Zondag is hij naar Europa vertrokken Nog niet zoo heel lang geleden verklaarde s keizers schoonzoon de graaf van Eu in een openbare redevoering dat de keizer en de leden van het vorstenhuis steeds bereid Maren heen te gaan indien het volk dit wenschte en zijn wil zonder dwang en op wettige wijze in dezen geest uitsprak Ook de leden van het vorstenhuis hadden dus den storm zien aankomen maar zeker had de keizer allerminst vermoed dat deze nog onder zijn regeering zou losbarsten Blijkens eene dépêche uit Eio Janeiro heeft de nieuwe republiek den naam aangenomen van B publiek der Vereenigde Staten van BraziliS De minister van Anancien van het voorloopig bewind heeft zich naar de Nationale Braziliaansche Bank begeven en aan den president dier instelling de verzekering gegeven dat alle door het vroegere gouvernement aangegane verbintenissen zullen worden geëerbiedigd en nageleefd door het nieuwe bewind Dit laatate zal streng de orde handhaven en langs telegraphischen weg eene circulaire zenden aail de vreemde mogendheden Uit de nadere bijzonderheden welke o er de omwenteling worden gemeld blijkt dat de geheele beweging zeer snel en gemakkelijk is uitgevoerd De ziel der revolutie was generaal Da Fonseca Wegens zq n ijveren voor den republikeinschen regeeringsvorm wa deze officier door het conservatieve ministerie naar Coyaba in het biAnenhud verplaatst maar bet liberale kabinet Ouro de Pedro Legon met hem terug te roepen Nauwelijks was Da Fonseca in de hoofdstad teruggekeerd of bij begon weer te werken tegen de regeering tot dat hij ten slotte met den viceadmiraiil Van dér Kolk en den heer Benjamin Constant professor aan de Polytechnische school te Kio Janeiro en tevens journalist ec ijverig democraat don staatsgreep waagde die boven verwachting gelakte Voor zoover bekend werd geen bloed vergoten behoudene de verwonding vair baron Landeno den minister van marine Voor drie jaren bracht baron Landrio eenigen tyd in Europa door ten einde toezicht te houden op het maken van een pantaerschip dat voor rekening van de Braziliaansche regeering in Engeland word gebouwd Drie oproerige soldaten schoten op den minister en brachten hem een gevaarlijke wond toe De steun van het leger verzekerde het slagen van den opstand want alleen te Bio Janeiro ligt een garnizoen van 6000 man terwijl de overige 4000 man van het staande leger door het geheele rqk verspreid zijn Toen dus het garnizoen der hoofdstad voor de beweging was gewonnen kon geen tegenstand meer baten De keizer vertoefde toen de opstand uitbrak in zijn zomerverblijf te Petropolis in de nabijheid van Bio Janeiro De leiders der beweging brachten den keizer echter naar de hoofdstad waar zij hem in zijn paleis mededeelde dat het keizerrijk had opgehouden te bestaan De pers is buitengewoon goed vertegenwoordigd in het nieuwe ministerie Behalve Constant die minister van oorlog is geworden traden op als minister van buitenlandsche zaken de heer Quintin Bocoyava redacteur van de O freui als minister Van finaucieu do heer Buy Barboza de redacteur van de Diario de NoÜciai en als minister van binnenlandsche zaken de heer Aristides Lobos de redacteur van de Diario Popular Of de nieuwe regeering zich zal kunnen handhaven moet nog blijken Overigens schijnt de republiek ook buiten de hoofdstaid gunstig te zijn ontvangen In elk geval is het te hopen dat Brazilië na den val van het keizerrijk althans voor een burgeroorlog bewaard blqve De Times ontvangt de tijding van de verandering van den regeeringsvorm in Brazilië vrij l i m en gelooft niet dat er reden is te denken dat de republiek niet evenals het Keizerrijk in den dienst der schuld zal voorzien Alleen vreest het blad dat de omwenleling tot een uiteenspatting van het Rijk zal leiden De Morning Post vreest dat Brazilië in een toestand van wanorde zal geraken daar de nieuwe Regeering geen voldoende waarborgen schijnt te bieden Daily Telegraph gelooft dat de Eegeeringsvorm van Brazilië Europa weinig belang inboezemt Is de vrede gehandhaafd blijft lodien de nieuwe regenten de orde weten te handhaven en de onmeteIqke hulpbronnen van het lapd weten te ontginnen kunnen zij op de sympathie van geheel Europa rekenen De commissie uit den Duitschen Rijksdag die met de behandeling der sodalistenwet behut is heeft het ontwerp der regeering reeds in menig op zicht besnoeid Beeda werd het voorstel aangenomen der nationaalliberalen dat een dagblad of tijdschrift alleen dan kan verboden worden wanneer binnen een jaar hadat één nommer in beslag is genomen een tweede nommer hetzelfde lot ondergaat Bovendien werd der regeering de verplichting opgel d bq het schorsen van een geschrift ook de redenen bekend te maken waarom dit geschiedt Namens de regeering verzette de minister Uerrfurt zich tegen deze amendementen doch niettemin werd ook een voorstel der nationaal liberalen aangenomen waarbij bepaald werd dat bij schorsing van een blad of tijdschrift dit indien de uitgever protesteert mag blijven verschijnen totdat in hoogste instantie over de geldigheid der schorsing is beslist Een ander voorstel derzelfde partij om een afzonderlijk rijksgerechtahof met het onderzoek der klachten over de toepassing der socialistenwet te belasten werd verworpen omdat de heer Windthorst en zijne vrienden zich daartegen verklaarden et deze hulp beschikten de conservatieven over de meerderheid zoodat het voorstel met 16 tegen ü stemmen werd verworpen Betreffende de verbanning der socialisten deelde de minister Herrfart mede dat in 183S uit Berlijn zijn verbannen een uit Hamburg vijf uit Frankfort a M vijf en uit Leipzig acht sooiaal demooraten In 1889 werd één sociaal democraat verbannen uit Frankfort en uit Leipzig acht zoodat in deze beide jaren in het geheel aan 28 personen op grond van den kleinen staat van beleg het verblijf in hun woonplaatsen werd ontzegd Heden zal de oommissie ook ovet dit punt van geschil tusschen de regeering en de nationaal liberalen een beslissing nemen In do Fransche Kamer heden voorlezing van de ministerieele verklaring waarvan de inhoud ons reeds bekend is maar waarover d pers t reeds erg oneens is Van radicale zijde en ook door een deel der opportunisten wordt t afgekeurd dat de Begeering de quaestiu van de revisie en de séheiding van kerk en Staat heeft opgeworpen omdat daardoor de tweedacht onder de republikeinen wordt opgewekt M n schijnt nog moeite te hebben gedaan de Regeering op dit punt tot andere gedachten te jbrengen maar zonder succes Vermoedelijk heeft men die punten willen noemen als een concessie aan de gematigden De Brusselsche conferentie welke zich de afschaffing van den slavenhandel ten doel stelt kwam gis terennamiddag te 2 uur aan het ministerie van buitenlandsche zaken bijeen onder voorzitterschap van den prins De Chimay minister van buitenlandsche zaken die de gevolmachtigden namens den Koning en de Belgische regoering welkom heette Daarna werd overgegaan tot de vorming van het bureau Baron Gericke gezant van Nederland en het oudste lid bij het corps diplomatique te Brussel stelde voor den prins De Chimay tot voorzitter der conferentie te benoemen Deze betuigde zijn dank doch ooodigde de vergadering uit hare keuze te bepalen op baron Lambermont Vervolgens werden de secretarissen benoemd aan wier hoofd staat de directeur generaal Arendt afgevaardigde voor België Kennis werd gegeven dat de Fransche delegatie thans voltallig is door de benoeming als gevolmachtigde van den vice admiraal Humann De tweede openbare zitting zal heden namidddag te 2 uur worden gehouden voor het ter tafel brengen van verschillende stukken Alsdan zullen ook de commissien haren arbeid beginnen SSS Staats loterij Eerste Klasse trekking van Maandag 19 November No 8767 11324 16263 1000 No 9628 ƒ 400 No 8726 10365 13891 ƒ 200 No 2850 14663 20369 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 63 2912 5944 8259 11092 13494 15949 18206 99 2977 5946 8261 11093 13S 6 16060 18231 196 3029 5947 8460 111Ï3 13606 16078 18232 207 3064 6961 8608 11133 13616 16096 18296 236 3068 6976 8543 11198 13632 16097 X8330 258 3227 6978 8597 11211 13646 16098 18336 317 3871 6073 8608 11229 13656 16132 18343 385 3407 6096 8627 11271 13683 1617j3 18382 400 3428 6109 8646 11313 13688 16213 18443 507 3627 6116 8660 11407 13700 16232 18472 522 3560 6262 8730 11410 13714 16259 18578 556 8561 6211 8789 11421 13758 16374 18730 694 3677 6232 8811 U443 18788 16414 18759 678 3681 6263 8867 U626 13840 16480 18763