Goudsche Courant, donderdag 21 november 1889

N 4076 683 3825 72B 3876 741 3943 836 3944 900 4019 1020 4047 1060 4120 1088 4129 1190 4181 1211 4207 1280 4224 1300 4256 1858 4326 1436 4351 1454 4357 1547 4414 1572 4442 1604 4449 1630 4487 1693 4509 1748 4510 1807 4595 1824 4663 1885 4709 1858 4712 1895 4723 1905 4823 1913 4853 1966 4873 2007 4967 2060 5011 2168 6177 2273 5198 2306 6298 2420 5299 2461 5387 2470 6579 2609 5652 2522 6697 2589 5703 2598 5716 2661 5722 2704 6731 2740 6778 2775 5795 2837 5869 2886 6866 2906 5929 1889 Donderdag 21 November GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad v$or Gouda en Omstreken De inzeadlng van adTertantiön kan gascMeden tot 6én uur uas namiddags van den dag der uitgave 18800 18857 18883 18896 18991 19044 19078 19131 19313 19440 19506 19597 19651 19658 19676 19687 19773 19785 19823 19984 20027 20032 20062 20152 20181 20217 20297 20359 20423 20448 20499 20537 20545 20578 20686 20688 20594 20644 20700 20815 11639 11669 11691 11719 11781 11797 11817 11826 11916 12012 12040 12052 12071 12077 12106 12123 12145 12178 12231 12260 12254 12267 12388 12401 12417 12440 12452 12481 12483 12614 12660 12673 12719 12722 1273 12800 12811 12868 13040 13088 14137 13180 13225 13236 13278 13357 13430 13842 13869 13862 13908 13936 13950 13954 13970 13988 14195 14226 14232 14233 14241 142 0 14309 14371 14401 14582 14835 14873 14909 14944 14966 14962 14963 14980 15021 16076 16158 16247 15331 16422 16436 15488 15490 15610 16656 15626 15674 15693 15752 15771 15787 16789 16863 15893 16536 16676 16626 16663 16692 16747 16778 16785 16792 16797 16813 16944 16983 16986 16989 17001 17179 17224 17261 17289 17313 17348 17428 17485 17564 17612 17663 17772 17777 17781 17811 17829 17853 17861 17902 17967 17987 17990 17996 18014 18061 18067 18085 18096 18110 18147 18168 20839 20854 20907 20947 20988 6 339 8929 6340 8945 6360 8958 6364 9028 6373 9072 6443 9aOS 6445 9131 6461 9156 6563 9261 6611 9271 6638 9289 6709 9316 6717 9338 6723 9342 6758 9424 6803 9425 6832 9440 6913 9513 6952 9570 7071 9594 7117 9611 7173 9698 7188 9771 7287 9847 7297 9928 7302 9961 731310170 7368 10246 739510246 7396 10267 7400 10289 7404 10318 7654 10356 7620 10403 763110469 767610488 768610646 7724 10567 7730 10676 781810780 7843 10818 796710822 8058 10900 8190 10916 8196 10970 8212 10992 8239 10994 BEURSBERICHT AMSTERDAM 19j November Per Telegraaf Biiinenlandsche fondsen zeer vast Borneo 2 pCt Delimaatech 5 pCt hooger Braziliaansohe leeningen 2 a 3 pCt verbeterd Amerika meerendeels flauwer Uurgerlljke Stand GEBOREN IB Not Coroelis ouders P Snoey en J UoogeoBteger 16 CathenuB JohRana ouders H W Schneider en A M Bosch Willpra ouders C Vermeulen eu M J van Eyk Johannes Gerardos ouders J de Beu en C A Jongbloed Johannes Gerardos ouders W tastelein en W Waklier OVEHLBDEN 16 Nof C W yin Gent BB j 18 C Koppeubol wed O F Heerkens 87 ADVERTENTIËN De ondergeteekende verklaart by deze dat JAN ZWARTS Schippersknecht uit zgn dienst is ONTSLAGEN A DERCKSEN Beartschipper van Goüda op Doedsecht voorheen L v d BERG Gouda 19 November 1889 Mag azijn van Galanteriën en SPEELGOED Ontvangen een groot Sorteering Bij o vxtexieaTL waaronder vele in de prijs van 1 50 en 2 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoon ♦ Er BIEDT zich aan een R K Dienstbode 18 jaren ond en van goede getuigen voorzien Brieven franco letter B ter Boekdrukkere van B A VERZIJJi Korte Tiendeweg tiROOT IHIRARËl DEFUSIPULP Wordt aangeboden die beroemde ARNHEMSCHB PüLP voor 1 50 per 1000 Kilog De Agent W den HERTOG La Société Hollandaise de Maltose Soc anonme te Bergen op Zoom De Maltose werd bekroond Op de Wereldientoomteüing te Antwerpen A 1885 met den Gouden Medaille Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam k 1887 met den Gouden Medaille Op de Wereldtentoonstelling a Brussel K 1888 met 2 Eere Diploma s en l Gouden Medaille Op de 5aiA eny tentQonstelling te BoUaard A 1889 met den gouden Medaille Het gebruik van de Maltose in de Bierbrouwerij is geregeld bfl Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met vrucht en voordeel wordt de MaltoS icre en Blanke Maltose toegepast in de Koek Banketen Sm rbakkerg Generaal Agent De Directeur C BRBDAEL Brerfa C J C H006BNDIJK Magazijn van Galanteriën en SPEELGOED Bericht de ontvangst van eene uitgebreide en prachtige sorteering s pebij 3 oeid WITTE en FIJN A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 Zuivere NATüURBOTER Vaatjes van p m 11 en 12 Kilo worden geleverd franco elk Station onder rembours f 1 00 en f 1 05 per Kilo door H BBUN8TINQ Rzn Kerkstraat J5 7 n Mevrouw van ECK Kattensingel VRAAGT tegen Februari een FLINKE DIENSTBODE P G voor huiswerk en koken Geld verdienen Voor een te Amsterdam gevestigde THEEFIRMA worden in alle wgken der stad solide VEPKOOPERS GEVRAAGD voor den Verkoop aan Particulieren Vrienden en Kennissen van zeer net verpakte fijn geurige Theëen tegen zeer hooge provisie Brieven franco onder No 1924 aan het Bureau van dit Blad STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Rohr Kachelkolen waaruit wg tot 73 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 19 November 1889 Bruinkolen firiquetten merk KROON Belglsch Rynlandsche MAATSCHAPPIJ voor Bniinkolen Briqaeto Iferk KROON HORREH by Keuleo Bekroond to Brussel met de Gouden Medaille 1888 Bekroond te Par s met de Zilveren en Bronzen Medaille 188 Dit merk wordt cereireld aan evoerd Het h voordeeli en iroedkoop kan aU doove kool geheel met de tang uit het vuur genomen worden Men Mie dut goed op hovemlaand merk GeneraalAgent voor Nederland H BOKSEMA BENTUH Amsterdam zijn oDovertreBelijk en geheef reukeloos Wollen Rokken Wijde Modellen RUIME KEUZE Aan de Potten en Draineerbuizenbakkerg te Pretoria wordt GEVRAAGD een Draineer buizendraaïer tegen een minimum salaris van ƒ 1800 s jaars vrge woning en reiskosten in voorschot doch by 3 jarig verblgf vrge overtocht Onnoodig zich aan te bieden zonder degelijke getnigschriften van bekwaamheid en gedrag De Garnizoens Voedingscommissie te Qottda zal op MAANDAG 2 DECEMBER e k des midd s om 12 uur op het Bureel van den Garnizoenscommandant aldaar onder nadere goedkeuring van den Minister van Oprlog Herbesteden De levering van VLEESCH en VET gedarende het 1 half jaar 1890 behoodigd voor de troepen aldaar in Garnizoen De voorwaarden liggen dagelflks ter inzage op voornoemd bureel Alom te bekomen DE OOÜDSCSE OLASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prijs 8o Cents A BRlNKMAÏf De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND 60CJDA 20 NoTombor 1889 VERGADEEING VAN DEN GEMEENTEEAAD Trgdag den 22 November 1889 des namiddags ten 1 nre Aan de orde Het voorstel betreffende vqziging van Art 6 dor Verordening op de heffing der Flaataelyke directe belaating op d inkomsten Het voorstel tot continuatie der heffing van veergeld aan het pontje op de Turhingelgracht Het voorstel betreiFende de waarneming der betrekking van tlaiswachter aan het Moordreohtsche Verlaat Da Staten dar provincie ZaidholUnd zyn heden niteengegaan na aanneming der voorstellen tot verlenging van de toegangswegbnig over de Onde Maas en wijriging dor verordening op de stoomvaart in de boeisemwateren Door God Staten is teruggenomen de verordening op het gebruik van het jaagpad langs den E n nadat de stemmen over art 1 hadden gestaakt De heer J J van der Vliet te Stolwgk deed te g Hage met gunstigen uitslag het examen lager ondertriji Voor de Eotterdamsohe Eechtbsnk stond gisteren terecht W R J S 49 jaar koopman zonder vaate woonplaats Bskl zou op den len en 2en October jl uit 5 verschillende winkels te Gouda waar hij eene kleinigheid kwam koopen verschillende diefstallen hebben gepleegd van koperen gewichten een doosje stalen pennen oen doosje met biljartqueuepommeranzen fleichjes stempelinkt en een pak visi FEVILLETOM Uil hit üigehch EEE8TE HOOFDSTUK Tegelijk met deze rozen bied ik haar mijn hand en alles wat ik verworven heb ik leg he neder aan de voeten van Ue vereerde mist Jane Gray die Ik sedert hare kindsheid bewaakt en beschermd heb Ik weet dat het overbodig is hierby te voegen dat Ik ware liefde voor haar gevoel en haar onder alle omstandigheden zal blijven beminnen De advocaat boog zijn knie en reikte haar de rozen over Ik dank u mijnheer antwoordde Jane maar Ik moet u ook heden hetzelfde antwoord van vroeger geven Geef my tijd om myn hart te beproevenl fcvonals vroeger zal ik my naar deze woorden schikken sprak mijnheer Morris De geringste wensoh van mUa Jano Gray is voor mij een bevel ik zou met zoo onderworpen zijn als ik niet wist flat mm Jane innig overtuigd is dat zy aan my alleen kan toebehooren Laat mij het zonder onbescheiden of aanmatigend te zijn ronduit zeggen hart en hand van miaa Jane mag aan geen nirter man ter wereld toebehooren Dat heb ik g tekaartjes Bokl ontkende en beweerde alles te Amsterdam te hebben gekocht Na het verhoor van 12 getuigen vorderde het O M bekl s schuldigverklaring n daar deze reeds meer met de justitie had kennisgemaakt diens veroordeeling tot een jaar gevangenisstraf Mr A C van Blommestein bipaalde er zich toe de rechtbank te verzpeken aan êu eene minderestraf op te leggen I Over 8 dagen uitspraak Maandag werd te Amsterdam de 9e algemeene vergadering gehouden van FttiriMimm vereeniging van christelijke werklieden ïhtx werd o a behandeld een voorstel van de afd Gouda om aan Z M den Koning te verzoeken die schutters die gewetensbezwaren hebbon op den Zondag schuttersdiensten te verrichten daarvan vrij te laten De heer Kater en velen waren dit mét hem eens nreende dat nu de qnaestie van de zondagknist aan deze regeering niet is ontgaan men deze zaak vooralsnog wei wat kon laten nisten Ook Ion iedere schutter tegen oefeningen op den Zondag protesteeren Provoost kon tegen niet verschijnen op het eiercitieveld niet worden toegepast De schutterijwet was op dit punt zoo verward dat men termen genoeg kon rinden om bij de oefeningen des Zondags weg te blijven Beter echter was het nog om van den commandant vrijstelling op den Zondag te vngen En hut bleek uit vele mededeelingen dat da commandanten gaarne san dergelijke verzoeken gevolg gaven Bij deze openbare discussie kon men het voorshands gerust laten Evenmin als over dit werd een definitief besluit genomen over een voorttel Zwolle om zoo mogelijk in samenwerking met andere vereenigingen en corporation een adres beweging op het touw te zetten tot verdere beperking of algeheelo afschaffing van den zondagsdienst voor den post en telegraafdienst De afgevaardigden van Bolsward en Dokkiim deelden zworen en het is bekend dat ik mijn eed zal gestand doen I Ik heb de middelen in de hand om een ieder te vernietigen die my de hand van mist Jane zou willen betwisten en ik heb geen reden om den man te sparen die mij ontrooft wat ik gewonnen heb Knielend had mijnheer Morris op bijna fluisterenden toon deze woorden uitgesproken hij stond nu op en scheen tevreden over den indruk die zijn dreigende taal op de beide vrouwen had uitgeoefend Op hoffelyken toon vervolgde hij Hot verheugt mü u te kunnen zeggen dat er nog een laatste spanne tijds over is die naar ik hoop voldoende zal zijn om de gevoelens van mm Jane s hart tol klaarheid te brengen Nog heden reis ik wegens gewichtige zaken naar Londen en binnen weinige weken keer ik hier terug Ik hoop dat ge in dien tyd alle voorbereidselen zult maken voor het groote feest onzer verloving Toen mijnheer Morris afscheid had genomen wierp Jane zich weenend aan de borst van haar tante Ik ben bang voor mynheer Morris Hoe kan ik zijne vrouw worden O wie bevrydt mij vanhem En de redding was nabij Nauwelyks een half uur later verscheen Koert von Berghaupt met zijn vriend Wambold en als echte soldaten ook in de liefde gingen zij recht op hun doel af Van de oprechtheid zy ner gevoelens overtuigd verklaarde Koert zijne liefde aan mm Jane op een manier die aan anderen tot voorbeeld mocht strekken Onuitsprekelijk viol zy Koort om den hals maar ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt mede wat in deze plaatsen was gedaan om den zondagsdienst ten deze te beperken Met den heer Kater was de vergadering het eens dat men alvorens een adresbeweging op het touw te zetten die veel moeite en kosten opleverde allereerst in eigen kring of in eigen plaats alles moest doen om den zondagsdienst voor de post en telegraaf zooveel mogelijk te beperken Hiermede was ook afgehandeld een voorstel Amersfoort ter verkrijging van heiliging van den rustdag Zulk een verzoek kon moeielijk aan den minister gericht worden Het slachtoffer van den brand in de Huidenstraat ts Amsterdam het dienstmeisje dat in bet gasthuis wordt verpleegd heeft gisteren de amputatie van haar linkerbeen ondeigsan Het meisje verklaart dat bare meesteres van wie bekend is dat zij bij wijlen aan vlagen eener tot dusverre echter nimmer gevaarlijk gebleken veratandsveibijstering leed de oorzaak van het onhed is geweest waarbij zg zelve den dood gevonden heeft Het meiqe had het eerst den brand bespeurd en riep hare meesteres dis haar toen als eene zinnelooze met brandende ludfers in het gezicht begon te werpen De ongelukkige was wakker toen de dienstbode ontwaakte en toen deze laatste wilde ontvluchten trachtte zy haar in de kast te duwen waar de brand ontstaan was De dienstmaagd worstelde zich los en ontrukte het jongste kind aan het gevaar waaraan het in het bijzijn der moedor blootstond De arme krankzinnige schijnt zich daarna weer te bed begeven eu alzoo den dood gevonden te hebben Door den heer H Moolenbeek te s Hage lid van den bond Maattehappelijk Belang is een adres gericht tot den Minister van Financien om zich te beklagen dat de Cooper WinkeWoreeniging van E H aan niet leden met winst verkoopt zonder daarvoor afzonderlijk gepatenteerd te zijn Z i is dit toch zag zij in gedachten mynheer Morris als een dreigende spookgestalie voor haar staan In stilte werf de verloring van het jonge paar gevierd een bekoorlijke villa aangekocht en nauwel jks rier weken later waren Koort en Jane in den echt verbonden Nu vroeg Wambold zyn vriend eenige dagen na het huwelyk hoe staat het met de verwactite ongelukken Oefent je kwade gesternte uog zy n nadeeligen invloed uit Zulk een groot geluk als ik met mijn lieve vrouw smaak mag men niet ongestraft genieten Maar er mag gebeuren wat wil ik zal my flink houden Myn goed en bloed voor myn geluk en voor mijn vrouw Nog altyd was mynheer Morris niet te Wiesbaden teruggekeerd Jano en haar tante noemden zelfs zyn naam niet in tegenwoordigheid van Koert En toch moest de gevreesde man in kennis gesteld worden met de groote gebeurtenissen die hadden plaats gegrepen Na ryp overleg besloot mevrouw Gray zelf naar Londen te reizen om den advocaat bekend te maken met de dingen die niet meer te veranderen waren Zy wilde hem eene moederlijke troosteres zijn en hoopte hem op deze wijze met het gebeurde te verzoenen Hoe weinig kende zij mijnheer Morris hy was de man niet om een enkel oogenblik van Jane s hand af te zien of zyn dreigementen te vergeten nu niet en nooit