Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1889

by don inroer aan de grenzen rastgeeteld Ook in Spanje is reeds door een Kon besluit van 16 Juni 1885 zooaU ons de er dagen bekend werd de invoer van buitenlandscho geheimmiddolen verboden Alleen Nederland doet niets en in dit isolement ligt zeker goen kracht zegt het Mdbl tegen de Knakz Staten Oeneraal TVeede Kameb Zitting van Woensdag 20 November I e Tweede Kamer heeft gisteren een korte zitting gehouden De Voorzitter deelde daarna mede dat do Centrale Sectie besloten had in de afdeelingon te doen onderzoeten een aantal ontwerpen onder moer die tot aanwijzing der hooge betrekkingen voor de benoembaarheid voor de Eerste Kamer regeling van het militair onderwijs pensioenen van mindere geemployeerden bij de zee en landmacht wijziging in de bepalingen omtrent de kustvaart van Ned Indie bepalingen betreffende de militaire inundatien voorstel Eeekers wondorkuil goedkeuring van eou ruiling van grond met de gemeente Amsterdam en herziening van de consulaatrechten De Kamer is daarop naar de afdeelingen gegaan Men leest ia Be Zuid jdfnkaan vAan ds du Tolt Transvaalsche Superintendent van Onderwys wordt het zeer kwalijk genomen dat hij nu er een Universiteit in de Z A Bepubliek wordt opgericht ze op HoUandschen voet wil inrichten in plaats van zoo als het heet ze cosmopolitisch te maken en dat hij in immigratie uit Holland en België een tegenwicht zoekt tegen die uit Engeland Wat nu het eerste punt betreft zien wij waarlijk geen reden om in een land waar IloUandsch de volkstaal is en waar men naast de Engelsoh sprekende uitlanders een sterk Hollandsch en Afrikaansch element heeft tot versterking der oude Transvaalsche bevolking tegen een Universiteit op kleine schaal met vier faculteiten die van Medicijnen wil ds du Toit zelfs eerst later oprichten en op zijn Hollandsch ingericht te zijn Slechts moeten wy erkennen dat wij geen hoogen dunk van een vrije Universiteit als die van dr Koyper koesteren en dat het ons smarten zou als ds du Toit deze tot model van de Transvaalsche nam Wat intusschen de faculteit der Theologie aangaat gelooven wij dat het niet zoo erg moeilijk zou zgn om er een zoo in te richten dat al de verschillende HoUandsche Kerken des lands er genoegen meê kunnen nemen Het Haagsche DagUcul is van oordeel dat beëindiging van den Atjehoorlog het eerste nommer op elk politiek programma moet zijn Dat die kryg beëindigd wordt is trouwens een nationale wonsch De verzoeningspolitiek langen tijd door het blad in de Aljehquaestie voorgestaan heeft meent het fiaico gemaakt Er moet een laatste slag worden geslagen Met een overweldigende macht van wapenen moet men trachten den weerstand der Atjehers ie breien Groote geldelijke offers zullen daarvoor worden gevorderd De nood is ons echter daartoe opgelegd Se zachte middelen zijn uitgeput terwijl ie duurste weg du geval nog de goedkoopste u Thans Iqden wq in Atjeh ook financieel beschouwd aan een langzame verbloeding De millioenen voor de verzoenende verdediging geëiacht hoopen zich op tot een onrustwekkende hoogte De aanblik van dien heer schijntje te ontstellen Word niet jaloersch Koert antwoordde zij nu sohertsend Het zou my vreeselijk spijten als mijnheer Morris uit Londen je daartoe reden gaf en dat zal hij zeker niet doen Ik ben echter vandaag in zoo n vreemde stemming dat ik niet gaarne iemand zou ontmoeten die mij aan papa en mama herinnert Koert begreep nu de ontsteltenis van zijn vrouw en sloeg dadelqk een zijpad in Misschien ben ik ondankbaar jegens mijnheer Morris vervolgde zij maar waarom komt hij ons ook van daag in den wegP Ik onderstel dat mijnheer Morris in nauwe betrekking tot uw papa stond Hij genoot papa s achting en vertrouwen Mijnheer Morris is een bekwaam en zel een beroemd advocaat Hg heeft met veel overleg eenige zaken voor mqn papa in orde gebracht hij was papa s gemachtigde te Londen en bleef zqn vriend tot aan zyn dood Tante heeft ook zeer veel achting voor hem ik alleen ben ondankbaar jegens hem De bruisende tonen eener ouverture van Wagner klonken door de lucht Het publiek drong in menigte het jonge echtpaar voorbij nasr de muziektent zoodat Koert en zyn vrouw van het kiezelpad op het gras moesten nitwqken Op het laatste oogenblik nog was besloten het concert in de open lucht te geven en zoodoende viel aan velen een kunstgenot ten deel dat men by ongunstig weder had moeten missen Onder deze omstandigheden viel aan het voortzetten Een aanval op geduchte schaal zal dus ten slotte nog verkiezelijker wezen Wij moeten het verzet der Atjehers breken met krachtige middelen hoeveel het aan het land ook kosten moge De ontrouw der Atjehers maakt alle onderhandelingen tot oen ijdel vertoon Zouden wij ons hierin nog kunnen vergissen vraagt het Haagsche Daghlad ten slotte toch nog Zou de Minister over gegevens beschikken welke het gevoelen van duizenden waarin wij deelen als te pessimistisch kunnen doen wraken Wq achten dat bqkans onmogelijk na al hetgeen de Indische bladen in denjongsten tijd mededeelden Weet de Minister de Kamer laat ons liever schrijven de natie niet volkomen te overtuigen vnn het stellig vooruitzicht van t welslagen zijner irenische Atjehstaatkunde dan zouden wq meenen dat langer talmen schier misdadig werd en dat de eindcrisis door een laatst en energiek krachtsbotoou moet worden verhaast t Uitstel van die militaire operatie zou dunkt ons niet langer mogen duren dan voor een degelijke voorbereiding onmisbaar wordt gevorderd De Atjehellende dreigt een nationale schande te worden Om dat te voorkomen ontwake de oude vaderlandsche geestkracht en worde het straks opnieuw openbaar dat de heldengeest der vaderen nog niet is uitgestorven by hun nakroost In October heerschte er ten zuiden der Transvaalsche republiek een zoo hevige en langdurige droogte dat de hongersnood voor de deur stond Gelukkig kwam de regen nog bijtijds zoodat de inwoners met een duren tijd vrij kwamen Hoe de toestand in Johannesburg was blijkt uit de volgende mededeelingen voorkomende in de FoVaetem van 21 October Te Johannesburg zegt het blad zijn niet meer dan voor mbo week levensmiddelen voorhanden De winkelftrs doen hun best om hun voorraad te vermeerderen doch tevergeefs Het transportrijden staat stil Goederen die Ladysmith in September verlieteu zyn nu afgeladen te Harrismith daar de ossen onmogelijk verder kunnen Tusechen Johannesburg en Kimberley is het juist hetzelfde ook op dien weg is het thans onmogelijk met ossen te reizen Zelfs als er nu regen kwam zou het transportrijden niet dadelijk kunnen hervat worden daar het nog eenige dagen zou nemen eer de ossen in goede conditie zouden zijn terwijl aan den andereu kant zware regenbuien den weg bijna onbegaanbaar zonden maken Dus is het in ieder geval onmogelijk om spoedig genoeg verschen voorraad te bekomen Zooals wy hierboven vermeld hebben zijn er slechts zeer weinig levensmiddelen voorhanden Meel en flour is bijna niet meer te bekomen de winkeliers zijn bezig uit hun laatsten zak te putten r jst is voor geld noch goede woorden te krijgen Intusschen stijgen de prijzen op eene ongeëvenaarde wyze Hier zijn eenige staaltjes er van die aantoonen dat onze schets van den toestand te Johannesburg niet overdreven is Eene week geleden kostte een zak boerenmeel 80 sh thans 120 sh Mielies werden een paar dagen geleden verkocht voor 80 sh en mieliemeel voor 90 sh Ongezift boerenmeel kost van 80 100 sh voer van £ 6 tot 6 10 sh per 100 bundels haver 138 pd van 50 sh tot 60 sh Kaiferkoren 138 pd 45 sh tot 55 sh Flour van een gesprek niet te denken Nu eerst bemerkte Koert dat zyn vriend Wambold verdwenen was Hy stelt bijzonder veel belang in den gentleman sprak hij tot zijn vrouw wij mogen ons er wel op voorbereid houden dat hij den heer Morris bij ons brengt Wambold had werkelqk geen weerstand kunnen bieden aan zijn verlangen om den Engelschman van naby te zien en wilde hem daarom rakelings voorby wandelen Met zyn oogglas gewapend ging hy mynheer Morris voorbij en keek hem daarbij scherp onderzoekend aan Het glad geschoren gelaat van den advocaat werd levendig toen hy het onderzoekend oog van Wambold zoo scherp op zich gericht zag Het zou my veel genoegen doen kennis met u te maken mynheer veroorloof mij dat ik mij zei ven aan n voorstel advocaat Dr Morris uit Londen Ik had zooeven het genoegen a met een dame en een officier van uw regiment in het park te zien binnengaan Wambold voelde dat hij gevangen was en zag geen kans om van den vreemdeling dadelijk ontslagen te komen Von Wambold eerste luitenant antwoordde hy Ik heb over u hooren spreken mijnheer Von Wambold en ik vereer en bewonder u Eerlijk gezegd een man die zoo grootmoedig denkt en handelt als u verdient de bewondering der geheelo wereld Mis Jane Gray is zoo schoon dat zij op het hart van lederen man indruk moet maken Wan kostte eene week geleden 60 sh per 100 pd than 90 ah de prijs van witte suiker was 8 d eenige dagen geleden thans 1 sh per pond Melk kan niet verkregen worden onder 30 sh per dozyn blikjes aardappelen kosten £ 6 per zak eieren 4 sh per dozijn hoenders 7 sh 6 d por stuk een blikje van 1 pond boter 7 sh 6 d en zoo alles naar evenredigheid Voorzeker zullen deze pryzen hoog als zij zijn de volgende week nog hooger zijn Natuurlijk hebben de eigenaars der hStels en boarSïnghousen ook hunne prijzen opgeslagen sommige zelfs 2 maal in de vorige week Het is niet te verwonderen dat de inwoners van Johannesburg met angst en beven de naaste toekomst te gemoet zien en het is te hopen dat er spoedig maatregelen tallen genomen worden om den transportdienst naar Johannesburg bij te staan anders is het te voorzien dat daar in minder dan 14 dagen werkelijke hongersnood zal zijn De regeering bleef ook niet werkeloos President Kruger seinde aan den mijn commissaris vanJohannesberg ten einde zich in verbinding te stellen met de directeuren der voornaamste mijnmaatschappyen aldaar om maatregelen te nemen een voldoend aantal muilezelbespanningen te bekomen tot aanvoer van levensbenoodigdheden De regeering heeft in dat geval een bedrag van vijfduizend 5000 pond sterling beschikbaar gesteld tot het aanschaffen van het noodig voer voor die dieren Verder heeft de regeering den Landdrost van Eostenburg evenzeer heden per telegram kennis gegeven van haar besluit tot delyke afschaffing van het invoerrecht op slachtvee £ ï per stuk van uit het Noorden en het Noord westen en door bemiddeling van hem de houders van dat vee van over de grenzen uit te noodigon van deze tydelijke vrijstelling voor den invoer van vee een ruim gebruik te maken Ten einde in deze zware tijden de inwoners van de Transvaal een weinig te gemoet te komen heeft de regeering de invoerrechten op vleesch slachtvee boter meel mielies Kafferkoren en rijst tijdelijk opgeheven Alfred Meiszner wordt beschuldigd van z d romans niet zelf geschreven te hebben In een onlangs bij den Berlynschen uitgever Janke verschenen boek verklaart de schryver Franz Hedricb dat hij de schryver is van nagenoeg al de romans van Meiszner Hy heeft naar hy verzekert die ontworpen en geheel uitgewerkt en Meiszner afde boeken na eenige geringe invoeringen op zyn eigen naam uit Hedrioh verklaart dat dit geschiedde met zijn volle toestemming waartoe hij door Jpecsoonlijke vriendschap en erkentelykheid bewogen werd en dat hy steeds met Meiszner de opbrengst van de romans heeft gedeeld Het is ook thans minder om de letterkundige eer dan wel om de geldelijke voordeolen de erkenning van zyn recht op aandeel in de verdere auteursgelden van de romans dat hij voor den dag komt met zyne aanspraken welke hij door verscheidene brieven van Meiszner tracht te bewyzen Hedrich s boek heeft natunrlqk niet weinig opzien gewekt in de letterkundige wereld In het Handeltblad leest men In de antwoorden die thans van de Begeering zijn ingekomen op de Kamerverslagen over eenige neer een man van zulk een schoone vrouw afeietoB haar aan bet hart van zijn vriend te drukken dan is dat een grootmoedige daad waarom ik u benyd mijnheerl Ik zeg benijd en wel omdat ik in zoo n geval zou wensohen evenzoo te kunnen handelen Mag ik vragen wie u in deze geheime geschiedenis heeft ingewijd vroeg Wambold va baasd Mynheer ge zult u niet zoo verwonderen zoodt ik u zeg dat ik tot de familie Gray in zoo nauwe betrekking sta als dit tusschen een advocaat en zija cliënt mogelijk is Ik ben bevriend met mevrouw Gray en gevoel de oprechtste hoogachting voor haar nicht miu Jane Wambold boog Ahal ik begryp het Mevrouw Gray die thans te Londen vertoeft heeft u de aangenai e mededeeling gedaan van het huwelijk nn mijn vriend Koert von Berghanpt met miss Gray Huwelykf vroeg de advocaat wien dat woord op de lippen scheen te besterven Ge sohynt over deze gebeurtenis niet byzonder verheugd te zijn zeide Wambold licht spottend Mynheer mevrouw Gray heeft mij niet medegedeeld dat het huwelnk zoo spoedig zou geslotenworden Ik behoef mij echter daarover niet teverwonderen te meer daar ik niet tot de familie behoor Ondanks alles had ik wel gewenscht dat ikvooruit had kennis gedragen van het aanstaande huwelijk Wordi vervolgd hoofdstukken der Staatsbegrooting verneemt men wat naders over hare plannen De minister van binnenl zaken heeft een herziening der districtstabel en een wijziging van enkele artikoleu der kieswet reeds naar den Kaod van State gezonden Tot die artikelen behoort niet de regeling van het kiesrecht zooals dit voorloopig is vastgesteld in de additioneele bepalingen der Grondwet van 1887 De Minister zal zich dus in hoofdzaak blijkbaar bepalen tot het voorstel om de meervoudige districten te splitsen Wij spreken het vermoeden uit dat hij van zulk een voordracht even weinig genoegen zal beleven als van dè nieuwe provinciale indeeling welke dit jaar tevergeefs beproefd is Van de laatste zegt de Minister dat de adviezen der Prov Staten hem aanleiding hebben gegeven de zaak in nadere overwoging te nemen dat wil zeggen er voorioopig van af te zien Voor de Kyksindeeling in kiesdistricten wil hy echter de splitsing van Amsterdam Botterdam Den Haag Utrecht en Groningen doorzetten De districtstabel van 1887 maakt echter een geheel uit met de regeling der kiesbevoegdheid Nu de Eegeoring voor een betere verdeeling van het kiesrecht waarbij zoovele fouten zijn gebleken den tijd nog niet aangebroken acht hart zij ook de distriotstabel moeten laten rusten De afzonderlijke regeling van een brokstuk heeft allen schijn van niet anders als een partijdaad te zijn en zal geen beter onthaal vindon dat de zoo deerlijk mislukte provinciale kunstgreep Het ontwerpen eener regeling van de adminutratieve recittpraak zal nu vermoedelijk aan een staatscommissie worden opgedragen zooals wij bij herhaling hebben aanbevolen De Eegeering had wijs gedaan daartoe in t vorig jaar te besluiten Het Jspansch porselein verdient als ornament de aandacht niet slechts van den mau van smaak maar ook van den oudheidkundigo als het schoonste nste en volkomenste voortbrengsel der pottenbakkerskunst Het behoort zonder twyfel tot de oudste uitvindingen de Chineezen en Japaneuzen hebben zich reeds sedert onhouglyke tyden zelfs i6at dei Grieken en Etruriérs met het vervaardigen van aardewerk beziggehouden In de 15e eeuw werd het porselein dat zyn naam ontleent aan het Portugeesohe woord parcella d i schaal het eerst door de Portugeezen uit China en Japan naar Europa gebracht later ook door onze voorouders en op hoogen prijs gehouden Japansch porselein werd oudstyds evenals nog heden ten dagen als een artikel van weelde in de huishouding beschouwd Het munt zooals men weet uit door zijne fynheid witheid doorsohynendheid en lichtheid bovenal door zijne fraaie beschildering Boomen bloemen en gazon makea in de Japansche fabrieken de essentieele bestanddeeleo van versiering uit en men brengt deze ook in toepassing op de eenvoudigste artikelen van hot huiselijk leven Na de boomen en planten slagen de Japaneezen het best in de vogels en het is opmerkelijk hoe zy de bewegingen vlucht en houding der gevederde dieren bestudeeren on met welk eene bewonderenswaardige getrouwheid zij deze op hun aardewerk schilderen en nabootsen Onder de vogelen is do meest geliefkoosde de kraan taou ou in Japan bijzonder vereerd om den langen levensduur dien men haar toedicht waarom zy dan ook geldt als een zinnebeeld van lang leven en om die reden nooit dood wordt voorgesteld Volgens Kampfen een beroemd Duitsoh reiziger die in de jaren 1690 tot 1692 Japan bezocht en na zyne terugkomst èene geschiedenis en besohrüving van dit merkwaardig land heeft uitgegeven versiert men met de figuren van dezen vogel de keizerlyke vertrekken en noemt het landvolk hem o ttourou mma d i onze hooge vrouw de kraan Er zyn twee soorten met verschillende kleuren het eene aschgrys het andere sneeuwwit en beide komen op het porselein voor Tot versiering dienen verder de valk taiaj en de arend waikij maar vooral de fazant hidji Van deze bestaat eene soort die zich onderscheidt door haar prachtig gevederte en haar langen staart waarop de schoonste kleuren zich afwisselen Dan komen in aanmerking versohiUenda eendensoorten eene onder andere genaamd otchi kama volgens enoemden Kampfen merkwaardig om de verwonerlyke schoonheid van het mannetje Deze is zeer hoog van statuur zijne vederen zyn genuanceerd met schitterendo kleuren met rood aan hals en Irorst Een praeüBge kuif kroont zyn kop en zyn staart staat schuin op wat iets kluohtigs en vreemds aan zijn voorkomes geeft Wanneer een mannelijke en een vrouwelijke eend te zamen worden voorgesteld dan is zulks in de oogen der Japaneezen eene zinspeling op het huwelijksgeluk Het kon wel niet anders of de pauw de fraaist gevederde onder de vogels in Japan kouyakou genaamd moest de aandacht trekken van kunstenaars die zulk een fijn schoonheidsgevoel bezitten Men treft hem bijna overal als versiering aan In Fitzen wordt hij als blauw afgeschilderd en in Satsouma prijkt hij met een heerlijken vederdosch Oorspronkelijk behoort deze vogel in Japan niet te huis hij werd daar eerst ingevoerd op het einde der 17e eeuw Men verhaalt hieromtrent het volgende Bij de nieuwjaarsfeesten onthaalde een Prins van Sizen personen van hoogen rang die in groot aantal hem aan zijn hof kwamen complimenteeren naar gewoonte op een banket Na den maaltijd noodigde men hen uit om de rijke don Vorst gezonden geschenken te bezichtigen en zij stonden versteld van bewondering bij het zien van twee vreemde vogels die niemand hunner kendo een pauw en eene pauwin Den Prins viel het in terwyl zij spraken over de schoonheid dezer vogels te vragen welke het mannetje was Deheeren zich wendende tot de rijkgekleede dames riepen met het galante dool haar iets aangenaams te zeggen als uit éénen mond dat de mooiste der beide vogels het vrouwtje moest zijn maar de dames van haren kant waren van eene tegenovergestelde meening Gij hebt gelijk zei de Prins zéó wil het de natuur Het komt mü onzinnig voor dat de vrouw er aanspraak op maakt rijker gekleed te moeten zijn dan de man die in haar onderhoud voorziet Ziedaar merkt Kampfen aan een voortreffelijk sermoen voor het nieuwe jaar Behalve de gans gon komt ook de haan ondoni dikwijls voor In den omtrek der tempels wordenbanen onderhouden omdat zij de veranderingen in de weersgesteldheid aankondigen en door de regelmatigheid von hnn gokraai den loop der uren aanwijzen waarom men ze gewoonlijk als wachters ophet dak van een tempel voorstelt De Japaneezenschilderen den haan met veel vuur en als zwierig envlug in zijne bewegingen ZondagtHad De Stoompoit verneemt dat uit velerlei proeven gebleken is dat een telephoonverkeer tussohon Parys en Londen zeer goed tot stand kan worden gebracht wanneer de volgende maatregelen in acht worden genomen lo de lijn moet bestaan uit eene heen en teruggaande draadgeleiding en dus geheel uit metaal zonder grondverbinding 2o de draadgeleidingen moeten van koper zyn 3a het koperdraad moet zeer dik zijn evenals de laag gutta percha waarmede het bedekt is Overigens staan er geen bezwaren van technischen aard in den weg welïe niet gemakkelijk zijn te boven te komen Het is hier slechts eene qnaestie van geld De benoodigde kabel zal driemaal meer kosten dan de gewone kabeU Daar deze hoogere uitgaaf eene compensatie kan vinden in een hooger tarief zoo kan er bepaald op gerekend worden dat de telephoonverbinding Parijs Londen op een niet ver verwyderd tqdstip tot stand komt Boit nlandsch Overzicht De Braziliaansche regeering heeft een proclamatie uitgevaardigd waarbij do gouverneurs der provincies afgezet en door officieren vervangen worden Aan elka der Si provinciën wordt tevens een afzonderlijke regeering toegestaan en deze moet zorgen dat elke Staat ééa afgevaardigde zeudt naar het congres naar welks beslissing de voorioopige regeering zich zal schikken Inmiddels zal de regeering zorgen dat de orde niet wordt gestoord en de betrekkingen met de andere Staten worden onderhouden Toch is men te Londen nog niet volkomen gerust over den toestand Ofschoon de republiek vrij algemeen is erkend vreest man toch dat eenige provinciën zich zullen afscheiden waardoor de verbrokkeling Tan het groote rijk het gevolg zou zy n Ook de Braziliaansche gezant te New York is van meening dat de staat van zaken nog niet als gevestigd kan worden beschouwd De gezant beweert dat de zeemacht geen deel heeft genomen aan de omwenteling en op de hand des keizers is Indien dus de marine partij kiest zou de kans weer kunnen keeren Volgens den Braziliaansohen gezant te Weenen geschiedde de omwenteling aldus Donderdag 14Nov liet generaal Da Fonseoa s nachts de stratendoor da troepen bezetten zoodat de inwoners toenzy wakker werden reeds terstond met de uitroepingder republiek werden verrast Fonseoa reed terstondmet professor Constant en een deputatie officierennaar Petropolis en deelde den keizer mede dat deBrazilianen nu genoeg ontwikkeld waren om demonarchie te kannen ontberen Onder dankbetuiging voor de gewichtige diensten d n lande bewezen werd den keizer medegedeeld dat hy kon vertrekken Dom Pedro omgeven door zijn geheele familie ontving de deputatie op waardige wyze De keizer verklaarde dat hy moest wyken voor geweld en heen zou gaan Terstond werden de toebereidsele voor het vertrek gemaakt Nog denzelfdeu dag vertrok de keizerlijke familie naar de haven waar zij zich inscheepte op een paketboot die onder begeleiding van een Braziliaansch oorlogsschip in zee stak De gezagvoerder ontving zijn orders in een verzegelden brief en daarin werd de haven aangewezen waar do keizer moest worden ontscheept Vermoedelijk zal Dom Pedro naar Lissabon worden gebracht In elk geval heeft koning Karel van Portugal die met den keizer na is verwant Dom PedroJ een verblijf in zijn rijk aangeboden Fransche bladen echter vermoeden dat de keizer zich te Parijs zal vestigen doch hierover is natuurlijk nog niets bekend daar men nog niet eens zeker weet waarheen Dom Pedro gebracht wordt Volgens te Lissabon ontvangen berichten uit Eio Janeiro heeft het voorloopig bewind van Brazilië alle goeder n zoo roerende als onroerende welke in het bezit der keizerlijke familie waren in beslag genomen onder belofte dat daarvoor later schadeloosstelling zal worden gegeven Ook wordt gemeld dat keizer Pedro de voorwaarden is gesteld dat noch hij noch een van de leden der keizerlyke familie ooit weer in Brazilië zullen terugkeeren Alvorens te vertrekken heeft de keizer beloofd deze voorwaarden te zullen vervullen Het vertrek der keizerlijke familie geschiedde zeer overhaast en zelfs wordt beweerd dat den keizer slechts vooroorloofd werd de onmisbare kleedingstukken en enkele sieraden mede te nemen Een extranummer van den Retchsameiger bevat het volgend telegram van kapitein Wissmanu uit Zanzibar i d 20 dezer Op 10 Nov zijn te Mpwapwa aangekomen Stanley Eminpacha Jesson Stoer dr Farkes Nelson Bonne Casasi Schinze Hofhnanu en andere zendelingen Ik verwacht hunne aankomst te Bagamoyo op zq n vroegst tegen 1 December De toestand van het station Mpwapwa is volkomen bevredigend De Dnitsche Bijksda heeft gisteren na lang debat verworpen het voorstel van den heer Barth tot opheffing van het verbod van den invoer van varkens aan de Deensche grens zoomede het voorstel van den heer Websky tot vrijen aanvoer van varkens in Ie Dnitsche slachtploatsen Tegen stemden alleen nationaalliberalen en vrijzinnigen De Minister Lucius bestreed nadrukkelijk deze voorstelle Hij verklaarde dat de varkensziokte in Denemarken niet verdwenen is maai men veeleer met een nieuwe uitbarsting werd bedreigd ondanks de krachtige maatregelen der Deensche Begeering kon zij de kwaal nog niet bedwingen Ook Engeland heeft tijdelijk den invoer van Deensch vee verboden Het monden klauwzeer heeft in de oostelijke naburige landen een zeer grooten omvang gekregen in 1144 Hongaarsche plaatsen heerscht thans de ziekte zoodat zelfs de Oostenrijksche Begeering den invoer van vee verbood De maatregelen der Dnitsche Begeering zijn alleen genomen met het oog op de belangen van den Duitschen veestapel en bij de tegenwoordige omstandigheden kan van een opheffing van het invoerverbod geen sprake zijn De beraadslagingen der commissie uit den Duitschen Byksdag over de socialistenwet loopen op niets uit omdat men het niet eens kan worden over de verbanning De nationaal liberalen stelden voor het recht tot verbanning hetwelk de politie nu heeft in steden waar de kleine staat van beleg is afgekondigd te schrappen maar de minister Herrfurt verklaarde dat de regeering de verbanning niet kan missen De beraadslagingen werden uitgesteld tot heden maar van een vergelijk kan geen sprake meer zyn Het voorstel tot verbanning wordt nu door het centrum de nationaal liberalen en de liberalen verworpen en hetzelfde is natuurlyk ook het geval als het ontwerp in de Kqksdag komt De regeering moet zich dan of schikken of haar plan laten varen om de socialistenwet tot een gewone wet te maken HARETBERICHTEN Goada 21 November 1889 Bij kleinen aanvoer was de markt heden voor de meeste artikelen zeer vast gestemd Tarwe Zeeuwsohe ƒ 7 40 a 7 80 Mindere dito ƒ 7 10 a ƒ 7 26 Polder ƒ 6 75 a 6 Afwy kende ƒ 5 26 ƒ 5 60 Boode 6 20 a ƒ 6 50 dito Angel 6 8U i f 7 Eogge Zeeuwsohe f 6 40 a ƒ 6 76 Polder ƒ 4 50 a ƒ 4 76 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 5 Èi 5 10 Gerst Winter ƒ 4 76 a 6 Zomer ƒ 4 30 è ƒ 4 90 Chevalier 5 a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 60 ii 4 10 per 100 kilo ƒ 7 60 8 Hennepzaad Inlandsch 6 60 a ƒ 6 75 Buitenlandsoh ƒ 6 26 i f 5 60 Erwten kookerwten 8 60 a ƒ 9 niet kokende ƒ 6 a 6 26 Boenen bruineboonen ƒ 8 76 a ƒ 9 60 witte booneu ƒ 9 50 a ƒ 10 26 duivenboonen ƒ 6 60 a ƒ 6 70 paarden