Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1889

1889 N 4078 Zaterdag 23 November GOÜDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De insendlng van advertentien kan geschieden toi jö6n uur des namiddags van den dag der uitgave Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GOÜDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Blooker s Cacao boonen ƒ 5 BO u ƒ 6 Kanariezaad ƒ 7 PO a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Boate Amerikaansche ƒ 6 a ƒ 6 20 Odessa f 6 10 a ƒ 6 2B Cinquantine ƒ 6 B0 a ƒ 6 75 Do veemarkt met goede aanvoer handel zeer vlug prijzen enorm hoog Vette varkens groote aanvoer handel vlag 28 ii 26 ot per half kilo varkens voor Londen redelijke aanvoer handel traag 20 i 21 et magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 10 a ƒ 1 60 per week vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 24 a ƒ 32 weilammeren tamelijke aanvoer handel vlug ƒ 14 a ƒ 22 Graskalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 40 a ƒ 80 Kaas aangevoejd 61 partijen handel vlug Iste qualiteit ƒ 26 a 28 A 2de qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 Noord HoUandsoho ƒ 25 a ƒ 29 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Welbeter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 PETROLEÜM INOTEERIIVGEN van de Makelaars Caotzlftar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 80 Geïmporteerd fust 8 85 Jsnuarilevering ƒ 8 65 Febrnari levering ƒ 8 55 November levering ƒ 8 70 December levering ƒ 8 65 Zeilend ƒ 8 75 332 Staats loterij Eerste Klasse trekking van Donderdag 21 November No 8429 ƒ 2000 No 11B27 ƒ 1500 No 17562 ƒ 100 Pryzen van ƒ 20 324 3329 5527 7181 10227 13332 15311 19154 952 8572 5987 7696 10684 13676 15589 19302 1397 3584 6105 8060 11029 13692 15735 19408 1442 8763 6166 8156 11278 14089 17275 19577 1658 3811 6240 8395 11436 14060 18408 19590 1872 3845 6258 8417 11551 14166 18411 20036 3221 4608 6298 9151 11637 14804 18413 20040 2226 4696 6369 9284 11952 14369 18464 20288 2258 4775 6B93 9340 12389 14451 18778 20486 3386 5197 6796 9601 12620 14499 18792 20507 2500 5895 6959 9895 12648 15051 18963 20757 8135 5480 7031 10071 12882 15190 19140 20869 3140 BEURSBERICHT AMSTEEDAM 21 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Aand Delibat 20 Cortif dito 13 lager Brazilië en ZuidAmerikaansohen flauwer ongeveer 1 a 2 Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Nov Jmu oadeii i Hoe eek oierleilen CB A M neestermana Jto Corneli ouders B Terloow n k KooijmaQ 20 Hendrik oadera A de JoDg eo F W Vu Mijntje naders J Uoogefeen en C ven der Lisn Adriana Cornelia anders W Bokhoven en A C Borkaa Nicolaas onders J van Leeoweo én A H Uirka OVERLEDEN I Nov A O Boot 4 m H F de Jong 13 d J Tragen 68 j 11 m 1 0 O Stijlen hniaar van P H Bnlaman 68 j J Wiltenbnrg 9 m GEHUWD 2o Nov A M Spee en J 0 de Grail H J Marree en A M Viaaer G Janmaat eo A van Vliet ReeuwUk GEBOREN Dientje ouden C Jongereel en T C Vredenbarg Pieter W litem Antbodie oadera J van Triet en G K Bonman Badje ondera W A Kraan en M v d Berg Wijna ondera A Groenendgk en H van Eijk MagcheUje oudere L Kapteio en S Bauthoorn GEHUWD C Baara en M H Dirks ADVERTENTIÊN Y Bevallen van een Zoon M L PIKET geliefde Echtgenoote van Gouda Snelperadruk van A Beinkman Zoon F H WILDENBURG Gouda 21 Nov 1889 Den 24 November a s hopen onze geliefde Ouders JACOB EGBERTÜS MANSVELDER EN MAARTJE DE VRIES hunne 30 Jarige Echtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Gouda 21 Nov 1889 Hartel k dank voor de bewgzen van belangstelling op den 16 dezer ondervonden G J HEETMAN C W HEETMAN Elbns Gouda 21 Nov 1889 Aan alle vrienden en bekenden zoo hier als elders betuig ik b j deze mgnen hartelgken dank voor de vele bewyzen an belangstelling bjj gelegenheid van mgn 80 verjaardag ondervonden A SMITS Gouderak 21 November 1889 Alom f e bekomen BE QOUBSCEE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemd Xjllasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth DOOB OHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN STEEWJKOLEIV In LOSSING Pakhuis BLEEKBRSSIN6EL R 186 eene lading Grove Ruhr Kacbelkolen vraarnit wy tot 75 Cent per Heet contant vrjj in huis afleveren KRIJGSMAN ie KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 186 Een iink Jon enscli gevraagd voor eenig KANTOORWERK in de avonduren van 8 tot 11 uur Franco brieven onder letter D K bij de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda WITTE en FIJN I A V OS Az Kleiweg E 73 en73 GOIJDEH MEDAILLES GoncoDrs International d Hygièoe OENT PARUS 1889 ea ataalhaaienda tma LariKkt la da maaat Kraottlia al Varatarkaela Kina WIjQ taabaTolan door tal Tan binaan aa boltaalandBoh Oaaeaabearaa Varkrtllbaar in laaaehaa k 1 90 ea 1 KBABPBLISN tl HOLU A etbakara ZtlU Depot voor Oouda bg den fleer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Witte Roode en Grijze BORSTROKKEN voor VROUWEN en MEISJES Alle Afmetingen t FIJNSTE merk nilsluiteDd verkrggbaar YaKo Y Ko K in gesloten bossen 1 60 85 ets 45 et f De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Wzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 NoTombor 1889 In do hedenmiddag gehouden vergadenDg van a den gemeenteraad die door 14 leden werd bqgewoond afwezig waren de lA an der Harden van Vreumingen en Lotey met flnnisgeving deelde de Voorzitter mede dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken was goedgekeurd de benoeming dor hh Dr A van Usendijk en Dr H A W Speekman tot Rector en tot Loeraar in de natuurkunde en de wis en natuurkundige Aardrijkskunde aan het Gymnasium en dat genoemde heeren hadden kennis gegeven in het begin van Januari hunne betrekking te zullen aanvaarden Voorts werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit van 15 October jl tot wijziging der gemeente begrooting van 1389 hadden goedgekeurd en dat Mej M L J Bender had bericht uiterlijk 1 Februari a st de betrekking van Onderwijzeres als hoofd der 2o Burgerschool voor meisjes te zullen aanvaarden Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen Bij den Kaad kwaraen de volgende stukken in 1 De Eekening dor Stads Librye over 1888 Ter visie Eene missive van Curatoren over het Gymnasium inzendende een ontwerp reglement voor die inrichting Ter visie Missives van verschillende Commissien inzendende aanbevelingen ter vervulling van vacaturen 1 Januari a st ontstaande door periodieke aftreding Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 4 Een voorstel vpn B en W om hot Gymnasium na de Kerstvacantio over te brengen naarhet nieuwe van den hoer G J Steens Zijnen ten FEVMLLETOX UU het En ehch TWEEDE HOOFDSTUK 4 Hij had zgn piMe nei van den neus genomen en in gepeins bewoog hij het aan het lint been en weer Hij koek ernstig bijna dreigend Wambold vergat geheel het komieke voorkomen van den advocaat en verdiepte zich in de beschouwing van zijn gelaat Mijnheer Morris zag er nu niet uit als een man van wion men zich met een glimlach afmaakt Ik dank God dat do eohtgonoote van mijn vriend u op dit oogenblik niet in hot gelaat behoeft te zien want de uitdrukking daarvan zou wel geschikt zijn om haar te doen ontstellen myuhoor begon Wambold weer irDat zou raij waarlijk lood doen Als u dat vindt mijnheer Von Wambold en ik heb geen recht er aan te twijfelen of het is zoo dan rust op mij de verplichting do jonge mevrouw niet door mijn aanblik te ontstellen Ik zal daarom dan ook mijn voorgenomen bezoek aan mijnheer Von Berghaupt en zijn echtgenoote niet brongen Dit valt mij des te gemakkelijker omdat ik van hot gesloten huwelijk nog geen kennisgeving heb ontvangen geschenke ontvangen gebouw op do Westhaven dat op 8 November 11 aan de gemeente in eigendom is overgedragen B en W deelen mede dat de kleine wijzigingen die in het gebouw moeten worden aangebracht zonder bezwaar tot het volgend jaar kunnen worden uitgesteld waarom zij voorstellen nog dit jaar tot de inrichting en meubileering der lokalen over te gaan en tevens tot aanstelling vau een concierge Zij stellen daarom den Baad voor hen te machtigen Het gebouw op de Westhaven tot Gymnasiumin te richten en hen daarvoor een crediet te verleonen van ƒ 2000 Over te gaan tot het aanstellen van een concierge op een jaarwedde van 400 benevens 100 voor gemis aan vrije woning Ter visie Een adres van deuheerS Lafober e a verzoekende verlichting van de Boomgaardstraat In handen van B en W om bericht en raad 4 Een adres van den heer J F W S Middelbeek en vole andere Kaashandelaren uit deze enandere gemeenten verzoekende afschaffing van de vier zoogenaamde groote kaasmarkten die volgens adressanten tegenwoordig geen reden van bestaanmeer hebben In handen van B en W om bericht en raad 5 Een adres van H van Willigen dank betuigende voor de in de vorige vergadering op hemuitgebrachte benoeming De Raad besluit daarop met algemeeno stemmen tot aanaeming der vroeger medegedeelde voorstellen van B en W Om Art 6 der Verordening op de heffing der Plaatselijke directe belasting op de inkomsten tewijzigen Om do heffing van veergeld aan het pontjeop de Turfsingelgrucht te contmueeren en daaropde goedkeuring des Konings te vragen Juist mijnheer zeer juist Als ik overigens in uwe plaats was dan zou ik dit opvatten als een wenk om de tegenwoordigheid der jonge mevrouw te vermijden Blijkbaar lag in deze woorden eene beleediging maar mijnhoer Morris scheen hot niet te gevoelen Ik heb dien wensch begrepen en zal geen pogingen doen om haar te ontmoeten Dit houdt mij echter niet terug om het jonge paar allo goeds toe te wenschen Mijnheer Morris nam afscheid en zette zyn wandeling voort waarbij hij blijkbaar de eenzaamste paden van den Kur tuin opzocht Vergenoegd zocht Wambold het jonge echtpaar woor op Hij trof hen aan in de nabijheid van do muziektent waar zij geheel verdiept waren in de voordracht van het beroemde Ktmatlerchor Koert fluisterde hij je mag van daag over mü tevreden zijn Vandaag komt ra die advocaat nog meer verdacht voor dan vroeger maar ik heb hom je van don hals geschoven Hij zal jelui niet komen bezoeken Het gelukte mij hora to overtuigen dat zijne golukwenschen voor het jonge echtpaar geheel overbodig zijn Terwijl Wambold aan oen tafeltje ging zitten en wat vanilleijs gebruikte dat mevrouw Von Berghaupt hom met een vriendelijk lachje toegereikt had verliet mijnhoer Morris den Kur tuin Hij hield verblijf in een hotel in de nabijheid van de Goldgaste en ging er te voet heen De advocaat ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratU opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt m Om de Wed Zuidveld tJt wedoropzeggens toe ie belasten met do waarneming van de belrekking van sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat Dinsdag 26 November a s zal do eerste openbare vergadering van het departement Gonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen plaats hebben Als spreker zal alsdan optreden de heer M J Mees uit Haariem die zal spreken over de Holhindsoho bewerking van los Noces d AttUa en na de pauze over de kunst van lezen en voordragen In deielfde vergadering zal verder eene eervolle onderscheiding worden uitgereikt aan den korporaaltamboer J H Stilting alhier in garnizoen dio in bet voorjaar bij den brand ten huize van den heer Spruijt met gevaar van oigeu loven oen persoon uit de vlammen heeft gered Het Bestuur dot Zangvereeniging ApoUo verzoekt ons te willen melden dat de heer J J Bogmans op het vememon van het bericht dat do tenorsolist dooi ongesteldheid waarschijnlijk verhinderd zou zijn zijne party te zingen zich met de meeste welwillendheid bereid verklaard heeft de solopartijen op de uitvoering van den 24n op zich te nemen Het behoeft zeker geen betoog dat dit bericht door Bestuur en leden der Zangvereeniging mot de grootste ingenomenheid ontvangen is en dat het genot der Feestuitvoering door het optreden van dien alom govierden zanger aanmerkelijk verhoogd zal worden In het begrootings antwoord van den Ministor van Binnonlandsche Zaken worden toegezegd een wetsontwerp tot regeling van de provinciale belastingen wijzigingen der provinciale wet herziening der epidemiewet Het standpunt dor Kogeering ten word door de bedienden zoo beleefd mogelijk ontvangen en naar do bel étage geleid Hij vond daar twee kamers voor zich ingericht volgens zijn wenschen dio hij per telegraaf uit Londen aan den hotelhouder had kenbaar gemaakt Zijne koffers waren intusschen aangekomen en in zijn vertrekken Gebracht Toon hg alleen was begon hij peinzend in do kamer hoon en weer te loopen hij scheen een zwaren strijd te voeren zijn voorhoofd was zwaar gerimpeld en om zijn mond vertoonden zich telkens zenuwachtige trekkingen Na een poos opende hü met een koperen sleuteltje een der groote koffers en nam daaruit een kostbaar étni dat voel op een groot boek deed hot étui open en nam daaruit het uitgevoerde portret van mm Jane dat iW vergulde lijst was gevat Het portret walBfflwftiÈait Jane was nog niet tot haar ontwikkelde gekomen en zeer goed te vergelijken by oen rozenknop die tp het punt staat om open te gaan Zij is do vrouw van een ander mompelde hij maar dat verandert niets aan de zaak Ik doe geen afstand van haar ik wil het niet Het was eenmaal do wil van don consul dat Jane mijn vronw zon worden en het is mijn taak to zorgen dat de wil van den overledene tot uitvoering komt Jane sprak hij tot hot portret ik zal je deze afdwaling van je hart vergoven zoodra ik mijn doel bereikt heb Van het oogenblik dat jo mij naar Londen volgt als mgn vrouw zal geen woord omtrent dit huwelijk wmtmm