Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1889

opzichte ran het Lager onderwas sluit geen gelijksteUing van het openbaar en het bqzonder Hooger en Middelbaar ondertvigs in De Minister verklaart zich onbewimpeld tegen inkrimping van het aantal Bgkaaniversiteitec en tegen opheffing der Theologische taculteit aan liijks en gomeentelijke Universiteiten bepaaldelijk die te Amsterdam wegens de gelijkstelling die het promotierecht eischt Voor eeno tusschonkomst der Kegeering in zake de verkondiging van sociale democratische denkbeelden door openbare onderwyzers vond de Minister geen aanleiding Staten Generaal Tweede Kameb Zitting van Woensdag 21 November Het wetsontwerp tot instelling eener Staatscommissie die de vroeger gehouden arbeidsenquote zal voortzetten kwam heden in behandeling Van anti revolutionaire zijde kwam verzet Do heer Lohman en zijn trouwe schildknaap Heemskerk wenschten liever de door den standaard zoozeer opgehemelde kamers van arbeid te zien ingesteld on keurden op dien grond het ontwerp af Intusscheu waren niet alle volgelingen dier partij het daarmede eens de heeren Van der Borch en Vau Alphen wilden eerst het onderzoek als grondslag voor de bewuste kamers wat zeker meer praotisch is dan in het wilde schermen met vage begrippen en plannen De heeren Borgesius en Hinzen verdedigden het ontwerp terwijl de hoer Kerdijk de wensehelijkheid betoogde het onderzoek uit te strekken tot don veldarbeid Dit laatste donkbeeld word door den Minister bestreken met verwijzing naar de landbouwcommissio tot wier werkkring dit meer eigenaardig behoort De verschillende opmerkingen in t algemeen debat ontwikkeld hadden voor de redactie dor bepalingen geen beteekenis De heer Veegens had bg de artikelen eenige practiscbo wijzigingen voorgesteld waarvan een der gewichtigste betrof de verplichting tot geheimhouding Het wetsontwerp verplicht de commissieleden tot geheimhouding van fabrieksgeheimen als de fabrikant dat verzoekt De heer Veegeus wilde daaraan de voorwaarde verbinden en als de openbaarmaking stoffelijke schade kan aanbrengen Het is toch duidelijk dat juist met het oog op het doel der enquête bekendmaking van geheimen noodig kan zijn en het amendement liet althans de zaak niet geheel aan do willekeur van den fabrikant over Toch stemde de meerderheid het amendement af Overgenomen werd een amendement dat publicatie van het verslag bg termijnen en stuksgewijze mogelijk maakt zeker een goede Art 18 werd aldus aangevuld dat de wtit van kracht zal blijven tot 1 Januari 1892 Ten slotte werd de wet aangenomen zonder hoofdelijke stemming dus vreemd genoeg met goedvinden der heeren Lohman en Heemskerk Dinsdag Indische begrooting Do heer Doraela Nieuwenhuis deelde op eene bijoenkomst met het kiesoomité in Sohoterland mede dat hij wegens keelontsteking dit jaar niet voor de kiezers zou kunnen optreden om rekenschap te geven van zijn daden als lid der Tweede Kamer doch wel weer aan de beraadslagingen in de Kamer KOU gaan deelnemen Tot dusverre zijn in de Vereenigde Staten 91 meer over mgn lippen komen Mijn wegen zijn mij afgebakend en geen macht ter wereld zal er mij afbrengen Hij was nu wat kalmer geworden In zijn gelaat lag nu een trek die verzoening moest beduiden en de7 verzoening gold de jonge vrouw wier portret hij in de handen hield Eea wonderlijk mensch Misachien zou Erik von Wambold hem nu voor een fantast gehouden hebbon wiens toestand zorgwekkend Was De manier waarop mijnheer Morris met zenuwachtigen ijver in een hoop akten rondwoelde geschriften bekeek en de zegels onderzocht om daarna den bundel in den koffer te bergen en met een anderen bundel documenten hetzelfde te doen die manier was zeker niet geschikt om iets anders te doen denken Hij bleef aan deze bezigheid tot laat in den nachts en l e zich toen uitgeput op de sofa neder Morgan mompelde hg morgen DEKDE HOOFDSTUK Mevrouw von Berghaupt had heden oen krans van beminnenswaardige dames om zich heen verzameld Behalve aan eenige nichten van Koert en aan de jeugdige gade yan een kapitein der infanterie had Jane voornamelijk haar oplettendheid te wgdeu aan de indrukwekkende figuur van de echtgenoote van den eskadronschef Als altijd waren de dames verrukt over de beminnelijkheid van de vron w personen voor het meereudeel werklieden of beambten van electriciteitsmaatschappijen om het leven gekomen door aanraking met electrische geleidingen Dit aantal althans geeft de electrotech nicus Brown op in een door hem openbaar gemaakte lijst der ongelukken van dien aard Edison schrijft in het jongste nummer van de North AmerKan Review over de gevaren van het eleotrisoh licht Hij zegt dat naar zijn overtuiging geleidiogsdraden waarlangs sterke oloctriscbe stroomen gaan onder den grond gevaarlijker zijn dan boven den grond Het omhulsel waardoor de draden geisoleord zgn is op den duur niet tegen de stroomen bestand en bij het tegenwoordige geloidingsstolsel kunnen daardoor zeer gevaarlijke verbindingen van stroomen ontstaan Zoolang echter het isoleerend omhulsel nieuw en van goede qualiteit is leveren de draden geen gevaar op Weinige maanden geleden is in de Vereenigde staten van Noord Amerika een gedenkteeken verrezen ter eere van de Pelgrim Fathers de mannen van Britsche afkomst die om der geloofswillo uit hun vaderland naar Nederland waren uitgeweken en van daar in 1620 naar Amerika vertrokken waar zij ter plaatse waar nu New Plymouth ligt landden De kerk der Independenten is door hen in de nieuwe wereld gesticht De New York Triiune van 12 Sept meldt dat het plan bestaat ook een gedenkteeken te plaatsen te Delftshaven waar de uitgewekenen zich hebben ingescheept Naar aanleiding daarvan brengt de heer V Z V N Van Zuylen van Nijevelt in hetHaagscho Dcu hlad in herinnering hoe in de 166 eeuw de Britsche uitgewekenen hier te lande een schuilplaats vonden tEorst geschiedde dit na de geloofsvervolgingen die onder koningin Maria plaats hadden Na haren dood keerden de uitgewekenen in hun vaderland terug waar zij onder den invloed van hetgeen zij van de Doopsgezinden ïn Nederland geleerd hadden zich ten deele van de Engelsche Staatskerk afscheidden Dit gaf tot nieuwe vervolgingen aanleiding en wederom weken de vervolgden uit naar Holland waar zij onder Ainsworth te Arasterdam een schuilplaats vonden Een deel sloot zich bij de Doopsgezinden anderen vormden een eigen kerkgenootschap en vestigden zich in 1609 onder John Bobertson te Leiden Elf jaren daarna vertrok Robertson met een honderdtal zijner asnhangers van Delftshaven uit naar de nieuwe wereld waar zij die als de Pelgrim Fathers nog altijd hoog gecerd worden de kerk dor Independenten stichtten In 1877 werd te Leiden in het huis door Robertson bewoond het PersynshoQe in de Kolksteeg vanwege het nationale concilie der Amerikaansohe kerken een gedenksteen met opschrift gemetseld De Amerikanen hebben een groote piëteit voor de stichters hunner gemeenten zegt de heer v Z V N en Leiden wordt door velen hunner bezocht om met eigen oogen de plaats te zien waar de Fathers hun godsdienst geoefend hebben Vandaar dan ook het voornemen om te Delftshaven van waar de Fathers naar Amerika uitzeilden een gedenkzuil op te richten die gelijk de iV r Trihine zegt op sympathieken bodem zal verrijzen en een volk niet onaangenaam zal zijn welks groote rechtmatige trots nog steeds wortelt in Wil des huizes on dit viel te meer op prijs te stellen omdat de meer bejaarde dames van het kleine gezelschap nog al scherpe aanmerkingen konden maken op het huiselijk leven van den tegenwoordigen tijd Hoe klopte Koorts hart van vreugde hoe trotsch was hij op zijn lieve Jane wanneer de dames hem heimelijk haar compliment maakten over zijn beminnenswaardige vrouw Als hij er nog aan dacht hoe hij vroeger gemeend had dat hij door een huwelijk niet gelukkig kon worden en zich herinnerde hoe hij reeds besloten had ongehuwd te blgven dan kon hij zgn vriend Wambold wel om den hals vallen en hem bedanken dat hij hem nog te rechter tgd tot beter inzicht gebracht had Terwgl hij in zulk een stemming verkeerde reikte de huisknecht hem op eenigszins steelsche ivijze een naamkaartje over Koert sloeg een blik op het kaartje en las den naam van mgnheer Mgrris Hij heeft het toch niet van zich zalven kunnen verkrygen ons zijne gelukwenschen te besparen mompelde hg met een glimlach en verliet met den huisknecht de zaal Op den corridor stond mijnheer Morris die oen deftige buiging maakte zoodra hij Koert zag Mijnheer vod Berghaupt begon de advocaat zoodra hij in een leuningstoel had plaats genomen en zgn witten cilinderhoed op zijn knieën had gezet ik heb beloofd de vrouw des huizes niet door mijn bezoek te storen zoo het u dus mogelijk is verzoek ik n mijne tegenwoordigheid bier voor haar te verbergen lem van Oranje en de Republiek der Nederlanden Voor een ontslagen handelsbediende tot tweemalon ontslagen kelner in een der grootste hotels te Amsterdam en gewezen koffiehuisljediende te Rotterdam is het zeker moeielgk op eerlgke wijze aan den kost te komen Nog moeielijker wordt dit wanneer ü gehuwd doch zijn vrouw verlaten heeft en thans mot een andere leeft t Gevolg is dan ook dat zoo iemand gaat behooren tot het zoogenaamde flessclientrekkersgilde dat is dat bij zaken en voor eipen koopt beter gezegd weet machtig te worden amder die te betalen Wanneer men er bovendien uitziet als een heet en drager is van een goed klinkenden naamdaoge lukken die speculatién dikwgls maar al te gemalkeiijk echter zeer ten nadeele van do betrokken handelaars of winkeliers Een dergelijk persoon alhoewel te Rotterdam woonachtig is sinds maanden bezig verschillende plaatsen van ons land af te reizen en vereerde ook dezer dagen Delft mot een bezoek huurde een k mor voor ééno maand at on dronk daar gedurende een paar dagen bezocht verschillende magazijnen waar hij inkoopen deed om eindelijk tot het boeluit te komen dat hg zijn verblijf hier ter stede maai niet verder zou verlengen Wel gaf hij naar wjj vernamen den huissleutel aan den eigenaar terug doch de voldoening der huurpenningen alsmede van het door bem gebruikte bleef tot nog toe achterwege Alhoewel Delft in vei gelgking van andere steden een kleine plaats mag genoemd worden waar handelingen aUi bovon beschreven veel eerder worden opgemerkt dan te s Gravenhage Rotterdam Deventer s Bosch of Leiden zoo achten wij het toch van belang de aandacht onzer neringdoenden op dien persoon te vestigen terwijl wij daaraan nog toevoegen dat de meest verschillende zaken van zgne gading zijn zoo bijv photografieën briefcouverts damesmantels schoenen en laarzen ja zelfs wgn en ameublementen worden door hem niet versmaad i rf c Ct Wanneer de Westlandsche tuinder aan t eind van dit jaar zgn balans opmaakt zal de uitkomst van zijne berekeningen wel geldend zijn voor een groot deel van t Westland doch niet voor het geheel Zoo zal b V Loosduinen in t overzicht van t bijna door leefde jaar eene geheel aÊtonderlgke plaats innemen en wegens het verschil in teelt komen de tuindoni alhier ook tot geheel andere uitkomsten Kunnen de Westlandsche telers in t algemeen niet roemen op groot voordeel en zijn de uitkomsten voor hen zeer verschillend de Loosduinsche groenteteelt heeft hoogst treurige resultaten gegeven zoodat hot jani 1889 zoo rijk in groei zoo forsch in wasdom voor do tuinders onder Loosduinen in de hoogste mate nadeelig mag genoemd worden De spinazie was goed in prijs en gaf een uitstekend gewas De bloemkool waarvan zooveel afhangt maakte het daarentegen slecht waar men b v in 1888 op de Amsterdamsche markt voor de broeikool 30 en 32 ct per stuk maakte moest men in t voorjaar van 89 tevreden zijn met 15 en 16 ct en zoo ging het door Daarbij was de warmte in den tijd der verzending to sterk zoodat de kool spoedig verflenschte De komkommers brachten ook weinig op en die bij contract tegen goeden prijs verkocht wa Ik heb reeds van uw besluit gehoord en moet bekennen dat mgn vriend Wambold in zgn verzorgen wel iets te ver is gegaan Mijnheer het was mgn vrijwillig besluit waarop de heer Von Wambold volstrekt geen invloed heeft uitgeoefend Ik weet dat uw echtgenoote in haar tegenwoordige positie immer moet ontstellen wanneer zij mij ziet en daarom ben ik verplicht eene ontmoeting te vermijden Ik waardeer uw fijngevoelige oplettendheid maar ik kom er togen op dat die overdreven wordt Mijn vrouw was gisteren bij de herinnering aan het verlodene eenigszins treurig gestemd Dat ie nu voorbij zg is vandaag in zeer goeden luim zoodat ik geen bezwaar maak u aan haar voor te stellen Koert wilde heengaan om zgn vrouw te halen maar de advocaat hield hem daarvan terug Ik verzoek u dit niet te doen mijnheer al war hot alleen omdat ik met u als rechtverkrijgende van mijn cliënt James Gray eenige zaken heb te verhandelen Gewoonlijk vervelen de dames zich daarbfl en wij hebbon geloof ik geen recht om uw beminnelijke echtgenoote zonder groote noodzakelijkheid moeielijkhedeB op dan hala te schuiven Berghaupt keerde van de deur terug keek oplettend naar het glad geschoren gelaat van den advocaat dat wel geschikt was om ook hem eenige ongerustheid in te boezemen en nam plaats in een leunstoel ffordt vervolgd ren werden dikwijls afgekeurd als ze geen zuivergroene kleur hadden en do boontjes konden ook deschade niet vergoeden hoe prachtig ze ook groeiden Alleen de peen was tamelijk goed in prijs en heeftmenigeen nog een aardigen duit verschaft De groente floddergroente zegt de tuinder die toch het jaarniet goed kan maken wanneer de hoofdteelten nietgeslaagd zijn heeft ook zoor weinig opgebracht enthans nog is de andijvie laag in prijs Waar tgeheele jaar door de markt zoo met de waarde derproducten heeft gespot kan het niet anders of degroentuinder die zoo zwaar moet mesten en zoo ndure teelt heeft heeft in stede van winsr te behalen verlies geleden W Ct Zekere D te Douvergenhont gom Merkelbeek wilde dezer dagen eene partij door hem in een Pruisisch dorp gekochte manufacturen Over onze grenzen binnensmokkelen Toen hij er reeds een goed eind over was zag hij eenige Nederlandsche ambtenaren naderen waarop hij zich omkeerde het op een loopen zette en zich na eeaigeu tijd met zijn pak weder op Pruisisch grondgebied bevond Daar echter werd hij nu aangehouden door een Pruisischen ambtenaar die hem van de Nederlandsche grenzen had zien aankomen en hem medenam naar het Zollatnt te Wehr Uier werd hij van zijne manufacturen ontlast en had bovendien 50 mark Ord mngsstrafe te betalen Deze som niet bij zich hebbende zou hij naar het SprUzenhaut te Susterseel worden overgebracht om daar te verblijven tot de 60 mark voor hem zouden zijn betaald Het gelukte echter D onderweg zijnen geleider te ontsnappen en weder de grenzen over te komen zoodat hij alleen het verlies zijner manufacturen te betreuren heeft De hoer Louis Bouwmeester schrijft het volgeude aan het llandelsUad In eenige bladen wordt onder niet verbloemde termen het gerucht verspreid dat ik krankzinnig ben Zeer ongepast vind ik een dergelijk schrijven zonder voorafgaand zekere informatiën die toch waarlgk gemakkelijk genoeg te krijgen zijn Immer niet alleen dat het mij in mijn vak benadeelt heeft het schrik en ontsteltenis verspreid onder mijn familieleden die niet in Amsterdam wonen Wie de verspreider van deze boosaardigheid is weet ik niet Genoeg echter dat het Goddank niet zoo is ik in beterschap toeneem en weldra weder hoop op te treden als altijd trachtend de welwillendheid van het publiek waarin ik mg zoolang mocht verheugen waardig te blijven Een bijenvriend te O akoo schrijft men aan het Koburger Tgbl droeg toevallig op zgn jas een hg mede naar huis hg zette thuis gekomen t insect op de tafel en onthaalde het op een drop honig De bij liet zich den honig smaken en vloog daarop weg Na een kwartieruurs kwam ze evenwel terug en bracht nog een vriendin mede beide werden weder gastvrg onthaald en verdwenen vervolgens Maar weder een kwartier later kwam er weer bezoek ditmaal echter was t een gezelschap van zes bgen en later kwamen or nog meer De bgenvriend had er geruimen tgd plezier in maar toon allengskens de geheele zwerm kwam aanvliegen werd het hem toch te bont en hg sloot het venster dat daarop nog eon poos lang door de bijen belegerd werd Dit verbaal is een nieuw bewgs voor twee der natuurvorschers welbekende feiten dat namelijk de bijen zich weten te oriëntegren en het vermogen bezitten zich onder elkander te doen verstaan De redacteur van een Engelsche courant die dikwijls vele slecht geschreven berichten en ingez stukken ontvangt schreef onlangs aan zijne medewerkers het volgende voortgesproten uit lang verkropte ergernis Gebruikt zoo weinig mogelgk pen en inkt anders kan do kopy te duidelijk worden moet ge bg toeval pen en inkt gebruiken gebruik dan nooit vloeipapier en draai het blad nat om beschrijf ook de beide zgden Maakt ge een klad likt ze dan behoorlijk af dan kunt ge ze ook verder over het papier verdeeld krijgen Een rechtschapen zetter heeft nooit meer pret dan wanneer door dat likken oen twintigtal woorden onleesbaar worden en hij ze mag ontcgferen Nooit moet ge komma s of punten gebruiken geen hoofdletters vooral niet bg plaatsnamen dat is voor zetter en corrector bgzonder ploizierig Het is volkomen onnoodig netjes on duidelijk te sohrgven mannen van genie als advocaten doctoren en geleerden schrgven nooit duidelijk en bovendien verraadt duidelijk schrift eene plobeische afkomst Het bruine pakpapier is het best geschikt om te schrijven Als het stuk met potlood geschreven is IS het ronddragen in den zak gedurende een paar dagen zeer aan te bevelen Tegenwoordig zgn do zetters zoo ontwikkeld dat zij zelfs ongenummerde bladen goed kunnen samenvoegen en daarin zelfs veel genoegen hebben Door het hoofdbestuur van den Ned Schutterij kaderbond is ingevolge besluit van de 4e jaarvergadering eene prijsvraag nitgesohreven luidende Welke zijn de middelen die aangewend moeten worden opdat het doel van den Bond uitgedrukt in artikel 1 der statuten meer en meer bereikt worde Hierbij wordt vooral gewenscht het aangeven van nieuwe gezichtspunten die met het oog op den finantieelen toestand en de strekking van den bond kunnen gevolgd worden en als verbeteringen zijn te beschouwen Het hoofdbestuur heeft ook de eere leden donateurs officieren der schutterij en gewone leden tot deelname uitgenoodigd De antwoorden welke vóór 1 Maart 1890 bij den voorzitter van het hoofdbestuur den heer H Damm te Arnhem moeten inkomen zullen door dep oerevoorzitter den voorzitter secretaris en penningmeester van dat bestnur onderzocht worden Er zijn voor de best gekeurde antwoorden uitgeloofd eene verguldzilveren eene zilveren en eene bronzen draagmedaille Het eind der reis van Stanley en zijn tochtgenooten zal weldra daar zgn Gisteren werd hij tenminste in Mpwapwa verwacht om vandaar naar het Duitsche kustgebied te trekken Wel zal het zgn doel geweest zgn in Momhassa het Engelsche station aan te komen maar de tocht daarheen is zeer moeilijk Mpwapwa i het voornaamste kruispunt van de karavanen wegen in geheel Afrika Daar toch komen twee wegen van Bagamayo een van Saadani van Dar es Salam en van Rufidgi naar het binnenland tot de Ukerowe de Tanganicka en de Lualaba te zamen Slechts een dagreis ten zuiden van Mpwapwa wonen echter de zeer oorlogszuchtige stammen der Waheren Mahengen en Mafiti bg wie zich waarschijnlijk thans ook Buschiri de leider van den Oost Afrikaanschen opstand ophoudt en drie un n ten noorden er van wonen de Massaistammen die wel is waar vriendschappelijk gezind zijn jegens den Europeaan maar wier land wegens gebrek aan wator niet door te trekken is Zoo wordt dus de groote reiziger gedwongen door bet Duitsche gebied te reizen Aan den NewFork Herald wordt uit Zanzibar gemeld dat de rgks commissaris Wissmann de expeditie van dat blad om Stanley te gemoet te gaan te zwak oordeelde Daarom zal een sterkere worden uitgerust die in de volgende week vertrekken zal onder opperbevel van baron Gravenreuth Wissmann zelf heeft gisteren uitvoerige berichten aau het ministerie van buitenl zaken te Berlijn doen toekomon over de tijdingen die hg omtrent Stanley en Emin ontving Ze zijn van 15 October gedagteekend Twee dagen vroeger waren te Mpwapwa drie soldalen van Stanley en een van Emin aangekomen Deze hadden den lOden September jl Stanley te Inusukuma aan de Isanga rivier verlaten en waren langs de oude reisroute der vroegere onderzoekingsreizigera Wilson en Fischer in 33 dagen te Mpwapwa aangekomen Zij meldden dat Emin Pacha met Casati 100 Soedaneesche soldaten veel volk en veel ivoor Stanley mot 6 Europeanen waarschgnigk Nelson Jephson Stairs Dr Parke Bonny en William en 240 Sanzibarieten onmiddellijk na hen zelven opengebroken waren en derhalve tegen den 208ten November te Mpwapwa kunnen verwacht worden Emin Pacha moet met Stanley nog herhaaldelgk tegen de uit hot Noorden komende Mhdisten gevochten hen ternggeslagen en daarbij het groote vaandel van den Mahdi veroverd hebben Zondagmorgen werd ontdekt dat een gevangene uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam trachtte te ontvluchten door zioh langs een touw uit zgne oei die op de bovenste verdieping was gelegen neer te laten Hij werd echter nog intijds bemerkt en naar eene andere cel overgebracht waar hg thans scherp wordt bewaakt De man was een half jaar geleden in de gevangenis gekomen om daar achttien maanden te verblgven De bezigheid die hem werd opgedragen was het stoelenmaken Het blgkt thans dat hg sedert lang een gedeelte van zgn tijd besteed heeft aan het wegkrabben der kalk tusschen de steenon van den dikken buitenmuur zijner cel Met ongeloofelgke inspanning heeft hg daarin met behulp der els die hem als gereedschap voor zgn ambachtswerk tvas verstrekt een gat uitgehold groot genoeg om een mensohelijk lichaam door te laten Wanneer de cipier kwam plaatste hij de uitgehaalde steentjes weor zoo netjes in het gat dat dit in het geheel niet werd opgemerkt Zondagmorgen toen een zware mist over de stad hing achtte hg het oogenblik gunstig om de vlucht te beproeven Hg werd echter ontdekt ei sgevat zoodat z n maanden lange zorg en arbeid alleen een verscherpt toezich ten gevolge zal hebben Het plan was wel romantisch maar in werkelijkheid onmogelijk eenmaal buiten het gebouw gekomen zouden de hooge walmuren de schildwachten de grachten onover komelijke hinderpalen gebleken zijn Maasbode BDltenlanüsch Overzicbt De minister Rouvier bestreed in de zitting der Fransche Kamer van gisteren het voorstel betreffende den vrijen aanmaak van lucifers Eene motie van orde waarmede de Regeering zich had vereenigd werd met 312 tegen 236 stemmen verworpen en art 1 goedgekeurd met 292 tegen 232 stemmen ofschoon de minister Rouvier het bestreden had Doze uilslag wekte opzien en men verhaalde zelfs dat de heer Rouvier zijn ontslag had genomen Men gelooft echter dat hij de stemming over het ontwerp in zijn geheel zal afwachten Zondag leden de Boulangisten te Sceaux een voorstad van Parijs een gevoelig echec Terwijl dit district tot nu toe altijd voor de Boulangisten gestemd heeft verkreeg thans bij de verkiezing van een lid voor den arroudiasementsraad hun candidaat slechts drie stemmen terwijl op den gematigden republikein 2285 en op den radicaal 1641 stemmen werden uitgebracht De Fransche republikeinsohe bladen betuigen over het algemeen hun ingenomenheid met het program hetwelk de minister president Tirard in de Kamer heeft ontwikkeld Ook de meeste radicale bladen zijn voorloopig tevreden zoodat de regeering althans vooreerst op i en voldoende meerderheid kan rekenen Voor het voorstel der Boulangisten om de grondwetsherziening terstond aan de orde te stellen stemden slechts 114 leden en wel 41 Boulangisten 48 leden der rechterzijde 6 gematigde republikeinen en 20 leden der uiterste linkerzijde Tegen het voorstel daarentegen stemden 316 leden en onder dezen telde men 26 leden der rechterzijde o a baron Soubeyran graaf Greffuhle en den prins van Arenberg Dit deel der rechterzijde is de nieuwe groep welke zich van de monarchisten heeft gescheiden en ond r den naam constitutioneele rechterzijde een toenadering tot de republiek tracht tot stand te brengen Buiten stemming bleven 116 leden en wel 92 leden der rechterzijde o a de heer Paul de Cassagnao bisschop Freppel baron Mackau markies van Bretueil en de hertog van Laroche Foucauld derhalve de voornaamste leden der rechterzijde Daaruit blijkt dus dat de reehterzgde nog steeds verdeeld is en niet weet welke houding zij zal aannemen hetgeen natuurlijk der regeering ten goede zal komen Een republikeinsohe meerderheid is dus gevonden om ijverig aan het werk te gaan de politieke quaestiea voorloopig te laten rusten en allereerst de begrooting af te doen een program waarmede niet alleen de Justue maar zelfs de heer Magnard van de Figaro zich volkomen kan vereenigen Het is voor Frankrijk te hopen dat dit goede voornemen werkelijk ten uitvoer worde gebracht De commissie van den Duitsche Rijksdag heeft de paragrafen der socialistenwet welke op de verbanning betrekking hebben verworpen Alleen de nationaal liberalen stemde vóór Verworpen werd het voorstel Fritzen om de wet slechts voor den duur van tweo jaren te bewilligen De overige artikelen werden aangenomen bij do stemming hierover waren het centrum en de vrijzinnigen tegen Aanstaanden Dinsdag begint de tweede lezing In de Duitsche hoofdstad wordt veel gesproken over de aanwinst van de sociaal democraten bg de gemeenteraadsverkiezingen Er zullen voortaan 8 in plaats van 4 van die rooden in den Raad zgn Voor de vrijzinnigen is dit ook niet aangenaam want zg lijden het verlies de kartelpartijen haalden niet meer dan ongeveer de helft der stemmen welke de vrgzinnige en socialistisohe candidaten verkregen Men vreest dat die weinig sympalhieke omgeving niet gunstig op de zeouvachtigheid van den Keizer zal werken Het voorloopig Braziliaansoh bewind heeft de invoering van het algemeen stemrecht afgekondigd Koning Milan is weer uit Belgrado vertrokken Als graaf van Takoyo hield de gewezen koning zich eeuige dagen te Weenen op bezocht graaf Kalnoky on vertelde den correspondent van de Times dat het zgn vaste voornemen is zioh nimmer met de staatkunde in Servië in te laten Milan ts naar Pargs vertrokken waar hij den Winter doorbrengt en gaat dairna naar Londen INGEZONDEN Mijnheer de Medactevr Getrouw lozer van de boeiende feuilletons dia U u i