Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1889

1889 De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 uxonderlflke Nommers VIJF CENTEN Dit Den Haag wordt gemeld Gisteren nacht tusschen i en 3 uur is op den Baamweg door een politieagent eon bandwagen aangehouden waarop zich bevond eene brandkast die weggevoerd was uit het kantoor van de wijnhandelaars B en O op de Hooikade De vermoedelijke daders drie in gelat zijn bij de verschijning der politie gevlucht Ëen hunner die te water sprong is door de politie achtervolgd maar niet gevat kunnen worden De brandkast was een zwaar stuk ongeveer s M hoog en breed De kast was voor zoover gebleken is niet geopend De politie spoort de bedrijvers van den diefstal op De wegneming had onder de navolgende omstandigheden plaats De daders hebben met een valschen sleutel de straatdeur geopend en zich langs denzelfden weg toegang versohaft tot het kantoortje waar de geldkast in een hoek geplaatst stond met een tafeltje er boven op Toen de bediende van de wijnbande TsurL © 0 ra 3r NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g rootc laagfkolen Oupeye lv£a g ere TT lstz lcoleara brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansohe kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of j vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 k fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS 5 Nu stond mijnheer Morris op legde zijn hoed op de tafel en ha lde eenige akten uit zijn zak Mijn r t Berghaupt het verheugt en troost mij dat ik kan onderhandelen met een rechtverkrijgende van mgn overleden cliënt of beter gezegd dat ik rekenschap kan doen aan hem die zoo kalm voor het voldongen feit staat en van wien ik mag verwachten dat hij de waarde zal erkennen van mijne bemoeimgon waarvan deze akten het bewijs leveren Ik wist niet dat bij de rechtbank te Londen nog oen proces van my n overleden schoonpapa hangende was verklaarde Koert en ik ben overtuigd nat mijn vrouw er ook niets van weet anders zou er mij reeds lang over gesproken hebben Dit ttoudt mij echter niet terug om uwe verdiensten in deze aangelegenheid te erkennen Mijnheer Morris scheen ten uiterste verbaasd Dat het groote proces voor uw geachte vrouw i haar tante een geheim is gebleven is aan mij wijten maar ik onderstelde dat de uitslag van net proces u misschien door de pers bekend was geworden Gouda Snelperêdruk van A Bbinsman Zoon aan de abonii van nw geacht blad te genieten geeft heb ik o ok kennis gemaakt met dat hetwelk onder den titel van Een Engelsohe Familie te gast daarin vóór oen paar dagen werd opgenomen Het zij mij vergund U opmerkzaam te maken dat volgens mijne bescheiden meening de titel niet gelukkig gekozen is Een gast ten minste gedraagt zich ten opzichte van zijn gastheer niet op de wqze zooals dit door U wordt beschreven in uwe vertaling van de reisbeschrijving dier Engelsohe familie Het ou althans op mij een zeer vreemden indruk maken wanneer mijne gasten mijne woning binnentredende direct aanvingen met den uitroep Wat een walgelijke lucht Wat een smerige lioel We zullen blij wezen als we weer weg zijn enz enz Dat de geschilderde glazen van de St Janskerk onvergetelijk schoon zijn wist ik en dat de beker op het Museum van Oudheden kunstwaarde bezit vas mij niet onbekend maar dat die Engelsohe familie met voorbijzien van al het overige sohoone dat onze goede stad toch ook outegenzeggelyk oplevert zich slechts van bovenstaande uitroepen bediende zie Mijnheer de Eedacteur dat deed mij als Gouwenaar onaangenaam aan en daarom moet mij de bekentenis van het hart Dergelijke lieden noem ik althans geen gas ten De hoofdreden waarom U een uittreksel van die reisbeschrijving overneemt is omdat daarin sprake is van een ambtenaar die zich onvriendelijk tegenover die familie zou hebben uitgelaten Wel een strafbaar feit vooral tegenover lieden die zoo hoffelijk schijnen te wezen En dan toch Mijnheer de Eedacteur I Welke ambtenaar kan dat geweest zijn Ik lees in uwe vertaling dat even nadat de heer D zijn kaartje aan het politiebureau had laten bezorgen een persoon versoheen met rood geöcAt hlmkendm hoed en pantoffeh Wie van onze ambtenaren zijn op die manier uitgedoscht P Het schijnt dat de heer ü zich ten koste van de Gouwenaars heeft willen vermaken U weet toch zeker wel Mijnheer de Eedaoteur 1 dat in diezelfde reisbeschrijving ook gewag wordt gemaakt van een voorval te Dokkum Eeeds vóór eenigen tijd toen de Nieuwe Rotterd Courant een kort uittreksel gaf uit die beschrijving en daarin ook de Burgemeester van Dokkum aanhaalde heeft genoemde Burgemeester dat bericht formeel tegengesproken in een ingezonden stuk in dat blad Ik kom dus meer en meer tot de overtuiging dat de heer D een grappenmaker schijnt te wezen die het met de waarheid niet zeer nauw neemt Dankbaar voor de plaatsing hoogachtend Uwe Dienst illige G B Gouda 22 Nov 1889 PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaQtzlaar Schalkwek te Rotterdam De markt was heden onveranderd 1 oco Tankfuat ƒ 8 80 Geïmporteerd fust 8 85 Januarilovering f 8 65 Februari levering ƒ 8 60 Maartlevering f 8 B0 November levering ƒ 8 70 December levering ƒ 8 65 Zeilend f 8 75 In de is door moet zij VERBKTEBING trekkingslijst van Woensdag der staatsloterij ons een fout gemaakt er staat 8651 dit n 8621 BEURSBEUIGHT AMSTEEDAM 22 November Per Telegraaf Integralen goed prijshoudend Industrieelen meerendeels flauwer Oregon imp comp 8 lager Brazilianen IVs a 2 flauwer DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het HoUandach gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nichomon 21 Bedford Square W C London uurKBi lHlce Stand Moordrecht GÏBOREN Lambertu ouders J Verweg en A tad DykUnd Pieter ouders ü vaa Bergen Bmvenboer en A Steenbeek OV£RI£DEN A KoemiDS 67 j B de Brnin S m ADVERTENTIEN Den 30 November hopen onze geliefde Oaderg Q ZEGERS EN M DEN BOER hun TIJ F en TWINTIG JARIG aVWBLIJKSFEBST ie vieren Hunne dankbare Kinderen Gouda 22 Nov 1889 Receptie 1 Decembeb TE HUUR tegen FEBRUARI 1890 een mooi BURGERWOONHUIS met vier Kamers en Salon Keuken Meidenkamer Zolder en groote TUIN op beste stand Te bevragen biJ S P van DEB KLEIN Gouwe St NICOLAAS Voor de levering van Binnen en Baitenlandsche BOEKWERKEN SCHEURKALENDERS enz bevelen wü ons beleefdelgk aan A KOK Comp Verschenen VOORDRACHTEN van WILLEM VAN ZDIJLEN Prgs in Geïllustreerd omslag ƒ 1 90 in prachtband ƒ 2 30 Restaurant de Karseboom DIi ER kfl Gerard Pinksen Kalverstraat 23 AMSTERDAIII Fransche StoomverVerij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen a OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omstreken bg de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kvnsthin Gouda mmiim mu van Rotterdam DirecKe ALMXANDER SAALBORN Donderdag 28 November 1889 7 uur Buitengewone Voorstelling Der Trompetervoa S kkingeii Grosse Oper in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR E NESSLEE Prflzen der plaatsen Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Plaatsen te bespreken Woensdag 27 en Donderdag 28 November van 10 3 nnr Loting Woensdag 10 nur in de Sociëteit Werner LUDWIG STRAKOSCH STEEl KOLEWI In LOSSING Pakhuis BLEEKER3SIN6EL R 186 eene lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wfl tot 7S Cent per Heet contant vrij in huis aQeveren KaiJG8i IAIV de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 186 m mm comss in t Café UmE Groenendaal aanvang aan taainde Zondag des avonds ten 7 uur Deelneipars moeten zich voor 6 nur laten iuschrgven G TÜIJTHOF HElIVËKËI s Bierbrouwerij Maatschappij Mere Diploma Parijs WeenerExport Bier 16 et pef fl 8 et per j flBe erscb dito 16 8 Gerste dito 12 6 Licht dito dito 10 5 Depot A MORTIER Gouwe C 34 35 I 4079 Maandag 25 November GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE lItTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertgntiftn kan gegchleden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave laren heden ochtend het kantoor binnen trad vond hij alles overhoop en de brandkast verdwenen Het qleek dat alle kasten en lesssnaars waarin grootendeels kantooren schrijfbehoeften geborgen waren door de daders geopend en doorgesnufeld waren Uit eenige flesschen was cognac gedronken en eenige proefflescbjes met dien drank zijn medegenomen Het spreekt van zelf dat de wegvoering van het zwareu ijzeren voorwerp niet zonder geraas te maken in haar werk kon gaan Buren die het nachtelijk gerucht hebben vernomen waren daarover wel verbaasd maar dachten aan eene verhuizing in bet nachtelijk nur De inbrekers hadden daarbij in kun voordeel het mistige weder en bet niet branden van de stadslantaam aan den ingang van bet wijnpakhuis geplaatst die telken avond tegen middernacht wordt uitgedraaid Het deksel van de brandkast was er afgenomenen in het perceel achtergelaten De verkiezingen in Frankrijk hebben voor eenige weinige kieskeurige personen onaangename gevolgen gehad De rechtbank te Poitiers heeft eene grondeigenaar tot 14 dagen gevangeniaetraf en 500 francs boete veroordeeld omdat hg zijn kruidenier had bedreigd met het verlies van zijn gunst indien do man voor den republikeinschen candidaat stemde en hem een op zekere wijze gemerkt stembrieQe had Ier hand gesteld zeggende dat hij er wel achter zou komen of dat brieQe al dan niet in de stembus was geworpen Een ander werd tot 8 dagen gevangenisstraf en 100 frs boete verwezen omdat hij een stom had gekocht voor 600 frs BU deze Gonmnt behoort een BUvoetrsel GOUDA 23 November 1889 Men verzoekt ons mede te daelen dat Zondagmiddag ten 2 uur in de Groote Kerk de dienst niet zal worden vervuld door D Ualscher te Beeuwijk maar door D J Visser te Rotterdam met een Duitscher na het spel was een twist ontstaan wijl de Duitscher beweerde ter betaling van een bedrag van ƒ 26 aan beklaagde een Hunderf markscbein te hebben gegeven waarvan beklaagde beweerde eigenaar te zijn geworden omdat de Duitscher behalve ƒ 25 nog ƒ 35 aan hem zou verloren hebben De Duitscher zou beklaagde hebben aangegrepen maar had hem weer losgelaten toen men verzekerde dat de koffiehuishoudster hem het verschil wel zou vergoeden Bij gelegenheid eener openbare Nutsvergadering waarin dr H A van der Meulen predikant te Haastrecht als spreker optrad werd te Bodegrave eene afdeeling van Folkèondermji opgericht voorloopig bestaande uit 17 leden Beklaagde spoedde zich daarop met den Schein voort en de bewuste koffiehuishoudster vergoedde bet verschil niet Namens den beklaagde verzocht de verdediger mr Da Banitz dat nog twee getuigen zouden worden gehoord ui de koffiehnisboudster en een Duitscher De eerste verklaarde alleen wel gehoord te hebben dat er gespeeld werd maar had er niets van gezien en alleen na het spel bij den twist gehoord dat beklaagde zeide wanneer de Duitscher niet tevreden wae dan wilde hy het spel overdoen De tweede getuige was het Hollandsch niet voldoende machtig daarom werd op verzoek van den president mr A Slotemaker advocaat als tolk benoemd en beeedigd waarna de getuige verklaarde twee malen te hebben zien spelen eens om ƒ 25 en nog eens om f 35 Gisteren verscheen voor het Haagsche gerechtshof iemand die door den advocaat generaal onder de rubriek kwartjesvinders werd gerangschikt Op den 3 September jl had b in een herberg gespeeld De verdediger meende te mogen beweren dat hier de feiten zooals die uit de stukken bleken en waren medegedeeld door de getuigen hier gehoord den rechter de overtuiging diet konden schenken dat hier was gepleegd een strafwaardige daad Bovendien wanneer eens werden aangenomen als juiste waarheid de beweringen van den Duitscher den ex eigenaar van de bewuste Hundertmarkschoin dan was toch die Schein zelf overgegaan rechtmatiglijk in het bezit en den eigendom van den bekl die Schein zelf kan dus niet zijn verduisterd bekl zou dan FEVILLETOM Ik lees nooit Engelsohe couranten En toch zou bet mij streelen als ge de jongste nummers der groote Engelsohe bladen gelezen hadt omdat zij zonder eenige bekorting mijn groote rede bevatten zooals ik die voor het gerechtshof heb uitgesproken Mijnheer Morris nam een courant uit zijn zak en reikte die over aan Koert die niet in staat was den advocaat te begrijpen Hiermede overhandig ik de laatste bijlage van de Times welke ik u aanraad ter geschikter ure te lezen Zij bevat de aanklacht van den officier van justitie en mijne verdediging van den beschuldigde Nu begon Koert iets van de zaak te begrijpen en ging hem een licht op Het bloed vloog hem naar het hoofd Hij sloeg een blik in de courant en werd door een rilling overvallen toen hij daar den naam James Gray zag staan Hij sprong op liet het nieuwspapier op den grond vallen en kwam in bijna dreigende houding voor den advocaat staan Zoudt ge mg kort en bondig opheldering willen geven omtrent het doel van uw bezoek mijnheer Ge zijt zeer ontroerd mgnheer Von Bergbaupt en dat vind ik zeer natuurlijk Doch nu gevoel ik eerst recht hoe ongelukkig het is dat ik niet vooraf kennis heb gekregen van uw huwelijfc Ge zoudt uit den droom geschud zijn en ge zoudt dien droom spoedig vergeten hebben Al bemindot ge mi i Jane tot waanzinnig wordens toe al dacht ge nog zoo edel al is uw wereldbeschouwing nog zoo ruim van ra het EngelKh DERDE HOOFDSTUK opvatting al ziet ge nog zoo minachtend neder op de bekrompenheid der menschen het zal u toch niet onverschillig zijn of ge al dan niet de schoonzoon zijt van mijn cliënt James Gray wiens proces zooveel opzien baarde eo zoo ongelukkig voor hem afliep Er zijn zaken waar men zich niet boven verheffen kan waar men eenvoudig voor staat Bij deze documenten vindt ge brieven van mijn client waarin hg bej vertrouwen uitspreekt dat hij tot deportatie zal veroordeeld worden De kroon getnigen waren echter onwankelbaar en het vonnis luidde de doodstraf door middel van den strop Koert werd doodsbleek Hij liet zich op een stoel neerzinken en staarde den ontzettenden man wezenloos aan Met een trek van medelijden op het ernstige gelaat vervolgde deze Ik heb mij zeer vergist toen ik geloofde dat ge kalm zoudt zijn bg het vernemen van het voldongen feit dat zou mgn taak veel lichter gemaakt hebben Allerminst kon ik echter verwachten dat ge volslagen onbekend waart met het proces van James Gray Dat is hard voor mij en voor u maar wij zijn mannen Voor uw echtgenoote en haar tante durfde ik zonder gewetensbezwaren het geheele proces geheim houden en ik geloof mij daardoor verdienstelijk gemaakt te hebben te meer dear ik slechts met moeite gedaan kon krijgen dat de dames niet als getuigen worden opgeroepen Tegenover u den mannelijken rechtverkrijgende van mgn cliënt mocht ik niet zoo handelen Ik moest aan u rekenschap geven en