Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1889

f Kleedimaqasijn De Stad Parijs Markt A 62 GOUDA M arkt A 62 Steeds voorhaaden eene prachtig e sorteering Demi Saisons Herfst Paletots WinterPaletots Chambre Cloaks Ulsters NIEUWSTE UOSELLEN BILLIJEE FMEN Wed A PINO A 62 GOUDA M J DE GRAAF alleen Terplicht zijn geweest aan den Duitaoher met wien hy gespeeld had ƒ 35 te betalen Het O M requileerde bevestiging Tan het Tonnis a pio waarbij bek reroordeeld was tot eene geT ngenisstraf Tan 8 jaar Hij was bovendien Toor den hove een oude bekende gel k de president zich wel bleek te herinneren De heer Hugo Leknert zegt in zijn laatste maandrapport over tien toestand van den veehandel o a het volgende In de kustlanden der Noord en der Oostzee Wilstermarsch Breitenburg Oost Friesland Oldenburg en Holland waren de prijzen zoo hoog dat velen die er geen volstrekte behoefte aan hadden besloten af te wachten wat het volgende jaar brengen JOU Er taat nochtans voor de naaste toekomst nog geen t zicht op lager veoprijzen Wy merken hierbij op dat de heer Leknert wanneer hij van Holland spreekt daarmee Groningerland bedoelt daar alleen beweert hij secuur te kunnen koopen Tegen redelijken prijs kan men nu in genoemde streken thans drachtige vaarzen hebbeu om in Februari en Maart af te kalven de winterkoeien die in deze en de volgeide maand kalven zynbegrijpeInkerwijs schaarsch geworded en stefk uitgezocht Kalveren van 6 tot 7 maanden zijn ook in menigte verkocht geworden vooral in Holland van waar er velen uit de provincie West Friesland sic naar Duitschland en Oostenrijk trokken Ik geloof echter niet dat het voordeelig uitkomt zulke kalveren in don herfst te koopen men stelle dit liever uit tot in Februari en Maart of April ze zyn dan 4 of B maanden ouder geworden en kosten wellicht ƒ 36 meer maar dit is niet te veel om ze den winter door te houden men koopt ze m i eigenlijk tegen ietwat hooger prijs goedkooper na dan vóór den winter en wat van nog meer belang is men kan wanneer zij jarig zijn geworden beter beoordeelen wat er Tan groeien zal Er is steeds beweging in den handel van versche melkte boesten Toor de melkergen maar zij diü prijs stellen op eene combinatie Tan melkrijkheid en aanleg tot vleesch en vetgroei in hetzelfde beest Jur Mikh nd Maatmrlhichaflen mochten wat meer aandacht schenken aan het Norderditmarscher Tee De fokkers dier streek hebben uitstekend gewerkt en steeds kruisende met Durham stieren Tan het melkras trouwens zijn zij er toch in geslaagd de melkafscheiding by hunne koeion in stand te houden Het mond en klauwzeer heerscht in een oot gedeelte van Zwitserland vooral in de oostelijke kantons Graubunden Appenzell eiï St Galleu Het kanton Bern is vrij gebleven Daarentegen is Bohemen dermate besmet dat de grens tusschen het koninkrijk en Vorarlberg en Tyrol streng bewaakt moet worden en voor rundvee en varkens gesloten is HoUtein is nu wel wederom van het klauwzeer bevrijd maar het heerscht toch nog in vele andere Duitache streken De heer Leknert verwacht dat de Duitsche vetmestera ook den strijd met Amerika zullen moeten aanvaardende ladingen vet vee welke te Hamburg aankomen schijnen resultaten op te leveren waarover zoowel de Hamburgsche slagers tevreden zijn als de Amerikaansohe vetmesters en de importeurs zooals trouwens de vorige week reeds in dit blad werd vermeld hiermede voldoe ik aan dien plicht Zie deze documenten in onderzoek ze en laten wij er verder over spreken als ge wat kalmer zijt geworden Het begon in Koerts hoofd te duizelen Als ineen droom zag hij hoe mynheer Morris de akten vluchtig telde zijn hoed greep en voor heden afscheid wilde nemen BUjf hier mijnheer ik bid u sprak Koert met bevende stem zeg mij alles Hynbeer Morris maakte een buiging Goed bezien mijnheer Von Berghaupt is mijn taak eigenlek afgeloopen Ik geloof niet dat bij deze akten nog eenige opheldering noodig is mocht dit echter toch het geval zyn dan ben ik tot uw dienst Het doet my leed mijnheer dat ik u met deze onaangename zaak heb moeten bekend maken doch ge zult wel begrijpen dat ik niet mocht nalaten nu miss Jane uwe echtgenoote is geworden Er blyft mij nog over u mede te deelen dat James Gray weinige ren voor mijn Tertrek uit Londen ter dood is gebracht Hij ging den dood te gemoet als een dapper man zyn laatste woorden golden zijn kind Laten wij rechtvaardig zijn mijnheer Von Berghaupt wij eeien ons zelven als wy erkennen dat hij ook zijn deugden gehad heeft Hij was een goed vader voor zijn kind en zou zeker een waardig Bd der maatschappy gebleven zijn als hij niet in lalke moeilyke omstandigheden was geraakt Hij werd waanzinnig toen hij zag dat zijn ondergang nabij was en in zijn waanzin pleegde hij den moord Op grond van verscheidene gevallen waarin besmettelijke ziekten door de instrumenten van kappers waren overgebracht op gezonden heeft de litie te Nordhausen Dnitschl na rapport van den Kreiaphysipus een voorschrift uitgevaardigd waarbü de barbiers en kappers of straf van boete Terplicht worden hunne instrumenten na gebruik steeds in eene oplossing van karbolzuur of van creoline te desinfeoteereu Het vraagstuk van de hervorming der begrafenis wijze blyft in Engeland aan de orde van den dag De bisschop van Marlborough heeft in Westminster te Londen weer eene vergadering van kerkelyke en geneeskundige autoriteiten gepresideerd waarop door verschillende sprekers de tegenwoordige wijze van teraarde bestelling in gesloten stevige kisten gewelven en overvulde grafkelders hoogelijk wordt afgekeurd en alle geestelijke geneeskundige stadsen graafschapsautonteiteu worden opgeroepen hunnen invloed aan to wenden om eene afgeheele hervorming tot stand te brengen opdat de zorg voor de ovurledenen geen gevaar van besmetting oplevere vota de levenden en het aanwenden van scheikundige middelen ter ontsmetting welke tegenwoordig goedkoop en gemakkelijk verkrygbaar zyn meer algemeen te maken Bovendien zal weldra bij de bevoegde macht op wijziging en aanvulling van de wettelijke bepalingen in dit opzicht worden aangedrongen De bisschop van Marlborough achtte zich verplicht aan het einde der vergadering te verklaren dat hij door het voorzitten daarvan niet wilde hebben gezegd met al het aangevoerde in te stemmen hoewel hij het in hoofdzaak met desprekers eens was Het schijnt dan ook werkelyk dat in Engeland op dit stuk nog zeer verouderde bepalingen heerschec Uit Warfum sohryfl men aan de N Gron Ct Een zeer gelukkig man is de oude K Palmer exbrievenbesteller alhier sedert de minister van waterstaat enz hem zijn eervol ontslag gezonden en dus in zijne eer hersteld heeft Vier jaren is het geleden dat aan het postkantoor te Warfum een diefstal werd gepleegd De verdenking viel op den besteller Palmer en ofschoon vele ingezetenen hem niet in staat achtten tot het plegen van zulk een misdrijf en de justitie wegens gebrek aan bewijs van rechtsvervolging moest afzien werd hij toch ontslagen Bij kreeg zijn ontslag op grond dat de post administratie geen voldoend vertrouwen meer in hem kon stollen Deza slag trof vreeaelijk Wat zou de oude man met zijne eveneens oude vrouw beginnen om aan den kost te komen en hoe zonden zij de schande dragon die er nu kleefde op zijn naam In het eerste werd zoo goed en kwaad als het kon voorzien Door geldelijke bijdragen van zijne medeburgers werd Palmer in staat gesteld eene kleine negotie te beginnen Voortaan kon men hem langs de huizen zien venten met kruidoniorswaren Een treurig gezicht bood die oude vermagerde gestalte met zijn sleependen gang en schuwen ontwijkenden blik Zijne vrouw verdiende nog eenige snuivers met veldarbeid en op deze wijze moesten zij in hun schamel onderhoud voorzien Maar de schande was nog moeielyker te dragen dan de armoede De menschen te overtuigen van Ik waag het niet den moord op twee menschen gepleegd te verontschuldigen neen het vergoten bloed moest gewroken worden maar dat behoeft ons niet terug te houden om met nog meer ijver zijn deugden op te sporen en te pryzen te zwaarder de misdaad was die hy beging De schuld werd geboet en ik geloof dat wij ons met de nagedachtenis van James Gray kunnen verzoenen Koert verzamelde zijn krachten en stond op Hij liep in de kamer heen en weer en scheen tot kalmte te komen Toen bleef hij voor den advocaat staan en staarde in zijn zeegroene oogen wier diepte onpeilbaar was Ge zult wel kunnen begrijpen dat ik in mijn gemoedsgesteldheid op dit oogenblik niet in staat ben om mij zelven rekenschap te geven van den indruk der monsterachtige mededeelingen die u mij gedaan hebt Bij mij staat echter vast dat uwe beweringen ondanks die documenten en ondanks de II Timet onnjogelijk waarheid kunnen bevatten mijnheer de advocaat De vader mijner vrouw was een geëerd koopman hij genoot het vertrouwen van verschillende staten die hem tot hun consul benoemden ik heb de benoemings akten gezien Hij verloor met zijn vrouw het leven by de schipbreuk der King Richard Mynheer von Berghaupt antwoordde mijnheer Morris ernstig het is voor mij een gewetenszaak u niet opzettelijk op een dwaalweg te laten gaan Voor ons eigen bestwil is het plicht de feiten tout Palmer s onschuld was moeilijk te meer daar er altijd velen zyn die gaarne het slechtste willen gelooven van hun evenmenschen Doch eindelijk na vier lange jaren kwam ook hierin uitredding De wensch ging in vervulling van vrouw Palmer dat de Lieve Heer nog eens mocht geven dat de ware dader bekend werd en de onschuld van haren man aan het licht werd gebracht In de maand Juli van dezen zomer werd door den heer Talons kassier te Uithuizen een pakket van aanzienlijke geldswaarde verzonden Dit pakket raakte zoek en het onderzoek bracht aan het licht dat de postbode van Warfum op Onderdondam schuldig wu aan dit feit Deswege werd hij ontslagen ea tot gevangenisstraf veroordeeld Dit vonnis was eene blyde gebeurtenis in Falmer leven Nu kon hij weer de hoop koesteren dat zyae zaak tot klaarheid zou komen en de waarheid zou bekend worden aangaande den diefstal op het postkantoor Want de v eroordeelde postbode was vóór vier jaren ook reeds in functie en had even goed als Palmar toegang tot het kantoor Te Warfum werd de zaak druk besproken en velen uitten den wensch dat de zaak Palmer nu ook weer ter sprake zou komen Dit is gebeurd blijken het eervol ontslag door Palmer gekregen Dat de oude luidjes opgetogen waren van vreugde laat zich denken ook dat Palmer nu weer fier znn hoofd omkoog steekt en de menschen eens weer flink in de oogen durft zien Van alle kanten ontving hij sedert bewijzen van deelneming in den vorm van felicitaties en postwisseltjes terwijl er hoop bestaat dat de minister zijn werk van eerherstel zal willed bekronen met het toekennen van een pensioen om de zwaar lieproetde bude lui nog een onbezorgden levensavond te verzekeren IN O E Z O N D E N Mijnheer de Bedacteur Hot deed mij genoegen onder het ingezonden schrijven van G B in Uw vorig Nr geen aanteekeuing Uwerzyds te vinden gelyk veelal Uwe gewoonte is wanneer door een Uwer lezer opmerkingen over Uw blad worden openbaar gemaakt Terecht hebt gy geoordeeld dat het schrijven van g B geen antwoord behoefde Maar vergun my als een Uwer getroowste lezers U dank te zeggen voor het feuilleton Een Engelsehe familie te gast een volkomen juiste uitdrukking mits men haar niet ia letterlijken zin neme waardoor g ons met een gedeelte van een aardig boek hebt doen kennis maken Natuurlyk stemt men niet met alles in wat de schryver ons te lezen geeft gij zelf hebt dit reeds opgemerkt maar men moet wel nauw verwant zyn met zekeren heer Nurks om lust te hebben tot een kritiek als die van G B Zoo U daartegen geene bezwaren hebt zult U nut de plaatsing dezer regelen verplichten Q N BurKerlijke Stand GEBOREN il N Johtnnei FriDciKm oudiVi F B Wildcabarg ea U L Piket ii JiD ouden G itrni eo W aa Eekereo Brert ouden H van Kooij en l Wakkier OVEHLBOEN 92 Nov W P vau Hooro 7 j in het gelaat te zien ware het alleen om elkander te verstaan omtrent de wegen die wij moeten inslaab Wat de King Uiohard betreft ik verzeker u dat dit schip nog even als vroeger zyn reizen tusschen Sidney en Londen doet en nooit schipbreuk heeft geleden James Gray wilde met dat schip naar het buitenland vluchten en nog op dit oogenblik wensch ik dat het hem gelukt ware Maar hy gebruikte niet de noodige voorzichtigheid hy nam zijn vrouw en zijn dochter mus Jane mede Dit moest de aandacht wel trekken en was daarom een bepaalde fout Het was niet anders t verwachten hy werd gevat nog voor het schip de monding van de Theems bereikt had Zijn ongelukkige vrouw zocht de dood in de golven Ge zult Tragen hoe het gerucht van de schipbreuk in de wereld kwam Het antwoori hierop is eenToudig Ik zelf Terzon het verhaal vsn de schipbreuk der King Richard en wel om i meest humane redenen Toen ik eenmaal de zaak van James Gray op my had genomen begreep ik d t vader en dochter elkander niet mochten wederzien Het was voor my een moeilyk oogenblik toen ik de schoone mie Jane en haar geachte tante moest mededeelen dat de King Richard gestrand wa en haar vader en moeder de dood in ds golven hadden gevonden Het gelukte mij de beide dame over te halen om op reis te gaan Jfordl vervolgd ONDEEThOnWD 2 No J Mokkenatorm te Ondaboori 21 j eo A Mal 20 j F J Klooa te Sehiedam 19 j eo J Uaselatagn 20 j B van den Broek 26 j ea £ Tao Barliageo 24 j BEURSBËKIGHT AMSTERDAM 23 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Industrieele soorten vaster Borneo 3 hooger De Brazilianen na iets verbetering sluiten als gisteren Verder weinig varia tien ADVERTENTIËN 5a a acg Sft ffleg l ♦ Den 28 dezer hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Grootoaders P TAN NESTELBODB BH JOHANNA WILH ra GEELEN hunne 40 JA BI O E ECHT VEBEEyiGIJSG te herdenken Hunne dankbare Kinderen en Bebuvrdkinderen Gouda Den Haag Rotterdam HEEREN en DAMES EOITTEN MUTSEN in ruime keuze voorhanden Sav ap PRAAG Hoog straat 111 NIEUW EN VOORDEELIG SOORT A V OS Az ïaeiweg £ 73 en 73 Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN bfl KOUWENHOVEN aan de Brug op Woeosdag 27 November 1889 ten 11 Ure van met Houtdraaijerswerkplaats met het eeuwigdurend recht van Er achtTan den grond binnen Waddinxveen aAn de Zuidkade benevens een daarnaast gelegen perceel TUINGROND Kadaster Sectie P 1319 groot 10 Aren Jaarlgksche canon 1 50 Betaling op 3 Januari 1890 Informatien bg Not MOLENAAR Openbare VrUwllligë Verkooplng Betaaldag 1 Maart 1890 WADDINXVEEN op de Heerenboerderij cVsEDK Bimox in den Zuidplaspolder van 80 ESSCHEITBOOMEir aldaar groegende op VrUdag 29 IVovember 1889 ten 10 Ure des morgens Nadere informatien geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen MARKT Siroop van Punch Citroen Punch Citroen Punch troebel Punch a l Arac Cognac in diverse kwaliteiten Boa s Colliers Heffen enz Laagste Prijzen Firma Wed Bosman Tiendeweg D 84 Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zal bö veiling op WOENHDAG 11 DECEMBER 1889 en bg gunning op WOENSDAG 18 DECEMBER 1889 ten 11 ure des morgens bjj KOUWENHOVEN aan de Brug te Waddin tveen PUBLIEK VEBKOOPEN Perceel Een Een WOONHUIS D 218 met POORT ERF HOOIBERG en SCHUUR aan de Zuidkade te Waddinxveen ter grootte van 4 Aren 30 Cent Perc Twee Een GEBOUW waarin WOONHUIS en STALLING met groot perceel TUINGROND gelegen naast bet voorgaande ter grootte van 5 Aren 30 Cent Perc Drie Een perceel WEILAND of TUINVELD gelegen achter de Wip aan de Zaidkade te Waddinxveen ter grootte van 50 Aren De perceelen worden gecombineerd en zgn te aanvaarden op den 15 Januari 1890 nabetaling der kooppenningen Nader informatien bg genoemden Notaris MOLENAAR ADVERTENTIÉN alle Binnen en Buüenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Jongeh Demi Saisons 1 Herfst Paletots Winter Paletots Kinder Winterjasjes Tricot Winterpakjes Groc Americaine Rinsch Oranjebitter Hulstkamp s Oude Genever n Vio Vi Vs Vi l tef k lf HOOG E GOUWE 255 de Nieuwe Oondsclie Spoorkoekjes welke uitmunten door hunne lekkere smaa en reeds alom bekend zgn Steeds versch voorhanden Prima Boterletterw en St Nicolaas GOUDSCHE SPRITS Zeer fijne Theebisquits BERLINER KOEKJES PENCEBS gevulde PUNTTAART aangesneden TAART CREAM en GENOA CAKES verder alles wat tot de Banketbakker behoort Vanille Chocolaadletters van 5 10 15 20 en 25 cent Aanbevelend Uw dw Dienaar LOUIS JA SSEI Kok en Banketbakker GODDA QESCniSTE GAmui Fijne Boezelaars Gekleurd en Zwart TRICOT TAILLES Gekleurde eo Zwarte Doeken PAR iPLUIES Figne Stokken Gekleurde RATOEl EIV I Echte Kleuren SCHEniK en Zn