Goudsche Courant, maandag 25 november 1889

iiiii 1 n iRi Maandag 2S Piommber 1889 3Dep6t FabriekS en Handelsmerken Ter griffie der Arroiidiiisemeuts Rechtbank te Rotterdam is op den 21 Noyember 1889 door den ondergeteekende A F M ÖASTIAANS Handelsf ent te Anuterdam aldaar kantoor hoadende aan den O Z Achterburgwal N 160 als daartoe behoorlek gemachtigd en ten wiens kantore ten deze ook domicilie is gekozen ingezonden de FABRIEES en HANDELSMERKEN gebruikt wordende door van de GABDE en VBIJLANDT Sigaren Sigaretten en Tabaksfab ekanten te Gouda waarvan de beschrgring luidt Een sigaren sigaretten en tabaksverpakking genaamd j Ons TooneeV bestaande uit de drie navolgende onderdeelen I Een etiqnet binnenetiqnet voorstellende de busten van eenige bekende tooneelspe lers en tooneelspeelsters ten getale van v f mannel ke en drie vronwelgke personen Elke buste is opzich zelf een portret elk omgeven door een langwerpige vierkante wit met zwarte Igst de gezamentlgke busten vormen eene groep De bosten zgn door eene banderol takken bladereu en rozen aan elkander bevestigd op de voorzgde der bau derol onder aan staat in duidelgke letters de woorden Ona Tooi EitL Een etiqnet oplegger voorstellende Op de achtergrond van eene verhooging eene afbeelding van een schouwburg Ach ter de schouwburg een cirkelvormig wit vak omringd door aan elkander eveuwgdig loo pende rechte Ignen Rechts op de verhooging zit eene engel in de linkerhand een harp vasthoudende de rechterhand in strekkende houding omvat een lauwerkrans Op de voorgrond van de verhooging voor de schouwburg rust op een lauwerkrans een masker voorstellende het aangezicht van een manspersoon om het masker liggen een tamboergn een muziekboek een rol papier dirigeerstok met eikelknop III F Een etiquet buitenetiquet voorstellende de afbeelding van een geopend tooneel Op de achtergrond een heuvel waarop een tempel dennen eu eikenboomen geplaatst ZQn 9an den voet van den heuvel ziet men een gedeelte van een ingang van een huis Op de voorgrond van het tooneel vertoonen zich vgf manneiyke en drie vronwelgke personen in verschillende costuoms Boven het tooneel staat in een half langwerpig ovaal de woorden iOns TooneeV i De geheele voorstelling is omgeven door een langwerpig vierkante l st terwgl in de bovenhoeken van het vierkant in elk der hoeken een ornament aanwezig is De bovenstaande merken worden afgedrukt in verschillende kleuren en tinten geplaatst open in de kistjes met sigaren of sigaretten alsmede op de pakken met tabak welke door de Deposant in den handel worden gebracht Geschiedende deze aankondiging ingevolge de bepalingen der wet van 25 Mei 1880 Stbl 85 gewijzigd by de wet Van 22 Juli 1883 Stbl 140 A F M BASTIAANS J J van BEMMEL Voor het aanstaande St NIC0LAASFEE8T ontvangen eene groote sorteering Nouveautés in LUXE en HUISHOUDELIJKE AUTIKELEÏT Voorts een ruime kenze HANGLAMPEN in verschillend systeem opschuivende LAMPEN van af 3 0 Markt A 57 J J VAK BEHHMEL QOUDA Onovertroffen KWALITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OF DEN NAAM VRAAG Falriek te Westzaan Opgericht 182Ö CHOCOLAAD GROOTES Gouda Snelpersdruk van A Bsinkhan Zoon Sociëteit Ons Oenoegen Zaal KUNSTMIN Gouda nOOSDÜITSOIE OFEBA van Sotterdam Directie ALBXASDUR SAALBOSlf Donderdag 28 November 1889 7 uur Boitengewone Voorstelling Der Trompeter von Sakkingen Grosse Oper in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR E NESSLEE Prgzen der plaatsen Leden 0 99 Niet Leden 1 49 Loting Woensdag 27 November des avonds ten 7 nur precies Plaatsen te bespreken Donderdag 28 November van 10 3 nur Werner LUDWI6 STBAKOSCH Die verkonden is hale een doos DROP alt de Blikken Trommel per doos 40 et J J M BEK Banketbakker MARKT 67 GOUDA Si NICOLAAS Voor de levering van Binnen en Boitenlandsche BOEKWERKEN SCHEUEKALENDËRS enz bevele wg ons beleefdelgk aan A KOR Comp Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DEOOGLEEVER op MAANDAG 25 NOVEMBER 18g9 des morgens te elf aren in het Koffiehnis Hit SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar van Een aangenaam gelegen onlangs gerestaureerd geheel van Gas en Waterleiding voorrien Woonhuis en Erf en grooten TUIN aan de Oosthaven te Gouda Wflk B No 42 Kadastraal bekend in Sectie C No 2209 groot 8 Aren 96 Centiaren uitkomende aan het water van de Spieringstraat Het HUIS van veleriei gemak waaronder electrische schelgeleiding voorzien bevat beneden marmeren Gang Voorkamer Opkamer Tainkamer alle met marmeren schoorstefumantelg 2 Vertrekken Keuken en Kelder en boven Gang Voorkamer en Snite 2 Kamers 2 Zolders en Dienstbodenkamer Terstond te aanvaarden Kosten voor den kooper 7 percent van den koopprijs Betaaldag der kooppenningen 2 Janpari 1890 Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOETUIJN DEOOGLEEVER voorgenoemd BINNENLAND GOÜBA 26 November 1889 Op de Schotsche kust bad dezer dagen een verwoed gevecht met wahisschen plaats Toen de Klydom een pakketboot te Kirkwall aankwam werd bericht dat in de nabijheid een groote sobool walriascben gezien wa Dadeiyk werden booten jitgo set en spoedig ontdekte men de monsters waarop de jacht begon De matrozen poogden ze in de naburige Inc antissbaai te drijven waartoe de booten ió6t en achteruit bewogen werden terwijl de walrisschen bet water in alle richtingen opspoten en rechtatreeks naar het strand zwommen Ëen wahisch wierp een der booten omver waardoor de opvarenden te water geraakten De boot zonk doch de matrozen werden door een andere boot gered De walvisschen strandden in het ondiepe water en de booten zette hen achterna terwijl de mannen in hun opgewondenheid te water sprongen sommigen met lansen gewapend Hun voornaamste wapens echter waren lange visohmessen waarmede ze in weinige oogenblikken eene vreeselijke slachtiog aanrichtten Enkele die slechts licht gewond waren spartelden en schoten door het schuimende water het zand opdrijvende en sioh verblindend in bun pogingen om te ontsnappen Mannen die op t strand stonden braohten nu touwen en hielpen de walvisschen op den oever trekken De slachting duurde voort tot de duisternis inviel Bijna 200 walvisschen werden buitgemaakt All een staalde van ka er koning zeden diene het volgende wat uit Umtate wordt bericht Cook een der ooncessie jagrrs in Pondoland had aan Sigkau het hoofd van oost Pondoland een paar laarzen gegeven Misschien voor de concessie De laarzen iknelden Of dit aan de Isanen dan wel aan s konings kaffervoeten lag men moot lulke kaffervoeten zien met een huid als van een olifant wordt niet gemeld voor een kaffer echter is maar één oorzaak tooverij D toovenaar werd ontdekt uitgeroken en op staanden voet ter dood veroordeeld en gebracht Met een geweerschot werd zyn hersenpan verbrijzeld terwql Sigkau er vlak naast stond Myncourmt Het prooes tegen da Galicische Jandverhuizingsagenten en hunne medeplichtigen te lamen 63 personen gaat slechts langzaam voort alloen het lezen van de akte van beschuldiging nam twee dagen in beslag Die lange duur levert voor vele getuigen en beschuldigden bezwaren op Dertien omnibusconducteurs di onderde beschuldigden zijn hebben verzocht om gevangen gezet te worden daar zij geen voldoende middelen hebben voor voedsel en huisvesting te Wadowioe Ook eenige leden van de jury die arm zijn hebben oijderstand gevraagd Een gezworene een boer slaapt op stroo in hetzelfde vertrek met een aantal der beschuldigden Baitenlandscli Overziciit Het voorloopig bqwind in Brazilië is begonnen met het algemeen stemrecht in de nieuwe republiek in te voeren Tot dusver was het stemrecht beperkt en mochten alleen zij kiezen die een inkomen haddon van vijfhonderd gulden Deze beperking was zeker wel gerechtvaardigd in een land als Braïilié waar de ontwikkeling der volksklassen zoo veel te wensohen laat maar nu zijn alle burgers die niet armlastig in het bezit hunner burgerlijke rechten zijn kiezers geworden Volgens de laatste telling in 1872 beslaat de mannelijke bevolking uit 3 787 289 blanken 3 801 787 mestiezen 1 964 4S2 negera en 386 966 indianen die nu allen gelijke rechten hebben In den Duitschen Eijksdag by de behandeling der begrooling van buitenlandsche zaken wenachte Eichter te vernemen of het hoofd van den generalen staf inderdaad naar sommige bladen beweren invloed oefent op de buitenlandsche politiek De minister van oorlog Yerdy brandmerkte het drijven der pers in deze richting als lichtzinnig Beleedigend voor het leger achtte hij het biJ officieren eenen geest te veronderstellen die geneigd zou zijn eenige oppositie te voeren tegen de regeering des Keizers Graaf Herbert von Bismarck sloot zich bij den minister aan verklarende dat de buitenlandsche politiek geleid wordt door den Keizer die daarbij den raad aanneemt van hen welke tot het geven van raad geroepen zqn Bij de verdere behandeling der begrooting is de post voor eene op te richten koloniale afdeeling bij het departement van buitenlandsche zaken goedgekeurd In bet langdurig debat hierover heeft de staatssecretaris graaf Herbert von Bismarck in antwoord aan den heer Windihorst die ten opzichte der zendelingen eene wettelijke regeling op den voet van gelijke behandeling voor alle geloofsbelijdenissen verlangde verklaard dat daaraan geen behoef bestond daar er zulk eene volledige gelijkheid reeds bestaat De geestelijke orden zijn in Ooat Afi ika op bevredigende wijze werkzaam zij staan er met de overheden op den besten voet en zullen op hunnen wenach ook in Togo en Kamerun worden toegelaten Bij de behandeling van den begrootingspost voor den Duitschen gezant te Bern heeft de heer Baumbach er over geklaagd dat hetgeen er met den politieinspecteur Wohlgemuth is gebeurd tweedracht met Zwitserland heeft teweeggebracht De staatssecretaris Bismarck verklaarde den spreker ten voUe te kunnen geruststellen daar Ihiitschland in goede verstandhouding met Zwitserland verkeert eu de zaakWohlgemuth voor goed is afgedaan De beide staten hadden gebjkelqk belang er by de macht der socialisten te breken By den Bondaraad en by den Bykadag is ingekomen het Witte Boek bevattende instructien van den rijkskanselier aan den rijks commlssaris Puttkamer in Togo betreffende de vaststelling der feiteiyke grondslagen voor de klachten der Duitsohe handelshuizen tegen de Engelsehe Boj al Niger Oanpony Verder bevat het mededeeliog van die klachten zelven alsook van Puttkamer s gedetailleerd rapport te dier zake en eindeHjk de daarop gegronde nota van den rykskanselier aan de Britsche regeering In den Duitschen Eijksdag ia ook het voorstel tot wederinvoering der gilden behandeld De voor steller leden van hot centrum en de conservatieven lichtten hun plan toe en beweerden dat de toestand van het ambacht alleen dan kan verbeterd worden indien voor bepaalde vakken proeven van bekwaamheid moesten worden afgelegd Natouriyk werd hot voorstel door de liberalen bestreden Niet alleen de Duitaoh vrijzinnige afgevaardigde Goldsohmidt maar ook de nationaalliberale dr Struckmann verzetten zich tegen het herstel der gilden Zg betoogden dat het hand werk in Duitschland in plaats van achteruit te gaan hg de tegenwoordige regeling steeds gunstiger wordt maar in geen geval is van het herstel der gilden heil te verwachten daar een theoretisch eiamcj niet den minsten waarborg geeft voor de praotische geschiktheid van den werkman In Oostenryk waar iets dergeUjks bestaat is men alles behalve tevreden over de uitkomsten door dit stelsel verkregen Het werd niet noodig geacht het voorstel naar de commissie te verzenden zoodat het terstond by tweede lezing zal behandeld worden De tegenstanders zullen dan hun bezwaren meer uitvoerig uitoenzetten In de Spaansohe kamer duurt het debat over het wetsontwerp betrekkelgk het algemeen stemrecht voort By zgn bestryding trad de ultramontaan Fidal als Kassandra op en voorspelde van deze wet voor Spaiije dezelfde onheilen als man thans in Brazilië aanschouwt Door de republikeinen en liberalen zyn verschillende amendementen ingediend teneinde aan de nieuwe kieswet een uitgebreider strekking te geven Ten opzichte van bet lot dezer wet staan ds kansen iets gunstiger De oppositie over wier kameleonachtige samenstelling wy onlangs schreven het nuttelooze van haar obstnictionisme in kamer en senaat inziende verandert van tactiek en sohynt genegen om de wet tot invoering van het algemeen stemrecht en de begrooting van 1890 1891 te laten aannemen wgl zy hier het beste middel ziet om het oogenblik te verhaasten waarop de liberale partij haar zending geëindigd beschouwend de regentes zal raden de cortes te ontbinden en het land tot nieuwe verkiezingen onder leiding van een nieuw kabinet op te roepen Volgens de conser ïiitieven bestaat er geen twyfel of koningin Christina zal Canovas met de samenstelling van dat ministerie belasten daar zoowel de publieke opinie als de regentes noch gunstig gestemd zyn voor de dissidente liberalen noch voor een intermediair kabinet De koningin regentes draagt in deze moeiiyke dagen een zwaren last op de schonden de tijd zal leeren of het ook thans haar beleid en politiek doorzicht zal gelukken den troon voor haar zoon uit dezen strijd niet alleen te redden maar hechter te vestigen PETROLBUM INOTEERINGEN van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 80 Geïmporteerd fust ƒ 8 80 Januarilevering 8 65 Februari levering 8 B6 Maart levering 8 45 November levering 8 70 December levering ƒ 8 66 Zeilend ƒ 8 75 a E C L A IC S By het veelvuldig hoesten der kinderen blftUWO hoest kinkhoest Stickhoest wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert eene reeks Van jaren beproefde en ook geneeskundig als zoodanig erkende alleen echte RijalandBOhe Drol ven Borst Honig van W H Zickenhei mer te Mainz den door de Wet erkenden uit Zie da advertentie is tnnmnm van hedsn Advertentiën TE HUUR tegen FBBEÜARI 1890 een mooi BÜEGERWOONHDIS met vier Kamers en Salon Kenken Meidenkamer Zolder en groote TUIN op beste stand Te bevragen bg S P tas DBK KLEIN Gonwe VEEGUminTG In de stad GOUDA wordt op goeden stoid liefst Markt of omtrek Markt ter OVEBNAMB of TE HUÜE met recht van koop gevraagd eene VERGUNNING Franco brieven motto Vkbgos iino san het Bareaa van dit Blad TRADEMARK van GehTS SKËL AiDsterdam Verkrijgbaar te Gouda by P OUDSHOORN Kleiweg en bn G H LAKEEVELD Gonwe C 96 te Schoon toven bg P FIJN tan DBAAT AWUuttrdam bg de Wed J dk BOEB Gietendam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A tan WIJK Aspereé bg D VERMEIJ Probeert s t p de SOÜCHON THBB No 8 ik f 1 26 per kUo