Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1889

Van af 1 Januari 1889 verschiji t de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging b nalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Litgevers A BRINKMAJV ZOON Dinsdag 26 Novenil er N 4080 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kan geachieden tot Mn nor des namiddags van den dag der nitgave Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratii RESDENER jjJAO en PUITCH bIJ Slotemaker en Co H W HARMS Specialiteit in Koffie en Thee Korte Tiendeweg b d Markt OntTangen GROOTB St IXicolaas Letters van fijne zoete Chocolade 8 10 en 12 et Koekjes voor Melkchocolade van af 52 ot in pakjes van 16 stnks Pflne zoete CHOCOU DE TABLETTEN 5 10 en 25 ei Diverse Cacaopoeders Iste kwaliteit Witte SUIKER 25 et Opnieaw ontvangen F ne Pouchongf Thee in origineele pakketten van groot i ons i 25 et GEVRAAGD met 1 Februari een finke Dienstbode die goed kan werken en een borgerpot kan koken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres in persoon bg Mejoffroaw KAHLE Katteusingel Q 204 Aan hetzelfde adres wordt terstond gevraagd tot 1 Februari een NOODHULP DIENSTBODE GHOOTE OPEUIMIITG a Contant van versebillende Artikelen tegen veel VEBM IND BE DE PRIJZEN in het Winkelhuis aan de Wpstraat A ITo 174 F F Knalmann Dienstbode gevraagd tegen FEBRUARI Adres TURFMARKT H 171 St iMCOLAAS LOUIS J4l S8E bericht hiermede zgne geëerde Clientele hg zgne ETALAGE van af heden geopen heeft en noodigt een ieder beleefd uit de St NicolaasEtalage te komen bezichtigen welke voorzien is van eene groote prachtige Collectie luxe CARTüNNAGES MARSEPAIN Cliocolaad en Suikerwerken BONBONS FINS eto etc De Suikerwerken zgn scheikundig onderzocht waarvan het attest bg mjj ter inzage ligt Mg beleefd aanbevelende CEd Dw Dienaar LOUIS JANSSEN Kok en Banketbakker Voor Hoesten Verkoudiieid Borstaandocningen enz d S J i o o o Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLAND8CHE DRUIVfENBORST HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening utrecht Mei 1876 W MDNGERT Alleen echt verkrggbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gouda hg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool STEEWïKOLEN In LOSSING Pakhuis BLEEKER3SINGEL R 186 eene lading Grove Roiir Kacbelkolen waamit wg tot 7S Cent per Heet contant vrij in huis afleveren KRIJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 186 0 H DE VBBBETEBDE HOirrSKOOL BRIQUETTEN uit de Stoombriquettenfabriek van C JONGENBURGER te Alfbk a d Ru bevelen zich aan door hardheid brandbaarheid zgn renkeloos e houden zeer lang vuur waarvan een Depot gevestigd is bg J VAK WIJK Azn Keizerstraat K 188 te Gouda Gouda Snelpendrak van A Bunxmam k Zoon i PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrggbaar bg M PEEIËRS Jz te U NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Ivan LAUE TIMAEtJS Agent voor Nederland Hebm WEBER Singel 230 AMBIEBDAM Breinaalden in voorraad Hpr Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mojid en Tandzieklen MosU het los worden dor tonden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden ieker Toorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het ecble K K Hof Tandarts Dr PO PP S nSater in aanmerkelgk vergrootte flesschen voor 60 enU 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPFs Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Venus zeep en Zonnebloemen zeep a Gekristalliseerde en Transparant I Glycerinezeepen zgn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welkt ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen S0 De namaakaels van Anatherin Mond watet verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogrist Verder in alle Drogist en Parftuneriewinkel van NtdtrUmi De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GODDA 25 November 1889 Aan do beide Kamers der Staten Generaal i door den heer Antony van Assen oud lid der Staten van Friesland on lid van den gemeenteraad van Leeuwarden jmi adres gezonden waarin hij de leden der KamMfverzoekt bij de beraadslagingen en besluiten omtreirt de Indische bogrooting en over die van het departement van koloniën voor 1890 zich te onthouden van zulke maatregelen die er toe zouden kunnen leiden dat de tegenwoordige minister van koloniën zich niet langer in staat zon achten om de taak hem opgedragen te vervullen Adressant grondt dit verzoek voornamelijk op de verwachting dat de minister een pacificatie van Atjeh zal bewerken zijnde hij de eenige persoon die op dit oogenblik daartoe geschikt bekwaam en talentrol genoeg is De heer v A cht het noe rte den smvmig van zijn adres te zeggon dat hy tot de liberale partij behoort Aan het departement van binnenlandsche zaken heerscht in den laatsten ty d groote drukte wegens de voorbereidende maatregelen voor de a s zevende algemeene tienjaarlijksohe volkstelling In honderden pakketten wordt het benoodigde materieel telkaarten verzamelkaarten registers voor de volkstellers enz aan de commissarissen des Konings gezonden voor de provinciale bureaux van statistiek die op hunne beurt aan de gemeentebesturen het voor ieder benoodigd materieel doen toekomen Men zal zich eene kleine voorstelling van den omvang van het werk kunnen maken als men weet dat aan de landsdrukkerij o a moesten worden gedrukt pi m 4 s millioen telkaarten voor mannen en vrouwen ise FEVILLETOIV UU het Engelêch DEKDE HOOFDSTUK 6 Zij bezochten Frankrijk Italië en Duitschiand en het was mqn voornemen er op aan te dringen dat de dames eerst na jaren weder in Engeland terug zonden keeren Mijnheer ven Berghaupt door uw huwelijk met mi Jane Gray geloof ik dat de zaak voor mij veranderd is Mijnheer Morris had hier eene proeve van zyn redenaarstalent gegeven en met de uitwerking daarvan kon hij tevreden zijn Zijn tegenstander was ontwapend voor het oogenblik althans buiten staat om nog in verzet te komen Met zelfvoldoening zag hij dat hij overwonnen had en gieep naar zijn hoed Toen Koert daar met neergeslagen oogen zich aan de leuning van zyn stoel vasthield en niets wist te antwoorden zeide de advocaat op een toon van een modelijdenden vriend Mijnheer Von Berghaupt ik woon in hot hotel Z r Saiaon en ben altijd van s morgens negen tot s middags vier uur te spreken Ik deel u dit mede omdat ik verwacht dat ge vele ophelderingen zult wenschen te ontvangen omtrent den inhoud van deze akten ten allen tijde ben ik bereid u die te geven ruim 200 000 telkaarten voor tijdelijk aanwezige 1 mannen en vrouwen 900 000 verzamelkaarten voor hoofden van gezinnen 70 000 kaarten voor afzonderlijk levende personen voor iedere soort op eene andere kleur papier gedrukt 65 000 ontvangbewijzen voor schippers 40 000 rellen voor de registers met instructie voor de volkstelling enz De telkaarten met de daaAq behoorende verzamelkaarten moeten tusschen 26 December en 1 Januari aan de ingezetenen botorgd en vóór 10 Jan teruggehaald z jn Aan de besturen van gebouwen gestichten of schepen van walker bevolking afzonderlijke registers worden gehouden bedoeld in het kon besluit van 27 Juli 1877 Staatthlad No 142 worden afzonderlijke biljetten ter invulling gezonden vóór 10 Dec Zoodra de tel en verzamelkaarten bij de gemeentebesturen zijn terugontvangen worden zij van hunnentwege terstond nagezien en met den inhoud der bevolkingsregisters vergeleken Daarna worden zij uiterlijk op 1 Het bij i gf a pakketten in overeenstemming met de wijkon afdeelingen dorpen gehuchten of buurtschappen der gemeenten aan de commissarissen des Konings gezonden voor de verdere bewerking aan de bureaux van statistiek volgens nader door den minister van binnenlandsche zaken vast te stellen roorschriften Met de hoofdleiding der werkzaamheden is belast de heer Mr A F baron van Lynden referendaris chef van de afdeeling Medische Politie aan het departement van binnenlandsche zaken De nieuwe industrie in Parya om instellingen die beweegkracht noodig hebben door een gewoon buizennet van saamgeperate lucht te voorzien neemt goed op reeds zijn 401 lucbtmotoren met 1837 paardenkrachten in werking waaronder in de werkplaatsen van Figaro Petit Journal schouwburgen koffiehuizen voor bierpompen enz benevens voor Misschien verneem ik dan ook uit uw mond de erkenning dat ik mijn plicht heb gedaan niet alleen als advocaat maar ook als man van geweten Dat zal dan mijn loon zijn voor mijn bemoeiingen in deze treurige zaak Misschien heb ik later dan ook het geluk het uur te beleven dat ge inziet dat ik eenig vertrouwen verdien en dat myn raad in deze of gene quaestie voor u eenige waarde heeft Met een buiging nam de welbespraakte advocaat afscheid en verliet de kamer Mevrouw Von Berghaupt werd ongerust over het ongewoon lange wegbljjven van haar echtvriend Zij had gaarne gewenscht dat Koert getuige was van de vereering die haar door de aanwezige dames werd betoond Men hield van haar men moest wel van haar houden Doch zij veroorloofde zich niet haar man in ziJn onderhond te storen en bedwong het verlangen om haar man in haar nabijheid te zien En toch werd haar ongerustheid opgemerkt hoeveel moeite zij ook deed om dif te verbergen Men plaagde haar en zeide dat zoo n i ngdurig gesprek van haar man met een heer een bednnkelyk ding was voor een jonge vrouw De echtgenoote van den ritmeester eene daWe die om haar wetenschappelijke ontwikkeling bekend was nam den arm van de vrouw des huizes stelie zich aan het hoofd van het gezelschap en voerde het onder vroolijke gesprekken naar den tuin De dames plukten zich rozen riddersporen en vergeet mij niet eerst enkele bloemen die echter tot groote ruikers AD7EBTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentieu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het voortbrengen van electriciteit voor de veriichting Niet minder dan 680 boog en 17 690 gloeilampen worden door de onderneming gevoed zoowel door de beweegkracht te leveren voor kleine dynamo s die vroeger op een gasmotor werkten als door de inrichting van eenige kleine centraal stations in verschillende wijken het is echter noodig gebleken nog drie stations op te richten waarna de gezamenlijke stations 150 000 booglampen voeden kunnen Een ander gebruik dat van de inrichting gemaakt wordt is om door het doen ontspannen van de lucht uit de buizen koude te verkrijgen Ook de pneumatische uurwerken worden door deze inrichting gedreven Eene proefneming door prof Arnold genomen om niet te zun rqpe en zachte appels bij een hoeveelheid van 12 20 liters per dag aan een koe te voederen toverde goede resultaten De koeien op deze wijze gevoederd p aven hem een fijner en geuriger boter dan hij ooit met graan of gras verkreeg Verscheidene Engelsche landbouwers hebben deze proef met veel succes op hunne koeien toegepast de boter van deze koeien was niet alleen zeer smakelijk maar bleef ook merkwaardig lang goed en de veestapel bleef er volmaakt gezond bij De melk was ook uitstekend voor de kaasbereiding Vele eigenaars van kaasfabrieken hebben opgemerkt dat zij meer en betere melk verkregen van hunne koeien wanneer zij ze van tijd tot tijd appels gaven Agricultural Gazette Door de Regeering der Vereenigde Staten is in een belangwekkend verslag openbaar gemaakt omtrent den bandenarbMd van vrouwen in 22 gtoote steden uit de Noordelyke Zuidelijke Oostelijke en Westelijke Staten gekozen Het onderzoek geschiedde byna geheel door vrouwelijke agenten van het departement van Arbeid die gezamenlijk 17 427 werk aangroeiden waarmede men de familie thuis wilde verrassen Midden in den tuin bij een zomertent stond een jonge lindeboom die de opmerkzaamheid der dames trok De boom van onze liefde verklaarde mevrouw von Berghaupt Koert en ik hebben hem op den dag van ons huwelijk geplant Tante Gray kwam op de gedachte om zoo n linde te planten Zij zeide dat deze linde ook haar wortels slaat in het hart der jonggehuwden De boom is hun vriend hS houdt de zoetste herinneringen levendig en onder zijn takken laten alle geschillen tusschen man en vrouw zich het beste uit den weg ruimen onder dezen boom zullen onze harten elkander weder verstaan De vrouw van den ritmeester scheen echter omtrent den boom ernstige bedenkingen te hebben Mijn waarde zeide zij tot Jane ik zou niets tegen dien lindeboom hebben als ik niet wist hoe het bijgeloof er door gesterkt wordt Ik weet zeker dat er nog andere redenen waren waarom deze jonge boom de eereplaats in uw tuin kreeg Wil ik eenige van de hoofdredenen noemen Goed Mevrouw Von Berghaupt is bij het planten van dezen lindeb m niet in uw hart als een vaste waarheid aangenomen il d hij rl sterven van dezen boom ook de liefde Jn JjA bvtt van uw man zou sterven De aangeip QkeD eg de oogen neder en kleurde Ziet ge ej dames ik heb dat goed ingezien zeide de geestige vronw tot het gozelachap Hoe