Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1889

tets onderrroegen en liep orer 343 versoUilleude takken van industrie Te New York dat het meest met onze groota Europeesche steden overeenkomt blyken de toestanden vr wel overeen te komen met die te Londen Dezelfde kwalen vond men daar opeenhooping van arbeidsters in groote huizen en toevloed van vreemde immigranten buitensporige huishuren en duurte van de eerste levensbehoeften zelfs nog wat hooger dan te Londen De vrouwen en meisjes ch nen er in de grootste steden New York Brooklyn Chicago Boston het slechtst aan toe te zijn in de minder dicht bevolkte steden Baltimore Buffalo Cleveland Louisville Newark enz wonen zg meestal in afzonderlyke huizen In de zuidelijke teden was het tot kort geleden voor een blanke vrouw een schande door handenarbeid haar brood te verdienen zijn de vrouwen er dus nog weinig geschikt en hebben ze er gewoonten aangenomen die niet aan goed werk bevorderlijk zijn Te San Francisco willen da meisjes niet in diensten gaan omdat dit werk tot dusverre b jna uitsluitend door de Chineezen verricht werd De meeste vrouwelijke arbeidsters zyn ongehuwd 16 887 van de 17 427 en 1038 weduwen Waar zooals te Chicago do vrouwen van haren arbeid leven z n de loonen hoog waar zij alloen werken voor zakgeld zijn ze laag Zedelijk staan de vrouwelijke werklieden der Vereenigde Staten boven die der meeste Europeescbe steden De vrouwen die oen slecht leven leiden komen niet uit die klassen Men ondervroeg 3866 zulke vronwen en het bleok dat 1155 vroeger dienstboden in huizon en hotels waren geweest B05 waren vroeger modemaakters 1236 kwamen rechtstreeks van haar eigen huis en 52 waren vroeger actrice balletdanseres zangeres of iets dergelps Aan ieder die in de arbeidende klassen belang stelt wordt de lezing vin dit verslag zeer aanbevolen Tot den omvangrijken arbeid van den landbouwer en tuinder behoort voorzeker ook de verwoede strijd tegen zijne vijanden in en boven den grond die zijne producten vernielen zijne teelten soms doen mislukken In het Westland zjjn ij tegenwoordig getuige van zoo n siryd die van den kant der tuinders gevoerd wordt met de zoaderlingste wapenen des ïredes nl met teerpot en kwast De vijand is hoe nietig ook hoogst gevaarlijk t is de kleine mntenlinder acidalia brumata eu nu acht ik het zeer in t belang der strijders dat zg hun vyand eenigszins nader loeren kennen waardoor de uitkomst van den oorlog te zekerder zal worden Met nog een viertal familieleden ook wintervlinders legt onze kleine vernieler het er op toe den tuinder door zijne appelen en peren te helpen nog vóór deze gegroeid zijn Ieder kent den kleinen bruin witten schelm en weet hoe hij omstreeks November meestal komt opdagen Maar waar komt hij vaadaan Waar is zijn wieg Een paar centimeters in dat grond Daar woont het popje en van midden October tot December komt uit dit popje de vlinder te voorschijn het mannetje met het wijQe zonder vleugels of alleen met vleugelstompjes Is de grond hard bevroren of nat zoo wachten zij tot er wat droogte komt wat dit jaar wel duidelijk bevestigd werd daar het in de droge Novemberdagen wemelde van vlinders De wijQes kruipen nu tegen do stammen der boomen kan onze waarde Von Berghaupt zich door zulk bijgeloof laten verontrusten Zal deze boom mettertijd niet een ware boom der angst worden voor onze lieve gastvrouw en zal hij haar niet meer kommer en zorg veroorzaken dan hij vreugde kan geven Hoeveel heimelpe tranon en hoeveel zorg zou die boom haar kosten Maar het leven brengt ons toch reeds genoeg kommer en droefenis wij behoeven ons geen lindeboom te planten om nog meer leed te hebben Ik noodig daarom alle dames uit om tot heil van de vrouw des huizes mij te helpen en den boom met wortel en tak uit te roeien Mevrouw Von Berghaupt verschrikte hevig en verbleekte Zij gaf daardoor het duidelijk bewijs hoe diep het bijgeloof reeds wortel geschoten had in haar hart Om Gods wil mevrouw von Keidersdorf smeekte Jane irmijn man zal ontroostbaar zijn Wees maar niet bezorgd lieve Mijuheer Von Berghaupt zal door mij wel getroost worden In het hart van een Duitsch soldaat is geen ruimte voor bqgoloof en daarom denk ik dat hij nooit goed heeft nijfedacht over de redenen waarom deze boom geplant is Wij zijn daarom bereid om hem in deze zaak van alle schuld vrij te spreken Voorwaarts dames laten w geen genade toonen voor dien boom der angst Mevrouw Von Berghaupt moest rustig toezien dat het boompje werd uitgerukt Alle dames namen deel aan het gruwzame werk op eu kiezen die waarin zij t liefst de eitjes leggen en wel beukeu eiken en wilgen terwijl z j onder de vruchtboomen de voorkeur geven aan kerseboomen boven appel en pereboomeu Terw jl het iv Qe den boom beklimt fladdert het mannetje er om heen om eene levensgezellin te zoeken en het laat zich zelfs niet door den dood in de teer weerhouden zigne gade te vinden en te bereiken In den boom gekomen worden de eitjes ten getale van 200 of 300 tegen de twijgjes of knoppen gelegd meest één voor één en al zeer vroeg in t voorjaar reeds in Maart en tVpril ontwikkelen zich hieruit de verderfelijke rupsen die aanvangen met de bladen vruehtknoppen aan te vreten en te vernielen terw l zy later de bladeren en vruchten aantasten Tijdens zgn arbeid spint do rups draadjes om de knoppen of blaadjes In Gelderland richt deze rups soms vreeselijke verwoestingen aan in do kerseboomgaarden waar zg de bers beschadigt en spoedig aan eene andere begint zonder de eerste te verteren In den aanvang van Juni is de rvps volwassen en dan laat zij zich aan een gespannen draadje naar beneden om in den grond te kruipen en daar te veranderen in een pop die op hare beurt omstreeks November een vlinder wordt gelijk reeds gezegd is Hoe nu deze uiterst schandelijke rups die in t vooijaar de boomen soms geheel kaal vreet voor zij nog blad hebbeo gelijk zulks dit jaar met vele peren het geval is geweest met vrucht tebsstr den Het beste middel is te teren gelijk dat hier algemeen gedaan wordt doch de wetenschap schrift voor dit te doen op bonden van papier of leer en vooral die van lood uit theekisten worden bijzonder beschikt geacht vtijl men ze goed in de holten van den stam kand rukken De tuinders teren echter jaar in jaar uit uit op denblooten stam en zooder schade voor de boomen naarzij beweren Om het teer kleverig te houden kanmen er een weinig hars byvoegen terwijl tegenwoordig ook vogellijm wordt aanbevolen en in Duitschland vele brumatoïijm wordt gebruikt een stof dieopzettelijk voor den wiutervlinder vervaardigd wordt Eén zaak kan echter den telers in t Westland nietgenoeg worden aanbevolen nl niet alleen de vruchtboomen maar zoo t mogelijk ia alle boomen in denhof en vooral die waarop men de vlinders ontwaart al staan zij ook in de mantels t Moet toch t doelzijn de insecten geheel uit te roeien en dit is nietmogelijk als men ze belet hunne eieren in vruchtboomen te leggen doch hun niet verhinderd deze inloofboomen een plaailiie t verschaffen Er wordendan toch weer rupsen geboren en een volgend jaarkruipen de vlinders tegen de vruchtboomen op Dooralle boomen tu teren die zij kunnen beklimmen kanmen ze vernietigen en eens verdwenen uit een tuin zijn zij niet zoo spoedig er weer in wijl het ongevleugelde wij5o niet over de slooten kan komen diede tuinen scheiden Ook is het raadzaam de stammen der geteerde boomen in t voorjaar met kalkwater af te wasschen aangezien vele wijQes voor denteerband terug keereu en hare eieren daaronder tegenden stam leggen Door afwassching met kalkwatervernietigt men die eitjes W Ct aangewezen én meer dan zeshonderd leden met bug vrienden waren in onberispelijk soirée costuum verschenen om deze brutale voorstelling bij te wonou Dandiea van hel zuiverste water waren daar verzameld acteurs van den eersten rang tooneelschrijvers gsrdeofficieren notarissen stockbrokers en geldmannen uit de city onder de aanwezigen vond men Sir John Astley Lord Lonsdale Sir W Gordon Gumming don overste North Lord St Vane Tempest Sir B Musgrave Sir A Webster den heer Coningsby Disrael den neef van den graaf vaa Beaconsfield en anderen En wat had deze liti der Londensche samenleving Zondag te middernacht naar het clubgebouw getrokken Twee bokser De kleurling Peter Jackson een volbloed neger uil West Inde die er zich op beroemt de fchampionbokser van Australië to zijn was naar Lbnden gekomen om zich met Jem Smith den champioabokser van Engeland te meten Beiden zyn ongeveer van denzelfden leeftijd zeven en twintig jaar en sterke kerels Om de gouden jeugd t zeldzame schouwspel van een prijskamp te versohaffen zonder tegen de wet te zondigen had het bestuur dor Pelicaan club 1000 pond sterling als prys uitgeloofd onder de bepaling dat de boksers handschoenen moesten dragen Onder deze voorwaarden liet do politie de bokspartij toe en bezette alle toegangen tot het clubgebouw ja posteerde zelf agenten op het dak opdat geen ougeroepene zich zou vermeten t schouwspel voor aristocratische oogen bestemd te komen storen t Zou een vuistgevecht in tien afdeeliugen zfjn Er werden er slechts twee uitgevochten De hgzonderheden besparen we onzen lezers Aan t einde der tweede afdeeling toen do neger beslist in t voordeel was pakte Smith zgu tegenstander om het middel en wierp hem na een vreeselgke worsteling p den rug Een oubeschrijfel gk tumult brak los en de scheidsrechter een kapitein van de garde verklaarde den neger tot overwinnaar daar Smith mot te worstelen de regelen der edele kunst welke door den aanwezigen markies van Queensberty vooraf waren vastgesteld had geschonden Schatten werden met wedden gewonn en en verloren Voor nige weken was het twintig jaar geleden dat de liedertafel Apollo hier ter stede werd opgericht Door verschillende omstandigheden kon Ue dag toen niet feestelijk herdacht worden door het bestuur werd daarom vastgesteld de feestslyke herdenking van dit feit tot Zondag 21 Nov sit te stellen De gelegenheid om degelijke werken voor gemengd koor te hooren doet zich te Gouda niet al te dikwgjs ïopr ApoUo kon daarom niet beter doen dan haar 20jarig jubileum te vieren door eenige dergelijke werken ten gehooro te brengen De Pelikaan Club in Gerardstreet in Sako de voornaamste wijk van Londen s Jeutiesse dorée was onlangs om één uur na middernacht het tooneel van een bokspartij De groote door electrische lampen schitterend verlichte zaal was tot strijdperk Beeds geruimen tijd voor den aanvang van het feest was de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen goed bezet Te ongeveer 7 uur schaarden rich de leden van Apollo benevens velen die hunne welwillende medewerkirffe verleenden op het tooneel eu met de Triumfmartchu van Eeineke werd het feest geopend Daarna werd uitgevoerd uFruUtngi Botschaft van N W Gade dat met opgewektheid gezongen werd Alleen een weinig moer afwisseling tusschen piano s en forto s had ons daarbij niet I overbodig geschenen Na eenige oogenblikken van was dus wel wat verwonderd toen zij Koert alleen aan de tafel vond zitten geheel in gedachten verzonken staarde hij op de documenten die mijnheer Morris hem ter inzage had achtergelaten Hg was zoo in de lectuur verdiept dat hij de tegenwoordigheid der barones eerst bemerkte toen hg door haar werd aangesproken Mqnheer Von Berghaupt ik kom hier om u mede te doelen dat de dames haar goed humeur beginnen te verliezen Ik kon het niet langer aanzien hoe uw lief vrouwtje verteert van verlangen van haar man en kwam daarom u eens herinneren dat ge een vrouw hebt voor het geval ge dat vergeten mocht hebbon Bij deze laatste woorden dreigde zg schertsend met den vinger maar het volgende oogenblik liot q haar hand zakken en trad verschrikt terug Koelt was opgestaan en leunde met de rechterhand op d schrijftafeL Zijn gelaat was bleek zijn oogen glinsterden op een ongewone manier en schenen dea vrijen blik der dame niet te kunnen verdragen Hij ziet er uit als een speler die zoo pas zgn havo en goed verspeeld heeft dacht de barones en keek daarbij onrustig in do kamer rond Ik wilde mij juist bij de dames laten verontschuldigen sprak hij met iuspanning Ik heb hier iets to doen dat geen uitstel lijden kan ü zoudt mij zeer verplichten mevrouw als u mij wilde verontschuldigen Op een andere maal zal ik beter aan mgn verplichtingen voldoen Wordt iercol i nik zal dezen lindenboom aan mijn man brengen zoide mevrouw Von Reidersdorf op vroolijkeu toon hij zal hem in onzen tuin wel een goed plaatsje aanwijzen zoo vindt hij dan toch weer een gooden grond om te groeien en te bloeien Men ging nu in het tuinhuis om nog wat gezellig te praten Op dat oogonblik sloop mijnheer Morris als een nachtvogel het huis uit De dames waren in eene opgeruimde stemming doch de jonge vrouw kon aan de algemeene vroolijkheid geen deel meer nemen f Hoe zal ik mijn man vertellen wat er met onzen lindenboom gebeurd is fluisterde zij de barones toe Dat neem ik op mij antwoordde de aangesprokene vastberaden Bl ft bedaard hier bij elkander dames Ik keer spoedig met mijnheer Von Berghaupt terug en dan brengen wij hem op de plaats waar wij onzen aanslag gepleegd hebben Ik zal hem daar eens ernstig onderhouden Zij verliet het tuinhuis Op weg naar do villa ontmoette zij den oppasser van Von Berghaupt die een goede fooi van mijnheer Morris had gekregen mits hij de aanwezigheid van den advocaat voor de dames geheim hield Zq riep den jonkman en verlangde dat hij haar naar de kamer van zijn heer zou brengen Hij bracht de dame tot aan de deur en keerde toen naar zijne bezigheden terug Met een humoristischen lach trad mevrouw Vonlleidersdorf hiunen Zij had verwacht twee heeren aan te treffen e Toor orcbest eu koor welverdiende rust betradende beide solisten de heer Bogmans tenor zanger teAmsterdam en de heer B e te Gouda het tooneel welke door het publiek met een hartelyk applausbegroet werden JÖw Blinde König van S Holwerd daarop ten gehoore gebracht Om dit schoonewerk goed uit te voeren wordt van koor en orchestveel vereischt nemen wo hierbij in aanmerking datzoowel koor als orchest grootendeels uit dilettantenbestonden dan mogen we de uitvoering van ditwerk als goed geslaagd beschouwen Alleen destemming van het koper liet daarbij wet iets te wenschen over Den heer Joh G Areutz directeur derGoudsche Zangvereeniging Apollo werd na afloopdaarvan een lauwerkra aangeboden voorzekereenewelverdiende hulde voor de vele moeiten eu zorgen die de heer Arentz besteed heeft tot t welslagenvan dit feest De heer Huber president van Apollo had daarop aan het publiek eene aangename mededeeling te doen De heer Kogmans vroeger werkend lid van ApoUo thans algemeen gevierd artist zou nog voor de pauze een paar liederen tenbeste geven Dat deze mededeeling door het publiekmet groote ingenomenheid werd ontvangen behoeftgeen betoog De heer R zong daarop Ich liebe dtch van Forster en nMailiedn van Hnberti Wij haddenhierbij ruimschoots gelegenheid van de buitengewonegaven waarmede deze kunstenaar is toegerust tegenieten Zijn krachtige toon zijne beschaafde voordracht zijne duidelijke u praak alles deed in hemden waren artist kennen Het publiek dankte danook voor t niet licht te vergoten genot door aanhoudende toejuichingen don heer R die daarop nogde vriendelijkheid had de furn OKM van Verhulstten gehoore te brengen Na de pauze werd het eerste gedeelte van i Die Jahreiieiten i van J Haydn uitgevoerd Behalve de heeren Bogmans en B s deed zich hierbij ook Mej B r als soliste hooren Het was voorwaar voor de beide dilettant solisten geen geringetaak naast den heer Jlogmans hunne partijen totrecht te doen komen en daarom allen lof voor dewijze waarop zij zich van hunne taak gekweten hebben De heer B s bezit een orgaan dat wel niet zeer sterk is maar toch sommige oogenblikken goed klinkt We gelooven zeker dat als de heer B s veel muziek gaat hooren on zich onder de leiding stelt van oen degelijk musicus hg zich weldra boven het standpunt van een dilettant zal verheffen Het geluid van Mej B r is eveneens niet sterk maar lief en beschaafd We hopen dat deze zangeres zich voortdurend ernstig op de kunst zal toeleggen Wij zijn er van overtuigd dat zij het zich niet zal berouwen Het laatste nummer van het programma luidde Na tmntis jaren door Dit was eene verrassing zoowel voor het publiek als voor de ledenen het bestuur van Apollo Deze verrassing bestond in een gedicht waarin vroegere en tegenwoordige leden van ApoUo herdacht werden Deheeren uitvoerders verdienen voorzeker een woordvan lof voor do wijze waarop zij dezen kunstavondbesloten hebben Eene enicele opmerking moet onshierbij echter van het hart Het gedicht bevattewerkelijk veel schoons jammer echter dat het ontsierd werd door eenige onnauwkeurigheden op hetgebied van Ned taal Hadden de heeren executanten even een deskundige geraadpleegd dan haddenwe steUig deze opmerking niet behoeven te maken Met een zeer geanimeerd bal werd het feest besloten We sluiten dit verslag met den weasch dat ApoUo zich voortdurend moge ontwikkelen en harenleden nog menigen genotvoUen avond moge verschaffen Bultenlaodscb Overzicht De zaak met het lucifersmouopolie in Frankrgk 18 weer geschikt De kamer heeft jjich bedacht en op aandrang van Tirard het voorstel Peytral met Mi tegen 237 stemmen verworpen Bouvier kan dus aanblgvm Voor vrieBden van sodalistenwetten of andere uitzondenngswetten valt uit de verkiezingen voor den Berlijnschen getaeentoraad die dezer dagen plaats vonden veel te loeren Krachtens de sooialistenwet is over de DuiUche hoofdstad de kleine l iI uitgevaardigd Uit door ons aangehaalde mededeeUngen van sociaal democratische tgevaardigden in den rgksdag te berde gebracht Mj de eerste lezing van de thans aanhangige sociaüstenwet heeft men kunnen zien dat de Berlgnsche politie met mot zich laat spotten en rufmsohoots van liaar bevoegdheid gebruik maakt om de ociaiisten op alle mogelgke wijze in hun vrije beweging 00 in het propaganda maken voor hun zaak te Deiemmeren Wat hebben evenwel thans weder de gemeente f l iozingen bewezen De eeuwige waarheid h ii kracht veroorzaakt Ondanks de strengste Handhaving der uitzonderingsmaatregelen tegen hen behaalden de sodaal demooraten een schitterende overwinning Hun aantal zal thans m den Berl jnsohen gemeenteraad van vier tot tien geklommen zgn met het voor deze paHij belangrijk gevolg dat zij voortaan zelfstandig voorstellen zal kunnen doen daar het reglement daarvoor niet meer dan vijf stemmen verlangt Een opmerkelijk verschgnsel bij dit resultaat der Berl jnsche gemeenteraads verkiezingen is het feit dat de radicalen voornamelijk de kosten van de zegepraal der sociaal democraten hebben te dragen terwijl toch de radicalen dapper op de bres staan voor de politieke vrijheid Naar onze mcening laat zich dit verschijnsel eenvoudig verklaren uit de afwijzende houding der Duisck vrijziunige partij tegenover de sociaal politieke wetgeving waardoor zij de arbeiders van zich vervreemdt Onder do kartel partyen haerscht niet geringe ontsteltenis eer de door de sociaal democraten behaalde zege want vragen zg zich af wanneer het dezen gelukt bij de gemeenteraads verkiezingen waarbij het drie klassen kiesstelsel heerscbt ten zeerste in hun nadeel zoovele zetel te winnen hoe zal het dan bij de aanstaande verkiezingen voor den rijksdag gaan welke krachtens het algemeen stenii0IKt Zelf is de sociaal democratische partij reeds thans ijverig in de weer om het veld voor de rgksdagverkiezingen te bereiden vooral door het verspreiden van pamfletten op groote schaal onder de arbeiders en burgers der steden waarin de verschillende partijen uit den tegeuwoordigen rijksdag scherp over den hekel gehaald worden Tevens wordt er door hen persoonlijk in stUte onder de werklieden onvermoeid gearbeid en geen tien uitzonderingswetten hoe streng in haar bepaUngen ook zuUen de verdere uitbreiding der sociaal democratie in het Duitsche rijk verhicderon Niettemin blijft het boven twgfel verheven dat de wet ook thans weder door den rijksdag zal aangenomen worden De Duitsche Rijkskauselier is nog altgd op Friedrichsruh en laat zijn zoon Herben de begrooting van Buitenlandsche Zaken verdedigen Richter de bekende opposant moet wel weinig hebben in te brengen dat hij niets anders wist dan het praatje over den invloed van Waldersee den chef van den generalen staf op den Keizer Begreep Richter dan niet dat niets gemakkelijker is dan op zulke vragen een ofiioieel antwoord te geven terwijl de moesten t zullen veroordeelen al ware t aUeen reeds om den indruk in het buitenland dat zulk een vraag wordt gedaan Be oude Bismarck beweerde altijd dat Richter by zijn oppositie door persoonlijke motieven wordt geleid en wanneer Richter zulke vragen gaat doen dan zou mei zeggen dat de Rijkskauselier geUjk heeft Keizerin Friedrich vierde te Athene haar 60 veijaardag ten hove was er familie diner eu s avonds werd de Akropolis schitterend verlicht Eergisteren zou de Keizerin weduwe Athene verlaten Te Berlijn had de Keizer bij gelegeAeid van den veijaardag van zijn moeder den Engelschen ambassadeur sir Edward Maipt en zijn gemalin met hei geheele per neel der Britscbe ambassade op een dejeuner teu paleize genoodigd een onderscheiding die nog niet is voorgekomen en beschouwd wordt aü een nieuw bewijs van toenadering tusschen Duitschland en Engeland De republiek Brazilië is tot dusver nog niet door de mogendheden in Europa noch door de regeering der Vereenigde Staten erkend Naar men zegt is de toestand niet zoo gunstig als de nieuwe regeering doet voorkomen Baron Fenedo de Braziliaansohe gezant te Fatüs v9p ekordo den correspondent van do Times dat hy noch van de regeering noch van zijn vrienden Mtdosver eenig bericht uit BrazUie heeft ontvangen Daaruit maakt de Times op dat de nieuwe regeering de telegraaf onder toezicht houdt hetgeen niet noodig wezen zou indien aUes volkomen in ordo was Bovendien achten de mogendheden het raadzaam oorlogssohepen naar BrazUie te zenden ten einde zoo noodig haar onderdanen te kunnen beschermen De Amerikaansche regeering zond twee oorlogsschepeg de Fransche regeering deed hetzelfde en ook de Italiaansche regeering zond twee kruisers naar Rio Dit schijnt dus de opvatting te versterken dat de republiek niet zoo algemeen wordt goedgekeurd als de regeering beweert Ook de Portugeesche gezant te Parys graaf De Valbom spoort tot voorzichtigheid aan De gezant waarschuwt tegen de telegraphisohe berichten en raadt aan te wachten totdat brieven zijn aangekomen Eerst dan wanneer ook schriftelijke berichten zyn ontvangen zal men met juistheid over den toestand knnnen oordeelen De heeren Valente eu Mendonca de Braziliaansohe afgevaardigden tot de conferentie der drie Amorika s zyn door de nieuwe regeering gehandhaafd Evenwel moesten de gemachtigden opnieuw hun geloofsbrieven indienen tegen wier ring lgeen bezwaar werd gemaakt Evenwel werd door de afgevaardigden uit Columbia Salvador Uruguay en Mexico het voorstel verworpen hetwelk de Noordamerikaansche gemachtigde Carnegie deed om de BrazUiaansche regeering geluk te wenachen Dit zou gelyk staan met de erkenning der nieuwe republiek en daartoe waren de leden Van het congres natuurlijk niet gemachtigd INGEZONDEN Mijnheer de Bedacteur I Door plaatsing van het onderstaande zult UEd met aUeen my maar verschUlende ambachts en fabrieksmenschen verplichten de Zooala bekend is beginnen do Werkzaajnhedan op Kaarsenfabriek ton zes uur des morgens Daar het in dezen tijd des morgens nog donker is zoude het mij en meer anderen aangenaam zijn de straatlantaarns niet precies ten zes uur werilen uitgedraaid doch eerst ten kwartier over zes uur Moge deie wensch in gunstige overweging worden genomen door hen die daarover te beslissen hebben Een Fabjuekswekkman PETROLEUM IMOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwgk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 70 Geïmporteerd fust ƒ 8 75 Novemberlevenug ƒ 8 65 Afloop van Openbare VOTkoopiogen van Onroerende Goederen VEILING 25 NOVEMBER Woonhuis en Erf B No 42 ƒ 8500 k T P Viruly te Leiden COB BE S F Het tuk lu Z n U plaatst ONDENTIE wordt in odb volgenil nr Db Kedactii BE€RSBEU1CHT AMSTERDAM 25 Novembw Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen vaat Borneo 13 hooger Brazilianen mede in gunstiger stemming Dominicanen 5 lager Amerikaanschen geringe taxatie Op den 27 November hopen mgne geliefde Oaders JOHANNKS PIETERS dk JONG EN CORNELIA VAN DBE KORST hunne VIJFTIG JABIGM MCHTVEREjENIOIJflG te herdenken Hnnne dankbare Dochter Wed DONGELMANSGouda 25 Nov 1889 de Kbuif ADVERTENTIÊN Zuivere NATÜURBOTER Vaatjes van p m 11 en 12 Kilo worden geleverd franco elk Station onder rembours a ƒ 1 00 en 1 05 per Kilo door H BRUNSTINGRzN Kerkstraat Setfen een GROOT fl UI S nabë de Markt met VBJ GÜNNING Brieven franco onder No 1925 aan het Bureau dezer Courant AJDVERTENTIEN alle Binnen en Buiteniandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda