Goudsche Courant, woensdag 27 november 1889

1889 Woensdag 27 November N 4081 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P iMmdln T JvMwtlai to KMMUa tot M d miMiMm m d a d r nit Stoomtramweg Maatschappij C O TT O Het reizend Publiek wordt bekend g emaakt dat de Abonnementsboekjes op de lijn Gouda Bodegraven worden afg eschaft De boekjes zijn zooYer de voorraad strekt tot den IS DECEMBER e k voor de g ewone prijs verkrijgbaar en blijven geldige op alle trammen De DIBECTELR Van af heden dagelgksch Toorhanden LissaboDSche UUen Cioa sappelen JMaltba Citroenen BRUSSELSCH WITLOF SELESTER KASTANJES Engelsche en Hollandsche Zuren BLIKGEOBNTEN van af 40 Cent per liter BUk Versche en geflanceerde GROENTEN Gedurende den winter geregeld Tooriianden blauwe Kasdruiven Mandarijnen en Kropsla en verder alle soorten FRUITEN en GROENTEN NAAMLOÖZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der groote laagkolen Öupeye 3 sug ere TT lsLaao lsolexL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk st en brikken pannen en p penovens en dergelijke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene gering hoeveelheid viette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tpt Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS Oe Garnizoens Voedingscommissie te Gouda zal op MAANDAG 2 DECEMBER e k des middags om 12 unr op het Bureel van dén GamizoenscommandantY aldaar onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog Herbesteden De levering van VLEESCH en VET gedurende het 1 half jaar 1890 benoodigd voor de troepen aldaar in Garnizoen De voorwaarden liggen dt el ks ter inzage op voornoemd bureel MT Algemeeii erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Mond en Tandziekten zooala het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkvórming worden zeker voorkomen en genezen door et dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S nSater Een ware schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onani en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood Te verkregen by het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fruico tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland in aanmerkelijk vergrootte flesechen voor 60 enls ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond eff schoon houdt Dr P0rt 8 Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tege eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep PQPr S Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeep zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen ggF De namaakseh van Anfttherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd W X r J O POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumariewinkels van Nederland ifen verlanffe uitdrukkelijk Dr POPP achte Prepafaten en neme geeue andere aan Gouda Snelpcrsdruk van A Beinkman Zoon Sociëteit Ods Cfenoegen Zaal cEtiHSTiini Gouda imimm mi van Rotterdam Directie ALEXANDMB SAAZBOBJf Donderdag 28 November 1889 7 nur Buitengewone Voorsteliing Der TrompeterToa S kkingeii Grosse Oper in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR E NESSLEE Prflzen der plaatsen Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Loting Woensdag 27 November de avonds ten 7 nur precies Plaatsen te bespreken Donderdag 28 November van 10 3 unr Werher LUDWIG STBAK08CH STEENÜOLEN In LOSSING Pakhuis BLEEEEBSSINGllL B 186 eene lading Grove Rolir KachelkoleD waaruit wj tot 7Ö Cent per Heet contant vry in huis afleveren KRIJGSMN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingcl 186 MT Een algemeen als goed erkend 1 middel hg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apotheker ie Zeilt in n fleschjes 20 cent Cigaretten egen Asthma van KRAÈPELIBN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrngbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prfls per Etui ƒ 0 80 k f 0 50 f ® 81 ItBWBf Mag azijn van Galanteriën eH SPEELGOED VOORHANDEN TOOTERLAHTAiÖUIS in alle groeten Bij C ran TONGERLOO Korte Groenendaal wegens Concurentie Prima Witte SUIKER Geen DUITSCHE per Kg ƒ 0 2 Zuiver smakende KOFFIE 0 65 EOÏÏTVÏÏTIEMAKEES groot van stnk 40 10 cent De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ifzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 NoTombor 1889 De Eerste Kamer ia bijeengeraepen op 2 December des avonds ten half negen Den volgenden dag aanvang van het ondorwgsdebat Het Begeeringsantwoord aan de Eente Kamer over de schoolwet is verschenen Verzoenende Voorstel is m etelijk denkbaar meent de Begeering Ongrondwettig is het ontwerp niet daar de grondwetgever van 1848 nooit elke gesubsidieerde school tot openb rs heeft willen maken Het ontwerp zal aan het volksonderwijs ten goode komen en de rijksbijdrage aan de bijzondere school zal de openbare school niet schaden De zorg van de Regeeiing voor het openbaar onderwijs blijft bestaan Financioele gevolgan zijn een bedrag van ƒ CTO OOO behalve 380 000 1 uitvoering van art 6 derde lid De vraag of de scl lstrija eindigen zal hangt i f van de houding der beide partijen De Begeering hoopt en vertrouwt het In de zittiijg der Tweede Kamer van heden was de heer Domela Nieuwenhuis tegenwoordig De heer Schaepman heeft de voorgenomen interpellatie over de stoomvaartlijnen in Indic ingetrokken Met 56 tegen 15 stemmen werd besloten het adres van Henry Tindal over de defensie niet te verzenden naar den Minister van Oorlog maar het ter griffie neer te leggon Bij het Indisch begrootingsdebat heeft de heer van Nunen aangedrongen op het herstel van het financieel evenwicht en tal van bezuinigingen aangegeven De heer Korman bestreed s Ministers financieel en politiek FEUILLETOJM üit het BngeUch DEKDE HOOFDSTUK 7 Hij is geheel van streek mompelde de barones terwij zg hem een schrede naderde Wilt g dan met tenminste de onrust van uw lieve vrouwtje tót bedaren brengen Ge zgt zeer ontsteld mijnheer Von Berghaupt Het zou goed voor u zijn als ge eens in de frissche lucht ging Zwaarmoedig streek K oort met de hand langs het voorhoofd Ik hoop spoedig mijn bezigheden vernoht te hebben ik Mijnheer Von Bergh aupt ge zijt niet wel viel ce barones in ik zal uw vrouw zenden Mijn God noe 18 het mogelijk d t u in dien korten tijd zoo geheel veranderen kan Zij keerde zich om en naderde de deur Daar ïwam haar Koorts jonge vrouw vol angst tegemoet JIJ was hnar gevolgd omdat haar hart plotseling floor angstige gevoelens was bestormd die zij niet tot bedaren had kunnen brengen Maak u niet bezorgd mgn waarde fluisterde no barones haar toe uw man sehiinl een beetje onpasselijk te zijn geworden Een oogopslag zeide haar meer dan duizend woor beleid en vroeg bepaalde verklaringen omtent den gang van zaken ia Atjeh Vrijdag 29 November tt zal in eene vergadering der afd Gh nda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw de heer J C van de Blocqueiy uit Geldermalaen een voordracht houden over Feeverzekering Deze vergadering ia ook voor niet leden toegankelijk Onder het voorgeven te Bleiswijk een houtverkooping te zallen houden waarvan het hout onderweg was heeft een welgekleed persoon een kastelein te Bleiswijk opgelicht voor een middagmaal vertering en logies daar hij na zijn vertrek niets meer van zich heeft laten hooren en een en ander niet heeft betaald By de jongstq raadsverkieiing te Utrecht vpor twee vacatures is een leelp manoeuvre gepl om stemmen waardeloos te maken Door de vrijzinnige kiesvereenigingen waren nl de beer Wefers Beltink voor de aftreding 1891 en de heer Mees voor de aftreding 1893 aanbevolen en nu werd een bedriegoiijk strooibiljet verspreid schijnbaar ter aanbevoling van die hoeren maar omgekeerd resp voor 1893 en 1891 met het gevolg dat werkelijk een SOtal stemmen feitelijk van onwaarde werden ofichoon nog al het mogelijke was gedaan om die misleiding te ontmaskeren De heeren mrs G H Van Bolhuis en B Vogelsang hebben thans eon adres aan den officier van justitie ingediend waarin zij die feiten uiteenzetten en tot deze slotsom komen ndat adressanten het wcnschelijk achten dat dergelyke onzedolgke practijken Avaarte en de wetgever te recht bij aft 127 Wetb van Strafrecht den Met open armen snelde zg naar haar man Koert Koert wat ben je bleek riep zij Mevrouw Von Eeidersdorf sloot haastig de deur en ging in gedachten verzonken naar den tuin waar zij zich bij de andere dames voegde Ach had ik toch den lindenboom nirft uitgetrokken fluisterde zg VIEEDE HOOFDSTUK Erik von Wambold was zooeven an een vermoeiende exercitie thuis gekomen en lag in losgeknoopto uniform op de sofa met een sigarette in den mond Voor hem op de tafel stond een glas wjn met water waarvan hij bij tusschenpoozen èen verfrisschenden dronk nam De oppasser was in de kamer daarnaast bezig de laarzen en sporen van zgn heer te poetsen De vensters stonden open en gaven dus vrijen toegang aan de heorlgke buitenlucht Op eens hoorde Erik voetstappen naderen Het scheen wel of de komende persoon niet wel was zijn stap was langzaam en slepend De reeds half geopende deur werd verder geopend en Koert stond op don drempel In hem was moeielijk de flinke officier te herkennen Zijn houding was vervallen Hij was in grijze burgerkleeding die zper goed harmonieerdo met zijn bleeke gelaatskleur Erik sprong verschrikt op Jongen riep hg uit je ziet er uit als graaf Hansen toen hij door zijn geliefde vergiftigd was ADVEETBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt straf heeft bedreigd voor het vervolg worden voorkomen en daarom uwe tusschenkomst inroepen U E A verzoekende een onderzoek te doen instellen naar de bovenvermelde feiten en de schuldigen daarna te vervolgen Misschien herinnert men zich dat eenigen tijd geleden is bericht dat in de duinen onder Wassenaar was geduelleerd In een brief uit de Hofstad aan de Amh Ct leest men daaromtrent hel volgende waaruit blijkt dat de comedie een zeer ernstige zgde bad De partgen waren een officier van de jagers en een Leidsch student de aanleiding was een ruzie op de sociëteit waarover ieder verstandig man als eenige herinnering den volgenden dag de schouders ophaalt Inderdaad hadden de oflicier en de student dat in dit geval ook gedaan maar de superieur hoorde van de zaak Xiet de superieur van den student wel te weten maar de hoogere militaire autoriteit de vleesch geworden discipline Don offioier word aangelegd dat hij den stndent had uit te dagen en anders zou worden ontslagen of wel zoo behandeld dat hij eigener beweging den militairen dienst wel zou moeten verlaten Het gevolg was de smalle vertooning in de Wassenaarsche duinen het duel op hoog bevel waarbij de twee duellanten vrijwat verstandiger dan de oogé mandarijn die zijn bloeddorstig bevel had gegeven wel zorg droegen dat zij elkander met de kogels niet raakten en na de verklaring dat aan de eer het ware juister geweest te zeggen aan de bevelen vafl den superieur was voldaan als goede vrienden scheiden fHoe lang zal het duren voordat de gezonde opvatting van het volk dat om duels en al wat daarmede in verband staat lacht tot de hoofdofficieren van het Nederlanische leger doorgedrongenis vraagt de schrgver ten slotte Koert gevoelde hoe passend deze vergelijking was De woorden van mijnheer Morris waren vergif scherp vergif Je hebt gelijk vriend antwoordde Koert met een zwakken glimlach ik voel dat ik niet in orde ben een zware verkoudheid geloof ik Van nacht was ik heel onpasselijk en heb mijn vrouw veel m eité bezorgd Ik kwam hier naar Mainz om mij eens door onzen dokter te laten onderzoeken Wees aoo goed Erik en laat mij oen flesch wgn brengen om weer in mijn onden luim te komen Frans riep Wambold den oppasser toe loop gauw naar het hotel hierover on haal drie fleasohen Gundheimer Ja wel hoer luitenant antwoordde de oppasser uit do kamer daarnaast wierp laarzen en sporen neer en snelde heen Koert legde ziJn rijzweep op de tafel zijn hoed op een stoel en liet zich vermoeid op de sofa neer Kijk mü maar niet zoo bezorgd aan Erik het zal wel weer overgaan Hoe luohtharl er men met zgn gezondheid omspringt des te langer behoudt men ze Erik kwam naast hem zitten en greep de hand van zgn vriend Wil je mij niet zeggen hoe je zoo je gezondheid geruïneerd hebt Koert Je waart altijd zoo gezond als oen visoh O dat zal wel weer komen Koerts toestand kwam Von Wambold raadselachtig voor