Goudsche Courant, donderdag 28 november 1889

Donderdag 28 November 1881 A N 4088 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken achting van eigen levensgevaar te trachten bet leven te redden eener bejaarde baker die in het brandend perceel was achtergebleven De voorzitter Dr D Terpetra overhandigde den kloeken militair die naar wij vernemen elke andere belooning van da hand heeft getVezen een getuigschrift namens de MaAtachappij met eene gepaste toespraak waarin hy onder verwijzing naar de daden van moed en trouw in allo tijdvakken onzer historie door militairen verricht hulde bracht aan het edele bedrijf en het flinke gedrag van 4en korporaal Stilting Het vr j talrijke publiek toonde doorluidetoejuichipgzijnainstemming met dit eereblijk Onderacheiden officieren en kameraden gaven door hunne tegenwoornigheid den heer Stilting een bewgs hunner belanfltelling De leesbeurt werd voorts vervuld door deu heer Dr Mees uit Haarlem die vóór de pauze zijne hoorders bezighield met de voordracht eener vertaling der voornaamste tooneelen uit Henri de Bornier s Les noeea d AttiU Dergelijk overzicht van een kunstwerk te geven beeft zijn eigenaardige moeilijkheid daar de tijd té kort is om de schoonheden te doen waardeeren door degenen die het stnk niet kennen en het résumé hen die het werk zelf kennen onbevredigd laat De wyze waarop de heer Mees zicb overigens van zyn taak kweet inzonderheid zijne voordracht was zeer verdienstel k en ongetwijfeld zal hg zijn doel de hoorders op te wekken tot kennismaking met het origineel bereikt hebben Na de pauze onthaalde de spreker zijn gehoor op enkele opmerkingen over de kunst van lezen en voordragen die afgewisseld door voorbeelden en gekruid door anecdoten blijkbaar zeer lieleu in den smaak van het publiek De heer Meoa gaf ten slotte nog eenige luimige dichtstukkon ten beste waarin hij gelijk steeds toonde een meester te zyn in de kunst van voordragen Deze eerste leesavond mag over het geheel wel zich heen wat is je zoo onverwacht overkomen Wie lost my het raadsel op Het venster van de aangrenzende kamer gaf uitzicht op de binnenplaats Wambold opende het en riep den oppasser toe zijn paard te zadelen Toea kleedde hij zich om uit te gaan en een kwartier daarna reed hj over de Eijnbrug naar do woning van zijn vriend Koert had zijn goede reden waarom hij zyn vriend niet tot gezelschap wilde hebbon bij zijn tocht naar den dokter Hij richtte z n schreden niet naar de woning van den medicus maar zocht het kantoor van een bekend advocaat op Wat hij daar moest doen was hem zelf niet duidelijk Toen mijnheer Morris hém de bewuste openbaringen deed klemde hij zich vast aan de gedachte dat een bekwaam advocaat in die akten wel iets zou kunnen vinden tot bewys dat de faipilie van zyn vrouw mat den ter dood gebraohten Jftiües Gray niets bod uit te staon Dan zou blijken dat do opgaven van Morris een ongehoord bedrog waren waarvan de beweegredenen voor hem nog in het duister lagen Koert was echter de man niet om zich met gemak in zulke zaken te bewegen toen hij aan het kantoor van den advocaat kwam wist hij nog niet hoe hy zyn zaak het best zou voordragen Liefst zou hy onbekend hebben willen bly ven en opgetreden yn als een man die de zaak zyns vriends behartigt Hij trad eindelijk het kantoor binnen en werd te worden met het betta nde Dit nu is niet geschied Immeis roor het koninklijke slot werd eenvoudig behouden het te voren gebezigde vertrek volgens het tekstboekje behoorende tot het aldaar loogenoemde v e slot En men heeft hier onder meer een keurig vorstelqk met vele suilen en corridors Toonien slot Het zal moeten worden toegestemd dat het wenscheljjk is om voor het vervolg aan de aankleeding van het tooneel die zorg te besteden die althans mogelqk is daar vooral b j die zaken het oog ook wat eischt en U i geen eomntm te maken m iel êUt Dank zeggende voor de verleende plaatsruimte vérblnven wy OJBd Sk D X en IJ PETROLEUM NOTEËRIIVGEN van de Makelaars Caotzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 6B Geïmporteerd fust ƒ 8 70 8 7B Januari levering ƒ 8 65 December levering 8 6S BEURSBERICHT AMSTERDAM 26 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vast Certif Arensburg 9 Aand Deli maatsch 10 lager Brazilië vaster Ontario 1 hooger uargerlijke Stand GEBOREN M Nov George ooden 1 G Blum eu A F Mini Jicob ooderi L Bs 8 en M TrooBt WillcmiM oaderi P T n Dam en M W an Vleoten SS Willem SJarlinn ouder M Venchnt en tan den Bwg Johanna Catbanna oodera P J Starin en W C Boawman Maria Adriana ouders J ran l yk en M A an der Vim Aniia Maria ondera H van ScBalkinjk en C Schluep 24 Teunis onderi J Terlonw en A Boa Sara Johanna onder jr B van Wgk en G C van Delden OVERLEDEN 25 Nov L J Pieten 51 j A Lapontre 7 m G van Erk 49 j 1 H van der Kint wed C Been 76 j Zevenhuizen GEBOREN Jan ondera 1 Verhoef en J N Utij ONDERTROUWD J van Vlieten C Eindhoven ADVERTENTIËN V Geboren SAEA JOBANNA dochter van J B VAN WIJK en G C VAN WIJK VAN Delden Qouda 24 November 1889 Hedeu overleed na voorzien te zgnder H H Sacramenten tot m n en mgner Kinderen diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoot LAMBERTÜS JOSEPHÜS PIETERS in den onderdom vau bgna 52 jaar Wed L J PIETERS geb Bebntsen Qovda 25 November 1889 TrekMng Maandag ek der OBIGINEELE LOTEN RotterdaiDScbe Schouwburg zonder nieten met prgzen van 3000 1000 verscheidene prgzen van 250 ƒ 100 50 ƒ 25 20 f 10 fh en f3 en vervolgens op 1 Juni met prezen van ƒ 1500 enz dns eik jaar twee trekkingen zyn it 1 90 per Lot verkrggbaar met na de trekkingen steeds gratie de officieele trekkingsl sten bg de Boekhandelaren A ROK Co GOUDA Kleiweg Gouda Snelp ndruk van A Bunkhan k Zoom Sociëteit Ons Genoegen Zaal cKussTMiN Gouda BODQiiüiTm mu van Rotterdam Directie ALBXASDEB SAAZBOBN Donderdag 28 November 1889 7 nnr Buitengewone Voorstelling Der Trompetervon Ss kkingen Grosse Oper in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR È NESSLER Prflzen der plaatsen Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Loting Woensdag 27 November de avonds ten 7 uur precies Plaatsen te bespreken Donderdag 28 November van 10 3 uur Werner LUDWIG STBAKOSCH Openbare Vrijwillige Verkooping VAN DK g enaamd Welg eleg en geteekend wgk I N 11 staande en liggende in Stein ondar de Gemeente BEEXJWIJK onmiddellijk aan het Dorp HAASTRECHT en ongeveer 32Yi Hectaren uitmuntend best Wei en Hooiland Boomgaard Uiterwaard en aanbehooren om te aanvaarden de Landergen dadel k bg de toew zing en de Huizinge en Erf 1 Mei 1890 ten overstaan van de Notarissen H J F HEIJMAN te Haastrecht en J P MAHLSTEDE te Bergambaclit in het huis oen Hoek te Haattreeht op Woensdag 11 December 1889 des Morgens ten 10 ure Perceelsgewgze beschrgving en alle verdere inlichtingen te bekomen by genoemde Notarissen MALTOSEPABEIEK te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemisch Microêcopiech Onderzoek Directeuren de Heeren D iP P van HAMEL ROOS en A HARMENS Wzn Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende De Mahosestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den han4el zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk by de fabricage Daar het Zwavelzuur vanden handel dik Wflls arienicumhoudend s rondemis geworden wordt door het niet anwenMn van deze stof eene miwilhkeurige bron vaw verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen bj onze bekende iVottegenwoordigers alsook hgdten GeneraalAgent den Directeur C ÜREDAEL Breda C J 0 flOOGEN DIJK Sociëteit OIVS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Maandag 2 December 1889 Soiree ScientifLque VAB ÜIT BOSTON Noord Amïeika Entree voor HH Leden en Dames 60 cent NietLeden 0 99 Aanvang 8 uur Zie de beoordeelingen demê ederlandiche blad n Niemand gelooft aan wBveren en zoo er onder het publiek al eenigen waren die ons omringd wanen door geesten de groote menigte deelt evenmin als wy die meening Maar wat is dan de oplossing van deze verschynselen Wat is het geheim Uit de beoordeeling der Arnhemsche Courant van midden October 1889 NIEDW EN VOORDBELIG SOORT S ® @ i A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Boas Kragen en Colliers Groote Kenze Zwarte MOFFEN van 1 al Lichte 3 25 SCHENK en Zn Bij C van TOmiRLOO Korte Groenendaal wegens Concurentie Prima Witte SUlKlilR Geen DUITSCHE per Kg ƒ 0 25 Zuiver smakende KOFFIE 0 65 HOUTVUÏÏEMAZEES groot van stuk 40 10 cent STEEIMIiOLEN In LOSSING Pakhuis BLEEKERSSINGEL R 186 eene lading Grove Ruhr Kaciieikolen waaruit wg tot 75 Cent per Heet contant vry in huis afleveren KRIJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 186 Bekroond met KHveren en Gouden Medailles Amhevolen door HU Genees en Schnkundu e Kraepelien Hold s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te Jievelen Alom verkrggbaar in bussen ii si Vi Va 8 g AEPELIEN HOLM ZEIST De nitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met nitzonderingflkn Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlpe Nommers VIJP CENTEN De insaiullDK van advertentiön BINNENLAND GOPDA 2 NoTombor 1889 In do zitting dor Tweede Kamer ran heden was do Indische bagrooting aan de ordo Het financieel beleid van den minister werd sterk afgekeurd door de hb Bool Geertsema Bahlman en Butgers Aangedrongen werd op het actief optreden in Atjeh door de bh Van Vlijmen en fiutgers Be opiumpolitiek werd bestreden door de bh Bool en Rutgers De he r Schimmelponninck Van der üye was dankbaar voor s ministers houding in de opiumzaak De heer Domela Nieuwenhuis verweet den mmÏHter l t stilzitten ia stryd met vroegere toezeggingen en wees op de exploitatie van India door Nederland en drong aan pacificatie vjn Atjeh De heer Lohman verdedigde den minister en zgn politiek VBRGADEBING VAN BEN GEMEENTERAAD op Vrijdag Ï9 November 1889 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Do Rekening der Stads Librve over het dienstjaar 1888 Het voorstel betreffende de vestiging van het Gymnasium in het door den heer G J Steens Zijnen gescltonken pand op de Westhaven Het Ontwerp Reglement voor het Gymnasium De leesvergadering van het departement der Maatachappjj tot Nut van t Algemeen werd gisterenavond voorafgegaan door eene eigenaardige plechtigheid Hot gold namelijk eene openbare hulde aan den korporaal J H Stilting die zooals bekend is in Maart jl b j een brand op den Bleekerssingel zich verdiensteiyk maakte door met ver FEVILLETOJV mi het Engelsck VIEEDE HOOFDSTUK 8 Ik gevoel mq nu weer genoeg versterkt om mijn tocht naar I den dokter voort te zetten Vóór alles is het mij te doen om een attest om verlenging van verlof te krijgen Ik gevoel dat voor my het beste is wanneer ik op reis ga Ik heb verandering van lucht noodig Koert stdnd op en greep zijn hoed en rijzweep Ik ga met je mee sprak Wambold Ik moet eenige goruststellende woorden van den dokter over je toestand hooren nik had liever Erik dat je heengingt om mijn vrou te troosten Zij leeft in duizend angsten en niemand als juist gij kunt haar weer oprichten Zy vreest dat zij mijn liefde zal verliezen nu je kunt haar de verz ekering geven dat dit nimmer mogelijk is eerder verliest zij my Tot weerziens Erik Het zon mij veel genoegen doen iJs je dadelijk na r mjn huis reedt Koert verliet de kamer wat fieter van houding dan hy Tiinnengekomen was Bezorgd keek Wambold hem na Arme joigen fluisterde hy voor ADVBBTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbynt geschieden tot éöo uur des namiddagg van den dag der uitgave geslaagd heeten en heeft do leden van het departement bijzonder voldaan Blijkens achterstaaitde advertentie ligt het vroeger door ons medegedeelde adres aan do Eerste Kamer tot verwerping van l et voorstel tot wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs nog tot Vrqdagmiddag ter teekening by de HH J van Bentum en Zoon Het adres bevat reeds 140 handteekeningen doch er zullen nog wel personen zijn die bedoelde rerwerping in s lands beUng achten en nog verzuimden te teekenen Hun wordt dus nog de gelegenheid daartoe gegeven In de zitting der Arrondissements Bechtbank te Batterdam van gisteren werd o a veroordeeld W B J S koopman zonder vaste woonplaats wegens vijf diefstallen te Gouda gepleegd tot een jaar gevangeiïisatraf Vervolgens stond tereeht H B 47 jaar koopman wonende te Gouda w rd in den morgen van den en dezer maand Spat de tapster J Z te Gouda te haren huize op heetirdaad i betrapt op het wegnemen vau eenig geld uit de toonbauklade De politie werd gehaald en bet bleek toen dat beklaagde dubbél es had ontvreemd Te ontkelinon viel di feit niet en beklaagde te dier zake heden terecht staande beleed schuld Zyne veroordeeling werd door het O M gevorderd tot twee maanden gevangenisstraf Mr N G van Schouwen voor bekl optredende vond met hot oog op de geringheid van het ontvreemde do gevorderde straf wel wat hoog waarom pleiter bekl in do clementie der rechtbank aanbeval Over 8 dagen uitspraak L l Zaterdag is te Haastrecht het lOjarig bestaan gevierd der Keddrijkerskamer t Ontluikende bloempje met de voorstelling van het Vijfde rad aan den wagen eu aar tweede man Bij deze op zijn verlangen door een klerk dadelijk in de kamer gebracht waar de advocaat zijne cliënten ontving Koert werd ontvangen door een elegant gekleed heer van ruim dertigjarigen leeftyd Het gelaatvan den advocaat kwam hem bekend voor zeker bad hij hem hier of daar vroeger ontmoet Dit wa hem uiterst onaangenaam het berouwde hoqi reeds dat hij met zijn troifstelooze zaak hier was aangeland j Bij het zien van Koert dien hij herkende geraakte de advocaat iif ontsteltenis maar deed zyn best om bedaard te sbhijnen Zou het proces van James Gray hem bekend zijn Zoo onmogelijk was dit niet want mijnheer Moms was te Mainz geweest Aan de mogelykheid daarvan te denken daarvoor was Koert aljorminst m staat en diit was goed voor hem Als ik mij niet vergis heb ik de eer den luitenant Von Berghaupt voor mij te zien Koert kleurde de gedachte aan onbekend te blijven had schipbreuk geladen Ef bleef hem nietsover dan toestemmend te knikken 0 Hoe gehikkig zou hij geweest zijn als Wambold hem in de e zaak ter zijde had kunnen staan Maar 4aar viel niet aan te donken Wambold zou niets voorloopig althans mets weten Misschien werd het bewijs geleverd dat Morri een bedrieger zonder weerga was en dan had hij zijn vriend vele di vige uren bespa8rd i