Goudsche Courant, donderdag 28 november 1889

Vrydag 29 November Het adres aan de EERSTE KAMER tot verwerping van de Schoolwet ligt nog tot Vrij dagfmiddagter teekeningf bij de Heeren Jf van REl TÜHI en Z001 f NAAIMELOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der gproote laag kolen Oupeye brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselnk gebruik serres caloriières Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktaigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Hental tot Gouda fl 3 80 h fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SllKETS 1880 I 4083 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DO in gendïng van a dvertentien kan geschieden tot één imp des namiddags van den dag der uitgave PËTROLBUM IVOTEERINGËN van de Makelaars Cantzlaar SehalkwUk te Rotterdam Be markt was heden onreranderd ho o TanUuat ƒ 8 66 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 Noiremberlerering ƒ 8 60 a ƒ 8 66 Decemberle ering ƒ 8 66 BEURSBEKICHT AMSTIKDAM 27 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vaat Aandeelen Borneo 10 Deli Bat Maatschappq 10 hoogor Certif Arensburg 10 lager Boitenlandsohe vaat Warsohau Weensa 1 lager üurgerlijke Stand Haastreobt GKBOREN Anna Mirii ouden S Vergeer en J vin Vliel Adrienne ouden E A Bidennker en N de Yrit AbrabeiD ouden W den Ouden en W van Vliet OVkSLBDEN i M H Knoen 6 m GETROUWD J Konpeer en i Straver ADVERTENTIÊN Trekking Maandag ek der OBIGINEBLE LOTEN Rotterdamscbe Schouwburg zonder nieten met prgzen van 3000 f lOOD verscheidene prgzen van 250 ƒ 100 50 ƒ 25 20 f 10 fb en f3 en vervolgens op 1 Juni met prgzen van 1500 enz dus eik jaar twee trekkingen zgn Sk 1 90 per Lot verkrggbaar met na de trekkingen steeds ra ts de officieele trekkingsigsten bg de Boekhandelaren A KOK Go GOUDA Sleiweg TE HUVR aangeboden een net Gemeubileerde VOORKAMER met SLAAPKAMER op een der mooiste standen onmiddellgk nabg de Markt Hnnrprgs ƒ 30 per maand Brieven franco onder No 1926 Bureaa dezer Courant STEENKOLEN Bouwmaterialen HOUTSKOOL BRiaiETTEH In LOSSING eene LADING Grove Eulir Kachelkolen A JOI KER ZONEN Kantoor Vest b d Vlamingstraat O 597 HËINËKEKs WIEITEE EZFOBT BIEB 16 Ct per flesch 8 et per Aesoh Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Bij C van TOISTQEELGO Korte Groenendaal wegens Concurentie Prima Witte SLIKER Geen DUITSCHE per V Kg ƒ 0 25 Zuiver smakende KOFFIE 0 65 lOUTVÏÏUEMAEEES groot van stuk 40 a 10 cent Sociëteit Ons Genoegen Zaal EvNSTUiii Gouda nmimm mu van Rotterdam Directie ALBXASDEB SAALBOBN Donderdag 28 November 1889 7 uur Buitengewone Voorstelling Der Trompetervon Ss kkingen Grosse Opêr in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR B NESSLBR Prgzen der plaatsen Leden ƒ 0 99 Niet teden ƒ 1 49 Loting Woensdag 27 November des avonds ten 7 uur precies Plaatsen te bespreken Donderdag 28 November van 10 3 uur Werner LUDWIG STRAKOSCH Specialiteit In Koffie en Thee Korte Tiendeweg b d Markt Koffieprijzen Goed smakende SANTOS 62 j ct Goede JAVA 70 Prima JAVA 72i j Zuivere PREANGER 75 per 5 Ons STEENKOLEN In LOSSING Pakhuis BLEEKERSSINGEL R 186 eene lading Grove Rulir Kachelkolen waaruit wg tot 7S Cent per Heet contant vrjj in hnis afleveren KRIJGSMAN de KOSTER 117 118 Bleekerssingel 186 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkmajj Zoon Die verkonden is hale een doos DROP ült de Blikken Trooiinel J J 7ANM per doos 40 ct f Banketbakker MARKT 67 GOUDA H W HARMS Specialiteit in Eoffie en Tliee Korte Tiendeweg b d Markt Ontvangen GROOTB Si rVicolaas Letters van fijne zoete Chocolade 8 10 en 12 ct Koekjes voor Melkchocolade van af 52 ot in pakjes van 16 stuks Pgne zoete CHOCOLADE TABLETTEN 5 10 en 25 ct Diverse Cacaopoeders isle kwaliteit Witte SUIKER 25V iCt Opnieuw ontvangen Fijne Pouchongp Thee in origineele pakketten van groot i ons a 25 ct EEN FATSOENLIJK gevraagd goed kunnende werken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder No 1927 aan t Bureau vat dit Blad OUDEN en JONGfEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raild Dr Muller over Verboorde Zenuw en Geslacht Stelsel me opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert JSdtiard Bendt Braunschweig ADVERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandache Cou runten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geachiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afioaderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOtfDA 28 NoTombor 1889 In de zitting dor Tweede Kamer van heden werd het debat o er de Indische begrooting voortgezet De Minister van Koloniën verdedigde zijn financieel beleid lüene leening zal noodwendig n ten worden aangegaan voor de spoorvegen Tot het behoud der koffiecultuur is aanmoediging noodwendig In den godsdienst is geen pressie gewenscht maar bevordering van het stellige christendom opiumregie is ongewenscht eene proef wordt intusschen voorbereid op Banka Agressieve politiek te Atjeh bleef den Minister bestrijden ook naar aanleiding vac het jongste telegram van den vertrouwbaren gouverneur te Atjeh waaruit langzame toenadering blijkt Van den trein Vrijdag avond te Utrecht aankomende vermiste men eaa oonductsur iSf i Bunnik nog was opgemerkt Een vraag of hij daar nog was werd ontkennend beantwoord waarom besloten werd een locomotief met vervoerwagen en heelkundige hulp te zenden om den weg te ondorüoeken Men vond den vermisten conducteur echter niet En geen wonder want dozo zat hoog en droog te Utrecht Even voorby Bunnik was hij uit den trein gevallen en zonder letsel neergekomen op een veld met boerenkool Dio ligplaats vond hij intusschen niet gemakkelijk hij stond op maar zich de bepaling herinnerde i Het loopen langs den spoorweg is verboden week hij van dien weg af en wandelde op zijn gemak langs den straatweg naar Utrecht waar hem al spoedig verteld werd dat hij goed godaan zou hebben indien hij vóór zgn wandeling zich gemeld had bij den nnastbijzijndon blokwachter die had dan kunnen seinen zoodat het FEVILL E TOIX UU het Engehck VIERDE HOOFDSTUK 9 Dan is er aan geen vergissing te denken sprak mijnheer Bronk schouderophalend Het was zeker een groot verzuim van de bloedverwanten van uw vrouw dat zy u reeds voor het huwelijk niets van de familieaangelegenheden hebben medegedeeld Intussoheii veroorloof ik mij niet hierover oen oordeel uit te spreken mijnheer Von Berghaupt Doch ik zou u aanraden in verbinding te blijven met mjnheer Morris die op zoo kiesche wijze tot u gekomen is Hij is een degelijk mohtsgelaerdo die u natuurlijk gemakkelijker alle iidichtingon kan verschaffen dan ik die in de Engelsche jurisprudentie zelf nog onderncht et voorlichting noodig heb Koert begreep nu dat hy het eenige plechtanker zijner hoop verloren ad Hij nam dit echter kalmer pp dan te verwachten was Dan is het onnoodig dat ik deze documenten bij u ter inzage laat mijnheer 1 Dat is zoo Ik kan mij Ae moeite besparen naariets te ïoeken dat toch niet te vinden i Weesverzekerd dat mijnheer Morris u niets drCn de waarheid gezegd heelt f Terwijl Koert de akten bij zich sta vroeg hij uitzenden van een onderzoekingstroin uit Utrecht niet noodig ware geweest Omtrent het verongelukken van een onbekend schip op den Pannekaak schrijf men aan het Hbl nog uit Nieuwediep van eergiataron In den afgeloopen stormacht n nacht is in de Texelsche Gronden een schip met man en muis verongelukt Zondag tegen dea avond werd het vaartuig een oote ijzeren bark reeds in de nabijheid van de gevaarlyke gronden gezien door de opvarenden van den aldaar gestationeerden loodskotter Dezen wendden pogingen aan om de opmerkzaamheid van het schip te trekken en het op het gevaar opmerkzaam te maken Dit bleef echter zocder gevolg de bark zeilde HMt volle vaart baar ondergang te gemoet en was weldra in de duisternis verdwenen Weinig tijd lator toonden de herhaaldelijk afgestoken ooodvuren dat een schip zich in do gronden in gtvsar bevond De storm was echter ataada hsOi gewordaat HMÉMpen vaa den wal onmogely k in de gelegenheid was knip te bieden Toch stak omstreeks middernacht van Nieuwediep uit de reddingboot in zee Bij afwezigheid van de sleepbooten die zich bij het in de Eierlandsche Gronden gestrande stoomschip Henna bevonden werd de boot gesleept door een blazerschuit van den heer Weltevreden Het stormde echter zoo geweldig dat de redders zich niet in de nabijheid van de strandingsplaats konden wagen en verplicht waren onverrichterzake terug te koeren Togen het aanbreken van den dag ging men er opnieuw op uit thans gesleept door de inmiddels teruggekeerde Hercules om te trachten hulp te bieden Dit was nu evenwel overbodig bij het aapbreken van den dageraad was er van het schip niets meer te ontdekken Omtrent het lot der arme schepelingen kan dus geen twijfel meer liestaan zonder de oogen op te slaan Is men mij verkeerde inlichtingen gaf omtrent de familie omstan dighedon mijner vrouw gelooft u dan dat dit een geldige reden tot echtscheiding zon zijn Mr Bronk dacht ernstig na Ja en neen mijnheer von Berghaupt Koert tag den advocaat met groote oogen aan terwijl de verontwaardiging zijn wangen hoogrood kleurde Blijf bedaard heer advocaat mijn opgewondenheid geldt waarlijk u niet Het zou ondankbaar van mij zijn als ik niet erkende dat gij mij den rechten weg gewezen hebt om degenen te vinden wier slachtoffer ik geworden bon Go zegt ja en neoni Maar mijn God welke rechter tor wereld zou neen durven zeggen waar de eer en het levensgeluk van een man door zulke laaghartige middelen benadeeld word Weldra zullen de kinderen op straat mij toeroepen dat mijn mooie vrouw de dochter is van een man die door beulshanden stierf Ik ben onmogelijk geworden niet alleen ondor mijne kameraden maar ook tegenover de mJatschappij tegenover mijn familie Iets van de bloedschuld van den terechtgestelde is op mij overgegaan op mij Koert von Berghaupt Koert wrong do handen De ruimschoots genoten wijn scheen er toe bij te dragen om de vertwijfoling bij hem nog te vergrooten Geroerd door innig medelijden stond mijnheer Bronk ëen oogenblik radeloos IBToen greep hiJ de ADVBRTBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gra til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De aflandige wind was oorzaak dat tot heden niets aau het strand spoelde Van Texel schryft men aan hetzelfde blad Van de van Eierlaad teruggekeerde vaartuigen beliepen enkele meer of minder schade ten gevolge van het ruwe weer Een vaartuig moest met gebroken zwaard achterblijven De andore vaartuigen kwamen behouden in de haven Een krankzinnige uit Delft is in Leiden des naehts ua het opschuiven van een raam een woning biur neugekomen Op het geweld begaf de bewoner van het huis zich naar el voorkamer en maakte zich daar van den ODgea Toden gast die op een stoel had plaats genomen meester Inmiddels spoedde zich een der huisgenooten naar de naastbijgelegeu politiewacht om adsistentie waarop de niet gewenscht bezoeker geboeid naar het politie boreau werd gebraoht Onder politiegeloide is de ongelukkige weer naar zqoe familie teniggebracht Men scbrqft aan Se Prop Oron Cl De gevolgen van het opvoeren der loonon door werkstaking blijven niet uit Beeds is te Rotterdam en Amsterdam eene toestrooming merkbaar uit andere doelen van het land waar in menig flink arbeidersgezin een schok is gevoeld bij het vernemen welke werklooncn in de groote steden worden verdiend Eene vergelijking van een 7 a 8 tot toogstens 10 gulden weekgeld dat in menig bedrijf door den besten werkman niet kan worden overschreden geeft dan ook wel aanleiding om te watertanden bij het lezen van cijfers als 16 tot 20 gulden en hooger weekloon voorr arbeid waartoe alleen een paar krachtige armen noodig zijn Het laat zich aanzien dat met den winter voor de deur waardoor menig bedrijf i et binnenland vrü wel stilstaat de bovenbedoelde neiging tot verhuizing naar de havenplaatsen nog zal toenemen Hetzelfde geldt eene beweging van matrozen stokers en trem hand van den hevig geschokten manden noodigde hem te gaan zitten Uw positie is even buitengewoon als beklagens waardig mynheer Von Berghaupt maar ze is toch niet zoo ongunstig als ge op dit oogenblik meent Wanneer ge kalm en naar uw geweten handelt dan kan uw leven eluk niet op deze kliB te gronde gaan Wat raadt go myy dat ik doen l Voorloopig niets Ge zult wel inzien dat het voor mij moeielijd is u in deze kiesche zaak rechtstreeks raad te geven Doek als ge kalmor geworden zijt neemt ge misschren een besluit bij de uitvoering waarvan mijn hulp u van dienst kan zijn Natuurlijk vindt ge mij dan bereid om u bij te s taan Ge ontwijkt mij heer advocaat en waarlijk ik erken gaarne de rodenen die u daartoe nopen Ik bemin mijn vrouw nooit zal ik die liefde uit mijn hart kunnen verbannen maar de eer gaat boven alles ïn om de wille van de eer mag ik niet terugsHnikken voor de gedachte mij van haar te scheiden Dat staat vast mynh r Bronk daaraan valt niet te tornen Ik kau niet rustig het slachtoffer van een bedrog blijven Ik zeg bedrog omdat het totaal onmogelijk is dat myn vrouw onbekend zou zijn gebleven met het lot van haar vader Beminde zij mij achtte en eerde zij mij dan had zij mij daarvan een en ander moeten mededeelen En ais wij toch et wonderlijke geval eens aannemen datv uw echtgenooto tot op dit oogenblik onbekend is met het lot jran haar vader Ó