Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1889

V Zaterdag 30 November N 4084 1889 8 Cacao GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken yjfl YJo ïo 1 60 85 ets 45 et Oe inzending van advertentiön kan gaschiedeu tot öen nur des namiddags van den dag dei nitgave Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Maandag 2 December 1889 Soiree Scientifique 11 ÜIT BOSTON Noord Aheeika Entree roor BH Leden ea Dames 60 cent Niet Leden 0 99 Aanvang 8 unr Zie de beoordeelingen der Nederlandeche bladen Niemand gelooft aan tooveren en zoo er onder het pnbliek al eenigen waren die ons omringd wanen door geesten de groote menigte deelt evenmin als wg die meening Maar wat is dan de oplossing van deze verschynselen Wat is het geheim Vit de beoordeeling der Amhemsclie Courant van midden October 1889 VERSCHIUfENDE St ITicolaas Cadeauz A V os Az Kleiweg E 73 en 73 GEVRAAGD voor een Heer een ÖEMEDBILEEBDE Zit en Slaapkamer Adres onder No 1928 aan het Bureau dezer Courant Trfclililng MAANDAG e k der origineele Loten Botterdamsche Schouwburg zonder nieten met prezen van 3000 1000 verscheidene prgzen van 250 ƒ 100 50 ƒ 25 20 lO fb en 3 en vervolgens op 1 Juni met prijzen van 1500 enz duselkjaar twee trekkingen zgn a ƒ 1 90 per Lot verkrygbaar met na de trekkingen steeds gratis de officieele trekkingslgsten bg de Boekhandelaren A KOK Co GOUDA Kleiweg Bij C vaa TONGERLOO Korte Groenendaal wegens Concurentie Prima Witte SUIKER Geen DUITSCHE per j Kg ƒ 0 25 Zuiver smakende KOFFIE 0 65 EOUTVÏÏUEMAKEES groot van stuk 40 a 10 cent DocVSALPs BAARD TINCTUUR geeft de natnurlflke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 Z0 per flacon Verkrggbaar bjj J H C nUINCR F Hz Hoogstraat te Gouda Sjcieteit Ons Genoegen Zaal cKdhstmin Gouda immm mi van Rotterdam Directie ALBXAJUDMR SAALBOBN Donderdag 28 November 1889 7 nnr Boitengewone Voorsteiiing Der Trompetervon Sakkingen Grosse Oper in 3 Akten nebst einem Vor spiele von VICTOR E NESSLEE Frezen der plaatsen Leden ƒ 0 99 Niet Leden ƒ 1 49 Werner LUDWIG 8TBAK0SCH Goudsche Zangvereeniging r ÏÏITVOEEING 18 Dinsdag 3 D CelBlier 1S89 a avonds half acht in het Lokaal NUT en VERMAAK Oosthaven Directeur de Heer Mart J BOVMAN Programma Vrouwenkoren van Rafp DïuBES en Kboo Strjik trio van Bbbthovm Soli voor viool en violoncel Schneetmttchen Marehen voor vrouwenkoor soli en declamatie van Carl Meineclce Zie verder de uitvoerige Programma s en Tekstboekjes Aanmelding van buitengewone Leden Donateurs en Donatrices bjj de Heeren van BENTUM EN ZOON AANBESTEDIITG DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS TE GOUDA zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 11 DECEMBER 1889 des avonds ten acht ure bj inschrijving AANBESTEDEN De levering der Schoolboeken en der uit te reiken prijzen ten behoeve der Openbare Scholen in deze Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen yan WOENSDAG 4 DECEMBER 1889 op lederen werkdag des voormiddags van 10 12 ure ter lezing liggen bjj den concierge van het gebouw AktiLsgi aan de Markt alwaar de inschryvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags twaalf nur moeten ingeleverd worden ADVBRTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelök opgezonden door het Advertentie Bureau ï n A BRINKMAN en ZOON te Gottda t FIJNSTE merk oitslajteDd verkrijgbaar io qdol D If Mag azijn van Galanteriën en SPEELGOED ONTVANGEN PRACHTIGE KEUS LEDERWEBK Er BIEDT zich aan een BfiOOSBmESSENECnT P G om 15 December of 1 Januari in dienst te treden van goede getnigen voorzien Liefst in de omstreken van Gouda Adres franco brieven onder No 1929 aan het Bureau dezer Conrant MARKTBERICHTEN Gotlda 28 November 1889 De aanvoer vooral ran Tarwe uyj heden veelruimer dan de vorige weken k Tarwe 10 a 20 cent lagpr Voeraftikelen 10 a 20 cent hooger Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 20 a 7 60 Mindere dito ƒ 6 90 a ƒ 7 10 Polder B 70 a 5 90 Afwijkende 5 25 a 5 50 Roode 6 20 a 6 50 Angel ƒ 6 80 a ƒ 7 26 Kogge Zeeuwsche ƒ 5 50 a ƒ 5 75 Polder ƒ 4 60 ii 4 90 Buitenlsndsche per 70 KG ƒ 6 10 a ƒ 6 30 Gerst Winter 4 76 ft ƒ 5 Zomer ƒ 4 30 a ƒ 4 90 Chevalier 5 ft 6 Haver per Heet ƒ 3 60 a 4 20 per 100 kilo 7 75 a 8 10 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Buitenlandach ƒ 5 26 ft ƒ 5 60 Erwten kookerwten 8 25 ft ƒ 9 60 niot kokende 5 90 6 10 Boonen bruineboonen ƒ 8 76 ii 9 50 witte boonen 9 50 a ƒ 10 25 duivenboonen ƒ 6 60 a ƒ 6 80 psardenboonen ƒ 5 60 a ƒ 5 80 Kanariezaad 7 0 a ƒ 8 25 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 a ƒ 6 20 Odessa f 6 10 a ƒ 6 25 Cinquantine ƒ 8 50 ii 6 76 De veemarkt met redelyke aanvoer handel vlug prijzen zeer hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 23 ii 27 et per half kilo varkens voor Londen tamelijke aanvoer handel williger 21 a 21 j et magere biggen redelijke aanvoer handel vhig ƒ 1 16 a 1 70 per week vette snhapen redelijke aanvoer handel vlug 22 li ƒ 30 weilammeren redelijke aanvoer handel vlug 12 ü ƒ 20 Oraskalveron weijiig aanvoer handel zeer vlug ƒ 40 ii ƒ 75 Kaas aangevoeld 41 partijen handel vlug 1ste qualiteit 27 ü 28 2de qualiteit ƒ 24 a 26 Noord llollandscho ƒ 25 ü 29 Puik goed niet aanwezig Boter veel aanvoer handel gewoon Goel ot r ƒ I 30 af 1 35 Weiboter ƒ 1 05 ii ƒ 1 20 PETROLRUM NOTEERINGFJ van de Makelaars Cantzlaar d Schalkwijk te Rotterdam De markt was fieden onveranderd Loco Tankfust 8 66 ü f 870 Geïmporteerd fort ƒ 8 75 Januari levering ƒ 8 65 November en Decemberlevering ƒ 8 65 BEIIRSBEKICHT AMSTERDAM 28 November Per Telegraaf Integralen 1 flauwer Bornea 26 Doli Bat maatschappij 10 Noord Borneo 4 hooger Preff aand kol bank 4 lager Warsohau Weenen 1 flauwer Amerika flauw Gouda Snelpersdruk van A Buinkman ZooN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlöke Nommer VUP CENTEN BINNENLAND G017DA 29 November 1889 In de heden middag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Lotsy Jager en Hoogenboom de beide laatsteu met kennisgeving werd het vroeger medegedeelde voorstel van B en W tot vestiging van het Gymnasium in het gebouw op de Westhaven B 156 aangenomen en B en W een crediet verleend van ƒ 2000 tot inrichting on meubileenng van de lokalen Er zal een concierge worden aangesteld op eene jaarwedde van f 400 en eene vergoeding van ƒ 100 sjaara voor gemis van vrye woning Door den heer van Vreumingeu werd de vraag gedaan of het niet wenschelijk zou zijn den concierge in het gebouw zelf te laten wonen daardoor zou dit vooreerst s nachts niet onbeheerd zijn en voorts zou dor g emeente daardoor 100 worden uitgewonnen De Voorzitter markt op dat dit moeielijk kon de concierge zou dan nl in het benedenhuis moeten wonen maar dit is zóó laag van verdieping dat het niet voldoet aan de bepalingen door den Baad indertijd gemaakt voor de bewoning von huizen Bovendien zou als er een besmettelijke ziekte ontstond in do woning van den concierge het gymnasium moeten gesloten worden tenzy het benedenhuis geheel werd afgesloten Van bet boveuhuis en dan zou het nogal donker worden B en W meenden daarom dat het beste was althans voorloopig den concierge niet iu het gebouw te doen wonen De heer van Vronmingeo vond vooral het laatstgenoemde argument van gewicht en verklaarde derhalve in te stemmen met het voorstel De Baad behandelde daarop het Boglement voor het Gymnasium De heer IJssel de Schoppeï maakte bij een paar FE VILLETOIX ra het EngeUok VIJFDE HOOFDSTUK 10 Kerel je ziet er uit af je ieta op je geweten hebt voor den dag er meel sprak Wambold Ik heb niets op mijn geweten luitenant Erik keek hem eens onderzoekend aan en spoedde zich toen naar binnen Sedert die Engelschman hier was schijnt er een ongelnk over dit huis te zijn gekomen mompelde de oppasser Misschien is het mijn plicht dat ik den luitenant zeg wie hier geweest is Die Engelschman kan het geld tenig krijgen dat hij my gaf In plaats echter van den officier na te ijlen en hem eene bekentenis te doen bracht hij het paard naar don stal In de vestibule kwam Erik de kamenier van mevrouw von Berghaupt tegen Wat een geluk dat u komt mijnheer von Wambold Mevrouw is zoo bedroefd I Is zij ongesteld Ia ook dat mijnheeri Zij opende een deur van de benedenvertrekken en verzocht den officier binnen te treden Het volgende oogenblik stond Erik voor de jonge bekoorlijke vrouw artikelen eene opmerking Bij art 5 dat aldus luidt De leasen worden gegeven op alle werkdagen tusschen de voormiddags 9 en des namiddags 4 nur volgens den in art 14 bedoelden rooster gaf hij in overweging te bepalen dat die leasen reeds om 8 uur konden aanvangen Als hoofdmotief daarvoor noemde spr de wenschelijkheid om de leerlingen een vrijen Woensdagmiddag te bezorgen waarvan hij een groot voorstander was Door de lesnren t zij van 8 12 on van 2 4 of van 9 12 en van 1 te stellen kon zulks gemakkdgk gevonden worden Nadat gebleken was dat het de bedoeling van spr was om het facultatief te steOen en alleen curatoren en rector in de gelegenheid te stellen ook het uur van 8 9 voor lesuur te bepalen werd in het artikel 9 uur in 8 uur veranderd Bij art 9 da t bepaalt dat het examen voor de toelating tot het eerste studiejaar omvat behalve de vakken vermeld in art 9 al 2 der wet v 8 April 1876 od de beginselen der Fransche taal vroeg de heer IJssel de Schepper of niet eenige aanvuUiilg n Mig wa met het oog sa het woeg p genomen besluit om ook vrouwelijke wrBagfc ma nasium toe te laten Nadat de heer vaijtfli gewezen op een ander artikel van ie A dat bedoelde aanvulling onnoodig maaktè i de vorige spr zich met het voorstel Het goheele Reglement werd vervolgens vastgesteld De Raad keurde in deze zitting go d de Rekening der Stads Librye over 1888 De volgende stukken kwamen bij d n Raad in 1 Eene missive van de commissi voor de Strafverordeningen inzendende eene ontwerpverordeningop het berijden van de Korte Groenendaal waarbijhet niet stapvoets rijden strafbaar werd gesteld Ter visie 2 Missive van verschillende besturen inzendendeaanbevelingen voor de periodieke aftreding met 1 Ian e k Wat wa z j bleek I Hare oogen waren rood alsof zij den geheelen nacht geschreid had Vol aandoening reikte hij haar de hand Om s Hemels wil wat is er gebeurd O het is niets Ik maak my zeker ton onrechte angstig Koerts gedrag is op eens geheel veranderd De liefde van zulk een man is zulk een dierbaar goed dat men het een zwakke vrouw niet ten kwade mag duiden als zij beeft bij de gedachte dat zg die liefde zou kujstnen verliezen Maar wiek ou zich met zulke schrikbeelden kwellen I Koert was zooeven bij mij en spoorde mij aan om spoedig naar u te gaan om u te troosten Zou hij dat gedaan hebben ais hij zijn vrouw niet lief had Haar oogen verhelderden Peed Koert dat O dan wil ik gaarne de eigenaardigheden van zijn veranderd gedrag verdragen Ik wil er dag en nacht naar streven mij zijn vertrouwen waardig te toonen zoodoende hoop ik dat spoedig het uur slaat waarop hij mij aan zijn geheime zorgen zal laten deelnemen Dat begrijp ik niet sprak Wambold Welke geheime zorgen zou Koert kunn hebben Er is nauwelijks éên officier wiens financici eler geregeld zijn dan de zijne Wat zou er vagpÈtier kunnen zijn dat hem een droevig oogenbliK Icon bezorgen En toch moet er zoo iets zijn dat mijn geliefden man zoo temeer drukt mijnheer Von Wambold En hoeveel lichter zou het voor hem te dragen zijn als hij mij in zijne geheimen inwijdde en er mij deel aan het nemen I Maar Koert weigert mij elke ep ADVBBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 3 Een voorstel van B en W om te bepalen datin het vervolg geen waterstoepen of scheppen langsgrachten kanalen enz in deze gemeente zullen mogenworden gemaakt of hersteld en dat de bestaandevóór 1 Januiuri 1891 zullen moeten worden opgeruimd Ter visie 4 Een voorstel van B en W om de beukmolentegen 1 Januari a st opnieuw in het openbaar teverpachten voor den tijd van 5 of 10 jaar Ter visie In plaats van D ten Bosch zal D C J G van Hoogstraten predikant te s Gravenhage Zondag a s des voormiddags optreden in de Groote Kerk In de zitting der Tweede Kamer van heden werd bij het debat oveijde uitgaven op de Indische begrooting met 41 tegen 38 stemmen verworpen het amendement om de aanstelling van rechtskundige voorzitters en grifbers bij de landradeu te schorsen Het amendement om geen adsistent resident in Groot Mandeling aan te stellen werd aangenomen met 51 tegen 28 stemmen Professor von Nussbaum te Munchen heeft in de GartenBhibe een lezenswaardig artikel geschreven over het nut van het wielrijden De professor raadt het wielrijden onvoorwaardelijk aan niet alleen aan jongelieden maar ook aan dames en heeren van middelbaren leeftijd vooral als zij last hebben van slechte spijsvertering hemorrhoideo pijn in de lendenen of enge borst Voorts beveelt hij het wielrijden aan voor raenschen die aanleg hebben tot vetzucht of bij wie de beweging van het hart te wenschen overlaat en eindelijk aan alle zeniiwachtigen en deze laatste zijn vele tegenwoordig heldering Heeft hij iets op het hart dat een vrouw haar man nooit vergeeft Ik mijnheer VQ n Wambold ik gevoel mij sterk genoeg ik sta hoog genoeg om hem alles van harte gaarne te vergeven Al mocht ook de goheele wereld zich van hem afkeeren mochten vrienden en vijanden met steenen naar hem werpen ik zou hem met mijn lichaam beschutten Wanneer alle meusohen hem bespotten en vervolgden zou ik hem voor hunne oogen met mijn sluier bedekken hem aa mijn hart drukken waar niemand hem aan mij ontrukken zifl Na een poos vervolgde zij Mevrouw von Reidersdorf heeft het eerst de verandering bij Koert bemerkt en zij kreeg den indruk dat hij oen ongelukkig speler moesst zijn O God al heeft hij ook alles verloren ik wil met hem gaan bedelen als ik zijne liefde slechts behoud Wambold liet zich op een stoel neer en leunde het hoofd op de hand Ge maakt u stellig zonder goede reden ongerust mevrouw Ik weet hij heeft u lief en ik ken hem genoeg om u te kunnen verzekeren dat die liefde niet eensklaps zal verdwijnen Dat Koert iets op het hart zou hebben dat geen vrouw hem vergeeft dat hem aan do verachting der wereld prijs geeft daarvan is de mogelijkheid uitgesloteu Het vermoeden van mevrouw von Reidersdorf dat Koert een heimelijk speler zou zijn verdient niet dat er een oogenblik bij wordt stilgestaan want ik weet het best hoeveel afkeer hij heett van de hartstocht van het spel De