Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1889

I 1 het W T 8 gevangenisstrtf medepliohtigheid hem niet het d de verdedigei t O M al zou daar hier niets Igens de meening t èn de gebrp olgen waren van fepassing tan art dat roet opzei olg i dor mis itspraak van he Op grond van art 300 en 302j eischto de officier van justitie van 6 jaren Alleen de zedelijl van den man in deze zaak i maximum der straf eischon In een uitvoerig pleidooi bestj mr H Binnerts de meening val hier art 302 van toepassing van opzet gebleken was en ook der deskundigen niet bewezen iïj cen arm eq de schedelbreuk al de mishandeling op Oct j l r Hij verzocht vrijspraak van dei 302 daar niet zou zijn Wewejgehandeld is en de dood oenhandeling im Na re eh dupliek werd d vonnisi bepaaU op 5 Deo a 8 Il Een ofnsiiliS bSschuldiging is i gouverneur vin Surinajne jhr rai in IjOhman IHij zou nl het stoo üs yail denl Wostindischeii M lame aankwam v Staten Oenerasl Twieue Kameb Zitting van Donderdag 28 November De minister van koloniën is gisteren aan het woord geweest doch schoon hij lang heeft gesproken is het de vraag of de Kamer er veel wijzer door geworden is Hq begon met de financieele politiek doch zijn eenige verdediging bestond in het verwgzen naar de vorige ministers en de vroegere begTootingen die insgelijks mot tekorten sloten Het eiscfat de grootste spaarzaamheid voorzichtigheid en gematigdheid om bq t aanbrengen dier verbeteringen t evenwicht in de financiën niet in gevaar te brengen Indien men zegt dat geldleeningen voor Indiê geen voordeel aanbrengen wijst de min op Brilsoh Indie waar de spoorwegen met geldleeningen zijn aangelegd Om de inlandsche bevolking op wier belangen de min vooral t oog wil houden werkelijk te helpen moot veel geld worden besteed aan openbare werken De Gouv Gen heeft den min onlangs t voorstel van een nieuwen spoorweg van 9V2 n lioen gezonden in hoever daartoe moet worden overgegaan tot t sluiten van een leening maakt nog in verband met andere spoorwegplannen een punt von overweging bij den min uit Niet zander grond ié dus het verwijt aan den hoer Keucheuius dat zijn ministerschap van hem een ander mensch gemaakt heeft de hervormingsplannen wordon opgeborgen wegens do geldquaestie een gewoon verschijnsel bij opposanten die nan de groene tafel plaats nemen maar de minister noch zijn vrienden willen toegeven dat dit verschijnsel ook waargenomen wordt bij onzen eenigeu Keuchenius Wat de opium betreft verklaarde zich de minister tegen de regie doch tegelijkertijd wilde hij een onderzoek laten instellen naar de werking van diezelfde regie die hij niet voornemens is in te voeren hetgeen hem later de niet onverdiende nanraefking van den heer Van Houten op den hals haalde dat hij dan die comedie ook wel achterwege kon laten De opiumregeling ia een zaak van do Indische regeering en in geen geval al de minister de opbrengst van de pacht prijsgeven Volgens den heer Keuchenius is het een gruwel dat de Staat opium fabriceert en sljjt maar zijn do aan het paohtstelsel verknochte schandalen dan zoo onschuldig Omtrent Atjeh bleef do stemming van don minister even optimistisch als altijd Hij stelt vertrouwen op den gouverneur aldaar die volledige volmacht heeft mits hij getrouw blijft aan het stelsel van concentratie De pacificatie is op den goeden weg schoon hot landsbelang niet toelaat daaromtrent openbare mofledeelingen te doen Niet zonder roden merkte mon op dat men al zoo lang op den goeden weg is zonder dat eonig resultant gezien wordt Daarover zal nog wel nader licht gevraagd worden Ondersclieiden sprekers repliceerden De heer Van Nunen drong nader aan op herstel van ffinanciee evenwicht De heer Van Houten prees den minister omdat zijn ambt hom langzamerhand minder exlustiof doet worden en zachtjes aan voert naar do ware humauitoit hij is althaus reeds verdraogzaara gewordeu tegenover hot islamisme De heer K Cremers zeide don minister wegens zijno eigenaardigheden het vertrouwen op en zou zijn stem woigeren aan do begrooting van het zielkundig raadsel van den heer Nieuwenhuijs Daar de nlgemeene beraadslaging niet afliep besloot de Kamer tot eene avondzitting om die ten einde te brengen ring die bij mijn vriend heeft plaats gegrepen hob ik zelf opgemorkt eu vol zorg vraag ook ik mij zelven af wat hem in dien toestand gebracht kan hebben Wij hadden hier gisteren een gezelschap vau dames Gelukkig on tevreden was Koert bij ons Op eens werd hij door den oppasser geroepen omdat er een heer was gekomen om hem te spreken Vragend keek Wambold mevrouw von Berghaupt aan Wie was die hoer Koert weigerde mij zijn naam te noemen Te vergeefs heb ik het hem op miju knioen gesmeekt Moet dat mij niet ongerust maken Ik bon er zelfs toe overgegaan den oppasser te ondervragen maar hij gaf slechts ontwijkende antwoorden Ik kwam daardoor tot de overtuiging dat Koert hem streng verboden had iets te zeggen over den vreemdeling wiens naamkaartje hij binnen gebracht had Het bedrukte voorkomen van den oppasser had Erik reeds opgemerkt en dadelijk besloot hij nu den man te divingon tot het geven van eenige opheldering omtrent den gohoimzinuigen vrfemdeling De kerel zal mij alles opbiechten sprak Erik opstaande ik ken de middolen wol om zulke lieden de tong los te maken Ik bon overtuigd dat het geheele geheim van Koert zal blijken niets om het Iflf te hebben O ik wist het mijnheer von Wambold dat gij ons troost en raad zoudt brengen Ik zal zoolang hier blijven tot Koert terugkeert Ten aanzien ran de zeer uitvjierige debatten dia in de avondzitting aan de sluiling der openbare beraadslagingen voorafgingen g looven wij in het algemeen te kunnen opmerken dat geen enkel punt uit de discussie tot meerdere klaarheid is gekomen De ontevredenheid over de in den ochtend gehouden rede des Ministers was algemeen b alle sprekers en die ontevredenheid verminderde niet na de uitvoerige maar even onbeduidende avondrede De aeressieve politiek in Atjeh werd door J n Minister veroordeeld mtVar zij was door niemand verdedigd Maar het sterkst pakte zich de duisternis samen over de quaestie of de gouverneur van Atjeh bevoegd is tot eeno actieve verdediging w ke de Minister met agressieve politiek schijnt te vjverwarren Uit eehe mededeeling uit de instructie aan den Gouvernenr welke de Minister weigert in Jhaar geheel over te leggen scheen te volg dat alleen infr uitengewoue omstandigheden tol Jeen o 4redei buiten de linie mag worden overgegda Twijfel reeillaarom bij de heeren Booseboom Sefjffaodt en VanWlijmen of de commandant van Atjef in gewone ijijSn ei zelfs wel d vrijheid heeft omlhetterrein tot 05 700 peter buiten de linie te doen verkennen Indijn den gouverneur in dit opzicht d4 handen gebouMif zijn ja dan valt het waarlijk nioA te verwondorenj dat wanr neor in buitengewone govpllen tot een uitval beslote i wordt de uitslngj door gebrekkige kennis van het terrein en de positie van den vijand zoo treurig is In eene buitengfewoue zitting denarrondUsementsrechtbauk te Heerenveon Istond Woensdag terecht de 30jarige vrouwW an A Morrel te Wijngaarden beschuldigd haar vijfiarig stiefdoohfertje Trijntje zoo mishandelti te heb en dat de dood er op volgde Zestien ietuigen w ronder clrië deskundigen dedoctoren linkes Kijlstra en Ebbinge werden gehoord sy i üit he etuigenverhoor bleek dat de stiefmoeder de kinder uit het eerste huwelijk van haar man slecht bohjnnelde Vooral Trijntje lijdende aan een scropftuleuse ingewands aandoening moest hot ontgelden Als de vader niet thuis was kreeg het kind soms niets te eten en at het als vader thuis was natuurlek te voel en schrokkig dan word zij daarvoor later mishandeld Verschillende getuigen hadden het arme kind dat wegkwijnde verscheidene koeren mot blauwe plekken in het aangezicht gezien en ook opgemerkt dat de stiefmoeder het kind zonder eenige aanleiding sloeg Op 2 Oct Eoo bellende do stiefmoeder en bevestigde het 1 i jarig zusje van Tryntje had zij het kind met het hoofd op een plank geworpen waardoor aan den schedel bij hot achterhoofdgat een breuk ontstaan was lang 3 oM bloeding en ettering aan het hersenweefsel waren daarvan het gevolg en deze waren de oorzaak van don dood van het kind op 7 October jl welke verbaasd werd door de bloeding ontstaan door het breken van het rechtüi armpje dat ook omstreeks denzelfden tijd geschiedde De off V just mr Heelsma was van oordeel dat de schuld van deze wreede vrouw voldoende gebleken was en oordeelde haar sjhuldig aan twee misdrijven lo Mishandeling die zwaar lichamelijk leed gebroken arm ten govolge heeft gehad en 2o Mishandeling die den dood ten gevolge heeft gijhad anders zou ik misschien er niet van kunnen slapen Wees zoo goed mij oen oogenblik te verontschuldigen ik wil oogonblikkelijk den oppasser in verhoor nemen Erik verliet de kamer en ging naar den stal Zooals hij verwacht had trof hij daar den oppasser aan die met zijn paard bezig was Kom eens hier riep hij Om u te dienon luitenant antwoordde do man en plaatste zich in militaire houding voor den officier Je moet me duidelijk en zander uitvluchten antwoorden op mijn vragen Wie was de vreemde heer wiens kaartje jij gisteren aan je meester bracht Een schaduw van vrees vloog over het gelaat van den soldaat Ik kende hem niet Warabolds gelaat werd rood van toorn want hij zag het den oppasser aan dat hij loog fe hadt zijn naamkaartje in do hand on dat heb je stellig gelezen je moet zijn naam dus weten Zoek geen uitvluchlen Al heeft jo heer je ook verboden er over te spreken tegenover mij behoef je niet te zwijgen Er is mij niet verboden te spreken luitenant maar ik heb mij niet veroorloofd den naam op het kaartje te lezen Goed dan zal je toch nog wel weten hoe die heer gekleed was Hij was in burgorkleeding DroegTiij eenbaard Had hy zwart of blond haar ra6ht tegen deu l jtl A De Silver ip i Prins IjInu ooft dat M 25 ao wattï tm igeio kiortJ an de Verif strijd met ka dig oqider 2 dagen ioo hieff gehoord ia wofdt dit iei lept jl lul Si ens Ueti v r ttjl aldaar are fveorgdH en hebbi il chtih j pm jllMrantaine ot aijvic der iMininissie ek ulke juy ugllo tffnat dfe aOhtte niiOTove do v als de verqraéninK vcJuiisOhriiftJ 7 In de Wottidié vM S Xo vèrmeU e n BïArdftliijgo üegd da gouverneur d jtouv 8ocmaris r j i cona oen maand later look omtrlm de Oim iju N 19mA tan de quarünt ine roorsblmften zou Jijn ïi e fek terwijl de gourarneur op ofn inspectiereis waa Wij ontvingen van de h ofddirekie va i bet Instituut voor Doofstommen te Groningen een exemplaar van het jaarverslag Ofschoon reeds sedert meer dan 25 jaren het onderwijs aan dit Ipstituut geheel volgens de zuivere spreekmethode gegeven wordt en niets wordt verzuimd om dett leerlingen te leeren duiilelijk te spreken en vlug van den mond af te zien blijkt het dikwgls dat deze toestuitd nog aan velen onzer landgenooten onbekend is Door de aandacht onzer lezers op deze schoono instelling te vestigen hopen wij er toe bij to dragen om deze onbekendheid te doen verdwijnen Het aantal kweekelingen bedroeg in het schooljaar 1888 89 182 waarvan 175 met en 7 zonder verpleging in het lustituut Gedurende hot 39 jarig bestaan van het Instituut werden reeds 1467 doofstommen als kweekeling in het gesticht opgenomen waarvan 1154 bekwaam om in de maatschappij te verkeeren 77 om bijzondere redenen zgn ontslagen 61 wegens bekrompen verstandelijke vermogens 20 wegens zinneloosheid 24 wegens aanhoudende ziekelijkheid terwijl 131 zijn OTorleden Ter vervanging van de kweekelingen die in het vorig jaar do inrichting hebben verlaten zijn na de vacantie opgenomen 22 doofstomme kinderen waarvan 1 als externe Bij het einde van dit schooljaar zullen 10 jongens en 9 meisjes het Instituut verlaten Zes zijn opgeleid in het kleermaken 3 in het schoonmaken 1 in Dat weet ik niet meer luitenant Wambold begreep dat er niets uit den man te krijgen was De gedachte dat Koert strenge bevelen kon gegeven hebben die de oppaasor scheen op te volgen dwong hem achting af boezeer de houding van dien man hom hinderde Hij drong niet verder aan en liet den man loepen Koert moest spoedig terugkeeroo en daardoor zou hy Erik betere gelegenheid krijgen om den sluier af te rukken die het geheimzinnige iets bedekte Bij zijn terugkeer in huis kwam mevrouw von Berghaupt hem reeds te gomoet Heeft de oppasser u iets meegedeeld mijnheer von Wambold Wie was de vreemde Wambold haalde de schouders op Er is niets uit den man te krijgen ik ben overtuigd dat Koert hem strenge bevelen heeft gegeven Intusscheu Koert zal spoedig terugkeeren en ik ben besloten met hem den strijd aan te binden al moest het onze oude vriendschap kosten Ik wil hopen dat Koert het niet zoover laat komen Wees niet bezorgd mevrouw Koert zal Toor mij geen geheimen hebben Ik bon overtuigd dat onze vriendschap geen gevaar zal loopen van verbroken te worden De jonge vrouw scheen gerust ges teld en wachtte vol ongeduld naar Koorts terugkeer Doch het eeno uur na het andere verliep en hij kwam niet terug ffordt vervolgd 9 in de vrouwelijke handeenige regelen aan de uage het schrijnwerken en werken Het verllag wijdt daofatenis van den oud leerling den kunstschilder E A V A van der Meer aan wiens talent warme hulde wordt gebracht Met aandrang bevelen wij deze nuttige inrichting in de belangstelling van alle weldenkenden aan Gisteren bad do uitspraak plaats in het proces Corvilain Delaunay te Antwerpen In het Handelsblad van Anivyerpm lezen wij over de laatste zitting in deze zaak de volgende nadere bijzonderheden Zelden of nooit leverde de zaal onzer correctionneele 1 rechtbank een aanblik op als dezen morgen De puiiits voor de getuigen de publieke tribune de bankt der verdediging en der burgerlijke partij alles was zoo dicht bezet dat men er letterlijk niet meer binnen kon Daarbij stonden buiten in de wandelzaal nos honderden personen den uilslag van het veelbesproken proces af te wachUan Toen de voorzitter de heer Monrem met delezfi g van het vonnis begon heersohte er e ne grbote8 hnlng in de zaal t n een uitvoerinf gemotiveerd vonnist werden dej volgende stratten uitgesproken j e Tegen Corvilain Voor het plaaMen zondervelkunniug van eenO Stoommachine fr 5 boete of gaigen angenis f y or het bewerken zonder machtiging van k r Ben 100 Ifi boete of eeno maand govingenis poor het vervoer zender machtiging vafi kruit en tfewarsn n do scmiit Elevator 2 maal 15 dagen angenis Het kttft is in beatog geuomen tVoor hut feit van 17 Augustus ongeval overkomen aam tWee jondi werklieden 6 maanden gevangenis eh 50 fr boSte of 15 dagen gevangenis Voor het feit van 6 September de groote ramp 4 jaren gevangenis on 300 fr boete of 2 maandengevangenis En tot 4 5 van do kosten 2o Togen Dflaunay Voor het feit van 17 Augustus dezelfde straf als Corvilain Voor dat vun 6 September 1 jaar sevangenis en 100 fr boete of eene maand gevangenis En gozamenliijk met Corvilain 1 5 van de proceskosten 3e Ten voordeele der burgerlijke partij De rechtbank kent ten laste der belde beklaagden de volgende vergoedingen toe aan de burgerlijke partij Aan Smeraldi 400 fr aan Daune 25 fr aan Jaquet 2000 fr aan de weduwe van Baelen en hare kindereu 6500 fr Onnoodig te zeggen dat deze verooideelingen een diepen indruk op al de aanwezigen maakten Omtrent de voorziening in booger baroep is nog geene beslissing genomen De zoogenaamde kwartjesviudors achSfaen bok Noord Brabant een bezoek waardig te kwen Op de laatste beestenmarkt te s Bosch wordt een landbouwer uit Herpt door een soort mijnheer aangesproken die hem vraagt óf hy ook boter verhandelt Na daarop een bevestigend antwoord te hebben ontvangen zegt hij wekelijks 50 a 60 kilo benoodiud to hebben die hy steeds 2 j t boven de markt zal betalen indien hij op goede waar kan staat maken Do wederkeorige adressen worden opueteekond en de handelaar noemt zich G A Bos te Utrecht Men zakt saman af naar eene herberg en ziet daor zitten twee personen kaart te spelen Willen we ook eens wedden op de kaart stelde de pseudo Bos voor maar het boertje heelt geen zin Nu dan eens om niet en jawel nu zou hij gewonnen hebben Het was echter of onze Herptsche vriend lont begon te ruiken want hy zeide geen tijd verder te hebben maar de boter te zullen leveren Bij onderzoek bleok echter dat er geen boterhandeJaar van dien naam te Utrecht liestaat zoodat hetblijkbaar niets anders dan kwartjesvinders waren Het publiek zy op zyne hoedel JV r U Omtrent eene nieuwe vervalsohing van olijfolie wordt uit Genua gemeld dat dio inzonderheid te Nizza in practijk wordt gebracht Zij bestaat hierin dnt katoenzaadolie gebleekt smakeloos gemaakt alsdan met 20 il 30 percent olijfolie vermengd en zoo als salade olie in den handel wordt gebracht Wanneer deze olie die voor de gezondheid schadelijk wordt genoemd in salade wordt gebruikt loopt zy van de blaadjes af terwijl de echte olijfolie zich er aan vasthecht en ook den zyn bindt Do Turksche regeering heeft den invoer van katoenzaadolie verboden daar zij inzag dat behalve de schadelijkheid van het artikel voor de gezondheid de vermenging ook het vertrouwen in het voort brengsel van het land de olijfolie wegneemt en zoodoende den handel schaadt Een boerin uit het dorp Dalni Kamischi op tien werst afstands van Feodosi verliet dezer dagen haar woning gevolgd door haar kind een knaapje van twee jaar dat niet zoo vlug als de moeder een eind weegs achter bleef Juist vloog een kolossale koningsarend uit de steppe herwaarts verdwaald in groote kringen boven hot dorp Hij stortte zich op hot kind en sloeg zijn klauwen den kleine in het hoofd De moeder keerde zich bij het angstgeechrei van haar kind om en snelde hem te hulp De knaap was den arend zeker te zwaar want hij kon zich met zijn lust niet in de lucht verheffen en zoo gelukte het aan de moeder en eenige buren den roovei met knuppel en steeneu van zijn prooi te verjagen Het geheele hoofd van den armen knaap is met diepe wonden bedekt en het neusbeen is gebroken nochtans bevindt het kind ïich buiten levensgevaar Een veertienjarig brandstichter stond dezer dagen te Northampton terecht Hij had zoof luidde de beschuldiging moedwillig een hoop tarwe on gerst in brand gestoken De knaap verklaarde de zaak echter and rs Hij had gelezen hoe Eobinson Crusoe twee stukken hout tegen elkaar wreef om vuur te krijgen en dit ook een beproefd roet zooveel succes dat er brand van kwam De rechter merkte tot de gezworenen op dat dit zeker de eerste maal was dat Defoo brandstichting op zijn geweten had 1 Hij had als jongen zoo verhaalde hij hetzelfde ook eens geprobeerd maar geen Tuur kunnen krijgen De gezworenen die het te hard vonden om den knaap om zijn succes te straffen verklaarden hem niet schuldig Naar een geruoht loopt is door de Franache postadministratie eene in don laatsten tijd van wege Franache en buitenlandsche onderteekenaars ann haar gerichte petitie in ernstige overweging genomen om aan de landen die tot de internationale postregeling zijn toegetreden hunne meening te vragen betreffende dft invoering van een internationalen postzegel die van het eene land naar het andere gezonden tot vereffening van kleine bedraden kan aangewend worden Ten einde te vermyden dat deze zezols in plaats van postwissels gebruikt worden zullen zij aan een recht onderworpen worden overeenkomende met dat voor de postwissels f n soortgelijk voorstel wordt gesteund door den handel te Ostende die bot aan den bond van haadal en uijverlieidsveroonigingen in Belgiè voorgelegd heeft welke laatste er reeds hare instemming mede betuigd hebben Naar den schijn te oordeolen is dit voorstel reeds op den goeden wq om tot verwezenlijking te komen Als dozo regeling nog eens mocht ingevoerd wezen zal ze o i zekerlijk blijken eone goede lo zijn wijweten toch uit ervaring hoe lastig het i hij geldzendingen naar het buitenland groote sommen zoodanigaf te passen dat do waarde van het gezondene denontvanger geheel ten goede komt Mercuriu Men schrijft uit Assen aan de Haart Cl Toen miss Fay hier hare voorstelling gaf vervulden twee heeren een ingenieur n een advocaat de rol van controleurs Zij gaven onder den loop der voorstelling telkens bericht aan het publiek dat miss Fay nog steeds gebonden was enz Na den afloop echler was er gelijk het gaat menigeen die hunne controle onvoldoende noemde en die meende dat zy zich veel nauwkeuriger van dit en van dat hadden moeten overtuigen O a werd er gezegd dat bij het binden der handen een knoop wordt ge iezigd van zoodanigen aard dat men den band kan dooranijden hetgeen dnn op handige wijze door den impressario zou geschieden terwijl iedere hand op zichzelve met den bond omwikkeld blijft Terwijl eene hand dan aan den in de plank bevestigden ring gebonden bleef zou miss Fay de vrye boEchikkiig over hnro linkerhand behouden De controleurs hadden zich dus zeide man niet voldoende overtuigd of de h inden ivel steeds aan elkander gebonden waren en niet maar slechts tegen elkaar gedrukt werden gehouden Genoemde twee heeren besloten nn hun onderzoek te herhalen Zij reisden de kunstenares na en oefenden te Hoogeveen dezelfde controle uit waarbij op alles gelet werd wat de kunstvaardigheid van miss Fay heette te verklaren Van eenige boteokenis mag het dus misschien heeton dnt bij dit vernieuwde onderzoek de uitkomst dezelfde bleef men bevond miss Fay telkens volmaakt gebonden en het vraagstuk op welke wijze hare proeven geschieden bleef even onopgelost Eene negentien jarige Amerikaansche jonge damo müa Bly heeft een reis om de wereld ondernomen welke zij in in 77 dagen volbrengen wil Jules Verne wien zij te Amiens een bezoek bracht naar aanleiding van zijn boek de Bels om de Wereld in 80 dagen beweerde dat zy minstens 79 dagen zou noodig hebben Maar het meisje bleef bij haar voornemen Zij vertrok over Calais met den Indischen mailtrein naar Brindisi Vandaar gaat zij per stoomboot naar Colombo Hongkong en Shanghai vervolgens over den Stillen Oceaan naar San Francisco en vai daar per spoortrein weder naar New York Het voornaamste doel der reis van de kloeke jonge dame moet zijn te bewijzen dat eene vrouw die niets dan Engelsch spreekt zonder iemands hulp de geheele wereld kan doorreizen In Groot Becskerk in Hongarije zal volgens de Voss Ztg eerstdaags een opzienwekkend geding beginnen Gedurende oen tijdperk van 7 jaren waren herhaaldelijk plotselinge sterfgevallen in het naburige Mellencze voorgekomen zoodat het vermoeden rees dat gif was gebruikt Ook het scheikundig onderzoek der lijken van omstreeks 38 personen die dus stierven toonde dit aan maar tot nog toe konden de schuldigen niet gestraft worden üit hot onderzoek 13 nu gebleken dat het voornamelijk echtgenoo n waren die door hunne vrouwen om het leven werden gebracht met gif dat door 2 kaartlegsters duur verkocht werd Deze beiden stierven in voorloopige hechtenis maar 57 personen die zich in gevangenschap bevinden zullen nu weldra wegens moord of medeplichtigheid daaraan terechtstaan Bultenlandsch Overzicht Men herinnert zich de uitgebreide beweging welke het wetsontwerp der Belgische regoering tot beperking van het kiesrecht van liberale zijde in het leven heeft geroepen De stem der openbare meoning schijnt ditmaal voor het cloricale ministerie wijl het zich misschien na al het gebeurde met Pourbaix c s niet meer zoo vast ter been gevoelt beteekenis te verkrijgen Zelfs onder de aanhangers der regeering vindt het voorstel Devolder geen on verdeelden bijval Om nu het ministerie te redilen uit de impasse waarin het door al te groote dienstvaardi heid jegens da geestelijkheid geraakt is steken zijn partijgenooten het de behulpzame hand toe in den vorm vau voor tu slellen amendementen welke het wetsontwerp aannemelijker zullen maken De af evaardigde üoomans o a is voornemens oen voorstel te doen om het algemeen stemrecht voor do viikiezingen in gemeente en provincie te decroteeren Voor den heer Jacobs die achter de schermen zittend het ministerie steeds verder tracht te drijven in de armen dor geestelijkheid ware deze wjending in do plannen tot kiesrechthervorming een eelijke streep door de rekening In plaats toch eenige steden voor de clericaleu te winnen door het kiesrecht ten plattelande uit te breiden en het onder do capaoitoitakiezers te beperken loopt de clericalo partij gevaar wanneer zij in haar verwarring naar het radicale programma ile breedst mogelyke uitbreiding van l et kiesrecht gedreven wordt ten slotte de macht te verliezen Doctrinairen en progressistische liberalen hebben een bewoging op touw gezet die de ministers voor hun bestaan het ergste doet vreezen en die den minister van oorlog reeds gedWongen heeft ofücieel de ge pensioneerde officieren en onderoIBcieren welke zich in hun burgerrecht bedreigd zagen gorust te stellen Het is niet alleen de vrees voor een beperking der burgerrechten welke de liberalen ten strijde roepen het is veel meer de verbittering over lang geleden clericalo onderdrukking Met leede oogen zien de liberalen toe hoe de priesters onvermoeid voortgaan het openbaar onderwijs te vernietigen lleeds zijn drie honderd gemeenten d i een achtste deel van alle Belgische gemeenten verstoken van openbaar ondorwgs Dag aan da bevat het staatsblad koninklijke besluiten waarby gemoetitesclioleu worden opgeheven om plaats te maken voor katholieke scholen Menigeen vraagt hoe Leopold II zoo gedwee dezo besluiten ouderteekent Daargelaten dat hiervan do roden is te zoeken in zijn plichten als constitutioneel vorst meeneu liberale bladen dat de geldelijke moeilijkheden waariu de koning tengevolge van zijn Congo spoculaties verkeert hem afhankelijk maken van oen regeering die hem rechtstreekscho of indirecte tusscheukomst van den staat in zijn financieele ondernemingen heeft beloofd Er IS in Bolgic brandstof genoeg om het cloricale bewind in de lucht te doen vliegen De vraag is maar of het juiste oogenblik reeds is aangebroken Zpoais do liberalen mecnon Lord Salisbury hield te Nottingham een redevooriii waarin hij ook enkele sociale quaestién besprak agamiÊm