Goudsche Courant, maandag 2 december 1889

nn 1 fiiii iif Maandag December 1889 UIT BOSTON NooBD Akmika Entree voor HH Leden eu Dames 60 cent Niet Leden ƒ 0 99 Aanvang 8 nor Zie de beoordeelingen der Nederlandse ie bladen Niemand gelooft aan tooveren en zoo er onder het pubhek al eenif en waren die ons omringd wa iea door geesten de groote menigte deelt evenmin als wg die meening Maar wat is dan de oplossing van deze verschgnselen Wat is het geheim Vit de beoordeeling der Arnhenuelie Courant van midden October 1889 DB VERBETERDE HOUTSKOOL BRIQÜETTEU uit de Stoombrtquettenfabriek van C TONGENBÜRGER te Alïbk a d Bun bevelen zich aan door hardheid brandbaarheid zyn reukejoos en houden zeer lang vuur waarvan een Depot gevestigd is bii J VAK WIJK AzN Keizerstraat K 183 te Gouda Gouda Scelpersdruk vnn A Bai kman Zoon W SCHALERAMP Jp 1 Oosthai n 17 Gouda I bericht z h geëerde clientèle dit de St ïficolaasJEtalage gereed is n fc i evinals andere j aren ruiip voorzien is van verschillende CHOCOLADiE ei SUIKEHWERKEN als Groole en kl il l J inn in Kii m mniwikfn is vnn VftTSfihiUende L I lABSEPm gevuld md t fondant en Fran 8che Vruchten VerschillAde CitoCOLADE FIGüto gev ta ef S itl itó MARsipEIJN lIGCREl Pjumbosel Punch Chinaa appei i JA inae keUZë ffCWolle CO fij JÉlQicka Chocola de Borstplaat j JL W ft 1 1 I imE BOESiPLAATJES f l 1 t W d tonnages met dezelifde smajpen 4 PriraaSll icolaiasenS ritsletters ff Ê en in t bizonder vestig ilg de aandacht op mijn goed gevulde LV BOTERLETTERS Sociëteit UNS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Maandag 2 December 1889 Soiree Scientifique lllttï i Fijne èn gewone Bonbons Hami en Bolades jlaalmmooten en Staarten Confiseur van Wijlen Z K H Prins HENDRIK Bg gelegenheid van liet Sint l icolaasfeest ♦ Spxitsletter © riJNE BOESTPLAAT in verschillende kleuren en geuren als 3 Citroen Vanille Rose Framboise Kaneel Saflfraan Chocolaad Mai osquin Noyaux Fleur d Orange mi SUIKER en CHOCOLA AD W ERKEN in verschillende grootten Voor UEd geëerde orders aanbevelende I Breebaart L Liebig s Plantengeleipoeder ter bereiding van dooraohtige zoete Geleien Crèmes Blancmangers Vla s IJs ènz Visch en Boitenlandscii Overzictit Het koninklijk besluit m België op een rapport van den minister van justitie genomen hotvrelk den directeur der gevangenissen en der openbare veiligheid den beer Otutier da Basse in beschikbaarheid stelt op de helft van zijn traktement als digciplinairen maatregel heeft de gemoederen der politieke matiD0D zoo in beweging gebracht dat verder alles op den sohlorgrond raakt Bsra heeft in de Kamer een interpellatie aangekondigd over den tegen den beer de Basse genomen ontregel welke mededeeling tot een leven dig incident aanleiding gaf De Minister verklaarde zich bereid te antwoorden en de rapporten van het parquet over te leggen Hanson achtte het noodig dat de Kamer volledig werd iogelioht want het geweten van het publiek kwam in opttand tegen wat gebeurd was i e president riep hem tot de orde maar Janson be weerde dat men hem niet beletten kon te zeggen dat ket gebeurde een schandaal was Bars achtte de rapporten van het parquet niet voldoende de Kamer moest alle stukken hebben waartegen de Minister aanvoerde dat de Begeering reserves moest baken ten aanzien van de over te leggen stukken hij beloofde overigens volledig licht in plaats van de schandelijke duistemi tjjdeni het eerste debat over deze zaak Nadijt het delwt nog eeqigan tgd op heftigan toon gevoerd was werd het antwoord op de interpellatie op Dinsdag bepaald In den Duitschen Bqksdag warden eindelijk de beraadslagingen over de kolonién gesloten By den aanval vso den liberalen afgevaardigde uit Bremen dr Barth tegen da kolonÜle staatkunde vond de rageerbig iteun bi j den a avaordigda Warmaiui du oni de waarde van koloniën te doen uitkomen weer wees op Kederiand hetwelk zija betsekenis alleen aan zijn koloniën te dankex heeft fZouder dat ik ayfers behoef te noemen zeida de Hamburger koopman weet ieder dat Nederland hoofdzakelijk heeft geleefd van zijne koloniën dat in Nederland groote industrieën zijn ontstaan o a weverijen en spinnerijen die hoo dzakelijk daaraan haar ontstaan te danken hebben dat Nederland in Java een zeer gioot abetgebied had hetwelk jarenlang alleen door Nederland werd voorzien en dat de groote rijkdom der Amsterdamsohe kooplieden door den handel met Java is verkregen De heer Barth aehtte echter hiervan wel iets af te dingen Yon Nederlands geheelen uitvoer werd il 1886 niet meer dan i pCt naar de kolomen gevoerd eo daarbij zeids hg dat de wijze waarop Nederland Java heeft gekoloniseerd het land veel nadeel beeft berokkend De Jliberale afgevaardigde bleef daarom by zijn meening dat Duitsohland niet beter kon doen dan hoe eerder hoe liever zqn koloniale politiek te laten varen Daams werden weer eenige sehermutselingeu gebonden tussohen graaf Herbert von Bismarck en den heer Kugen Bichter doob het vierdasgsche debat eindigde met de goedkeuring van de geheels begrooting en de sommen welke de regeering voor baar koloniën vraagt De toestand in de Hongaarseba Kamer is bqna niet meer houdbaar Zoodra d minister Tisza spreekt begint de oppositie te sohreeuwen en rumoer te maken De tegenstanders van Tisza zitten dan luid te praten en beginnen allen te geliQk zoo hard mogeiyk te niezen en te hoesten zonder dat de voorzitter er iets aan kon doen Oisteren zelfs moest de zitting weer worden gesloten omdat de heer Tisza en de voorzitter het kabaal niet konden meester worden De liberale meerderheid verlaagt dat dan rumoermakers de toegang tot de vergaderingen zal ontzegd worden en de ernstige leden der oppositie hebben zich bq dit voorstel aangesloten Alleen op doze wijze kan de parlementaire arbeid weer geregeld worden voortgezet Aan DOOVEN Hen geillttstreerd boek 80 bl beschrijvende ons gsbrevetsarda toestel om doofheid en gemisoh In het hoofd te genezen gratis toegezonden door Nicholson s Patent Limited 63 Chancery Lane London W C BEIIRSBEKIGHT AMSTKBDAM 30 November Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast en Aand en eertif Dell Bat Maatsch 10 pet hooger Borneo 15 Noord Bomeo 1 lager Braziliaansche en Amerika flauwe stemming BurKorlUke Stand OEBOBENi 28 Nor Ottuim GjjiWt sedtn J B Schmidt en J H EIms KoBSKitje ondsri P is S$k en U Verlieal ONDERTROUWD ii Nov H m Vliet 1 j tn I m Boom 2 j I B m HUd U Ho terdai 27 j m X Setoling 24 j C m der Kk 20 j ei A na den Berg 20 C fS Ooiteiri k to Heldor 24 j en J M Schnek 26 j Advertentien KOBTB TIBNDBWEG D 7 Ontvangen nieve HSBBBN DAaSUN uitmuntend geachiki voor St r icolaas Cadeau H C TaiJSBURG STEENKOLEN HOUTSKOOL BRiatJETTElV In LOSSING eene LADING 0rove Rulir EacbUcolen A JOIVKER ZOIVEIV Kantoor Vest b d Vlamingatiaat 0 597 Magazijn van Gal nteriën en SPEELGOED BIJOUTERIEJ in rijke verscheidenheid Albums Byouteriedozen in plaehe en leder IIKDOOR JS Bütknobbeiê Boomvliea JSuideett Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel Terwgderd zonder da minste p n te veroorzakeq ook zelfs niet op de gevoeligsta hnid Prij $ per fhuson met penseel SO eta AlUén echt bg B 8CH0LTBN Coifiénr Eisch da handteekening van A t TDIJLL Boas Kragen m CMliers GEOOTB SORTBEBINGv ZWARTE BONTMOFFEN van I OO af ZWARTE BOAS S el langyaa 2 60 af STEElTZOLEir V n af MAANDAG 2 DECEMBER ia da prga der GROVE BUHB KAOHELSOLlNj 80 Ceot per Hectoliter k z k A LAMBEBT TorfnageL J DE Vm G n MARKT bij de HOOGSTRAAT mime MrtWM PR W fOBMft KIN Dz wimlm GacmecHAFS SLEM Poëzieeo Pc stzegelalbums ZAK ea SCPBUFPOfUTEFEDiLLllS TOOVBBLAN TAABNS tm af 60 eka en GLAZEN en ene WPBOW fi£VBAAe0 fa e aaMMe nak ilül Mf9 3NETTE tot adsistentie gedurende de BL Nicolaaa goed rekenen is vereischte Adiea No 1930 aan het Bareao dezer Coaraat Tff W ppw Heden avond Toarhandfa SA VCIJSBIfJBBOikDJMS APPBLPOLLBN üliinsiied i Pincltairt BOOStOPftBNS Hf enz bij W $ chale uiBip Jr Jas Omtri en Wlüsüe arten bij tl DE VEN Gbuda Markt bij de Hoogstraat steeds Teri h voorhanden Prima Boterletters en St Nicolaas BAl KETLETTeBi LOBECKEB MABSBPAIN farder alles wat tot de Banketbakknry behaort ATTEWITIE Voor iedere gulden waarde ontvangt men g ratis eene genummerde Bon waarvan de oofdprüzsa lön tot reriassing ten eenta 2 fiobkm MEOHANIBKE VOORWERPEN ts oMows ten 8e eene groote Choe da4e FFELTORBN De pofsen worden eenige di n na St Nifolaas Ugelooi LMCJIS JAI SSEiV Kok en fiankettütkker QOODA mmm m m Ê Êu mmit0 i0 mtimmmm