Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1889

Ü N 4086 Dinsdag 3 December 1880 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken CACAO ZL IVËRE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis gehe Nederland ook per proemesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonskamp Elizter De insending van advertentiön kan geschieden tot één nor des nanüddags van den dag der ui gave I Boelebude 159 160 Prima DUIT6CHE kristal witte SUIKER 25 Cent de 5 ons ï Prima HOLLANDSCBE gemalen witte O SUIKER 24 Cent de 5 ons S 1 Zeer lekkere KOFFIE van af 62 ot S de 5 ons I bij C LAPOÜTBE I Koek en Banketbakker Jjange Tiendeweg D No 24 Q OTJ1D A4 bereelt ach beleefd aan roor de levering van Heerlijk St rVicoIaas Tan odos bekende goed gerolde BOTBRLBTTBRS E Noodigt U beleefd uit ter bezichtiging der St Nicolaag Etalage FDUU WED BOSHAH TIENDEWEG i i Specialiteit in PELTERIJEN TRICOT TAILLE J B GOEDHART Lange Groenendaal Versch sangtvoerde F ne Engelsche SPROT Keurige Engelsche BOKKINO Prachtige Malaga CITROENEN zes Tgf rier en drie voor ƒ 0 10 Groote KASTANJES per 5 ons 0 15 De beste Vlaardingsche HARING ook Gemarioneerd met toebehooren 0 08 Woensdag groote SPEK BOKKING geweekte STOKVISCH met witte MOSTBRT ST NIGOLAAS OAmüZ KISTJES van 25 50 en 100 stuks SIGAREN tijn te verkrggen bg J H SCHMIDT Dnbbele Banrt B 4 OnovfFtro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 160 r Ö 85 en ƒ 045 KRDIDENIERSWAREN Hiermede bericht ik het geachte Publiek dat ik eene NIEUWE WINKEL in KRUIDENIERSWAREN heb geopend in de Boelekade IMo 139 en 160 mg beleefd in ieders ganst aanbevelende C LAPOÜTRE GOUWE C 5 QOÜWB C 249 mi immm HOPLEVIBANCIERS hebben de eer ttt berichten dat honne ETALAGE voor het ST mCOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN 1 Assiettes Diamant van Ph SÜCHARD NEUCHATEL Suisse VERSCHILLENDE Si ITïcolaas Cadeauz A 7 os Az Kleiweg E 73 eit73 H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Koffie en Thee Si I icolaas Letters Tan 8 10 en 12 et van fijne zoete Chocolade Aanbevelingswaardig zgn onze THEEËN van ƒ 1 ƒ 1 25 ƒ 1 40 en ƒ 1 50 deze zgn geurig en goed waterhondend Verlaagde KoilQeprijzen SANTOS 627 et JAVA 70 et Prima JAVA 72 et PRBANGBR 75 et ongeveer 1500 KOE of PAABDBNHOOI b 11 per 1000 bg de Wed T van DIB NEUT te Seeuwyk Wegens het verre Seizoen thans nog voorradig een mime keuze nette WINTERJASSEN van af 13 Gulden worden nu verkocht met 10 pet korting Bn een groote sorteering nette WINTER PANTALONS van af 5 Galden G PÜIJK Turfmarkt PALIIXG in gelet GALANTIUE DE VEAÏÏ P Sauerbier J H Schreuder Ck AMSTERDAM Stoomfabriek van VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN eenig depot te Gouda bij T GREBAS ST NICOIAASFEEST Qoud Zilver JiiweelenenHorlogign Diverse NOUVEAUTÉS enz zeer geschikt voor S NICOLAASCADBAÜX J V D PAVOORDT Dubbele Buurt Oouda Reparatiën en Bestellingen worden spoedig solide en zeer voordeelig uitgevoerd M 7a2iderEiniGenZii Banketbakkers en Koks MARKT A 146 maken aan hunne geSerde stadgenooten en begunstigers bekend dat hnnoe BTALAGE gereed is en ruim voorzien van Surprises Cartonnagpes Chocolaad en uikerwerken Dagelgksch VEBëCUE en goed GEVULDE Boterletters en Spritsletters CnOLASE BLOELETTEBS lUarsepain Harten en BORSTPLATEN met verschillende smaken Vissclierij telangeii De in roer uit MtffeUmi van slechte qnslltdt VISCHGARENS hoeft ona doen besluiten de Visschers en Eleinbandelaren in de gelegenheid te ateilen onze VISCHOARENB van prima qualiteit Amerikaansch Katoen met bet hun bekende driehoekige roode merk direct uit onze Fabriek te bekomen in Pakken van 2 K G tegen rembours of postwissel de No li tot en met 86 i ƒ 1 46 de Nos 6 en 9 ü 1 56 ratwo door het geheele Eijk ongijfranieerd resp i ƒ 1 86 en ƒ 1 46 p K G De Mï tot het fabr van Garens Vischnetten en ZeiJdoek J W LANGELER Jr Dirtcmr Seheveningen November 18S9 Gouda Snelperadruk van A Bunnoiut fc Zooy De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOCDA a December 1889 In ds zitting der Tweede Kamer van heden is door den heer Van Houten opuioair voorgeatrid eene motie tot opheffing van het kofBemoDopolie Zy is aangchouoen ter afznnderlijke behandeling op een hiter te bepalen datum Aangenomen is met 47 tegen 27 stemmen een amemlvment cm geen uitbreiding ran personeel te geren bij de koÉeoaltuur op Sumatra s irestkust Over de Staatsbagrooting zal het algemeen debat gehaudev orden na behandeling van bet hoofdstuk ran Justitie De heden gehouden herbesteding ran Vleeaoh en Vet roer het gamiioen alhier had den rolgenden uitsUg lagetohraran ia door Wed Crorelt 68 i Gobr de Hol te s Hage 66 W de Jen 66 en J DoDgelmans 66 oent per kilo Sy de Bijkspostspaarbank werd aan bet postkantoor Oouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren gedurende de maand Norember 1889 Ingelogd 4267 95 terugbetaald 8663 93 Het laatste door dat kantoor uiigegeren boekje draagt het nummer 206S Woensdag 4 December herdenkt een behoeftig echtpaar den dag waarop het 50 jaar geleden trouwde De oudjes rerkeeren in behoeftige om tandigheden en rerdienen naar men ons mede FEVILLETQIV Uil iel R eltek VIJFDE HOOFDSTUK 12 Hg nam plaats op de sofa en verzonk in gedachten Zoo veriiep een half uur waarin alleriei vermoedens bg hem opkwamen Plotseling kwam de oppasser in de kamer terug en bracht weder een verzegelden brief binnen Luitenanti een brief van mevrouw Von Eeidersdorf Erik werd uit zijn droevige gedachten opgeschrikt en keek eerst den oppasser aan alsof hij hem niet goed begrepen had Het geparfumeerde brieflo kwam werkelijk ran de genoemde dame Wegens dringende aangelegenheden betreffende zijn vriend Koert Von Berghaupt wenschte zg ham zonder uitstel te spreken Erik stak de b i lo Engelsche brieven en Koorts naamkaartje bg zich en haastte zich naar raevraiw von Reidersdorf Deze dame verwachtte den ofhcier met het grootste ongeduld Zij ontving hom vriendelijk en betuigde hem haar dank voor het spoedig voldoen aan haar oproeping Ik kora zooevSn vnn Bibrich terug verklaanle deelt eeniga ondersteuning Zij heeten L B Gortman en M r 0nen en wonen Raam O 41 Uit het Westland wordt gesshreren Dat November ons in de laatste dagen minder aangenaam rerraat met windvlagen re en hagelen rnceuwbnien kan toch niet beletten dat wg met dankbaarheid deze maand roemen en met vreugde denken aan de zonnige en zachte daicen die zij zoo I ruimschoots heeft geschonken en die niet alleen ons gevoel bevredigen ons genot streelen maar die ixtrenal van zoo groote waarilt zgn voor alle l edrijf inzonderheid voor den land en tuinbouw De telers hebben vreeselqk geklaag l m den tgd van t ploegen en zaaien t was letterlijk mnrsen en het zaad is er in gemorst zeggen zij terwijl vplen de liewerking van den bodem en de bezaaiing hebben uitgesteld Doch de zachte Noreraberaund heefi zoo niet alles dan toch veel ten goedejpien uitiioraea zoodat de boer zeer tevreden Ijpver den stand van t winterkoren Tot heden I R hat t A noch door rotting noch door de slakl Bfeledeu twee zaken die als niuaarsplaKen bji iint aSe altijd zeer gevreesd E n Otehoon de tarwe vrqf emeen er uit staat en de rogge zich ook iiegint te vertoonen is er groot verschil in ontwikkeling op de akkers der telata eu dit wel als gevolg van het slechte weer in den tgd der grondbewerking waardoor velen tol l laatat heb ben uitgesteld en sommigen nog te ploegen hebben Ook het weiland is in November goed opgedroogd zoodat het jonirvee tot bedien noi buiten is en ook veel melkvee langer in t land kon bigven dan X etober deed verwachten In da tuinen ia de weldailige invloed door de zachte Noverabermaand nitgeoefend viioral merkbaar bij de spruitkool een gewas dat altyd van veer belang bigft voor het Westland en waarvan de goede ontwikkeling dus een zaak van groot gewicht is vooral in dezen tijd van gunstigen hand in dit zij Mevrouw von Berghaupt is wanhopi Koert is nog niet teruggekeerd Mijnheer Von Wambold ge moet en ge kunt mij ieie onbegrgpelgke zaak Tot mgn groeten spgt moet ik u bekennen merrouw dat ik geheel verbluft sta tegenover dit groote raadsel en dat ik op dit oogenblik nog geen mogelijkheid zie om de zaak op te helderen Mevrouw Von Berghaupt deelde mij toch mede dat haar man vandaag te Main bij n aan huis is geweest 1 Dat ia 190 mevrouw Hg klaagde orer ongesteldheid en wenachte den dokter te raadplegen Bg mijn navraag bij den militairen dokter vernam ik echter dat hij dair niet geweest was De zaak is zeer geheimzinnig Om welke reden zou hg dan naar Mainz gegaan zgn Heeft hij misschien zwarigheden in den dienst ontmoet Neen mevrouw daar kan zelfs geen sprake van zijn Maar wat in s Hemels naam kan hem dan van zijn vrouw verwijderd houden Reeds uron lang pijnig ik mijn hersenen met deze vraag Doch op welke wgze het raadsel ook wordt opgelost Jaiie zal in mg een vriendin oen Bteun vinden Wanneer zg echter hulp van een man mocht noodig hebben dan reken ik op u mijnheer Von Wambold Ik geef u mijn woord mevrouw Verloorioof mij nog u op iets opmerkzaam te maken waarop Koerts mama mgn aandacht vestigde ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regele a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt product In de vooruitzichten dezer teelt die niet gunstig waren Is door het zoo bg uitstek dienende weder werkelgk voel verbetering gekomen zoodat naar het zich thans laat aanzien zg toch gunstiger zal zijn dan te verwachten was ten gevolge van deu slechten stand der late spruitkool In Groot Britanuie is de winter ingetreden Over het geheele land woei dezer dagen een krachtige konile noordenwind uit een dikke lucht vol sneeuw en hagel die fp verscheidene plaatsen naar beneden kwamen In sommige streken sneeuwde het zoo hevig dat de wegen onbegaanbaar werden Daarbij heerschte een gevoelige koude Te Dungeness was de thermometer 26 gr te Cambridge en andere plaatsen 27 gr en te Londen 28 gr Op de windzgdu daalde de thermometer daar zelfs tot 18 gr een koude zooals in dezen tijd van den winter siechta zelden is waargenomen De storm heeft hier en daar schade aangericht o a aan de zeewering U Saodgate die niet dan met groote kosten kan worden hersteld Ëeu Schotsche stoomboot strandde bij het havenhoofd van Suaderhind doch de 13 opvarenden wardeu gered Op de buiteukust is de zee zeer hoog en woest De Transvaalsche Pen vertelt het rolgende orer het in hechtenis nemen van den zich thans hier te lande bevindenden heer dr Leyds Toen onze staata aecretaris op zgn reis naar Kimberiey per coach te Klerksdorp arriveerde werd door de politie een niet onaardige vergissing b an Met hetzelfde voortuig werd namelijk Karel Kool verwacht de telegrafist uit Johannesburg die later ops epakt werd wegens verduistering van geld Nauwelijks was dr Leyds gearnveerd ot hij werd door een politieagent die hem voor Kool aanzag naar den tronk gevangenis voerd waar hij op het punt stond in een cel té a HH het huwelijk der jonge lieden schg nt ongelukkig te zullen worden Welke reden hebt u om dit te denken Het schijnt in de familie Berghaupt te liggen De ongelukkige huwelijken zijn daar schering en inslag zoodat het bijna een wonder zou mogen betten als Koert von Berghaupt een uitzondering maakte Maar da vrienden dea huizes kunnen er veel toe bijdragen om het naderende onheil in de kiem te reretikkeii Juist daarom verzocht ik u op dit ongewone uur bg mij te komen Beschik over mg mevrouw Ik begrg p u en ik geef u mgn woord dat ik morgen rneds ernstig met mg vriend zal spreken I Doe dat zeide de barones Ik troost mij met de hoop dat deze eerste storm boven het hoofd der jonge eohtgenooten spoedig zal bedaren Toen Enk vertrokken was dacht hij weer aan de beide Engelsche brieven Oorspronkelijk was ziJn plan daarover met de barones te spreken Thana echter was hg bigde dat hij er niet van gerept had Als Koert m jn verwachtingen teleurstelde en haar ongelukkig maakte mompelde hij onderweg Keen het ia niet mogelijk Haar groote schoonheid kan zelfs een tijgernatuur bedwingra Hij had een voorgevoel dat hg in het huwelijk niet gelukkig kon z jn Kende hij zichzelren beter dan ik hem kende Koert Koert op den dag dat ik den eersten wanhoopskreet uit haar mond hoor sterft gg of ik Deze bedreiging sprak hij zoo luid uit dat hij bgna èfi mm mmmmmmmme