Goudsche Courant, donderdag 5 december 1889

N 4088 Donderdai 5 Deeeaber 1889 Finale IJitverkoop VAN wegens opheffing der aak GÜUDSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad De nitgare dasmc Courant geaehiedt dagel ki met uitcondering van Zon en Feestdagen De prgt per drie maanden ia 1 25 franco I per poat 1 70 ücoaderlüke Nonunen VIJF CENTEN voor Gouda en Omstreken BU G Viet rKAULING Gouwe C 242 Alles moet vóór 8 FEBRUARI verkocht zijn De InMnding van advertentita kan geschieden tot óta nor des namiddags 7an den dag der uitgave vestigt in het bflzonder de aandacht op zgn goed gevulde BOTERLETTEBS ook is hg goed voorzien van smakelgke Bankettetters Borstplaat In verschillende smaken CHOCOLADE HAETEU en BLOELETTEES van zeer goede Vanille Chocolade ruime sorteering GROOTE en ELEINE Choladewerken St INicolaas enz Surprises Fgne Reukwerken in prachtige zak en tafel flacons Kistjes SIGAREN ran 25 50 en 100 stuks Alles bizonder geschikt voor Sï NICOLAAS CADEAUX heb ik in mime keuze voorhanden Wed C van Oije Eleitr No 2 Gouda Maltose of Mout Suiker Op de Bakkerg Tentoonstelling te Bolsward Augastas 1889 werd de MALTOSE bekroond mei dan OOUDBN MEDAILLE Aan geen andere Stroopaoort viel een hoogere onderscheiding ten deel Bergen op Zoom Société HoUandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK NIEnWE GROBNTEI Japansche ANDOORl S 40 Cent per Eilo J Gerritsen Jachtvesten Schenk en Zn GOUWE C 5 GOUWE C 249 OEBit iLwmm HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hanne ETALAGE voor het ST NICOLAASTEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdel k aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletlers NIEUW ONTVANGEN Assiettes Diamant van Ph SÜCHARD NBUCHATEL Suisse Zuivere NATÜÜRBOTER Vaatjes van p m 11 en 12 Eilo worden geleverd franco elk Station onder rembours a ƒ 1 00 en 1 05 per Eilo door H BRUNSTING RzN Kerkstraat B 7en Boelekade 159 160 i Prima DUITSCHE kristal witte SUI g EER 25 Cent de 5 ons Prima HOLLANDSCHE gemalen witte d SUIEER 24 Cent de 5 ons 5J Zeer lekkere EOFFIE van af 62 ot de 5 ons bij C LAPOÜTRE TT Blikken Sigparenkistjes van 25 en 50 stuks zeer geschikt voor STJIIGOLAAS CADEADI A DERCKSETN Eorte Groenendaal Steenkolen DepOt RbUnspoor Met ingang van den 16 dezer zgn de prgzen der STEENKOLEN als volgt Vr thuis contant zonder korting Grove Eachelkolen 0 90 Haard of stukken 1 20 Nootjeskolen 1 20 Cokes ongeklopt 0 60 geklopt en gezeefd 0 65 De Steenkolen die voor 15 dezer worden verkocht en door onvoorziene omstandigheden niet worden bezorgd zullen prompt volgens de oude prgs worden geleverd S D BOOJ stationschef der Ned Rhgnspw Mg Gouda 3 December 89 STEENKOLEN Wy geven onze begunstigers kennis dat op 16 DECEMBER 1889 de prgs der Grove Hulir Züachelkoleii 90 Cent per HECT is Tot 16 DECEMBER leveren wiJ nog tot 75 Cent per HËCT contant zonder korting JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarfei H 101 GOUDA 3 DEC 1889 VERSCHILLENDE St Uicplaas Cadeausi A V os Az Kleiweg E 73 en73 ADVERTENTIËN inalleJSinnan m BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping VAK Dl genaamd Welgel en geteekend wgk I N 11 staande en liggende in Stein onder de Gemeente BEEVWUK onmiddellgk aan het Dorp HAASTRECHT en ongeveer 3279 Hectaren uütmuntend beet Wei en Hooilandi Boomgaard Uiterwaard en aaabehooren om té aanvaarden de Landergen dadelgk bg de toewgzing en de Huizinge en Erf 1 Mei 1890 ten overst aatK de Notarissen H J F HEllSfty te Haastrecht es J P MAHLSTEDE te Bergambacht in bet hnis om Hoex te BaoêtrecM op Woensdag 11 December 1889 des Morgens ten 10 ure Peroeelsgewflze beschrijving en alle verdere inlichtingen te bekomen bg genoemde Notarissen Gouda Snelpersdruk van A Bbinkkan Zoon BINNENLAND OOCJOA 1 Decomber 188Ï In de sitting der Eente Kamer van heden is eerrol ontslag verleend aan den commies griffier Van Boijen tegen 20 December a s Daarop voortzetting van het debat over de schoolvet herziening De hser van Lynden verdedigde de vet aU modus vivendi en bestraed de grondirettige en andere bezwaren De heer Wertheim warm vootstander van de openbare school was i66t het ontwerp uit verzoenings gezindheid en als aansporing aan de voorstanders van het openbaar onderwqs om met daden hun liefde daarvoor te toonen De heer Verhejjen verdedigde het ontwerp als billqk en niet ongrondwettig In de zitting van da Tweede Kamer van bedeu is de Indische b rooting verder behandeld Door den Minister van Koloniën is mudegedeeld dat do tydelüke staatsspoorweg ambtenaren in Indiè vaste ambtenaren zallen worden Aangenomen is bel amendement om de gelden voor telegrafische verbinding tasschen Makassar en Bandjermassip te sehr ppen met hot doel een kortere minder kostbare verbinaing tuaschen Java en de baitenbezittingen aan te leggen Een leerlinge der Kon Muziekschool klasse van den heer Mulder de 1 6 jarige mej Hoogenboom uit Gonda heeft op een uitvoering van de Toonkunst afdeeling te Zeist als violiste gedebuteerd Zy speelde stukken uit concerten van Vietti en Tieoxtemps en behaalde daarmede een groot snooes dank zg haar flinke techniek en warme voordracht Do Rechtbank te Botterdam deed eergisteren uitspraak in de zaak van A S contra J v d M waarin den 8en Nor IL de pleidooien werden gehouden fwctclwtwn Ti iet Eiigeltek ZESDE HOOFDSTUK Doch ik verzoek u mijn diplomatieke kunst vrije speebruimte te gunnen verwonder u dus niet als ik liever geen melding maak van het proces Oray en alleen uw persoonlijken afkeer ter sprake breng Wg voorkomen daardoor dat zij zich wil verdedigen om haar onschuld te bewijzen Als zij dat wilde doen zou zij hemel en aarde in beroering brengen om haar doel te bereiken Zij zou de zaak zelfs publiek kunnen maken de wereld tot getuige roepen en al dat schandaal zou over uw hoofd komen mgnheer Von Berghaupt Om Gods wil dat zon zij doen ik gevoel heti riep Koert uit Maar dit moet tot eiken prijs vermaden worden Het zou mijn dood zijn als het oog van de geheele wereld op ons gericht werd Doe al bet mogelijke om zoo iets te voorkomen Mijnheer Morris stond op en legde zacht zjjn hand op Koert s schouder Wees gerust zoover zal het niet komen Een vrouw die de liefde van haar man verloren beeft zal in ziohzelve gekeerd worden en een zeker schaamtegevoel zal haar terughouden haar smart aan de wereld te klagen Spoedig zal zg alleen Voor A S appellant van een vonnis van den kantonrechterpbuitavervanger te Oouda trad op mr Bichon van IJsselmonde voor v d H gëintimeerde en oorspronkelijk eiicher voerde mr Lnder het woord Thans besliste de rechtbank ten gunste van eerstgenoemde door met vemiotiging van des kantonrechterplaatsvervangers vonnis den oorspronkelijken eiscber thans gèintimeerde niet ontvankelijk te verklaren in zijnen eiaoh net zijne veroordeeling in de kosten op beide instutién gevallen De Bechtbank te Kotlerdam veroordeelde gisteren H B koopman te Gouda wegens diefstal van geld uit eene toonbanklade tot zes weken gevangenisstraf en r E brandorsknecht te Schiedam wegens beleediging van een commies van s rijks belastingen tot 10 boete subs vqf dagen hechtenis Een 46jarig man geboortig van Makkum de kostwinner naar men meedeelt zijner TSjarige moeder werd dezer dagen uit het hais vm bewarin grafwaarts gedragen zonder dat een enkele vriend of bloedverwant dat lijk volgde Om oardappellezenwas de msn gestraft met 14 da n eenzame opsluiting nog nooit was hH eerder met de jastitie in aanraking geweest Vtór zijn vonnis viel moet de ongelukkige tegen zijne moeder hebben gezegd nmem als me dat overkomt ajog je mij net libbend wer En het ouwe mensch heeft haar kind niet weerlevend gezien Nadat de gevangenisdeuren voor kemontsloten waren geweest werd hij ziek en in denvroegen oehtend van 23 November vond men hem dood N 6 C Aan het jaarvenlag van de Kon Vereeniging Het Nod tooneel ontleenen wij het volgendeDoor het wegvallen van de jaarlij ksche uitkeering aan het Botterdamsohe Tooneelgezelscbap door het invoeren van bezuinigingen en door bet van tgd tot tgd volgen van den smaak van het nog met wrok aan den man denken dien zij eenmaal liefhad Doch vóór alles mogen wq niet vergeten dat ik zonder eene volmacht van n niet tegenover uw vrouw kan optre len Ik moet dus een schriftelijk bewjjs in handen hebben waarin u verklaart eene onoverwinnelgken afkeer van haar te hebben en nooit tot haar te willen terugkeeren Koert bedacht zich geen oogenblik liet zich papier en een pen geven en sohAef de noodlottige verklaring Toen deze dolk geslepen was gaf bij hem aan mijnheer Morris die vastbesloten scheen dit wapen zonder erbarmen in het hart der jonge schoons vrouw te stoeten Hij legde het geschrift behoedzaam bg zich neder als ware het een kostelijk kleinood en zaide Mijnheer Von Berghaupt ik hoop morgen sterk genoeg te zgn om doze pijnlijke taak te vervullen Ik ben overtuigd dat ik op uw welwillend oordeel mag rekenen wanneer mijne pogingen niet dadelijk met den gewenschten uitslag bekroond warden Ge kunt echter verzekerd zgn dat ik doen zal wat in mijn vermogen ia Koert was daarvan overtuigd gevpelde dankbaarheid jegens mgnheor Morris en drukte hem de hand Met de belofte van morgen op hetzelfde uur z jn bezoek te willen herhalen nam bij afscheid van den voornamen Engelschen advocaat Nauwelijks was de deur achter hem dicht of het gelaat van don heer Morris veranderde op wonderbare wgze Het drukte nu zelfvoldoening uit over een pas bevochten groote overwinning Hg opende ADVEBTRNTIEN i rden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen ieden ng I meer 10 Centen GROOTE LETTXB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjnt gewone schouwburgpubliek is het gelukt het saldo dat gedurende een reeks van jaren een nódeelig was in een voi rdeelig te doen verkeeren Waren de Zomervoorstellingen niet bgzonder ongunstig KOvAest wat hoofdzakelijk toegeschreven mag worden aan vutaite onder de klasse van personen die gewoonlijk het veelvuldigat die voorstellingen bijwonen en tevens aan den bnitengewonea reislust van vele anderen het voordeel saldo zou het hoogste zijn dat ooit in hel voorspoedigst jaar der tweede Vereeniging opgetreden in het Theater van Lier werd behaald De wintervoorstellingen te Amsterdam brachten bruto in 1888 89 op 86850 20 de zomervoorstellingen daarentegen wierpen in 1888 89 slechts 8 88 84V af De netto opbrengsten van al de voorstellingen ia 1888 89 gegeven waren als volgt te Amsterdam 254 voorstellingen ƒ 84816 6 te s Hage 6 voorstellingen ƒ 26771 721 elders 61 voorstellingen ƒ 16B37 40 alzoo 384 voorswllingea in 1888 8 9612B 82 tegen 384 vooislellingen in 1887 88 ƒ 77467 50 derhalve in het Uuitste jaar meer 18658 Waren de ontvangsten ir den zomer gelgk geweest aan die van het vorige jaar dan zou dat saldo nog bgkans 10 m hooger geweest zgn dan het nu bedraagt maar ook dan nog en daarop dient wel de aandacht gevestigd zouden K nder de subsidie Zgner Majesteit en de bgdrage van deelhebbers van p m ƒ 6000 de uitgaven niet kunnen isijn bestreden Na eene buitengewone afschrijving op den inventaris bedraagt het voordeelig netto saldo in 1888 89 ƒ 11065 16 terwijl in 1887 88 verloren werd 7614 4SV dns een venchil van ƒ 18679 58 len gunste van bet laatste boebjsar In 1888 89 leverde dan ook iedere voorstelling in doorsnede netto op ƒ 250 32 in 1887 88 slechts den groeten koffer haalde daaruit Jane s portret te voorschijn verslond het met de oogen en kuste het Nu behoor je aan mjj geliefde I Ik heb je vrSbnef in handen I Niets zal my heiliger zijn dan je te dienen Ik zal je op mijn handen dragen Nirti dan rozen zal je verder op je levenspad vinden Dat huwelijk zal ik je vergeven evenals al het andere waarvoor je vergiffenis van mij mocht noodig hebben Jane de storm die je veroorzaakt hebt zal voorbijgaan en dan zal ik aUes van je verwgderd houd wat je een traan zou kunnen doen storten Jane mijn hart heeft jaren lang vol verlangen naar je gesnakt jaren lang was ik gelukkig door de hoop die mg bezielde Vergeef mg dat ik niet kon vetw dragen dat je aan de borst van een anderen man het hoogste levensgoed gezocht en gevonden hadt Er blonken tranen in zgn oogen zg rolden lann zgn wangen en bevochtigden het portret Wie dis mijnheer Morris kende zou zulke teedere gevoelen bij hem vermoed hebbenP En toch zal er geen vlek op je naam rusten vervolgde de advocaat zijn toespraak tot het portret Je zult den man dien je door je liefde gelukfci hebt gemaakt trouw kunnen blgven tot aan het mt In Engeland zal men den neus niet voor je opteekken on elkaar toefluisteren dat je een gescbeideB vrouw bent Neen de bruid van advocaat MonU zal mg als eene achtbare weduwe de hand reiken Hoe gemakkelijk zal dat gaan De man die zich nu van je afkeert is in strijd met zichzelven en de