Goudsche Courant, donderdag 5 december 1889

op papier in Afrika met Ikaader in botsing komen dan zyn het Portugal en Engeland dan weer Duitschkud en Engeland die elkiander hun papieren souvereiniteiurechten in Afrika bestryden Waarschijnlgk acht men bet dat de polemiek tusschen Portugal en Engeland oorzaak is geweest dat het zoo lang geduurd heeft tot de antialaverny conferentie te Brussel aan zakelyken arbeid heeft kunnen denken waarmede zy thans is begonnen Wanneer de Indipmiance omtrent den inbond van een door de Porto by de conferentie ingediende memorie goed is ingelicht dan wordt in dit document voor de Mohammedanen kortweg gevraagd in hun landen de slavernij niet af to schaffen wyl do naar die landen overgebrachte slaven er veel beter aan toe zyn dan de in Afrika achter bly vende negers Turkye legt in zyn politieke wenschen somwylen een benydeoswaardige naïveteit aan den dag maar omtrent de ontvangst welk deze wensch bij de conferentie zal vinden zal het zich zelf wel weinig illusiétt maken Toevallig bevat een Engelsch blad juist een brief van een Turk uit Konstantinopel die niet alleen nieuw materieel voor de anti slavernij oonferentie levert maar tegelykertijd eenig licht werpt op de ware beweegredenen der Porto voor haar memorie De voornaamste slavenmarkt in Europa bevindt zich to Stamboel Daar wonen ten minste een 90 makelaars in slaven wier beroep bestaat in den inen verkoop van slavinnen Deze ongelukkigen worden in ongeveer dertig huizen ondergebracht die bü ieder in de stad bekend zün Het zijn bruine Abyssinischeu blanke Tscberkestischen en zwarte negerinnen De eersten behooren tot de zeldzaambeden wyl zij het klimaat in de Turkscbe hoofdstad niet kunnen verdragen zy brengen van 60 tot 300 pond op Meer komen de Tscherkessischen voor waarvan de prijs tusschen 60 en 1000 pond is naar gelang van leeftyd schoonheid en vaardigheid in muziek en dans BiJ den verkoop stellen een vroedvrouw en een arts een onderzoek naar haar gezondheid in daarna wordt het koopcontract gesloten De keizerlijke harem moet 1500 slavinnen rijk zijn wier onderhoud natuurlyk schatten verslindt Negerinnen zijn sedert de regeering van Abdoel Aziz zeldzamer geworden Op aandringen van den groot vizier AU pacha schafte Abdoel Aziz den handel in deze soort mensohenvleesch af waarschynlyk zou het ook langzamerhand metdeAbyssinischen en Tscherkessischen eVenzoo zyn gegaan dooh onder Moerad on onder Abdoel Hamtd den tegenwoordigen sultan is bet erger geworden dan ooit te voren Niettemin wil de Porte doen gelooven dat bet geen eigenbelang maar alleen welwillende belangstelling in het lot der Afrikaansohe negers is die haar bewoog de conferentie td verzoeken voor baar geloofsgenooten ten opzichte der afschaffing van den slavenhandel een uitzondering te maken cellist en Dr J 0 S v d C pianiaf Deze drie heeren brachten de prachtige trio van Beethoven Op 1 n 8 ten gehoore terwyl de cellist nog composities van Handel Bach en Schubert en de violist van Svendsen en Gedard uitvoerden De pianist maakte zich daa nboven op uitstekende wyze verdienstelijk als begeleider Te recht was het publiek zeer dankbaar en voldaan Mogen ons nog vele avonden van dezen tatd wachten VOLKSTELLING BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Overwegende dat de Bevolkingsregisters voor den aanvang der aanstaande Volkstelling moeten zün bygewerkt Gezien de Verordening op de Wyken en het doen van aangifte tot het bijhouden der Bevolkingsregisters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Gemeente verliaist daarvan ten spoedigste altüd binnen DRIE dagen aangifte moet doen Uj de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselyke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede afóonderlijk wonende personen gelyke aangifte behooren te doen wanneer zy dienstboden tot andere personen in hanne woning opnemen Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging GOUDA don 30 November 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BBOUWEB FQS 3 EIg JJ £ 3S r LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft van November 1889 welke door tusschenkomst van hot postkantoor Gouda terug zyn te verkrygen Brieven verzonden van Gouda Ch van Kervel te Assen Mej E van der Klein te Dieren Schouten te s Gravenhage C Eikelenboom BRIEFKAARTEN Mej W van der Want te s Gravenhage 3 May te Rotterdam Verzonden van MOORDRECHT Mej A A van Lange te Rotterdam De Directeur van het postkantoor VOKSTEE PETROLEUM i OTEERI GEN van de Makelaars Oaotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 70 Geïmporteerd fust 8 75 Jannarilevering ƒ 8 65 Februari leveriug ƒ 8 55 Maartlevering ƒ 8 50 December levering ƒ 8 65 Zeilend ƒ 8 70 KTJ ST3SriE XJ WS By gebrek aan voldoende medewerking van den kant der heeren koos de Gmdtche ZangveretittgiAf de wü te pariy door gisteren avond slechts een dameskoor to doen optreden dat afgewisseld werd door inslruroentaal soli Indien we het woord slechts gebruikten dan was dit quantitatief en niet qualitatief bedoeld Integendeel deze uitvoering mag onder le bestgeslaagde gerekend norden die wü in den laatsten tyd van de z ngvereeniging büwoonden Dat hier en daar wel een vlekje te bespeuren was en de sopranan bet nog steeds eenigszins te kwaad hebben met de booge tonen mogen wü niet ontkennen maar er was veel oenhoid en veel en juiste nnanceering Het koor zong twee gedichtjes van Geibcl door Raff in tonen gebracht hot eerste o ttUl ein Hen vor Litbe gluAf innig en teeder het andere tLeichter Sitip met een voor zulk een modern componist als Raff eigenaardig Mozartiaansch cachet Lang niet kwaad vielen de zeer zware stukjes van Dólibes uit het zefer poëtische iiLea Nt mphea d s ioiê en het luchtige Les Nomigimnei Noorweegsche scbaatsenrydsters namelyk De talentvolle balletoomponist verloochent zich iii deze bevallige composities niet De na de pauze gekozen stukken vielen minder dan de vorigfe in onzon smaak nBie Maikóniffui vap Krug naar een fraai gedicht van Schoffel is wel mooie muziek maar scheen ons in verband met de tekst w8t melancholisch Tot slot diende Schnaemttchen van Roinecke wat tot t genre kindormuziek behoort maar ook aldus opgevat ons niet zeer beduiden l schijnt men vergelyke daarmee büv eens de bevallige kinderliedjes van Taubert Ih dit werkje traden op de dames M E L v G als declac dtrioe M S als sopraijn en G K v d L die allen op zeer aangename wijze hun party vervulden Groot ndank zyn wü insgelyks verschuldigd aan br W D yiolist Mf F J J L d V BEIIR8BEU1CHT AMSTERDAM Per TtUgraaf Binnenlandsche fondsen vast Aand Delibat maatschappy 16 Certif dito 12 s hooger Javabank 2Vj lager Brazilianen l j flauwer ADVERTE NTIËN De ondergeteekeoden brengen bonnen hartel ken dank voor de vele bewyzen van belangstelling die zg bg hun VIJPBN TWINTIG JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden hebben Q ZEGERS M ZEGERS Dbn Bomu Gouda 4 Dec 1889 S l iïliWIMö lS KORTE GROENENDAAL No 8 Dagelgka versche EIEREN te bekomen allen nit een Vast hok eigen kippen 201 74 alioo in het lutete apeeljaar 48 68 meer Staten generaal Eerstï Kamm Zitting TUI IHnsdag 8 Decenib r De behandeling der schoolwet nkm een aanvang Katuurlipc w de belan tdling groot oodat vele leden der Tweede Kamer naar de overzijde waren vekomen om de sitting i te wonen Zes spreker voerden het woord waarvan vier onvoorwaardelijke tegenstanders der wet Nieuwe gezichtspunten konden natuurlijk na al hetgeen er over gezegd en geschreven is niet worden geopend De heeren JAlberda van Ekenstein en Six wedijverden in liefMïoor de openbare school en wUdon na geen conoessién hooren die de eerste stap zijn op een verkeerden weg De onder voorzitter Van singa vreesde voor verdere eischen der anti schoolwetmannen en zou tegen stemmen omdat hy niet aan het einde van den schoolstrijd kon gelooven De heer Van dor Goes van Dirxland ging in vele opDohten met den vorigen spreker mede en stelde de gebreken der wet nog eens in het licht Aan de overzijde stonden de heeren De Brugn en Baron Van Zuijlen van Nyevelt op de bres De eerste was overtuigd dat in de wet eene aannemeJHke schikking voor beide partjjen te vinden was ae ander betoogde dat de roeping dor Eerste Kamer was te buigen voor de meerderheid De grondwettige vraag werd aan beide zijden beiproken doch meer met aanhaling van autoriteiten dan met argumenten Heden voortzetting TwBEDE KaïTeb Zitting van Dinsdag 3 December Op voorstel der commissie van rapporteurs door den heer Donner toegelicht werd het gymnasium te Batavia met 70 tegen 18 stfflnmen van de be grooling afgevoerd Een van dezelfde zijde afkomstig door den heer Cremer verdedigd voorstel om ƒ 6000 te schrappen die bestemd waren voor zoologisch onderzoek van prof Hubreoht werd wijselijk door den minister overgenomen Nu volgde weder een debat over de Indische catechisatie en vervolg op dat van gisteren Thans bleek dat de minister hoofdzakelijk zich ongezind tetoo nd had openbare onderwijzers te bezoldigen al dienstdoende catechiseermeesters Dergelijke kerkelijke bijzonderheden schijnen den heer Keuchemus meer ter harte te gaan dan de groote belangen van Indie Het mag betwijfeld worden of de heele zaak al de drukte waard was die de liberalen o a de heeren Levyasohn Norman Van Dedem en Van der Loeff er van maakten in alle gevallen het baatte niets daar de rechterzijde onzen christen staatsman bleef steunen Over de hangende Billiton quaestie waren hot allen niet eens De minister vond bü zijne afwachtende houding steun in de heeren S inders on Kutgers de heeren Schaepraan en Van Kerkwijk wenschten spoediger en krachtiger ingrijpen Heden wordt het debat vervolgd en heeft er wellicht eene afzonderlijke zitting plaats Te Berlijn is een monsterproces begonnen wegens ontduiking van belasting In 1880 is aldaar eene landbouwback opgericht die hare tusschenkomst verleent bij het koopen en verkoopen van vee en voortbrengselen van den landbouw In den beginne werden over de uitgevoerde opdrachten slotnotas eeheele wereld Wat ïou natuurUjker zyn dan dat zich het leven beneemt Dan ben je weduwe Jane Toen Koert op straat kwam was hy in verlegenheid omtrent de plaats waar hy heen zou gaan Een groot koffiehuis voorbygaande trad hy daar binnen met het voornemen om aau een eenzaam tafeltje bij een kop koflie over zyn lot na te denken De slag was zoo onverwacht gekomen dat hij nog geen tyd had gehad om zyn toestand te overzien en zijn etandpunt te bepalen Hij zocht dus een eenzaam tafeltje op en dronk een kop zwarte kofiie De akten die münheer Morris hem gegeven had zaten nog in zyn zak Hy lorde ze op de tafel en bladerde er in Zoodoende Tond hij twee brieven waarvan mynheer Moms geleed had dat ze door James Gray eigenhandig gedreven waren Het gelukte hem slechts half die brieven te ontcüferen hy begreep den inhoud met geheel Daar kwam plotseling een groot wantrouwen togen mynheer Morris by hem op Hy kon er geen erondiw reden voor opgeven hij kon met zeggen dat er iets gebeurd was dat hem nu verdacht voorkwam neen maar het wantrouwen bestond Hij nam een kort besluit en schreef op een naamkaartje de weinige regels die zijn vriend Enk nog laat in den avond ontving De beide brieven sloot hij met zijn kaartje in de enveloppe en ging toen naar de post om zyn brief per expres bestelling te aten bezorgen opgemaakt en afgegtven welke volgens de wet gezegeld waren Later werd echter een acdete vorm daarvoor aangenomen Voor elk der lastgevers werd nl een boelc aangelegd waarin de gedane aSnim werden opgeteekend De meeste lastgever hielden een tegenboek dat door de directie telkens werd afgestempeld Maar de fiious ziet daarin een ontduiking der zegelwet op do slotnota s Volgens berekening moeten de beklaagden ten getale van 26 als zij worden veroordeeld niet minder dan 210 000 mark boete betalen Het wetsontwerp op Zondagsrust en werktijd voor beambten en werklieden in spoorwegdienst is door de Commissie uit don Stendenraad in Zwitserland in dezer voege opgemaakt lo De beambten en werklieden moeten in het jaar minstens 36 vrije werkdagen hebben waarvan er minstens 17 op Zondag vallen 2o De duur van aanwezigheid voor dienst mag in de 24 uren hoogstens 16 uren bedragen in dien zin dat de overige 8 uren een aaneengesloten tyd van rust zijn In dien tijd van aanwezigheid voor dienst is begrepen een half uur voor komen en gaan wanneer de weg heen en weer minstens dien tyd vereischt De werktijd mag niet meer bedragen dan 18 uren daags De overige drie uren aanwezigheid voor dienst moeten als rusttijd zoodanig worden verdeeld dat er ongeveer op het midden van den werktijd minstens een geheel aur rust wordt gegeven 3o De bovenvermelde bepalingen zijn ook toepasselijk op andere van bondswege geconcessioneerde of in eigen beheer zijnde ondernemingen van vervoer stoombooten postdienst enz Daarentegen zijn zij niet toepasselijk op dezulken die in dienst van spoorweg wegof stoombootdireotien onder de fabriekswet staan 4o Op Zondag is alle goederendienst op de spoorwegen verboden Voorbehouden blijft 1 ® verzending van goederen en vee in ijlvaart 5o In gevallen van dringenden aard kan de Bondsregeeriig uitzonderingen toestaan op de voorschriften vermeld onder no 2 en 4 6o Overtreding der bepalingen vermeld onder no 1 2 en 4 wordt gestraft met boete tot fir 500 in geval van herhaling tot fr 1000 De afloop van de Braziliaansche revolutie schryft TAe Nation is iets dat in de geschiedenis zijne wedergade niet vindt en dat bewijst hoezeer in don tijd waarin wij leven alles op eene geldquaestie neerkomt Een keizer die zijne kroon aflegt tegen betaling van eene goede som in contanten en tegen een pensioen is nog nooit voorgekomen Leopold I van Belgié hield in 1848 uit een venster van zijn paleis eene toespraak tot zijn volk waarin hij zeide dat bij den troon beklommen had om de Belgen genoegen te doen en bereid was dien weder te verlaten zoodra zij dit verlangden maar liij zinspeelde met geen enkel woord op eene schadevergoeding in baar geld of eene levensverzekering Amadeo I stond van den Spaanscben troon op omdat hij er genoeg van had maar maakte geen accoord In ieder ander geval dat wij ons herinneren zijn souvereinen dte zich genoodzaakt zagen af te treden heengegaan zonder eenige overeenkomst en dikwijls eerst na zich gewapenderhand verzet te hebben De schikking die met den keizer van Brazilië getroffen is zal daarom waarschijnlijk als een zeer bruikbaar deze brieven niet herkent als zij dit nog nooit gezien heeft en door echte Gray het bewys kon leveren Als zy handschrift brieven van Jjmes dat Koert verschrikte zelf van al de gedachten die het gevolg waren van zün ongemotiveerd wantrouwen tegen den Ëngerschen advocaat Hy bedacht niet hoe onmogelyk zijn onderstellingen waren in aanmerking genomen dat mr Morris sedert jaren met de familie Gray in betrekking stond Hy stond gereed het postkantoor te verlaten toen hü den heer Morris ontmoette die juist het kantoor wUde binnentreden Het verheugt my tt aan te treffen münheer Vou Berghaupti Zooeven ontving ik een brief van myn gemachtigde te Londen waardoor ik genoodzaakt zou zÜB onmiddellyk af t reizen Doch myn belofte aan u houdt mij terug Hoewel de zaak zeer dringend is wilde ik juist een brief zenden met het verzoek de aangelegenheid onafge aan te laten Ik verzpek u precies hetzeltdij mynheeri Zooeven heb ik aan myn trouwsten Vriend geschreven om hem in mün zaak te raadplegin Het doet my byzonder veel genoegen dat u dit besluit heeft genomen Daardoor wordt myn taak verlicht In zulke móeielyke gevallen is een goede raad altyd aangenaam en myn groote verantwoordelykheid wordt my door uw vriend aanmerkehjk lichter gemaakt Wanneer verlangt u dal ik menouv Von ïerghaupt zal gaan bezoeken T voorbeeld gaan gelden dat voor vele potentatea eenige aantrekkelpheid cal baatten Wy meenen te weten dat Humbert van Italië het niet onder stoelen of bankon steekt dat hü bereid is de regeering nader te leggen zoodra zijn volk ondubbelzinnig te kennen geeft dai het lust heeft om hst eens met een anderen vorm nn beitnar te bsproeven Na het gebeurde in Brazilië zou hij zonder eenigen twijfel eene soortgelijke tegemoetkoming verwachten Ook de Snltan die voortdurend in vrees verkeert van ieder uur uit Konstantinopel weggejaagd te zullen worden zal nu indien de groote beroering komt waarechqnlijk op eenige millioenen by wy ze van afBcheidsgift rekenen Niets is beter in staat om bet middeleeuwsohe begrip van een vgoddelyk recht iar koningen met wortel en tak uit te roeien Een recht dat geschat en afgekocht kan worden by dollars eu centen kan niet goddelyk zyn Omtrent de in de nabijheid van Bergen op Zoom gepleegden diefstal met poging tot moord worden nog de volgende nadere bijzonderheden medegedeeld Het driotal jonge mannen de daders van d misdaad vervoegden zich te ongeveer 11 uur aan de boerderij en eischten wat drinkou terwyl zij wisten dat alleen de zuster der gebroeders Van Loon thuis was Niet dan met eenige aarzeling van de zijde der zuster werden zy binnengelaten waarop 73 in plaats van water dat hun gegeven werd melk eischten Dit was de inleiding van een vooraf met duivelsche geslepenheid overlegd plan want toon do zuster zich verwijderde om aan hun verzoek te voldoen werd zü plotseling van achteren aangegrepen en ruggelings op den grond geworpen en vastgehouden terwijl een hunner met een houten knuppel haar zoolang op het hoofd sloeg tot zij roerloos bleef liggen Intnsschen stond n 3 op den uitkijk doch nam in zooverre deel aan den moordaanslag dat hü zijnen kamoiaad middelerwyl bleef aanvuren er toch vooral flink op los te slaan Hierop werden de deurea gesloten en begon het openen van kasten en laden totdat een der broeders Vau Loon thuis kwam Deze de deuren gesloten vindende en door een raam naar binnen ziende ontwaarde de gedaante van eeoder dieven Door eene deur open te breken verschafte hü zich nu toegang tot zyne woning terwijlde dieven tezelfdertyd door eeu der ramen ontsnapten De vrouw was intussohen niettegenstaande een schromeUjk bloedverlies weer ecnigzins hygekomen en in staat eenige vage inlichtingen te gdven Door eenen ongelukkigen samenloop van omstandigheden kwam het bericht eerst te 2V uur nam by de gemeentepolitie die een half uur later ter plaatse was om eon onderzoek in te stellen Dit was van dien aard dat reeds tusschen 5 en 6 uur s namiddags een der daders kon worden aangehouden in zyne ouderlijke woning torwyl de beide andoren kort daarna op straat werden gearresteerd Twee hunner erden door den heer Van Prooyea commissaris van politie tot bekentenis gebracht terwijl de derde eerst des nachts te 2 ure volgde toon hy in tegenwoordigheid van het slachtoffer was gebracht geworden De justitie uit Breda reohter commissaris Ver Morgen niet mynheer Morris Ik wil eerst het antwoord van rayn vriend afwachten doch ik zou u verplicht zyn als ge overmorgen daartoe bereid waart Opeens schenen by mynheer Morris bedenkingen op te komen Mynheer Von Berghaupt onder alle omstandigheden zal iK myn belofte gestand doen doch ik wenschte wel u de vraag in overweging te geven of uw vriend u misschien in dit geval niet beter van dienst zou kunnen zyn dan ik Ik móet bekennen dat ik by de vrouwen door myn voorkomen en nog meer door myn manier van spreken nooit veel geluk heb gehad zei de advocaat Koert s wantrouwen werd weer op den achtergrond gedrongen i Ge zoudt my waarHjk verplichten door mij n vriendschapsdiensten in deze netelige zaak niet te onthouden heer advocaat Laten wy idaar niet verder over sproken mijnheer Von Berghaupt ge zult in mq een onvermoeid werkzamen vriend vinden Kan ik morgen zeker op uw bezoek rekenen vZeker antwoordde Koert en nam afscheid Langzaam liep hy voort zonder te weten waar hij heen zou gaan Het werd reods schemeravond Op dat oogenblik zat zyn vrouw in het hoekje van de sofa waar hy gewoonlyk zat en zy weende haar oogen rood terwyl haar man in Wiesbadeu eenzaam en verlaten najr een plaats zocht waar hy dien nacht zyn hoofd ou te rusten leggen W t vereolgd schoor en substituut offieier Mathon kvramen te 8 59 des avonds hier ter stede san en leidden het verder onderzoek dat tot a nachts 3 heeft geduurd De toestand der vrouw ia nog altqd ernstig en hoop op genezing der aehadelfiraetuiir is er weinig De boerderij vaar het drama is afgespeeld heet vermoedelyk omdat er vóór 40 jaren een soortgelijk geval heeft plaats gevonden Het Moordhol BoiteDlaodscli Overzicht De agrariërs hebben bg de behandeling der Bank wet in den Duitschen Byksdag de nederlaag geleden De president der Bank de heer Von Dechend begon met een uitvoerige bestryding van bet voor1 stel tot overneming der Bank door den Staat en teekende protest togen een vergelijking welke de agrariërs tusschen de Duitsche en Franscbe Bank maakten De president bewees met cijfers dat de goudvoorraad der Duitsche Bank niet zoo groot is als die der Franscbe Bank maar dat daarentogen de Duitsche Bank in een gunstiger toestand verkeert wat betreft het zilver aangezien de Bank niet meer zilver bezit dan zg noodig heeft voor eigen gebruik en dus niets to lijden heeft van de lage zilverprijzen Do liberalen afgevaardigde dr Bamberger voegde er nog hü dat de goudvoorraad in Diitscbland in een goede door de wet gewaarborgde verhouding staat tot het bankpapier dat in omloop wordt gebracht en elk oogenblik ter beschikking is terwyl het Fransche goud vast belegd is In geval van o rlog is dit voor Duitschland geen gering voordeel Niettemin trachtten de heeren Von Ksrdorff en de andere voorsteller hun standpunt te handhaven doch tovergtef Na een woordenstrijd van 5 uren werd eerst het voorstel van baron Von Huene tot vermindering van het vaste dividend der aandeelhouilers van 6 tot 6 pCt met 110 tegen 94 stemmen verworpen en daarna werd bet voorstel der regeering tot verlenging van het Bankmonopolio op den tegenwoordigen voet met grooto meerdirheid aangenomen In de Italiaansche kamer heeft de Minister van financiën de heer Seismit Doda de begrooting voor bel jaar 1890 91 ingediend Wogens de gerjnge opbrengst der belastingen sloot de begrooting voor het j r 1888 89 meteen tekort van 324 833 000 lire doch dfjor bezuiniging was dit tekort toruggebracht op 230 500 000 lire In bet volgende jaar werd do toestand iets gunstiger en deze verbetering is ook voor het jaar 1890 91 te voorspellen De inkomsten nemen toe en gewone uitgaven zyn door verdere bezuinigingen nog verminderd maar voor de buitengewone uitgaven is een krediet van 40 600 000 liro noodig tot den aanleg van spoorwegen on tot verbetering van leger en vloot Tnssohen Groot Britteiye en Portugal vindt een diplomatieke gedachtenwisseling plaats naar aanleiding van de rechten welke beide landen op de Afrikaansohe landstreken in het gebied der Zambesie willen doen gelden Portugal kan nog altijd niet vergeten zijn échec op de Congoconforentie geleden maar de groote ryken hekommeren zich evenmin om de gekrenkte ydelhoid als dikwijls om de rechtmatige eischen der kleinere mogendheden Macht is recht Al te dikwyl is dit de leuze in de staatkunde Door lord Salisliury is onlangs ëene nota at n den Britschen gezant te Lissabon gezonden waarin deze wordt opgedragen ernstig bij de Portugeesche regoering ta protesteeren tegen een op 9 November door haar openbaar gemaakt koninklyk besluit waarin zy haar voornemen te kennen gaf om ten noorden van de Zambesi en gedoultelyk ook ten zuiden dier rivier een ontzaglijk groote streek voor Portugeesch gebied te verklaren Dat gebied zou feitelyk ook insluiten het terrein van de onlangs geslichte Britscbe Zuid Afrikaansche Maatschappü en o a ook Mashonaland Lord Salisbury verklaart dat Mashonaland geenszins aan Portugal behoort maar volgens eene overeenkomst tusschen Engeland en koniAg Lobengula aan dezen laatsten toekomt Ook d aanspraken van Portugal op het gebied ten noorden van de Zambesie kan lord Salisbury niet erkennen en hy verdoekt den gezant by de Portngeeiohe legeeriug het protest te vernieuwen dat reeds óp 3 Augustus 1887 door de Engelsche regeeringhy haar is ingediend tegen het voor Portugeesch grondgebied verklaren van groote landstreken die meest door Engelsche reizigers ontdekt nooit feitelijk door Portugal in bezit genomen waren on in welke Portugal althans nooit souvereiniteitsrechten had uitgeoefend Het 18 niet onaardig op te merken hoc de Europeeiohe regeeriogen met haar landvertfveringen