Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1889

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der groote laagpkoleii Oupeye lv£a g ©r © T lsuaacLÜlsciolean brandende zonder renk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktaigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Oouda fl 3 30 fl 3 40 per last van 000 kilo Dt Direettur Gerant J SMEETS 1889 V rUdag 6 Üecewbcr N 40§e GOUDSCH COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken Da Inieading 7an advartentiön kan gMcbieden tot öto nor des namid De Inieadlng van advertentiön kan gMcbieden tot Mo bot des namiddags wan den dag dor nltgave OPENB4RE AMBESTEDIÜTQ BDRGEMEESTËB en WBTHODDERS van Oouda zgn Toornemens op WOENSDAG den 18 DECEMBER 1889 des natmddigs ten een are in het Raadhnig aldaar by inschrgnng AAN TE BESTEDEN a De levering van de ten dienste der Gsmeente gedurende het jaar 1890 benoodigde materialen als Perceel 1 Houtwaren Ijzerwerk Spgkers en lichte Ijzerwaren Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Glas 6 Teer Kalk Grind Zand 500 M fijne Pain 49000 Ben Ahin i demi tétaille 100000 blanwe Uselstraatklinkers 50000 UselmetselplaTfl 230000 vlakke Waalstraatklinkers 245000 Vlakke Vechtsche straatklinkers Waalvorm 40000 vlakke Vechtsche straatklinkers Vjechtsche vorm 25000 vlakke Vechtsthe kUnkersVechtsche vorm rollaagsteen Het benoodigde plantsoen en boomgewas voor 1890 De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 14 15 16 en 17 zgn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inschrgvingen voor de straat enmetaelsteen als ook voor de keien moeten drie taks daidelgk gewaarmerkte steenen worden ingezonden b Het maken van de navolgende werken Perceel 19 34 50 strekk Meter gordingwerk langs den bazaltmnnr van het jaagpad te Goada Perceel 20 480 00 strekk Meter dennenhoaten perkoenbeschoeiing langs de Bleekerssingelgracht te Gonda De bestekken en voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De inschryvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderljgk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 17 December 1889 voor des namiddags VQf ure ter Secretarie op het Raadhuis tranco bezorgd zgn De ondergeteekende bericht door deze dat ▼ sn de LANGE GROENENDAAL naar de Gouwe en blïïft zich bg voortduring beleefdelgk bg Vrienden en Bekenden aanbevelen A Schouten Mr Broodbakker Goedkoope soorten Goudsche KAA8 bg partg TE KOOP gevraagd a contant Adres onder No 1931 Bureau dezer Courant STEEi KOLEN Gedurende veertien dagen in lossing eene LADING Grove Rohr Kachelkolen waaruit wg voor de tegenwoordige prgs nog leveren Door Ie voortdurende stgging der Kolenprgzen lutn de Mgnsn geven wg aan onze clientèle te kennen dat wg vanaf 16 DECEMBER a 8 de prgs der EACHELKOLEN k 90 Gent per H L noteeren A JONKER ZoiïE Kantoor Vest a d Vlamingstraat Gouda 4 December 1889 H W H RMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Eoffie en Thee Si Nicolaas Letters van 8 10 en 12 et van fijne zoete Chocolade Aanbevelingswaardig zgn onze THEEËN van 1 ƒ 1 25 ƒ 1 40 en ƒ 1 50 deze zgn keurig en goed waterhondecd Verlaagde KollQeprUzeD SANTOS 62 et JAVA 70 et Prima JAVA 72 ot PREANGER 75 ot Steenkolen DepOt RhUnspoor Met ingang van den 16 dezer zgn de prgzen der STEENKOLEN als volgt Vrg thuis contant zonder korting Grove Kachelkolen 0 90 Haard of stukken 1 20 Nootjeskolen 1 20 Cokes ongeklopt 0 60 geklopt en gezeefd 0 65 De Steenkolen die voor 15 dezer worden verkocht en door onvoorziene omstandigheden niet worden bezorgd zullen prompt volgens de oude prgs worden geleverd S D BOON stationschef der Ned Rhgnspw Mg Gouda 3 December 89 Citroen perfl ƒ 1 30 Lit 1 60 Syi oop riJlllill bil SLOTENAKEa petfl ƒ 1 20 Lit 1 50 Co Qottda Snelpersdruk van A Bbinkhan Zoon Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Tromniel per doos 40 et J J 7ANSEBSAra Banketbakker MARKT 67 GOUDA Openbare Vrijwillige Verkooping te REEUWUK op VRIJDAG den 20 DECEMBER 1889 svóónn 11 aar in hel koffiehuis van den heer K RADEMAKER aan de REEUWUKSCHE BROG ten overstaan van Notaris MONTUN te Oouda van Pecc I Een hecht sterk en weldoortimmeid WOOSBOIS gemerkt E no 7 met schuur daarachter eene Timmennaqswerkplaate nust Hontzaagneiei eene HOUTIOODS met SCHOOR aUei op t zelfde erf TUIN met VBOCHTBOOMEI zoomede een daarachter gelegen perceel WEILAND een en ander zeer gunstig gelegen oal de REEUWUKSCHE BRUG en den Tnmen Straatweg Gouda Bodegraven onder d Sem Reeuiciik Kad Sectie B Nrs 1304 1305 1306 1308 1310 en 1327 te zamen groot 57 A 84 C A bewoond en gebruikt door de eigenaresse Mej de Wed L ZAAL Perc II Een zeer net nog nieuw BÜBOEfiWOONHÜIS uitstekend geschikt voor een rentenier met annexe SCHUUR of BERGPLAATS en ERF zeer gunstig gelegen nabg de Ileeawgkscbe brug tramen straatweg onder de gem Reeuwijk kad Sectie C No 967 beneveaa 966 gM bewoond door den eigenaar den Heel I VERBÜRG van de kooppenningen van perceel en kunnen als eerste hypotheek daarop gevestigd blgven tegen 4 sjaars Breeder bg biljetten en nadere informatlSn te bekomen ten kantore van voomoemdea NOTARIS STEENKOLEN Wg geven onze begunstigers kennis dat op 16 DECEMBER 1889 de prgs der Qrove Eulir Kachelkolea 90 Cent per HECT is Tot 16 DECEMBER leveren wg nog tot 75 Cent per HECT contant fconder korting JAM PRIMCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 GOUDA 4 DEC 1889 Ds uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizondarlgke Nommers VIJF CENTEN BINJfENLAND öOÜDA 6 December 188 In d zitting der Eerste Kamer van heden iihet debat over de Sohoolwetharziening voortgezet De heer Vlielander Hein betoc e dat snbsidie verie niug aan besturen van vereenigingen die rechtapersoonlgkheid hebben zoowel onnoodig is als ongewenscht en geen waarborg oplevert voor degelgk onderwijs De beer van Nagell verklaarde voor te zullen stemmen mits de Begeering duidelgke verklare dat geen verdere eischen zullen worden ingewilligd De heer Ksppeyne bestreed uitvoerig de grondwettigheid van eene subeidie aan de bijzondere scholen De Tweede Kamer heeft beden alle verdere Indische begrootings hoofdstukken aangenomen met inbegrip van ƒ 826000 voor den bouw van nieuwe oorlogs vaartoigen door het Indische bestuur dringend noodig geoordeeld De heer Guyot heeft ingetrokken zgn voorstel om de daarvoor noodige gelden te weigeren Behandeling der Staatsbegrooliog IS begonnen Hoofdstuk StaatscoUegien werd aangenomen Bij buitealandsoho Zaken vroeg de heer Brantsen Van de Zgp inlichtingen omtrent bet versohsrpt toelicht door Engeland op vast vos Kaar wg vernemen hébben zioh voor de betrekking van Concierge of Pedel aan het Oymnuium alhier 36 sollicitanten aangemeld Het Gerechtshof te s Bosoh heeft uitspraak gedaan in de zaak van den heer J Tf De Boog fabrikant en lid van den gemeenteraad wonende te Breda tegen den heer mr W Alberda vroeger officier van justitie woneode te Ginnekon De heer de Boog vorderde van den heer Alberda eene som van FEVILLEtÓX iVit het Miyeltek 16 ZESDE HOOFDSTUK Na veel inweadigen sirgd besloot Koert voor enige dagen zgn intrek te nemen in een der grootste hotels Toen mijnhew Morris den brief voor zgn gemachtigde te Londen op het postkantoor had afgegeven nchtte hg zijn schreden naar den Kur tuin en wan delde daar ouder gewoonte op een der eenzaamste paden Hij kwelde zijn versUnd om dé oplossing te vinden van een vraagstuk dat hierop neerkwam Door welke middelen kan ik het best dien Koert Von Berghaupt z Jo in vertwijfeling brengen dat hg zich om het leven brengt en Ogn vrouw als achtbare weduwe achterlaat voordat het proces tot echtscheiding begonnen is De oplossing was zeker moeielgk te vinden want om tien uur s avonds liep de advocaat nog W den Kurtum ie peinzen ZEVENDE HOOFDSTUK J ne had den nacht slapeloos doorgebracht Wat 10 000 zegge tien duizend gulden omdat deze een voor eerstgenoemde beleedigend artikel had geschreven in een ie Breda vwsohgnend dagblad Het Gerechtshof bevestigde het vonnis der rechtbank te Breda wau bij de beer mr W Alberda werd veroordeeld tot betaling aan den heer J F de Boojj eener som van 10 zegge tien gulden en veroordeelde den heer De Booü om al de procas kosten te betalen door den heer mr Alberda voor het Hof te s Bosch gemaakt ten bedrage van 6 sa honderd twaalf gnUen 41 i et i N C De Londensche correspoodent van de N R U schrijft Op dit oogenblik zijn er tuaaeken de 4000 en 5000 schapen te Thameshaven alleea behalve nog rundersn alle wachtende op het liat van den inspecteur De Engelsche Begeering schjjnt al zeer weinig vertrouwen te hebben in de maatregelen der Nederlandsche om de gedachte vijandin van onzen veestapel het mond en klauwzeer in Duitschland nu sterk heersohead uit Nederland honden Zó teer is eeittgenoemde integendeel overtuigd dat het gevaar eener uitbarsting op Hpllandsch grondgebied groot is dat zg op dit oogenblik de bevelen waarbij de invoer van levend vee uit Nederland weder verboden wordt al gedrukt gereed heeft liggen E n uur nadat oenig inspecteur de aanwezigheid van ziekte in een Hollandsch rund of schaap te Thameshaven Harwich Aberdeen Hull Loith of Newcastle mocht hebben gestaafd zullen die bevelen worden uitgevaardigd Een versohrikkelgke brand heeft Zaterdag vond te Minneapolis Ver Staten gewoed De brand brak uit in een gebouw van acht verdiepingen waar o a ook het dagblad The Tribune zgn kantoren en zetterg had Op de zevende verdieping waren 100 zetters aan den arbeid wien de terugtocht in een nacht was dat geweest Koert was niet teruggekeerd Hoe langzaam kropen de uren van den nacht voorbg iedere seconde zonder Koert was haar eene marteling Toen de dag aanbrak waren haar oogen zoo aangedaan van het weenen dat zg het licht der zon niet konden verdragen Hoe bleek was haar gelaat Haar zachte trekken hadden in dien éénaa nacht iets hards gekregen Koert s mama had den nacht bg Jane doorgebracht maar na middernacht had zij afgerien van haar pogingen om haar schoondochter te troosten i De zoon is gelgk de vader zeide zij somber Iedere traan die men om hem stort is een verloren traan Het zou voor mg een kwade dag zijn als ik hem uit mgn hart moest verbannen maar dan zal ik deze engel in zgn plaats stellec Om Jane door de morgenlucht wat verfirissching te bezorgen nam zg H ar arm en wandelde met haar in den tuin Mijn kind zeide zij tot Jane je hebt even als ik geen gelukkig lot in de loterg die het levens f sluk der menschen verdeelt maar het smart mij nbbel dat mgn zoon mijn Koert mijn trots ea mijn hoop de man ia die je ongelukkig maaktl Misschien is hg wel in een gezelschap van spelers verzeild geraakt naar ik gis door dien Engelsohman In mgn gedachten zie ik hem reeds als een geruïneerd man tot zgn vrouw terugkeeren Jane had geen ooren voor deze onderstellingen van haar schoonmama Zg gevoelde dat haar man ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt B het huis wss afgesneden daar de lift en de trap de eenige wegen naar beneden in brand stonden Langs ladders ontanaplan de meesten en anderen sprongen naar beneden en werden in netten opgeraagen maar toch gingen vele menschenlevens verloren Een Triend vSo een der redactenis professor OUen uit Dakota die juist in het gebouw was sprong oit een raam en wrad verpletterd evenals de telegrafist die njjn kantoor in het geboair had en bg ongeluk naar bet scheen viel Professor OUen behoorde tot de beste kenners van het Orieksch in de Teieenigde Staten Tennoedelijk verden beide mannen door den rook verblind en wisten sg niet meer wat tg deden Een koopman die een advertentie op de lettarg bracht sprong ook uit het venster en werd eveneens verpletterd Een veislaggever geen kans ziende te ontsnappen nam een revolver en schoot sich voor het hoofd Se eigenaar van het blad die op de zesde verdieping was ontkwam nog bgtgda nit het gebouw maar hg bekwam toch evenals de anderen die er bet leven afbrachten ernstige brandwanden Duizenden menschen die zich voor het gebouw re ri reug n n waren getnigen van dit versohnkkelgk tooneel De brandweer kon niet veel doen daar het huis zoo hoog was en de brand zioh zoo verschrikkelgk snel uitbreidde Het hnis stond op een hoek en de belendende per6eelen waren niet meer dan een verdieping hoog zOodat ook daarheen niemand kon ontsnappen Een uur na het uitbreken van den brand stortte een gedeelte der maren in en kon de brand als overwonnen beschouwd worden Hoevele menschen zgn omgekomen is nog niet vastgesteld Tot dusver zgn nog slechts 10 Igken gevonden De veiligheids nitgangen welke in het gebouw waren konden niet gebruikt worden omdat de toegang daarheen terstond door de vlammen werd afgesneden Beeds toen het gebouw in aanbouw was werd aanmerking gemaakt op de verkeerde inrichting daar de trap en de lift naast elkaar liepen U L J verkeerd beoordeeld werd en vroeg zich af hoe het mogelgk is dat een moeder haar eigen zoon niet kent De zon steeg hooger aan den hemel Men liet de koffie onder de verandah gereed zetten Op eens werd de deur van een kamer geopend en daar trad Erik von Wambold in grgze burgerkleeding met een vriendelijken groet op de dames toe Een straal van vreugde en hoop verhelderde Jane s gelaat toen zg den edolmoedigen vriend van haar raan de hand drukte Wambold moest mee ontbgten Op merkwaardige wgze vermeed men over Koert te spreken Eindelgk begon Erik Ik beb reeds vernomen dat Koert nog niet van zgn reis is kunnen terugkeeren Daar ik mijn vriend ken ben ik overtuigd dat eene gewichtige zaak hem terughoudt en met die zaak moeten wij rekening houden of wij ze kennen of niet Het moet voor zgn vrouw een troost zijn te weten dat Koert zeer in onze nabgheid wordt opgehouden hij is te Wiesbaden Dan hoop ik dat mgn zoon zgn wegblgven zoo kan verantwoorden dat wg hem vergiffenis kunnen schenken ze de de oude mevrouw 0 mama sprak Jane terwgl zg kleurde Koert onderstelde zeker dat ik een moedige vrouw zou zijn die niet dadelgk angstig wordt Zoo n vrouw behoort bg een krggsman Het is te bejammeren dat zijn onderstelling verkeerd was maar van dit oogenblik zal ik dapper en moedig zgn Wambold had intussohen de beide Engelsche brie