Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1889

i ZeUê kat ninate ifting kon niet met éta purd Toornit De tramr jtuigen waren b jna allen met drie pilden bespannen SOOO regers werden midden in de atad gebruikt geholpen door H neeuwploagen elk met rier sterke paarden beapannen Het Prater was prachtig om te zien al de takjes der boomen waren met sneeuw bedekt eo Tormden een gliustereud kantwerk Kooit zelfs niet in de Meimaand leverde die plaats een zoo schoon gezicht op Den geheeleu dag was een hnlpslede aan het rgden voor persenen die armen of beenen gebroken hadden Ook in Hongarije heeft den 3n December een sneeuwstorm gewoed die byna over het geheele Laiid heerscbte en den geheelen dag aanhield Het spoorwegverkeer is bijna overal gestremd terwijl veel treinen in de sneeuw bleven steken Statea generaal Busts Kaxkb Zitting Tan Donderdag 5 December De heeren Vlielander Hein en Kappe jne van de Copello hadden gisteren gelegenheid hun juridische kennis te toonen Do eerste leverde oen even scherpzinnig als geestig betoog dat de in de wet nedergelogde waarborg van reohtspersoonlijkheid der instelling of vereeniginif die subsidie vraagt niets beteekent de tweede gaf eene geleerde verhandeling over do ongrondwettigheid der subsidie en sloot met de voorspelling dat deze wet zal z jn het graf der antirrvolutionaire partg Op deze rede paste Mhter het practische antwoord van den heer Van Booyon Als do heer Kappeyne twee uren noodig heeft gehad om de ongrondwettigheid uit de historie te verklaren dan zullen w j ons maar aan de letter houden De heer van Nagell van Ampsen liet doorschemeren dat hg eindigen zal niet vóór de wet te stemmen schoon hg verklaarde no nadere verzekeringen te wachten van de Begeeling omtrent het einde van den schoolstrijd De heer Yan Gennep stelde tegenover de juridische objectieve uitlegging der grondwet van Kappgne zgne politieke subjectieve interpretatie en zal de wet aanvaarden als eene interessante proefneming De beste wet toch is niet die aan t ideaal beantwoord maar die t best overeenkomt met den aotueelen toestand De heer Pijnappel deed als steeds uitkomen dat hij tusschen de partgen staat en maakte dit practisch duideiijkdoor woorden vol waardeering te richten aan de antirevolutionairen en zich voorstander to heeten van het bgzonder onderwijs maar te besluiten met de aankondiging dat hij tegen de wet zou stemmen De heer van Rogen verklaarde mede namens velen zgner vrienden evenals bij voorstanders Tan de openbare school dat hg de wet zal aannemen en dan ook rekent op de verzoenende gezindheid der clericalen Heden begon de kamer om 10 uur teq einde tot eene beslissing te geraken TwEEDK Kaheb Zitting van Donderdag 5 December De minister an koloniën is er best afgekomen De Indische begrooting is in zijn geheel zonder stemming aangenomen De liberalen verklaarden wel dat zij deze wet beschouwden als een administratieve Toordracht maar dit doet niet af aan het succes Tan den heer Keuchenius Daaruit volgt geenszins dat de geheele Kamer met hen beleid van den mijster Keuchenius is ingenomen Daarover zal bg bood Ik moet dit wel doen om geen gevaar te loopen als waanzinnis te worden beschouwd Hier op dit ellendige bed heb ik den nacht doorgebracht maar mgn gedachten waren voortdurend bij mijn Trouw en mijn vriend Nu bid ik je bij alles wat heilig is beantwoord mij deze vraag Heeft mijn Trouw de beide brieven erkend als door haar vader geschreven Je arme vrouw laat je hartelijk dank zeggen Toor de toezending der beide brieven Je hebt haar daarmede onuits ynkelijk veel genoegen verschaft De brieven zijn door uw schoonpapa geschreven aan den heer Morris Koert drukte de hand tegen het voorhoofd en lette zich op den rand van het bed Dat schrBit ten hemel riep hg op eens uit O Brik nooit werd schandelijker spel gespeeld met een eerlijk man Wambold keek zijn vriend een oogenblik vragend aan en zeide toen koel De jammerklachten en tranen van je arme vrouw heb ik begrepen maar je vergist je deerlijk als je meent dat ik daarom ook nw gejammer begrijp Wambold spreek zoo niet tegen mij Veroordeel ng niet voonlat je m j gehoord hebt Wat verhindert je te spreken Voor den dag met de zaak Wie kon je zoo verleiden dat je ontrouw werdt aan je zelven Vermoedelijk is je heden minder geleden aan mij dan aan dien Eogelschman wieus naam ik niet eens wü noemen In dat het tiende hoofditak der Stüatabegioating IxdMien nog wel menig hartig woord worden gesproken Het meesl werd nog gedebatteerd over de beide nünwe schepen doch ten slotte liep het verzet daartegen op niets uit Wel had de heer Guyot b j amend voorgesteld d bedisaing over t type der verder voor lüdiS t bouwen schepen aan te honden tot dat de Staatsoommissie voor da Ind marine rapport cal hebben uitgebracht maar van alle zgden werd met waardeeriog overigens van t degelgk advies van den Haagschen afgevaardigde wiens debuut een zeer goeden indruk maakte nadat de Minister van Koloniën uitdrukkelijk had verklaard dat de kommandant der taemaoht bleef aandringen op deze scheepjes verklaard dat men ze dan moest toestaan Ook de heer Guyot die dan ook zqn amend introk Daar de algemeene beraadslaging over de Kederlandsche staatsbegrooling is uitgesteld tot b j hoofdstuk V kon de kamer onmiddellgk zaken behandelen Hoofdstuk II Hooge oollegies passeerde zander stemming of discussie Bg hoofdstuk III Buitenl zaken werden den ministor door en 7 tal sprekers tal van vragen gedaan die h j op zgne gewond w jze beantwoordde of eigenlijk niet beantwoordde want de heer Hartaen is gewoon zich met een enkel woord van alles af te maken B j de behandeling der artikelen toonde de kamer zich goedgeefsoh door een amendement van twee liberale leden der Commissie van Rapporteurs of te stemmen hetwelk de strekking had 700 voor traotementsverhooging niet toe te slaan Sinterklaas kan dus eenigen ambtenaren eene surprise bezorgen Stormen en sneeuwbuien vergezellen den winter op zijn tocht over het noordelijk halfrond In Ohio Indiana Michigan en Minesota hebben hevige noordoostenwinden gewoed hier en daar met zwaren sneeuwval gepaard Over Betford in Zuid Caroliua woei een cycloon die huizen verwoestte boomen ontwortelde oen fabriek vernielde 9 personen doodde en omstreeks 20 of 30 ernstige wonden bezorgde Zoo hevig was volgens een Amerikaansch blad de storm dat een geheele familie die bruiloft vierde door een wervelwind werd opgenomen zoodat allen omkwamen 11 In Beieren heeft de sneeuw twee ongevallen T roorzaakt Bij Walpertskirchen ontspoorde een trein ten gevolge waarvan de Ign versperd is Op verscheidene plaatsen in het Zuiden en oosten van Oostenrijk moet de dienst wegens de groote sneeuwmassa s worden gestaakt Verschijnselen van anderen aard deden zich voor te Katscher Cupria Kragujevatz en Jagolina op het Balkanschiereiland waar een groote menigte meteoorsteenen gevallen ia vergezeld van aardschokken in de richting West naar Oost en van een geraas als van eÉD verren donder Hetijwordt tijd de schaatsen voor den dag te halen In het Vondelpark kunnen de zwanen reeds hier en daar op het gs wandelen De bekende Serpentine in Hydepark te L iden is op sommige plaatsen een halven Engelschen duim dik bevroren Daar woei een lichte zuidoostenwind b j stggenden barometer Op de vijvers te Peckham Eye en elders wordt reeds gereden en de reddingmaatschappij maakte dus hare toestellen alvast in orde om hulp te bieden geval zon je vriendschap minder waarde hebben dan ik er altijd aan heb toegekend Spreek je van mgnheer Morris Nu laat ik je dan zeggen dat het antwoord van mijn vrouw omtrent die twee brieven hem in mijn oogen tot een eerlijk man maakt O God had ik hem slechts vóór mijn huwelijk gekend Koert opende een nachtkastje dat bij het bed stond on nam er de ongelukkige akten uit Erik denk niet dat ik ondankbaar ben Je zoudt mijn leed vergrooten als je er aan twijfelde dat ik iets dan toegenegenheid en dankbaarheid jegens je koester Vergeef mij als ik de rechte woorden niet weet te vinden om je mijn ongeluk af te schilderen Zeg zelf mijn waardste vriend kon je op den dag van mijn huwelgk vermoeden dat ooit de rampzalige ure zon komen dat ik als aanklager tegen mijn vrouw zon moeten optreden K rt Laat mij uitspreken Wambold Je hebt zelf uit haar mond vernomen dat zij den schrgver dier brieven als haar vader herkent en omtrent dien man heeft zg valsche leugenachtige mededeelingen gedaan Jane s vader James Gray was geen consul een geacht lid der maatschappij hg behoorde tot het uitschot van bet menschdom hg was een verworpeling naar ziel en lichaam het was de moordenaar James Gray over wien alle couranten geschreven hebben het was een slechtaard die weinige dagon geleden door beulshanden het leven verloor Zie Ook in Linoolnshira werd schaatsen ftttèta Nadere berichten omtrent de ongelukken op d kust van Japan door den storm veroorzaakt melden dat het Ammikaanaehe sehip Ciation met 18 opvarenden verongelukte Een typhoon die over het eiland ulo woedde heeft 60 huizen Temield en omstreeks evenveel booten doen omslaan en rinkeg Da scheepvaart Tan Kampen naar Zwdle door d kanalen ia Masu bniek en die op de rijtakkeo naar Hasselt en Oenemuiden is door de vorst gestremd Men sohrgft uit Hal aan de Etoih Beige In den nacht van Vrgdag op Zaterdag haakte Zw Boulmgier een oppassend werkman aan het slatJai een waggon aan den tender van een goed reDtfri en op het oogenblik dat hy met zg n hoorn te teeken gaf aan den machinist geraakte hg met dan hiel van zijnen linkervoet zoo vast tusschen twee rails het was aan eene kruising van verschsideae sporen dat hg zich onmogelgk kon losmaken Om niet verpletterd te worden had hg enkel dentgd zich achterover te laten vallen tusschen d sporen en nu brak voor don ongelukkige eenvreeseÜjk oogenblik aan n voor éia zag hg d wielen van den tender zgnen voet verbrgzelen dien hg onmogelgk kon verwijderen Dank zg den sinartkreten van den ongelukkige kon de machinist dentiein doen stilstaan jnist op het oogenblik dat ds locomotief over den voet zou gaan Men wilde d ongelukkige tor hulp komen maar men kon hem onmogelgk losmaken daar h j tusschen de looomotief en den tender als in eene Ijzeren kooi gevangen zat Men trachtte eon der railt weg te nomen maar de werktuigen daartoe ontbraken en noch met handboomen noch met ijzeren hsken gelukte het en intusschen lag de arme jongen altijd onder I locomotief berende van koude hartverscheurende kreten slakende en om hulp roeprnde die men hem onmogelgk brengen kon Dit gebeurde ongeveer te 1 uur s morgens terwgl er een koude vochUn wind blies en de plaats van het ongeluk bg midott van fakkels slechts spookachtig verlicht werd Eii delgk maakte m n den tender van de locomotief los hetgeen echter nog een heelen tijd duurde de machinist stoomde vooruit en toen kon men bat slachtoifer bereiken Met veel voorzorg maakte een geneesheer den voet los en Boulengier werd na een eerste verhaod naar het hospitaal gebraeht waar zijn voet tsntond werd afgezet Men hoopt dat die jongeling slechts 19 j aea oud spoedig zal herstellen De Slmiaard juicht de indiening toe door den minister van financiën van een fiscale wet die m hoofdzaak strekt om bedrog bg den itvoer vsn vreemde goederen te voorkomen Is de berekening juist dat slechte regeling van deze zaak onze schatkist een haar toekomend bedrag van meer dan eea millioen gulden doet derven dan is het plicht geen middel ongebruikt te laten om dit kwaad te keerni en dit millioen weer uit den zak van allerlei i voerders en oommissionairs in de beurs van het njk te doen terugkeeren Het denkbeeld om voor goederen die er vatbsar voor zijn een officieele prijslijst op te maken wss m j aan Wambold als j kunt ik bon de echtgenoot van de eenige dochter van dien afschuwelgkeo man ik ben de rechtverkrijgende van dien moordenaar ik bon zgn zoon als wij de zaak goed bezien Wambold het bloed van beroofde en vermoorde menschen kleeft aan de hnwelgkagift mgner vronwl Hier lees deze akten Koert drukte zgn vriend de akten in de hand ta liep toen handenwringend in het vertrek rond Enk werd bleek hg yek naar de akten en de z sterapels erop als naar oen on egrgpel jk wonderdin en vroeg eindelijk Van wien heb je die aktea Koert Van denzelfden advocaat die James Gray verf digd heeft van mijnheer Morris Nu zal je J begrijpen wat mij van mgn vroniv verwijderd houdt Wambold wierp de akten op de waschtafel stond op Koert wees zoo goed mg dadelgk bg raijnhset Morris te brengen Ik houd de geheele geschiedsBb voor de waanzinnigste die ooit uitgekraamd weid Je zult mijnheer Morris spreken Maar wal dan als je geen twyfel overblgft Denk je dat ik wlf niet getwgfeld heb Ik heb zelfs een DuitscliSB advocaat geraadpleegd en het resultaat was dat nil eiken twgfel aan de echtheid der mededeelingen van mgnheer Morris werd ontnomen i ordt vervol i i nitf ti ioToer ie belaetbaie wiude zd vorim b rekend aoht de Stand een uitnemend middel slechts ioot Ut bezwaar gedrukt dat het inste goed vkn zekere soort dan gel jk opgaat met het ste en dus feitelgk de r jb t soorten beneden den orgs betalen Ook het middel om voor die artikelen die voor zulk een officieele prgziug niet vatbaar zijn den commiezen het recht toe te kennen de gedane declaratie te betwisten met beroep op eene daarvoor in te stellen commissie is stellig een verbetering indien men althans mannen voor deze commissie vinden kan die kennis aan conscience paren Maar is dit bezwaar te boven te komen dan ongetwgfeld zou de tol op onze grenzen door deze beide maatr elen aanmerkelijk beter verzekerd i jn zon de fiscus al spoedig er bate bij vinden en zou de concurrentie voor onze binnenUndsche nijverheid er iets bg winooi Iets Ki t veel En daarom U jft de Stand er zoo sterk op aandringen dat de minister van financiën die zoo uitnemend voor den fiscus waakt toch niet den nationalen arbeid uit het oogverlieze Immers de belangen van den nationalen arbeid vragen nog om heel andere maatregelen die de fiscus nog heel wat meer dan dit eene miUioeo e zouden winst beloren In SosUnd heeraaht da griop Vanehillende ledaa der keizerigke fsmilie da Engelsche gezant de correspondent van de Tawt en tienduizenden Kussen liggen er mede te bed Het is een epidemische katarrhala koorts welke mfliiema genaamd werd toen z j in Venetië en Milaan TOor het aent zich vertoonde Ze heette influaua omdat ze volgens het astrologische bijgeloof dier dagen werd toegeschreven aan den invlwd van de drie planeten Saturnua Jupiter en Man Daar de ziekte evenals nn Europa meesta uit Bnsland nadert heet ie in Duitacbland Rauücke Katarrh en ïn Spanje Infiutneia Rma De Bussen verklaren dat de ziekte ook over hun oostelijke grenzen het land binnenkomt en noemen haar dus da Chineesche katarrh Verschillende epidemieën er van zBn bekend nnds het midden der dertiende eeuw De kwaadaardigste was die van 1732 welke aan duizenden het leven kostte In onze eeuw kwam ze viermaal voor d i in 1803 1833 1837 en 1817 Van die van 1847 bestaat in Engeland eene zorgvuldige en uitvoerige beschrijving van de hand van dr Peacock In zooverre als w j tot nu toe kunnen oordeelon is de tegenwoordige epidemie niet kwaadaardig want ofschoon we lezen dat er tienduizenden door zijn aangetast in Rusland vernemen we niet van buitengewone sterftecijfers Wanneer Pasteur hoort van dezen vgand die nazich 42 jaren lang achter de Russische grenzen verschuild te hebben nu eensklaps Europa poogt te overrompelen dan zal h j gewis in het gelid gaan stonn met de Duitsche geleerden om in het wetenschappelijk Europa den vgand uit China op wetenschappelijke wgze te bestrgden Ziekten zijn geen bovennatuurlijke mysteries maar hebben natuurlijke oorzaken Do planeten en de geestenzieners hebbener minder mede te maken dan onzindaljjkheid ziekvee slechte afvoer van gebruikte stofien bezoedeldemelk en water en lucht Uand Te Greenwich en Dsptford weid duier dagen ote ontsteltenis gewekt door de onverwachte verschijning van een man dien men reeds 30 jaar geleden verdronken waande Parker zoo heette h j nam in het begin van 1857 als licht matroos dienst op een schip dat naar Quebec bestemd was Op de terugreis viel h j orerbooid en hoewel dadelgk booten werden uitgezet werd bg niet teruggevonden zoodat iedereen meende dat hg verdronken was wat de kapitein van het vaartuig dan ook meldde De onbestorven weduwe rouwde over hem en trouwde een paar jann later met een koperwerker met wien zg en met een talrgk gezin te OostGreenwich woont Parker zegt dat hg op den nacht toen hg overboord viel van het schip wegdreef en eindelijk door een Portugeesoh vaartuig opgenomen en in ZuidAmerika aan wal gezet werf H j had een avontuurlijk leven en was zelfs eenmaal genoodzaakt zich bg een troep zeeroovers aan te sluiten Later lag hij geruimen tgd ziek en buiten kennis te Palermo terwijl niemand wist wie hg was en vanwaar hij kwam In den Araerikaanschen burgeroorlog werd hij gevangen genomen maar later ontslagen werd h j goudzoeker en verdiende veel geld Parker zegt niet waarom hg nooit naar Engeland schreef en hoewel zijn komst ten huize zgner vroegere vrouw met haar gezin begrijpelijke opschudding veroorzaakte gelooft men dat do zonderlinge zaak weldra in der minne zal zgn geschikt Btrtfenlandscli Overzicht Qeljjk te rerwachten was heeft de interpellatie van den liberalen leider Bara in de Belgische Kamer aanleiding gegeven tot een bijzonder heftige woordenwisseling Da heer Bara veriangde volkomen inlichting over hut antsUg van den directeur der geheime politie den heer Gautier de Basse Volgens hem was voor zoover hij de zaak nn kon beoordeelcu de inspecteur het slachtoffer geworden van de feiten der regeering en justitie in zake het sooialistenproces te Bergen doch de minister van justitie Lejeune ontkende dit en trachtte te bewgzen dat de directeur der geheime politie wel degelgk aansprakelijk was torw jl do regeering Pourbaii vergrijpen niet kende Niet alleen in de Kamer maar ook daar buiten heeischte groote opgewondenheid Driehonderd po litieagenten moesten zorgen dat voor de K niftr waar duizenden op de been waren alles kalm toeging en slaagden er in behoudens enkole vechtpartijen de ordo te handhaven Een practische uitslag is ook van dezen strijd niet te wachten De dericale meerderheid zal gel jk gewoonlijk geschiedt de regeoring in het gelijk stellen en de discussie stuiten maar de liberalen stellen zich tevreden met de wetenschap dat ook deze er weer toe bijbrengt het clericale kabinet te verzwakken De heer Gladstone heeft te Manchester zijn tweede groote redevoering gehouden waarin hij de lorsche quaestie besprak en zich vooral richtte tegen de liberale unionisten die door hun afscheiding van de liberalen de invoering van Gladstone s Home rulef n deden mislukken In hoofdzaak vereenigde de National liberal Jeeocialian zich mot Gladstone s plannen De veroonigiog nam eenige resolutiën aan waarin instemming werd betuigd met Gladstone s lersche staatkunde en wordt geprotesteerd tegen het aankoopen van land in Ierland waardoor do lorsche grondeigenaars ten koste van de Engelsche belastingbetalenden worden bevoordeeld on tegen het verleenen eener subsidie uit de schatkist voor een katholieke universiteit Bovendien wenl een voorstel aangenomen van sir William Harcourt betreffende de buitenlsndsche aangelegenheden In deze resolutie werd de wenacb uitgesproken dat EngeUnd zich niet zal inlaten mot oorlogen op het vasteland maar steeds zal trachten alle geschillen door scheidsgerechten uit den weg te ruimen In don Duitscben Rgksdag werd een onderwerp aangeroerd dat algemeen de belangstelling gaande maakt Er dreigt weer een groote kolenwerkslaking te Essen en wel naar aanleiding van he wegzenden der arbeiders die tijdons de vroegere werkstaking aan het hoofd stonden der beweging Zoo beweren althans de werklieden en op flien grond eischen zg dat do patroons die werklieden weer in dienst zullen nemen De patroons weigeren en zeggen dat de woggezondenen niot zijn weggezonden om do vroegere werkstaking maar om hun Toortdurende verregaande brutaliteit en ongezeggelijkheid De patroons beweren verder dat de werklieden quaestie zoeken daar de zaak op zichzelf niet veel beteekent en slechts een 20tal betreft op de 30 000 dia in het kolsndistricl Essra arbeiden Een oppartijdige uitspraak in deze zaak zou zeker njooilijk zgn men hoeft van bet begin af voorspeld dat de werklieden aan het hoofd der werkstakingsbeweging souden moeten boeten en er wel een middel zou worden gevonden om zich van ben te ontdoen Dit tot recht verstand van het gisteren in den Duitschen Rgksdag verhandelde Men verlangde dat de Regeering zich het lot van de weggezonden arbeiders zou aantrekken De Ministor Botticher merkte op dat do Begeering niet in staat wns haar gedragslijn aan te geven zoolang het onderzoek naar de werkstaking niet geheel is afgeloopim M a w de Minister vindt het moeilgk een beslissing te nemen wat zich hooien Isat Hammacher van vroeger bekend door zgn aandeel in het bijleggen van den strgd verdedigde de patroons en vermaande zoowel do arbeiders als do arbeidgevers tot voorzichtigheid aan Windhorst vreesde het ergste indien niet spoedig een schikking tot stand kwam Baumbach noemde den toestand hoogst ernstig de mijnwerkers verwachtten dat e Rgksdag partij zou kiezon De commissie voor de social stenwet verwierp met 13 tegen S stemmen het Torbanningsarlikel De nationaalliberalen hadden gehoopt dat de Begecring vooraf haar meening zou zoggen om dan oen transactie te beproeven Do Rogeering of liever Bismarck vond t beter nog wat te wachten voor hg zgn opinie meedeelde In Frankrijk is met algemeene voldoening kennis genomen van een artikel in ilen Secolo over de betrekkingen tOfNcken Itili n FnokrljiE ia varband met de voorstellen der Italiaansche regeering tot afschaffing der differentisele rechten Het Miliaansche bl dat altgd voort pleit ttn gunste van het hersti 1 der oude vriendschap tnsschen de beide rijken beschouwt deze daad der tegenwooidiga regeering in Italië als een eerste concessie aan de publieke meening waarom dan ook de Secolo Frankrijk uitnoodigt op zgn beurt te toonen dat het da vroegere banden weder wil aanknoopen door ereneans ooncesaies te doen Onder waardeering van de goede bedoelingen van den Secolo ten opzichte van wiens oprechte vriendschappelgka gevoelens tegen de republiek z j geenszins twgfel koesteren meenen Fransche republikeinsche bladen waaronder de Bépubli fran aite en Juatice dat Crispi eerst eens nader moet omschrgven hoever h j op den weg der verzoening wil gaai en wat hg onder afschaffing der differentieele rechten verstaat daar bg eenvondigen terugkeer tot het algemeen Italiaaosch handelstarief van 1887 dat reeds een oorlogstarief was Frankrgk toch nog indien dit zgn algemeen tarief van 1888 weder opneemt aan het kortste einde trekt Niot alleen de beide betrokken volkeren slaan met spanning de quaestie der Italiaanscb Fransohe betrekkingen gade geheel Europa schenkt hieraan zijn aandacht wgl men weet dat op den dag waarop een vriendschappelijker verhouding tusschen Italië en Frankrgk tot stand komt tegelijkertijd de kansen op het behoud van den Europeeschen vrede aanmerkelijk verbeteron KElWISGEVI G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz Ie Rotterdam op den 29n November 1889 zgn executoir verklaard do Kohieren Nr 6 en 7 voor de belasting op het personeel dienst 1889 90 Dat voormeldp KOHIEREN ter invordering zqa gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanabg op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat do termgn van DRIE MAANDEN binnon weiken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 5 December 1889 i De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN KENMISOBVINO De BUBGEMEESTEE van GOUDA brengt bij deze ter keunis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 3n December 1839 is executoir verklaard het Kohier No 7 van het Patentrecht 2e kwartaal dienst 1889 90 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den b j de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 5 December 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZRNDOORl PETaOLEUM OTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar k Schalkwijk te Rolterdam De markt was heden vast Loco Tankfui t ƒ 8 70 Geïmporteerd fust 8 75 Januarilevering 8 65 Februari loveriug f 8 6B Maart levering ƒ 8 45 December levering 8 65 Zeilend 8 70 BEIJR8BBK1GHT AMSTERDAM 6 December Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen rast Industrieele soorten meerendoels flauw gestemd Brazilianen opnieuw lager Amerikanen weinig variatie Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Jacobu ouden T kirremin en J Verbo OVflRLKOKN M lerw l 2 m M J KiUmsD 1 j 1 m t jgjV