Goudsche Courant, woensdag 11 december 1889

N 4094 1880 Donderdag Z December Zaterdag a s Opeoing VAN HBT Nieuwe Biliard e Meubeimagazijn VAN van af heden adres KLElVi EG 85 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiön kan geschieden tot ëón aar des namiddags van den dag der nltgave Data kwam zoo wordt hemald niet zoo onrerwacht als meA in Europa wel vermoedde want de Ministers van Oorlog en Marine waren vap verdachte bewegingen op de hoogte en juist waa de zaak in de Ministerraad ter sprake toen Da Fonseca door de militaire macht de hoofdstad liet bezetten Da Ministurs op de hoogte van den toestand gebracht traden in onderhandeling met de hoofden der beweging en stelden voor een nieuw liberaal Kabinet te vormen welk voorstel Werd afgewezen De Keizer die op zijn buitenverblqf vertoefde kwatoi op het eerste bericht in de hoofdstad terug waarop oogenblikkelgk het Paleis door do troepenomsingeld werd en Dom Pedro medegedeeld werd dat hg gevangen was Terstond daarop verklaardenu de Keizeir voor de omstandighedeu to zwichtenen te vertrekken Aanvankelijk kon de Keizer zich in gemeenschap steken met zgn vrienden maar weldra werd dit hem verboden De avin d Eu was miitder onderworpen dan haar vader en wilde een tegenomwenteling in het leven roepen welk plan zg echter weldra opgaf Beeds den daaropvolgenden ochtend scheepte de Keizerlijke familie zich in ternauwernood van de noodige bagage voorzien Zooals reeds bericht is werd het chip waarop de Keizerlgka familie zich bevond door een oorlogschip begeleid hetgeen tot een belangrgke vertraging van den overtocht leidde 14 dagen na sgn vertrek werd de Keizer 66 jaar welke dag aan boord herdacht werd terwgl volgens de omgeving van den Keizer deze aan tafel op den Toorspoed van het geliefde Brazilië dronk en aller instemming met dezen toost vroeg De Keizer noch de leden van zijn Unis hebben de hun door het nieuwe bewind aangeboden donatie en jaargelden aangenomen Blgkeos officieele berichten heeft de graaf d £u alvorens te vejitrekkes op roamelijke wgza zgn ontslrg uit den Braziliaanschen krggsdienat genomen en verklaard bereid te zgn het land verder te dienen op welke wgzen zjgn diensten ook gebruikt kunnen worden De Keizer heeft zich in soortgelgken geeat nitgelaten en zal geen manifest uitvaardigen Over de daden van de nieuwe Begeering is natnnrlgk nog weinig bekend Te Para heeft de gar nizoenakommandant de troe pen den eed laten afleggen tot den laatsten druppel bloed over te hebben voor de Braziliaansche Kepubliek en voor den grooten burger maarschalk Da Ponseca BEIIRSBEKIGHT AMSTEBUAM 10 December Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Certif DeliBat Maatschappg 11 lager Aan Deli 30 Certif dito 10 hooger Braziliaaen lager Hurler ike Stand GEBOREN 7 U Sdmdm Cathiriaa auirrt i DeleeBian CD C Klaauen Maria Cornelia ondara A Noteboom en i K Vergoed Uargaretha Cornelia Maria oodera O HoDtmao eo J Koolmera 8 Maria Magdaleoa ouders A van Reeden en M M Kastelein Maria Adrians oadera F Nnfelitgn en M M r pwiieel 9 Willemina oodera P J Scboenmaker en J C Mone Christina CathariU ouders H de Jong en W Danena 10 PieterneUa Jacoba ouders J P Delchambre en N i Loawcrena OVERLEBEN 7 Dec W r Doijm 3 m 8 1 Uolthogsen 10 j APVERTENTIÊN Hartelgken dank aau allen die ons blgken van deelneming gaven bg het orerlgden Tan onzen geliefde echtgenoot vaderen behuwdTader den Beer L J tan den BERG Uit aller naam Wed O TAN 3KV BERG Belowk Gouda 8 December 1889 Kerstboom De DIRECTIE dei Protestantsche Zopdagsschool Tenoékt beleefdelijk allen die haar voor den Kerstboom geschenken hebben toegezegd of toegedacht deze vóór of uitertflk op Zaterdag 14 December te willen zenden a n MeTronw SCHIM tan sia LOEFF BooNDEBs WOLLEN mum Echt Leidscb Fabrikaat ALLEJprgzen SCHENK en Zn OPENBARE AMBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda zgn Toornemens op WOENSDAG den 18 DECEMBER 1889 des namiddags ten een ure in het Raadhais aldaar bü inschrüring AAN TE BESTEDEN a De leTering Tan de ten dienste der Gemeente gedurende h jaar 1890 benoodigdematerialen als Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sp kers en lichte IJzerwaren Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Glas Teer Kalk Grind Zand 500 M fijne Puin 49000 Ben Ahin demi ré taille 100000 blauwe IJselstraatklinkers 50000 Uselmetselplavg 230000 TlakkeWaalstraatklinkers 245000 vlakke VechUche straatklinkers Waalrorm 40000 vlakke Vechtsche straatklinkers Vechtsche vorol 25000 Tjakke Vechtsche klinkers Vechtsche rorm rollaagsteen Het benoodigde plantsoen en boomgewas voor 1890 De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 14 15 16 en 17 zgn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inschryvingen voor de straat en metselsteen als ook voor de keien moeten drie stuks duidelgk gewaarmerkte steenen worden ingezonden b Het maken van de navolgende werken Perceel 19 34 50 strekk Meter gordingwerk Perceel 20 langs den bazaltmuur van het jaagpad te Gouda 480 00 strekk Meter dennenhonten perkoenbescboeiing langs de Bleekerssingelgracht te Gouda bestekken en voorwaarden liggen dage De Igks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf Inlichtingen worden gegoren door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlek op zegel geschreTen door den aannemer en de beide borgen geteekend den 17 December 1889 voor des namiddags vgf ure ter Secretarie op het Raadhuis franco bezorgd zgn Wydstraat A 45 Magazgn van uitslnitend eigengemaakte Heereii en Kinder KLEEDIITGSTUKKEir Wegens gevorderd Seizoen Groote Opruiming tegen veel verminderde prgzen De Nederlandsclie tfaltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert Maltose in Stroopvorm ten gebruike van JSterbronwers Azijnmaken Koek Banketen Su rbakkers Leerlooiers Stroo fabriekanten en Boterhanatroop Verdere inlichtingen bg J I M D U DOK V HEEL A mstel 250 i4m r Ri J H BRÜMMELHOF Bergen op Zoom G WITTERMAN8 F V BAAR Deume J R BOELEN Dieren 3 3 VAN UIJE Fluweelen Singel Gouda W P VERGROESEN Koningstraat 6 Hage 3 VAN DE HEUVEL Breedehaven 238 ê Hertogenboech P SWILDENS in BakkerswareU Leeuwarden J MAJOIE Heike Tilburg en tevens verkrggbaar bg C MOERBEEK Prinshendrikskade Atmterdam D J DB fONGH Oereritrsat Arnhem 3 C A LOONEN Bergen op Zoom C LDNENBÜBG Turfmarkt Gouda P SAUBRBIER Haven J DOLLEKAMP Geest 56 t Hage W F HAMAN Zb Markt Middelburg 3 FELKAMP Jonkerfransstraat RotUrdam H J VAN IJZBNDIJK Thorbeckestr8at Zwolle Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Breda C J C HÜOGENDJIK RUIME KEUZE in JACHT VESTEN A 7 OS Az Kleiweg E 73 en73 Tras en Drïjfsteen In LOSSING eene lading dikke en dunue DRUPSTEEN e Andernachsche KELDERTRAS l soort welke op de strengste keur en naald proef geleverd wordt Zeerbillgkeprgzen C D MEURS Groothandelaar in Bouwmaterialen VredesLust Koudekerk a d Rijn Voorloopigf Bericht I Sociëteit ONS GBNOEGEN te Gouda ZONDAG 29 DECEMBER 1889 De Nederlandsohe bekroonde Komiek Abr De winter KOJU T JEerate optreden hier ter stede Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnement Voorètelling Drama in 5 Bedr naar het Duitsch van RICHARD VOSS door Dr J B Aanvang VI uur BW Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelperedruk ran A Brinkman Zoon DONDERDAG 12 DECEMBER 1889 Vereenigde Rotterdamscbe Tooneehsten De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki mei uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aiwuderlgke Nomaters VUF CENTEN ÖOÜDA 11 December 1889 Id de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is door de Commissie van rapporteurs over Waterstaat ene motie aangekondigd ten gunste van een diepte van 10 meter voor slagdrempel van de sluis te IJtnuiden Bij de algemeene beschonwingen over de Staatebegj ooting kritiseerde de heer Kerdijk het stil zitten der Hegeerinj op financieel militair gebied en in zftke het kiesrecht De heer Booseboom vroeg namens den heer SeyfFsrdt het in dienst houden van twee lichtingen met Mei De heer Van Kempen vroeg bescherming der nationale n rerheid en landbonir de heer van Houten eischte meer werkzaamheid op sociaal gebied de beer Bomela Nienwenhuis eischte oplossing der broodvraag voorloopig door droogmaking der Zuiderzee inpoldering van de Wadden ontginning van woeste gronden en bepaling van maximaal werktijd en minimaal loon b ryksverken Yoors werd door hem aangekondigd een motie houdende af kenring van het beleid van den minister van financiën Prof J Knappert uit Amsterdam hield gisterenavond in eene openbare vergadering van de bier gevestigde afd van den Nederlandschen Protestantenbond eene voordracht die door een talrjjk publiek werd bügewoond Spr ving aan met de herinnering aan het laatste GIds artikel van Mr S Vissering aan bet slot waarvan deze zijn overtuiging uitsprak dat een goede daad altqd vruchten draagt al schqnt het vaak niet zoo te zijn naar aanleiding van twijfel op dat punt door Mr Quack wiens werk over ide Socialisten in bedoeM artikel besproken werd en het doet goed zeide apr van zoo n uitnemende peraoonlijkhoid een woord te hooren t was zqn afscheidswoord daar hq overleed vódr dat het in druk verscheen dat zoo geheel overeenstemt met onze eigen overtuiging FEVILLETOX ÏÏit iet Eiigelsch ACHTSTE HOOFDSTUK l Wat hq met Jane gesproken heeft kon ik nog niet te weten komen het moet iets verschrikkelijks zijn want toen ik zooeven in de kamer kwam vond ik haar in onmacht op den grond liggen Zij hield dezen brief van mijn zoon in haar hand Snikkend reikte zy den brief asn de dames over en vervolgde toen l Met hulp van de kamenier bracht ik Jane te bed Zg heeft den geheelen nacht gewaakt ik hoop dat zij nu in slaap valt Arm meisje dat aan zoo n man haar hart heeft geschonken arme moeder die van haar zoon zulke droevige dingen moet beleven 1 Zg droogde haar tranen en zeide nog Maar ik zal hem nit myn hart verbannen zoo ik zqn vader ujt m jn hart verbannen heb Jane zal in mij eene beschermster vinden die haar tegen de geheele wereld verdedigt De brief van Koert ging intusschen van hand en band en veroorzaakte een waren storm van verontwaardiging bij de dames Zoeals wg weten schreef b j daarin aan z jn vrouw de verpletterende mede Er schijnt vaak reden om e twijfelen aan de vruchten van onzen arbeid ten goed maar bij nader inzich en scherp onderzoek verTsH die twijfel Spr stelde zich dezen avond ten doel de vraag Ie behandelen U er Tooruttgang op zedelyk en godêiienttig gebied Daarbg stelde hij allereerst de argumenten in het licht van hen welke die vraag ontkeanend beantwoorden om vervolgens aan te tronen dat als het in de wereld eens ging volgens hun ideaal t er niet beter op zou worden en daarop te betoogen dat t geloof in den vooruitgang berust op de overtuiging van den invloed van de sedelgke kracht Spr eindigde met aan te toonen welke de roeping is van hen welke die overtuiging bezitten bq hun optreden in het openbare en bqsondere leven Uit Zevenhuizen schrijft men ons De mazelen epidemie kan hier als geweken worden beschouwd daar er in den laatsten tgd geen nieuwe gevallen meer bggekomen z Het getal overledenen aan die nekte bedralÉpS Een geneesheer van don ouden stempel schrgit aan het ülr Bil Vele menschen lyden in dit jaargetgde aan koude voeten Dat is zeer nadeelig en kan tot allerl ongesteldheden aanleiding geven terwijl het gebruik van stoven vooral van stoven die met gloeiende doofkolen zyn verwarmd mede verre van onschadelijk is vooral in zalen of vertrekken waar veel menschen bijeen zijn Het meest afdoende middel tegen koude voeten ii het gebrnik van vilten schoenen en ik begrijp niet dat onze vaderlandsche nijverheid deze niet al lang in de mode heeft gebracht zg zou daarmede zich zelve bevoordeelen en aan de menschheid een niet onbelangrijken dienst bewgzen Inmiddels beveel ik die allen personen aan die last hebben van koude voeten deeling dat hij haar nooit had bemind en een onoverwinnelijken afkeer van haar gevoelde waarom hq haar verzocht in een vrijwillige scheiding toe te stemmen Dat schreit ten hemel riep de barones von Beidersdorf uit Waagt Koert von Berghaupt het zulke woorden tot zijn vrouw te richten Al was hq waanzinnig geworden dan was dit nog niet te pardonneeren Ik ben besloten mqn zoon op te zoeken en wel op dit oogenblik voordat Jane mij daarvan terug kan houden Na dit schrqven is het mij onmogelijk hem weder tot zijn vrouw te brengen Dat zou trouwens toch niet meer helpen want hun huwelijksgeluk is vernietigd Maar ik wil mqn zoon mqn verachting toonen en mij dan voor immer van hem afwenden Van dit oogenblik reken ik dat ik nooit een zoon heb gehad I Arme moeder zeide mevrouw von Beidersdorf wier oogen vochtig werden Doch laten wq niet vergeten dat mqnheer von Berghaupt nog al zwaarmoedig was en dat wij hem daarom met verschooning moeten behandelen Als u het goedvindt gaan wij allen met u naar Wiesbaden Üw schoondochter weet nog niets van onze komst wq zullen haar rustig laten liggen en rqden er op stasnden voetj heen Koert s mams keurde dien voorslag goed endaarde rijtuigen stonden te wachten besloot men daarinden tocht te ondernemen ADVE BTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Ik kan mij in deze dagen vaak bedroeven over onze agenten van politin en over de koetsiers en conducteurs onzer tramwagens en vigilantes Wat hebben die menschen in deze gure dagen aiet geweldig veel te lijdon van do barheid van het weder Waarom hunne jassen niet zooals een vijftig jaren geleden die der diligence koetsiers met schapenvacht gevoerd en hun vilten laarzen en een bonte muts gegeven Dan zouden zij tegen de felste koude bestand zijn en beter in staat hun dienst te vervullen dan nu zij van koude oms dreigen te verkleumen Ik doe daartoe een beroep op het goede hart van allen die dit aangaat Uit Sneek wordt van 9 December gemeld De Botterdammer goederenboot van de heeren Martin h Co is Zondagnacht deerlijK gehavend te Sneek binnengekomen Alarmfinit kompas glazen en tal van andere zaken waren verbrijzeld Toen de boot Zondagmiddag 2 uur door de brug btt UitweUi eiga stoomde toonde de brugwachter zijne groote onteviedenheïd over het breken van de schoone ijsbaan Tot een paar jongens die bij hem stonden moet de man toen hebben gezegd Allo donder er maar stien op in waarop in hetzelfde oogenblik het vaartuig tot mikpunt diende De bemanning trachtte zich te dekken in de kajuit maar toen eene dikke kei de alarmflnit wegsloeg gevoelde de machinist zich verplicht op het dek te komen om de gemaakte opening direct met een houten pen te sluiten Eene hagelbui van steenen van het inmiddels saamgestroomde grauw begroette den man die zijn leven niet langer in de waagschaal willende stellen met eene half verbrand e hand weer heil beneden ging zoeken Het bombardeeren duurde voort tot bij Oppenhuizen waar vrouweii met gouden kappen op den mannen in hare boezels steenen aandroegen Intusschen wist de kapitein aan land te komen Mevrouw von Beidersdorf kon echter niet nalaten heimelqk de arme Jane een oogenblik te gaan zien De jonge vrouw lag te bed de kamenier stond voor haar en drong te vergeefs aan dat zq een glas limonade zou nemen Op de teenen sloop de barones naar het bed zq werd door Jane met een weemoedig glimlachje ontvangen Op haar wenk verliet de kamenier het vertrek Ik weet alles lieve vriendin fluisterde zij Jane toe maar in betrekking tot dien briet moet het ons een treurige troost zqn dat uw man zeker onwel is anders zon hq niet daartoe gekomen zqn Wat betreur ik mqn zwakheid In plaats van hier te liggen moest ik naar mijn man snellen Van alles wat hq mq schreef meent zqn hart niets Maar ik zal weer spoedig bq krachten zqn Ik heb mqnheer Morris gezien toen hij hieruit het huis kwam Ik verzocht hem heen te gaan maar ik vrees nu dat Ik daar verkeerd aan deed Ik had moeten bedenken dat hij hier kwam met een opdracht van mijn man waarvoor ik hem toch dank verschuldigd was doch ik behandelde hem met wantrouwen Zq richtte zich nu op in het bed greep de hand vaa de barones en vroeg met bevende stem Oeiooft u dat mijn man een minnares heeft Neen riep de barones uit doch zij verbleekte Noen d t is niet mogelqk dat is niet waar 0 ik dank u voor die woorden Ik gevoel zelf ook dat het niet mogelijk was Zq werd schaam