Goudsche Courant, donderdag 12 december 1889

I een ameublement bekleeding uit het Deutz sche hoQe op kleinere voorwerpen bij particulieren meestallen uitgevoerd op het atelier van de dames Knol en Van der Kaay die zich tot volle tevredenheid der betrokken besturen van hare taak hebben gekweten Meerdere bekendheid met het werk der oudleer lingen van de school zou baar zeker menig voorwerp ter Tcrvaardiging of ter restauratie doen toevertrouwen dat men nu niet laat werken of onherstelbaar verloren waant Daarom wendt het comité zich tot allen die deze kuust liefhebben In zoo menig museum dreigt een belangrijk stuk naaldwerk te gronde te gaan dat met eenige zorg behouden kon worden of wat nog erger is het wordt bestopt en bensaid op eene wgze die het werk ontsiert en bederft De leden van het comité zgn gaarne bereid persoonlijk alle gewenschte inlichtingen te geTen en adressen van oudleerlingen te verstrekken het bestaat uit de dames O Sohöffer Bunge presidente A C Wertheim Bicker C Brouwer Anchor Weeningh en J de Bosch Kemper secretaresse Zeven jaren geleden zond het damescomité van toezicht op de Kunst naaldwerkklssse in het Rijksmuseum te Amsterdam eene circulaire rond Thans heeft het zich gedrongen gevoeld zgn dank te brengen aan allen die deze zaak gesteund hebben en daarbij het een en ander mede te deelen omtrent de resultaten van het onderwijs In September 1883 is de Kunst naaldwerkklasse afdeeling der Egka sohool voor Kunstnijverheid te Amsterdam opgeri 46 leerlingen bezochten de school waarvan velra den geheelen driejarigen cursus doorliepen en het eind diploma verwierven zoodat er nu in ons land handen gevonden worden die bestellingen in dit vak van kunstnijverheid kunnen uitvoeren Hetzij men toch tot aanvulling van een ameublement een voorwerp verlangt in passenden stijl hetzg men het oude wenscht te gebruiken zoo lang het mee kan steeds moeten die ontwerpen en restauratien met de noodige kennis en vaardigheid worden ten uitvoer gebracht En te betreuren zou het zgn wanneer men dit aan het buitenland opdroeg of zich met onoordeelkundige reparatie tevreden stelde nu dit door HoUandsche vrouwen zoo goed kan worden Terrioht Het damescomité wijst op het borduurwerk door de dames Van t Hooft De Groot en Hohrmann ingezonden op de Tentoonstelling van Kunstnijverheid in 1888 te Amsterdam gehouden op de herstelde Gobelins uit Kampen en Leiden op bij mg in het hStel waar ik woon Uit het gesprek maak ik op dat hg verlenging van verlof heeft gekregen en een groote reis wil doen Toen ik bemerkte dat hij over die reis niet wilde gesproken hebben veroorloofde ik mg niet hem iets rechtstreeks te vragen Zou u mij geen middel aan de hand kunnen doen waardoor ik kon vernemen in welke richting hg Tertrokken is Dat kan ik niet en ik zou het ook niet willen mcTrouwl Ik geloof dat het mijn plicht ia u te verhinderen om u zelven de vernedering aan te doen dat ge als een slavin den man volgt die van uwegloopt den man die schriftelgk verklaarde dat hij u niet bemint Ik geloof Tolgens de inzichten Tan uw onvergetelgken vader te handelen als ik u bij zulk een stap mijn hulp onthoud Mijnheer gelooft ge dat ik mgn verplichtingenniet ken Wat zou ik mijn vader moeten antwoorden als hg mg terug wilde houden van mijn mante volgen Al verstoot mgn echtgenoot mg datontslaat mij niet Tan den plicht hem over eenigentgd zijn kind in de armen te leggen het kind waaraan ik nu meer toebehoor dan aan mij zelve itkan het u aanzien mijnheer Morris dat ge weet waarheen mijn man in zijn verblinding gegaan is Weiger niet mij te zeggen waar ik hem vinden kan want dan zou ik zelf gaan zoeken al zou ik daarbgmoeten loopen tot het bloed mij uit de voeten stroomde JTordt vervolgd en koers naar Sneek te letten waar de hulp der politie werd ingeroepen Ongelukkig Terwees men aldaar den kapitein naar den officier van justitie te Leeuwarden bq wien hg eerst den volgenden dag zqn beklag kon indienen De boot zette Zondag nacht onder geleide Tan iemand die met een geladen ganienroer op het dek stond haren tocht naar Sheek Toort Statea generaal Eibste Kakib Zitting Tan Dinsdag 10 December De heer Domela Nienwenhugs heeft weder eene rede gehouden oTer den Tryheidsheld Geel en de sociaaldemocraten Ook de klassenjustitie moest het weder ontgelden natuurlijk spaarde hij ook de minister niet die als oud magistraat en tegenwoordig chef de magistratuur Terdedigt want de eene knai pikt den anderen de oogen niet uit Allerlei praa es zooals de beweerde reis van baron Du Tour met Jeanne Lorette moesten dienst doen om de partydigheid der justitie te bewezen Blikbaar was deze rede vooraf aangekondigd want een groot publiek woonde de zitting bij dat aan het slot den redenaar toejuichte De voorzitter was genoodzaakt te wyzen op de bepaling dat van de publieke tribune geen teekenen van goed of afkeuring magen gegeven worden De handelingen van den vorigen minister die inderdaad niet geheel in den haak geweest zijn werden onk weder met protest ter sprake gebracht door den heer Kerdijk De minister had met afkeuring gesproken over het hekelen van een bewindsman die zich niet meer verdedigen kan doch de heer Kerdqk bracht terecht in heiinnering dat hij het hemzelf indertijd ook gezegd heeft en zgn best heeft gedaan om hem te verwyderen Wg zullen niet alle sprekers op den Toet volgen en Termelden alleen het voornaamste De heer De Beaufort bracht de niet onbelangrgke quaestia ter prake Tan de voorgenomen uitzetting van oen vreemdisling die niet behoorlijk was behandeld Naar ons voorkomt slaagde de minister er niet in de autoriteiten schoon te wasschen De heer Huber had de voldoening van de ministers van Justitie en Tan Marine de toezegging te krggen dat het toezicht op de visscherg aan de Friesche kust verscherpt zal worden terecht wees hg er op dat dit Toor de zeelieden tegelijk een linke oefeningstocht worden kan De Minister heeft de acht ambtenaren bij t openbaar Ministerie die hij meer heeft aangevraagd moeten prijs geven daar een amendement van vgf leden met de heeren de Geer en Lohman in hun gezelschap de daarvoor uitgetrokken gelden heeft geschrapt De verdediging van tien Minister bood te veel zwakke punten aan waarvan de heer de Geer een meesterlgk gebruik maakte De noodzakelijkheid der uitbreiding van t getal ambtenaren bouwde de Minister eigenlijk alleen op enkele losse indrukken De ochtendzitting eindigde met een stemming over het artikel der geheime uitgaven een welkome aanleiding voor den heer Nieuwenhuijs om over spionnen mouchards agents provooateurs en dergeIgken te spreken Of hg werkelijk meent dat die met ƒ 2500 konden worden betaald Het zal er wel om te doen zijn geweest de temming over dezen post luid naar buiten te doen klinken mg r men zal wel nalaten het zeer geringe rood en zeide na een poosje nik zou nooit op die gedachte gekomen zijn als mijnheer Morris niet beweerd had dat Koert een minnares heeft Vol ongeduld wachtt n de dames intosschen op mevrouw von Reidersdorf Toen dese eindelgk kwam i het oezalschap onmiddellijk af naar Wiesbaden N gendï hoofdstuk Zq waren allen met groote beloften en rarzekeringen Tan onWaakdbare vriendschap van haar heengegaan om den afgedwaalden Koert te zoeken en niemand was tot haar teruggekeerd Mgnheer von Wambold Koert s mama mevrouw Ton Reidersdorf en haar Triendinnon hadden zich vereenigd zg hadden ais het ware een bond gesloten om haar in haar leed ter zijde te staau en te beschermen en waar zijn zij gebleven Toen zg heengingen was zij in een weldadige Inimering geraakt Zij sliep het overige van dendag en den geheelen nacht door en ontwaakte vroegin den morgen Zij was verkwikt en versterkt Daardeed de kamenier haar de onbegrijpelijke mededeeliag dat niemand teruggekeerd was van allen die bij haar geweest waren Wie kon haar dat raadsel oplossen Zg had hef gedurende eenige uren beproefd en was daarbij in een doolhof van vermoedens geraakt Zij wist geen uitweg meer en riep luid omhaar m ma Toen vatte zij liet besluit op zelf Koert te gaan zoeken cgfer te noemen waarop hij steeds wordt uitge I trokken In den laten avond ia het 4de hoofdstuk zonder stemming goedgekeurd De minister Sugs moge de Kamer eens vervelen door zijn dorre en Teel te breed opgezette redevoeringen hg is wegons zijne werkzaamheid toch te zeer gezien om Tele Tganden te hebben Men mag over vele punten met hem Tan gevoelen verschillen maar misschien op een enkele uitzondering na zullen de leden het departement van justitie onder zgn beheer toch ook wel veilig achten Aan de beslissing over het hoofdstuk was een uitvoerig debat omtrent de verbetering der rechtsgebouwen te Amsterdam voorafgegaan De Minister wil het bestaande paleis van justitie verbouwen en voor de kantongerechten een nieuw gebouw stichten Van een en ander worden de kosten op 6Vi ton geraamd De heer Hartogh en vier anderen stelden voor n gebouw Toor le rechtoolleges te stichten doch de minister vreesde dat zulks een verschil zou maken van 8 a 9 ton zoodat de kamer dit amendement met 48 tegeo 25 stemmen verwierp Omtrent het groote rechtsgeding te Wadowise in Gallicie meldt men hoe is gebleken dat een der Toornaamste landverhuizers agenten den lieden reiskaarten van 65 fl voor 90 en 95 florgn verkocht Een getuige Terklaarde 10 gulden te hebben ontvangen voor hel werpen van een steen naar een mededingend agent een ander dat een der beschuldigden getracht had hem tot het afleggen van een valschen eed om te koopen Naar aanleiding daarvan zullen de voornaamste beschuldigden zoolang de zaak duurt afgezonderd van de anderen worden gehouden Een spoorwegbeambte heeft bekend dat hg 5 gulden kreeg voor eiken landverhuizer dia hij bg zeker agentschap aanbracht Kort geleden is te Londen een pronkstuk van juwelierskunst aangekomen namelgk de Eiffeltoren van in goud gevatte edelgesteenten waarvan wij onlangs gewaagden Het kunstwerk is van de hand des heeren Martin Posuo een parijscbe juwelier die het vervaardigde naar de oorspronkelijke teekeningen van den bouwer van den reuzentoren Alles ia in dezen kostbaren Eiffeltoren nauwkeurig naar het origineel nagebootst de galerij en platforms de trap met haar 1800 treden de verschillende opschriften evenals de restauraties en de bureaux van Figaro vindt men allen Terkleind in dozen diamanten toren terug Het kunstwerk is Tan den Toet tot aan den top van den vlaggestok boven op den toren 43 centi meter hoog Aan den toren rindt men 40 000 diamanten en om die allen even schoon te krijgen heeft men 9 000 000 a 10 000 000 ruwe steenen noodig gehad Als men deze diamanten op een lijn naast elkander plaatste zouden zij een lengte beslaan van 280 voet grooter lengte dus dan de hoogte van het eerste platform van den echten Eiffeltoren Zij wegen te zamen 3000 karaat De electrische lampen waarmede het eerste en het tweede platform van den eigenlijken toren verlicht werden zgn hier nagebootst door 3000 paarlen De Eransche driekleur is vervaardigd van diamanten robgnen en saffieren Voor den geheelen toren waarvoor Fasuo nog dertig pond goud en zilver gebruikte werd hem door den Franachen Staat 14 9 millioen gulden geboden Het kunstwerk is gemaakt in 13 500 uur In het begin gebruikte Posuo twintig man er voor vóórdat de helft klaar was moest hij er feeds Tijftig bij gebruiken en bij het laatste gedeelte had hij honderp man bij het werk noodig Om een denkbeeld te geven van de sterkste van den juweeleutoren plaatste Posuo een driejarig meisje op het eerste platform toen dit afgewerkt was en dat gewicht hinderde niets Toen men dezen kostbaren toren naar Londen overbracht werd hij geëscorteerd door detectives en beschermd door soldaten Posuo verklaarde dat hij in voortdurenden angst was geweest totdat hij zeker wist dat zgn Eiffeltoren ongeschonden in Charing Cross was aangekomen Jane sloeg een shawl om en ging alleen naar Wiesbaden met het voornemen deur aan deur naar haar man te Tragen Toen zij echter te Wiesbaden was begreep zij dat haar besluit niet uitToerbaar was Alleen met de hulp der politie kon zij hopen haar man te vinden maar kon en mocht zg tot dien stap overgaan Zij ging in een hdtel schreef eenige regelen aan den heer Morris om hem te verzoeken bij haar te komen en liet het brieve door een hdtelbediende bezorgen Hoewel Jane geen juist adres wist vond de bediende den advocaat spoedig en deze stond binnen een half uur tijds voor Jane Zij ontring hem in een eenvoudige kamer van het hdtel en Terzocht hem te gaan zitten iMijnheerI ik ben naar Wiesbaden gekomen om mijn man te zoeken en ik heb u om een gesprek Terzocht om Tan u te Tememen waar ik hem kan Tinden begon zij Mijnheer Ton Berghaupt is uit Wiesbaden Tertrokken luidde het antwoord Jane drukte de hand tegen haar boezem en Troeg nauwelijks hoorbaar En waarheen Met Teel omslag ging de adTOcaat zitten hij zette zijn pincenez terecht en zeide op een toon die zijn leedwezen moest onderdrukken Ik weet het liet mijnheer Ton Berghaupt heeft daaromtrent niets gezegd Wanneer hebt ge mgn man het laatst gezien mgnheer Morris Eenige oogenblikken TÓór zijn vertrek was hij Aan het Qrand Theatre te Athene waren voor de vertooning van de Flora mirahüü een aantal Italiaansche danseressen geëngageerd die vroeger aan den Constanzischouwburg to Rome in hetzelfde ballet waren opgetreden Onder haar waren de beide bekoorlijke danseressen Ernesta Baroni die dezer dagen naar Rome terugkeeren wilde om met een rijken Romein in t huwelijk te treden en Margberita Stefanoni Uit jaloezie vermoedelgk kwam het tusschen de beide jonge dames die te zamen één kamer in het Hétet d AnUrique bewoonden herhaaldelijk tot woorden In de vorige week zou nu Ernesta Baroni Athene verlaten en had haar vriendinnen tot een souper in haar kamer uitgenoodigd Er werd rijkelijk cognac gedronken en weldra bevond zich t geheele gezelschap in een toestand welke t noodig maakte dat de vriendinnen zich in haar eigen vertrekken terugtrokken Ernesta die eveneens van t goede te veel had genoten bleef met haar kamergenoote Margberita alleen achter Wat er nu verder tusschen de voormalige vriendinnen is voorgevallen is onbekend Den volgenden morgen verliet Margberita haastig het gemeenschappelgk vertrek waar een akelig gekerm een bediende van het hotel deed toesnellen Een vreeselijk schouwspel deed hem ontstellen Ernesta lag stervend in haar bed De in allergl ontboden geneesheer constateerde dat het jonge meisje door een steek met een haarnaald in de linkerlong vermoord was Margberita Stefanoni en twee barer collega s werden in hechtenis genomen De moordenares eene in Rome als schoonheid gevierde ballerina is zeventien jaar oud haar slachtoffer achttien jaar Onhandig sla aanmaken Onder dit opschrift ver j J C B in het P v J t volgende uit de Pane rechtszaal kin tafel had Frederic Moutin toekomstige schoonzoon van papa Guépier bg het sla atnmaken eenige ipet olie gedrenkte sla bUderen op de japon van zijn verloofde gemorst waarop deze zich de liefelyke opmerking veroorloofde Wat een lomperd ben je toch I Metterdaad echter was Frederic niet lomp en niet dom ook Zgn onhandigheid was opzettelijk en had alleen ten doel tot een ferme ruzie te komen en daardoor tot verbreking Tan plannen en beloften die hem Terhinderden naar de band te dingen eener jonge dame op wie hij Terliefd was geworden juist nadat hg om de hand van jongejuffrouw Guépier gedongen had en die hand hem toegezegd was Hij haastte zich dan ook van de gezochte en gevonden gelegenheid gebruik te maken door op de liefelijke opmerking der jeugdige verloofde en op de grommige woorden van haar beer papa in nog buiten alle evenredigheid sterker bewoordingen te antwoorden Zoo haalde het eene woord het andero uit totdat ten slotte de sUmmerd de verlangde gelegenheid vond om het hooge woord te uiten Alles is tusschen ons afgedaan En nu had Nrédério Moutin niets vlugger te doen dan van tafel op te staan zijn hoed te grijpen dien met sprekend gebaaj op zgn hoofd te zetten en naar de uit angsdeur to stappen Daar echter werd hg opgewacht door Guépier den zoon die zich genoopi gevoelde als beschermer der in de persoon zgner zuster verdrukte onschuld op te treden Thans naar zich begrgpon laitt namen de zaken een ernstiger wending Na de woorden kwamen de daden Guépier Jr pakte Frederic bg den kraag en in een ommezien regende het vuistslagen over en weer bg welk tooneel het zoe wreedelgk verlaten meisje goedvond in zwgm te vallen En daar Moutin de meeste en hardste slagen uitdeelde staat hg thans als beklaagde voor de rechtbank Papa Guépier verhaalt uitvoerig de hierboven geschetste scène en zegt ten besluite van zgn Terhaal Moutin beweert dat ik hem met lage woorden vernederd heb Maar iedereen die mg kent weet dat zoo iets niet in mgn karakter ligt En daarop zich tot den beklaagde wendende Je zult met mgn dochter trouwen of je zult zeggen waarom Moutin Ik zeg al zoo lang waarom Omdat uw lieve dochter en ik niet bg elkaar passen Ik ben namelijk erg vroolgk van aard en zij is zoo prettig als de dood Tan t ganzenbord Voorzitter Komaan geen discussies hier tot den beklaagde Bekent gg Cuépier vaderen zoon geslagen te hebben Moutin Dat zou ik u waarachtig niet weten te zeggen Zij vielen op mij aan en toen sloeg ik van wg af natonrlyk l Guépier Jr legt een geneeskundig attest ovor blijkens hetwelk hg bg den slag een blauw oog en een gezwollen neus hiid opgedaan Guépier Sr Ijeroept zich op kwetsuren aan hals en oor Guépier Sr En dat meisje waarmee hij trouwen wil is geen duit rgk terwgl mijn dochter 4000 francs mee ten huwelijk krggt Moutin Dat s nu ook zoo n rijkdom niet om iemand gelukkig te maken als de liefde er niet bijkomt Guépier Sr Al is t dan geen rijkdom men leeft er ten minste mee op zijn gemak Moutin Wel mogelijk maar ik prefereer de liefde boven het gemak Middelerwgl veroordeelt de rechtbank Moutin tot 50 anc8 boete Buitenlandsch Overzicht Bij den Rijksdag is hot Witte Boek ingediend omtrent den invoer van varkens in Daitschland zoomede omtrent de uitalnitingsmaatregelen van Engeland Frankrijk België en Nederland tegen den in en doorvoer van Duitsch vee Uit het maandelijksch cMurzicht van den stand der ziekte van mond en klauwzeer in Pruisen blijkt dat de kwaal aanmerkelijk vermindert Wij deelden reeds mede met welk een geestdrift het oude Frankfort den Dnitschen Keizer heeft ontvangen De tevredenheid van den Keiztr daarover straalt door in zgn toost die van meer tact getuigt dan wij van Wilhelm gewoon zijn De burgemeester van Frankfort Hiquel een der hoofden der nationaal liberalen werd door Z M zeer onderscheiden Daar was K k een bijzondere reden TOor Miquel had zgn voénemen te kennen gegeven rich uit het politieke leven terug te trekken daar zijn drukke bezigheden als burgemeester eener groote stad hem niet meer toelieten een mandaat voor den Rijksdag te aanvaarden Do Keizer heeft onlangs op een diner te BerVgn waaraan ook Miquel deelnam hem weten te bewegen om zich weder beschikbaar te stellen voor den Rijksdag De Keizer zeide wat zeer vleiend was voor de nationaalliberalen in het algemeen en voor Miquel in het bijzonder dat mannen als Miquel niet gemist konden worden en hg persoonlek t aangenaam zou vinden wanneer Miquel op zijn besluit terugkwam Miquel kon natuurlijk niet weigeren De vrijzinnigen vinden thans zulke dingen heel onaangenaam zij hebben altijd gezegd dat wanneer Wilhelm II aan de Regeering kwam de vlag der reactie in top zou worden geheachen En zie nu blijkt dat de Keizer met de nationaal liberalen op nog beter voet staat dan met de conservatieven Nadere berichten over de kolenmgnen in Westfalen bevestiiien wat wij gjiliteren hebben gezegd De vrees voor een werkstaking is zoo goed als verdwenen De zoogenaamde Sperre is opgeheven en men twijfelt er niet aan of de mgnbosturen zullen algemeen dien maatregel opheffen Zij worden daartoe half genoopt onder de pressie welke de autoriteiten op de mijnbesturen uitoefenen De directe bemoeiing van do Regeering met deze geschillen is niet minder merkwaardig dan hut vertrouwen dat de mijnwerkers over t geheel in le Regeering en meer bepaald in don Keizer stellen Hst is den sociaal democraten tot heden dan ook niet gelukt noemenswaarden aanhang onder de mijnwerkers te krggen In de Fransche Kamer heeft het weer gestormd Aan de orde was de verkiezing van het Parijscbe raadslid Joffrin in Montmartre en de Boulangisten deden wat zij konden om deze verkiezing ongeldig te doen verklaren De tribunes waren meer dan vol en ook voor het JPalou Sourhon heerschte buitengewone beweging De politie had echter ook buitengewone maatregelen genomen zoodat van betoogingen op straat niets kon komen De heer Laguerre opende het vuur eu betoogde dat generaal Boulanger die de meeste stemmen verkreeg als gekozen moest worden beschouwd Of de verkiezing wettig was had de Kamer later moeten uitmaken Toen de heer Laguerre sprak van het ba cour de juètke voor het Hooggerechtshof werd hij tot de orde geroepen en moest du beleedigende uitdrukking terugnemen Laguerre vond steun bü migoor Laisant den bekenden Boulangist die nog veel heftiger was dan de advocaat maar de heer Floquet wist de orde beter te handhaven dan de bejaarde heer Méline die in do vorige Kamer den voorzitterstoel bekleedde Aan de beleedigingen waarmede Laisant de Kamer en de regeering overstelpte kwam nu spoedig een einde en zelfs de heer Paul Déroulède was niet in staat de discusble door zijn mmoorige uitvallen te storen Eveneens baatten de pogingen der Boulangisten niets daar de verkiezing van Joffrin ten slotte met 323 tegen 130 stemmen werd gHQdekeurd In de gisteren door de Kamer rpa Afgevaardigden gehouden zitting heeft de heer lUtiviir op eene interpellatie geantwoord dat het recht ddri regeering betreffende de muntoonventie van ISifS naangetast blijft zelfs indien de opzegging t vóór 31 December plaats heeft In vereeaigmg f met zgn ambtgenoot Spalier Terklaarde h j dat de Regeering niet voornemens is de sooTentie op te De discussie over dit onderwerp is daarop een maand verdaagd PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantilaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 80 Geïmporteerd fust ƒ 8 8B Januari levering ƒ 8 65 Februari levering 8 B0 Decemberlevering 8 70 Zeilend ƒ 8 70 BEIJR8BEUIGHT AMSTERDAM 11 December P r TeUgraaf Bmnenlandsche fondsen vast Rusland en Oosten MU e l Peru vast Nieuwe Brarilie Amerika onveranderd Missouri waarden willig Avion 77 80 Burgerlijke Stand Zevenhuizen GEBOREN Dirk Ijuoliertiii ooders H Bos en A SooliBMB Arie ouden P Verhoef en M Prm OVERLEDEN 1 Boom 4 m GEHUWD J n Vliet en C Eindhoven ADVERTENTIÊN Kerstboom De DIBECTIE der Protestantsohe Zondagsschool verzoekt bsleefdelgk allen die haar voor den Kerstboom geschenken hebben toegezegd of toegedacht deze vóór of niterlgk op Zaterdag 14 December te Trillen zenden aan Mevropw SCHIM tas DBE LOEFP BOONDEES Mejufvr JONKHEID WesthaTen vraagt een EMHKE goed kunnende werken en van goede getnjgen voorzien Wordt GEVEAAGD een Meisje of WerkTrouw dagelgks Toor eenige oren doch ZATERDAGS den geheelen dag Tevbevragen aan het Bureau van dit blad LIKDOORNS Eeltknobbela Hoomvlieg Huideelt Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Vrijs per flacon met penseel SO cta AMn echt by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TÖIJLL jm In geen huisgezin mag ontbreken de Patent Slijp en POLIJSTMACHIMË Alle werktuigen van de grofste tot de fijnste kunnen er door gescherpt en gepolgst worden Hoe deze machine werkt is dagelgks teiien aan onderst adres kan ook aan huis ontboden worden xijs 5 50 F W STÜTE GOUDA