Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1889

1889 4096 Zaterdag 14 December Blooker s Cacao GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken F 8TR0Ë ¥£ I Magazijn van Cfalanteriön en Speelgoed GROOTE SORTEERING EN Kerstboom versieringen s 9i c 11 O O Zaterdags a $ Opening Ung van adrertentiön kan geschieden tot óén nur des namiddags van den dag der nltgaye VAN HET Nieuwe Billard e Meubelmagazijn van af heden adres KL EIVf EG 85 De Heer en Mevrouw MOERBEEKPeikce betnigen ook namens wederzgdscbe funilie hnn hartelgken dank voor de belangstelling by ban Buwelyk ondervonden j V Voor de vele biyken van belangstelling bg gelegenheid onzer 50 JABI6E ECHTVEB EENIGING betnigen wg onzen harteljjken dank L B OORTMAN M OORTMAN TAN ÜNEN Gouda 12 Dec 1889 Kerstboom De DIRECTIE der Protestantsohe Zondagsschool verzoekt beleefdelgk allen die haar voor den Kerstboom geschenken hebben toegezegd of toegedacht deze vóór of niterlgk op Zaterdag 14 December te willen zenden aan Mevronw SCHIM tan DBE LOEFF BOONDEBS OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op DONDERDAG den 19n DECEMBER 1889 des voormiddags ten halielf are in het Raadhnis aldaar bg Opbod en Afslag te VBBHXIBBN 1 Een stnk WEILAND gelegen langs de Papegaaisteeg te Gouda tegenover de Algemeene Begri fplaats bg het kadaster bekend in sectie E No 1052 groot 20 aren 70 centiaren 2 Het GRASGEWAS van den Goejanverwellendgk voor zooverre dit het eigendom der Gemeente Gouda is 3 Het GRASGEWAS van de Baarslaan vaii het hnis de nieuwe Baarst af tot aan den Reenwgkschen hoek 4 Een perceel WEI of HOOILAND gelegen langs den Reewal onder de Gemeente Reeuwijk bg het kadaster bekend in sectie B No 1063 en volgens hetzelve groot 1 hectare 40 aren en 90 centiaren Alles voor den tgd Ka drie oi es jaren welke voor de hnnr van perceel 4 worden gerekend te zgn ingMam met den 1 November 1889 en voor d fceelen No 1 2 en 3 ingaande den 1 Jaifuari 1890 Voorü zal worden VERHUURD hij IgSCHRIJVING voor den tgd van mjf of tien jaren den STÜOMBEDKMOLEN staande aan het Onde Veerstal te Gouda De voorwaarden liggen dagelijks den Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des nAmiddags ten 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing RUIME KEUZE in JACHT VESTEN A 7 OS Az kleiweg E 73 en 73 GROOT MIRAREL DEFUSIPULP Wordt aangeboden die beroemde ARNHEMSCHE PULP voor ƒ 1 50 per 1000 Kilog Ue Agent W den HËRTUG RC W BEGEER OOSTHAVEN B 43 GOUDA Ontvangen eene groote collectie Scheermessen van af 0 75 De Goudsclie Machinefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N 6 van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Alom te bekomen SE OOÜCm MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter trabeth We CHRI8TIAAN KBAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN t FIJNSTE merk ft 99 t O 5 3 DitslÉeDd verkrijgbaar Y2 h h h ia gesloten b it 1 60 85 ets 45 et Er biedt zich aan een FLINKE voor halve dagen of drie dagen in de week vast Aan hetzelfde adres vraagt men aan hnis Adres onder No 1934 aan het Barean dezer Courant Geen grijs Haar meer De niéuwe LONDOJl is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85centner flftcon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F BZ 122 Hoogstraat 123 AJDvertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelglfllfepgezonden doo et Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnemente Voorstelling DONDERDAG 12 dECEMBER 1889 Vereenigde Rotterdamscbe Tooneelisten Drama in 5 Bedr naar het Dnitsch van RICHARD V03S door Dr J B Aanvang 7 s uur 0 Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelperadruk lan A flaiNKMAN ZooN Oe nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nonuner VIJF CBNT2N Oe lnzea BINNENLAND ÖOTOA 13 December 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd bij hoofdstuk Binnenliindsclie Zaken aangekondigd door den Minister eene wijziging op de drankwet tot betere regeling der verleening vsn buitengewone vergunningen Een voorstel van den heer Nieuwenhuis om een memoriepost uit te trekken voor het rijksbureau voor statistiek fWerd na bestrijding der regeering verworpen met 63 tegen 19 stemmen De Hegeering heeft de gemeentebesturen aangeschreven dat op de telkasrten der Tolkstellittg het kerkgenaatsckap beteekent gezindte of kerkelijke gemeente De heer H W G Koning majoor eommandant der dd Sobutferij alhier heeft eene broohare geschreven en bij de hh G B van Goor Zonen het licht doen zien onder den titel NeclerUmd Mene Mene Telcel Upharün Schrijver schetst daariu allereerst hoe ook hier te lande in 1870 groote geestdrift entstond om zoo noodig ons te verdedigen tegen vijandige naburen en hoe toen duidelijk bleek dat ons krijgswozon vele leemten bevatte die men zich ernstig voornam te verbeteren Zoolang de vrees er nog in zat wilde men met alle kracht en macht aan het werk gaan om verbüteriug te brengen in den zoo onvoldoenden toestand opdat wanneer Nederland eenmaal werkelijk geroepen zou worden om zijne onafhankelijkheid te verdedigen hot daartoe beter in staat zon zyn In FEVILLETOX TO het Engeltek NEGENDE H00FD8TUX 22 Toen zij de beide brieven aan een bediende gegeven had om ze op de post te brengen nam zij rust op de sofa z j was afgemat Zij was Hu alleen uitgestooten uit den kring barer bekenden verlaten door haar beminden man Mijaheer Morris kou tevreden zijn over den goeden uitslag van zijn werk Marie de kanunier kwam met een kop thee de kamer binnen De oogen van het goedhartige meisje aren rood geweend Mevrouw belieft u een kop thee Heb je geschreid Marie 0 mevrouw mijn hart breekt als ik u zoo zie lyden Ik zou zoo graag iets voor u doen maar ik weet niet wat Jane reikte het schreiende meisje de hand BIyf my getrouw Marie dan doe je genoeg voor mijl Deze moeielyke tijd zal zooveel te spoediger voorbijgaan naarmale wij dapperder zijnl Zij dronk een kop thee en nam toen de pen weer op thans om aan tante Gray te Londen te schrijven hoeverre daaraan in het algemeen voldaan is of onze strijdmiddelen in den ruimeten zin des woords in degelijken toestand zijn gebracht deze vraas wilde schrijver niet behandelen maar hij stelde zich ten doel bevelling onier ètrijdkrachim hataande uit vryKÜUger müicietu en i oorlofit d de tchutteri en komt daarbij tot de condiisie dat in spijt van de ontvangen waarschuwing ia 1870 geilurende 20 jaar dns hoegenaamd niet is gedaan tot verbetering onzer strydkrachteu en waar byna alle andere Staten van Eoropa dat wèl hebba0 gedaan en dus nog in veel krachtiger toestand verkeeren dan in 1870 wij feitelijk achttruit zijn gegaan Schrijver ia vooral krachtig in zijn betoog dat op de Schutterij als strijdkracht niet mag of kan gerekend worden Hij zegt daar o a het volgende Onze Schutterij Volk van Nederland ruk den blinddoek af komt tot bezinning voor het te iaat is biat u overtuigen dat men nimmer mag rekenen op de Schutterij dat de Schutterij onbruikbaarU Wees gewaarschuwd dsCson nu 60 jaar geleden iu de jaren 1830 31 de Schutterij met eenig goed succes optreden dit thans bq de ontzettende veranderingen in de wjjze van oorlogvoeren totaal onmogelijk is en ik wil trachten u de ernstige waarheid daarvan zoo goed mogelijk te doen beseffen De wet op de Schutterijen van U April 1827 is meer dan verouderd en beantwoordt in geen enkel opzicht aan de eischen des tgds Beeds in het jaar 1830 bleek het dat er vele leemten in waren en nam men zich voor zoo spoedig rndgelgk daarin te voorzien maar toen het gevaar voorbij was liet men de zaken kalm rusten Verschillende pogingen zijn in later tijd wel godaan verschillende ontwerpen ingediend maar verbetering is niet gekomen en zoo zal het t volgend jaar 63 jaar geleden jijn dat de Wet in werking is getreden Het was haar echter niet mogelijk de goede dame te berichten dat Koert haar verlaten had Zg schreef alleen dat zij moeielijke dagen doorleefde en verzocht haar dringend naar Duitaohland over te komen Terwijl zij schreef sprong zij ontsteld op Het was of de advocaat door de kamer wandelde De vrees dat zij dien man weder voor haar oogen zou krijgen deed haar zoo ontstellen dat zij de nog aanwezige kamenier verzocht den oppasser van haar man te roepen De oppasser wiens geweten nog niet gerust was kwam met een eoht arme zondaara gezicht bij zijn meesteres tie kent mijnheer Morris wel Ja mevrouw 1 Voordat mijn man van zijn reis terug is wil ik dien heer niet in huis hebben Je zult dus zorgen dat hij niet over mijn drempel komt Het gelaat van den man straalde van vreugde toe hij dit bevel ontving Daar werd juist gescheld De oppasser gipg open doen en kwam spoedig terug met een brief ait Londen dien de brievenbesteller hem gegeven had Uit Lomienl riep Jane verheugd terwijl zij de enveloppe openscheurde waarop zij het handachriit van tante Gray reeds had herkend De brief luidde vMiJn lieve kind ik heb een langen brief voor je geschreven maar dien heb ik onvoltooid laten liggen toen ik in de Morning Post las dat door een Duitaoh schip te Sidney bericht is aangebracht van eenige Europeanen die op een kleiu eiland nabij ADVEBTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenties gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Do vraag is ten volle gerechtvaardigd Hoe is het mogelijk dat er nog aan gedacht wordt dat de Schutterij bij een plolselingen oorlog iets zal kunnen uitrichten of men niet volslagen bliüd moet z jn om daaraan nog een oogenblik te gelooven Ën toch wanneer men hoort en ziet wat er omgaat dan krijgt men de overtuiging dat er nog zijn die waarde aan de Schutterij toekennen men mag ten minste niet denken dat men handelen zou tegen beter weten in Intusschan wordt daardoor de natie op een dwaalspoor gebracht en kan het Vaderland er w eens de wrange vruchten van plukken Daarom is het van t hoogste belang openlijk voor de waarheid uit te komen en het Volk te doeh Jbzien dat door den onmogelijken toestand der Schutterij wü ons misschien eenmaal niet krachtig zullen kunnen verdedigen De tijden van 1330 en 31 zijn voorlnj had men toen maanden ter voorbereiding zoodat geheele bata ons vrijwiUigers die nooit gediend hadden in den Tiendaagschen Veldtocht zich uitstekend van hunne taak gekweten hebben thans zal men alechts dagen ter voorbereiding hebben Er zijn er die er nog steeds op vertrouwen dat ons weken of maanden gegeven zullen zijn en er dus nog voldoende gelegenheid zal zijn om gereed te komen Zou dat een ernstig vertrouwen zijn zou men dat in alle oprechtheid gelooven waar alles ons zegt Geen maanden maar slechts dagen ter voorbereiding De technische verbetering der strijdmiddelen hun vernielende uitwerking de buitengewone getalsterkte der tegenwoordige legers de versnelde middelen van vervoer en nog zooveel meer omstandigheden hebben een geheel andere wijze van oorlogvoeren in het leven geroepen dan in de jaren 1830 on 31 Hij Nieuw Zeeland leven j dat eiland ligt dicht bij de plek waar de King Richard verongelukt is Men gelooft dat die menschen schipbreukelingen van de King Eichard zijn e daar een toevluchtsoord hebben gevonden en sedert die ramp verlangend naar hulp uitzien Verscheidene knstvaarders zyn dadelijk uit Sidney vertrokken om bet eenzame bijna ontoegankelijke eiland te bereiken O lieve Jane wat ontstelde ik door dat bericht Het is immers mogelijk dat je heve papa of je onvergetelijke mama onder die geredden behoort Als ik bedenk dal je papa een buitengewoon sterK man met een ijzeren gestel was dat hij een moedig zwemmer en een bekwaam roeier was dan begin ik met zekerheid op zijn redding te hopen Ik heb dadelijk per telegraaf een groote som geld naar Sidney gezonden Verdere tijdingen ontvangt ge per telegram Vele hartelijke groeten aan je man Toen Jane den brief gelezen had begon zy door haar gevoel overmeesterd luide te weeuen Den avond van dienzelfden dag ia mijnheer Morris in den receptiezaal bij mevrouw von Keidersdorf Hij zit inidden in den salon met zijn witten oylinderhoed op de knie en ziet er eerwaardiger uit dan ooit In het gezelschap ijn verscheidene vriendinnen van de gastvrouw die evenals zij zelve zeer met Jano waren ingenomen doch die zich nu met ontsteltenis van haar afgekeerd hebben De advocaat was naar Mainz gekomen om mijnheer