Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1889

üa b t cent tot den tiqd gereed is en den eersten bealissenden slag aan den nog niet geheel toegerusten tegenstander kan toebrengen zal belangrijk in het voordeel cqn Daarom ztl ene geroeide en snelle orergang op Toet Tan oorlog in onie dagen een der voornaamste momenten van de geheele legerorganisatie uitmaken In 1830 Tortiepen een paar maanden voor en aleer een deel der Schutterij redelgk georganiseerd naar het Teldleger kon trekken daar werden ze dag aan dag geoefend en was men daardoor in staat er eenigazint bruikbare soldaten van te maken Zal dit nu ook mogelgk zijn Op den 19en Juli 1870 werd de oorlogsverklaring van Frankrijk aan den Koning van Pruisen overgereikt den 4en Augustus overwonnen de Duitschers bij Weisseuburg den 6en ugustus werd MaoMahon bjj Worth en Frossard bij Forhaoh totaal verslagen terwijl door den gedenkwaardigen slag bij Sedan op den len September de orlog tegen de legerscharen van Napoleon III als geëindigd kon bwchouwd worden In een tijdsverloop van zes weken byna het grootste deel van het Fransche leger vernietigd en Frinkrijk voor een groot deel ten prooi aan de overwinnaars Op zoo ontzettende wijze werden alle volkon en ook wq gewaaiachuwd en aangetoond hoeveel sneller en verschrikkelijker de wijze van oorlogvoeren was geworden en wanneer het na bijna zeker is dat bij den eeratvolgenden oorlog de verschillende legers nog sneller gemobiliseerd zullen zijn dan heeft men het recht te vragen Durft gij nog te spreken van de Schutterij is het u ernst wanneer gij de menigte wilt doen gelooven dat de Schutterij in staat is om met het leger ons grondgebied te verdedigen Wordt dan wakker Volk van Nederland en leer bijtijds inzien dat was de Schutterij in 1870 daartoe ongeschikt zij vergeleken met de gedurende 20 jaar aangebrachte groote verbeteringen in het krijgswezen daartoe nu nog veel minder dan ooit geschikt zal z n Schrijver eindigt zijn brochure aldus De Minister van Oorlog heeft het uitzicht geopend op indiening der Legerwet in Januari van het volgend jaar Da groote vraag is nu Of er geheel gebroken zal worden met het oude systeem zoo spoedig mogelijk on de persbonlijke kon hét zijn algemeene dienstplicht zal worden ingevoerd en of zoo n Wet genade zal vinden in de oogen onzer Volksverteg iwooidigers En wanneer men nagaat wat vooraf daaromtrent door mij gezegd is dan vermeen ik dat het niemand bevreemden zal wanneer ik verklaar dft ik nog niet zoo gerust ben en verschillende zaken oorzaak kunnen zijn dat goen nieuwe Legerwet wordt aangenomen en daardoor de toestand zoo ongelukkig zal blijven als zij nu al een reeks van jaren geweest is Daarom heb ik mij verplicht geacht te spreken daarom is myn eenig streven geweest voor zooverre mfl dat mogelijk was goed te doen uitkomen en te doen begrijpen dat de Schutterij moet verdwijnen en plaats moet maken voor eene deugdelijke reserve Het is daarom dat ik mij met volle vrijmoedigheid tot u wend Ferletfenwoordiffer mn iet NederImdicie Volk en u toeroep Zet wanneer de Legerwet aan de orde is voor eonige oogenblikken alle partij en geloofskwesties Wambold een bezoek te brengen en deze laatste hadhem bij mevrouw von Keidersdorf geïntroduceerd Jane s antwoord was intusschen door de gastvrouw ontvangen en veroorzaakte een waren storm van verontwaardiging bij de aanwezige dames Het was nietmeer dan natuurlijk dat het antwoord zeer spoedigin handen van den advocaat kwanj Hij las heteven en gaf het toen weder aah de gastvrouw terugmet de woorden In zekeren zin moet ik het levendig betreuren dat mevrouw von Berghaupt nu het masker laat vallen en openlijk bekent dat zij geweten heeft op welke wijze James Gray zijn leven eindigde Dat zij daar trotsch op is en hem een held noemt is merkwaardig in een dame die als mevrouw von Beighaupt haar eer moest ophouden Van een anderen kant bezien vindt men er de verwantschap van bloed in terug Zij billijkt de bloedige daden van haar vader zij noemt hem een held Wat een vrouw riep de barones uit De dames geraakten in een druk gesprek waarbij de noódige uitroepen van afschuw en verontwaairdiging niet ontbroken mijnheer ISlorris wachtte geduldig tot de storm voorbij was en zeide toen Het is duidelijk dat mevrouw von Berghaupt niet zoo gemakkelijk haar man de vryheid zal terug S even nu zij eenmaal tot tegenstand is geprikkeld oor de brieven die zij van u dames heeft ontvangen Het doet mij daarom leed dat u dien stap godjum hebt Pardon ik waag het niet u te berispen op zij steun den Minister van Oorlog aar hq het goede wil en hebt maar één doel voor oogen Set iehoud va on iierixutr Vaderland Heiiimar u koe eene kleine natie als de onie tieh heeft weten te ontwikkelen zich heeft weten te verzetten tegen dwingelandij 8 heeraohzaoht hoe zij haar gezag heeft weten te grondvesten uit ie breiden en te handhaven Bedenk wat wij verplicht ijjn aa onze groote roemrijke voorouders wat wij te danken hebben aan de Helden uit ons zoo geliefd stamhuis van Oraiyel Boep onze gansohe geschiedenis voor nwen geest en denk aan de toekomst van ons Volk Het kan gebeuren dat eenmaal van het Koningskind onze zoo beminde jeugdige Prinses de bede omhoog stijgt Bescherm o Qod bewaak den grond terwijl zij Haar Volk toeroept Verdedig bewaar het Erfdeel mijner Vaderen Moge dan daiiende geoefende manuen zich scharen om lUar troon en Haar de kracht geven om fier den vijand te kunnen toevoegen Je ilaaUieiidrail God geve dat en moge dan ook nooit de ontzettende dag voor ons aanbreken waarop het vonnis zou moeten worden uitgesproken Nederland geteld gewogen te licht bevcinden en verdeel d In de Bruggeatraat te Bodegrave ontstond gisteren in het woonhuis van den heer H W terwijl deze met zijne echtgenoote van huis wns oen felle binnenbrand Door het spoedig optreden van de brandweer was men de vlammen gelukkig in korten tijd meester Met moeite werden een paar bewoners lieden op zeer hoogen leeftijd buiten gevaar gebracht Huis en inboedel waren tegen sohade verzekerd Het overschot van het omgekomen zoontje des faeeren Kattenburg te Amsterdam is onder de puinhoopen te voorschijn gebracht Het werd gevonden onder het ijzeren ledikant waarin het knaapje sliep nog gewikkeld in half verbrandde dekens tiren lang was mot groote voorzichtigheid in hut puin gezocht De toestand van Mej Kattenburg is niet onbevredigend Ook Geertrnida Blommers gaat in het Binnengasthuis goed vooruit Men verwacht dat Z M de koning aan beidemoedige vrouwen ook al wondt dit niet eooals gebruikelijk ambtelijk iMing y iii gd de hoogste onderscheiding zal verleenen die vaak voor het reddenvan menschenleveiis w r t gegeven al is in de Kalverstraat het edel pogen helaas niet met succes bekroond Hand Uit Leeuwarden schrijft men Do overbrenging van de 147 militaire gevangenen uit Leiden naar de strafgevangenis alhier heeft Dinsdag nacht zonder stoornis plaats gehad Hot transport geushiedde met een extra treil die om half 1 uit l iden vertrok Bn over Zwolle en Meppel om half 6 hier aanki m Het geleide onder bevel van den kapitein Buttlti bestond uit 3 officieren en 140 onderoffieieren en manschappen Aan hot station werden de gevangenen in ploegen van 26 man geboeid en daarna in alle stilte naar hunne nieuwe verblijfplaats geleid Hoewel dag en uur van aankomst geheim waren gehouden was daar integendeel ik vind het zeer natuurlijk dat a zooveel belang stelt in het proces Gray Als ik iets niet kan goedkeuren dan is het de omstandigheid dat mijnheer von Berghanpt u heeft ingewijij in dat proces Ikwil daarbij de moeieUjkheid van zijn positie nietontkennen want gij dames kwaamt tot hem omrekenschap te vragen van een handelwijze die ubarbaarach toescheen Maar ondanks alles zou ikdat liever verdragen hebben dan dat ik het procesGray bekend had gemaakt Het belang dat mijnheervon Berghaunt heeft om dje zaak geheim te houdenis zöö groot dat hij daartoe al het mogelijke haimoeten doen oWat twijfelt ge aan onze diacietiefP iiNeen waarde dames ik zal nooit zoo onbeleefd zijn aan uwe discretie ie twijfelen maar ik had wel gewenscht iii u een blik op de schaduwzijde dermenscheiyke natuur bespaard was De mogelijkheidvan een schandaal is groa ei gew pden en dat schandaal zou den dood van juünheerwon Berglnupt nazich slepen De in dezefi brief Agesproken wenschvan de jonge vrouw oim in tagehwoordigheld vanhaar man te worden gebrnoht geeft bewijs van deenergie dezer vrouw die zeker geen reden heeft omeen schandaal te vermijden Laat Koert von Berghaupt dan met haar gaan spreken dan kunnen zij het noodige met elkander afhandelen zeide mevrouw von peidersdorf É De advocaat scheen door deze woorden Mi H rust te worden K zoowel als in de kazerne alles behoorlijk op de ontvangst voorbereid de gevangenen zoowel als de geleiders vonden het noodige gereed om zich Ua de vermoeiende reis te verkwikken En toen een paar uren later onder de vroolpe tonen der muziek van het Ie regiment infanterie het detachement geleiders langs Leeuwarden s grachten en straten toog om de terugreis te aanvaarden vernamen de ingezetenen met verbazing dat alles was afgeloopen Voor vele nieuwsgierigen voorzeker eene groote telesrstelling maar juist daarom eene reden om de wijze te roemen waarop zoo een gewichtige maatregel ten uitvoer gebracht werd Staten generasl Tweede Kutia Zitting van Donderdag 12 December Bij de voortzetting der algemeene beraadslagingen drong de heer Tak van Poortvliet aan op eene definitieve regeling van het kiesrecht vóór dat de verkiezingen van 1891 moeten plaata hebben Terecht dee l hij opmerken dat wij ons al den omhaal eener grondwetsherziening niet getroost hebben om de oude samenkoppeling van belasting en kiesrecht in stand te houden De heer De Beaufort sprak een kalmeerend woord over den reeds weder aangekondigden schoolstrijd hy deed opmerken dat men in alle gevallen eerst de ondervinding over de nieuwe wet uitspraak moest laten doen en dat vooreerst aan geen verandering te denken viel daar zij het maximum bevat van t geen de liberalen kunnen toestaan en wellicht ook het minimum der eischen van de rechterzijde De heer A van Dedem bracht onder algemeene hilariteit het denkbeeld te berde om eene staatscommissie te benoemen voor de algemeene herziening van hot handelstarief Van den heer Roëll kreeg de Eegeering eenige algemeene wenken waarop hij geen dadelijk antwoord verlangde terwyl de heer Levyasohn Norman uit vrees dat de aandacht der kamer bq het 10e hoofdstuk op te zware proef zou worden gesteld deze gelegenheid te baat nam om nog eens pas na de Indische discussie zqn hart te luchten over de Atjeh politiek Eindelijk maakte do heer Viruly aanmerking op de restitutieposten die uit de Indische huishouding voorkomen op het hoofdstuk der Marine Thans was de Begeering aan het woord De heer Mackay verwees de wijziging van het kiesrecht naar den tijd dat de personeele belasting en de gemeentebelastingen op beter voet zullen zijn geregeld Hij verdedigde zijn ambtgenoot voor oorlog tegen de gemaakte bedenkingen doch den minister van financiën liet hij aan tjjn lot over Wat den schoolstrijd betreft sprak hij in den geest van don heer De Beaufort terwijl hij bijzonder veel werk maakte van de beantwoording des hoeren Domei Nieuwenhugs en deze de keerzyde toonde van de aanbevolen werkverschaffing op grooter schaal Het verwijt van partijdigheid bij benoemingen wierp hij van zich ook namens zijne ambtgenooten alleen op bekwaamheid wo t gelet schoon er enkele benoemingen zijn zooals die van professoren en notarissen waar de vraag naar de rieligie der benoembaren niet kan vemteden worden De minister van financiën vroeg geduld tot over eenige weken zijne voorstellen zullen inkomen Over de protectie liet hij zich niet gedecideerd uit schoon hij te kennen gaf dat hij vooralsnog dien weg niet op wilde Van den spijker dien de heer Van Dedem htm aangeboden had om de tariefquaestie op ta Voor zulk een stap moet ik bepaald waars huwen aangezien mgnheer von Berghaupt mij openhartig heeft verklaard dat hij zich alleen zoo plotseling van zijn rrouw hoeft teruggetrokken omdat hij door haar schoonheid haar smeeken en tranen zou kunnen vergeten wat hy aan zijn eer verschuldigd is De dochter van James Gray behoort tot die gevrarljjke damps in wier nab heid een man oer en plicht kan vergeten Zij ifou hem dwingen aan haar voeten te knielen al zijn verplichtingen te vergeten en levenslang de echtgenoot te blijven van de doehter van den terdood gebtachten moordenaar James Giay Mijn God maar hoe zon Koert von Berghaupt dan te redden zijn Toen ik aan mijnheer von Wambold den wensoh uitsprak om u te leeren kennen mevrouw koesterde ik reeds het voornemen u een den raad in deze zaak te geven Ik zeg een raad omdat ik mijne medewerking piet kan verleenen daar dringende zaken mij naar Londen roepen en ik daarenboven mij niet geroepen geloof om mij te mengen in de aangelegenheden eener familie voor wie ik een vreemdeling ben Mijn relatien tot mijn cliënt James Gray waren niet van dien aard dat daaruit voor mij verplichtingen jegens zijn dochter vnprtrloeien bovendien is zij uu gehuwd hoewel ik dit huwelijk bepaald als een misdaad beschouw Mijnheer lofi Berghaupt is echter mijn vriefld geworden daar ben ik trotsch op en jegeiMi ijn vrienden heeft men plichten te vervullen yÊmfdt vervolgd hangen vat hq niet gediend schoon hij verklaarde te moeten wachter op de herziening van het Fransche tarief en de regeling der Engelsche suikersccijns Kadat de Ministers van Koloniën en van Marine de opmerkingen aan hun adres hadden beantwoord voIg wn enige replieken en werd de ochtendtitting gesloten Nadat door verschillende sprekers in de vondzitting uitvoerig was gerepliceerd zqn in de avondzitting de algemeene beraadslagingen gesloten Daar ving de behandeling van Binnenlandsche Zaken aan waarvan 4 art werden goedgekeurd Aan het dok t Liverpool lag dezer dagen een iloomboot ter afvaart gereed Onder de vele vrienden en verwanten der reizigers die op het schip afscheid kwamen nemen bevond zich ook een bejaard heer naar t scheen een koopman die een dame die met de boot zou vertrekken haastig omhelsdeen daarop snel het dek verliet Aan den wal hieldhij een man staande die blykbaar niets te doenlisd en vroeg tem of hij ook vijf shilling wilde verdienen wat dezo natuurlijk toestemmend beantwoordde Daarop volgde dit gesprek Ziet gijdaar die dame in het zwart aan boord Ja zeide de werkman i Goed Dat is mijn vrouw die naat New York reist Zij verwacht dat ik minstens twintig minuten hier zal blijven staan en met mijn rakdoek wuiven totdat het schip uit het gezicht is Nietwaar Ja ik begrijp u Goed Maardaar heb ik geen tijd voor want ik heb mijn zaken Mijn vrouw is evenwel wat bijziende het zal derhalve niets om t lijf hebben als ik je huur om in mijn plaats met mijn zakdoek te wuiven Ja maar wanneer ze door een verrekijker ziet In datgeval moet je maar je gezicht in den zakdoek verbergen zoodat het den indruk maakt alsof je i eent Dat zal twee shilling zes pence meer kosten Dat doet er niet toe tijd is geld maar gfef nugoed acht Je kunt haar ook nu en dan een kushand toewerpen besloot de koopman laten wevoor elke kushand 3 pence rekenen Hij betaaldeden man keek op zijn horloge en spoedde zichvoort F ene zeer zonderiinge igewoonte wordt tegenwoordig bij enkele officiersfcorpsen van het Oostenrijksche leger gevolgd n l die van het dragen van een mo delring met de wapens van den persoon waarnaar hot regiment genoemd wordt Zoo wetden de officieren van het 2e regiment uhlanen bij den dood van prins Charles von Schwinenberg gerechtigd tot het dragen van een uniform ring Eveneens ontvingen de offidareu van het 54e regiment infanterie bij de onthulling van het standbeeld van Mana Theresia een ring met de beeltenis van den veldmaarschalk graaf Stahrenberg naar wien het regiment genoemd is Deze ring moet aan de pink van de rechterhand gedragen worden Het iVew liever Tii ei vertelt het volgende Ean koopman uit Weenen die een vriend uit Parijs bij zijn doorreis naar Constantinopel aan het station van eerstgenoemde stad wilde begroeten begaf zich derwaarts met zijn vrouw en zijn beide kinderen om er de aankomst van den hliksemtrein af te wachten De koopman nam een rijtuig en aan het station gekomen teeg hij met zijn vrouw uit de beide kinderen in de vigiante achterlatende Zg begaven zich naar het perron en weldra reed de trein uit Parijs het station binnen De koopman en zijn vrouw haasten zich naar de waggons zien hun vriend aan een raampje en verwelkomen hem hartelijk De vreemdeling noodigthen uit bij hem in den waggon te komen tot de trein wegrijdt en man en vrouw laten zich niet bidden maar slapen vlug in de coupé De koopman wendt zioh nog snel naar een voorbijgaand n conducteur en verzoekt dezen hem te waarschuwen zopdra het tqd is om uit te stkppen Daar ontspint zich een levendig gesprek men babbelt druk men moet elkander in weinige minuten ook zooveel zeggen en vragen En eensklaps wat is dat Een schel gefluit een ruk de trein zet zioh in beweging en eer de beide gasten van den nnnr Constaiitinopel reizenden Pranschman er op verdacht zijn beweegt meft zich reeds in een steeds sneller wordend tempo voort Zij zjn gevangenen van den bliksomtrein reizigers tegen wil en dank De vrouw barst in tronen uit voor het station in het rytiuig zitten immers haar kindéren en wachten op papa en mama De man vergeeld door zijn vriend loopt de waggons door Om den conducteur te wenken en hem te bewogen den Irein te doen stilhouden iDa conducteur wordt gevonden en de volgende dialoog ontspint zich Laat ons om s hemels wil uitstappen we moeten uitstappen o tSpqt me i 9r dat gaat niet mejr Het moet gaan Wat is het volgende station waar gestopt wordt Pressburg We zouden dus tot Pressburg mee ihoeten rijden Neen onder geen voorwaarde Ik heb u verzocht mij te waarschuwen eer de trein vertrok De dame valt hij de tijding dat zq tot Pressburg mee zal moeten bijna in zwijm De scène trekt de aandacht der overige passagieH Eenigen snellen toe De koopman verneemt ook nog dat hij verplicht zsl zijn voor zioh zelf en zijn vrouw de reis naar Pressburg te betalen Daar krijgt bij een gelukkigen inval Hij ziet de noodrem trekt er aan en veinige seconden later staat de trein nabq Stadlau stil Nu heeft nog het volgende plaats d koopman en zijn vrouw verlaten snel de coupé Het i intusschen Wc donker geworden en de beiden h tastten zich langs den trein waarvan de passagiers in begrijpelijke onrust zich aan de portierraampjes vertoonen De koopman gaat midden op den weg voor de locomotief staan en roept den machinist toe Ik heb aan den remtoestel getrokken Hier sta ik en zal niet weg gaan voor gij mij oen beambte met een lantaarn tot Himberg mee geeft Wat moest de machinist doen Hü kon toch den radeloozen man niet overrijden Hij riep dus don stoker en deze weer spoedde zich naar het dichtst bijzijnde wacbwrshuisja van waar nu een spoorwegwachter aankwam die de gevangenen van den hliksemtrein naar Himberg bracht Van hier bereikten zij per rijtuig het station en de hen nog steeds wachtende kinderen Naar aanleiding van het dusgenaamde Weldadigheidsfeest dat ook nu weer om AutWerpens ramp te lenigen georganiseerd werd wgst het Sociaal VeeHlad op de volgende zinsneê in het verslag eener Botterdamsche voreeniging die zeker veler opinie uitdrukt Het kinderachtige genoegen dat menigeen er in schept ter wille van weduwen en weezen een feestje te organiseeren de aanvaUigheid en orerrfdingskracht von jonge dames voor tombola of axeg fair te gelde te maken vereenigingeu aan Thalia en Polyhymnia gewijd een heiligenkransje te verschaffen is de wereld nog niet uit Zoo heeft nu weer ean vreeselijke ramp Antwerpen geteisterd En een ieder moet vervuld zqu geweest van een ontzettend medelijden met de ongelukkige slachtoffers Maar de kalme onpartijdige en tevens fijngevoelende beoordeelaar zal ook zedeIgk pijn hebben gevoeld bij bet aanschouwen van het naspel Qij een ramp als deze behoefde men niet bevreesd te zq u dat de weldadigheidszin lich onbetuigd zou laten toch werd ze door talrijke vereenigingen aangelopen als een geschikte aanleiding om voor een goed doel het menschdom te amuseeren Wij weten wel dat ons woord niemand zal bekeeren en velen zal ontstemmen Maar tegen ditteeken des tijds mogen herhaalde prilesten niet achterwege blijven v Maxime du Cafbip heeft niet lang geleden een streng oordeel uitgesproken over do in dit opzicht onvergeeflijke ijdelheid van i en zich weldadig noemend publiek In een beschouwing in de geschriften van den tiJDeutscieii Verein für Armmpjlege utid Wohlthatigkeü i wordt eveneens over deZe nieuwere mode de staf gebroken Met de natuur van den mensch moet men rekening houden de meeste menschen geven nu eenmaal liever geld uit voor hun genosfgen dan voor liefdailige doeleinden Maar de feesten zooals ze tegonwoordig op toMW worden gezet Verkrijgen een hoogst bedenkelijke uitgebreidheid het is een ongezonde beweging De weldadigheidsfeesten worden epidemisch op bet doel wordt niet meer gelet het genoegen af de ijdelheid is de hoofdzaak Wij spraken nu niet eens over de kosten waarmede elk feest gepaard gaat en die menig leverancier verlangend doet uitzien naar een weldailigheidsf tfst Anders zouden wij veel voorbeelden kunnen aanhalen als dat van de MonteSore stichting te Amstertlim die voor een fancy fair f 6263 uitgaf om f 5240 te ontvangen en die toch gelukkig was omdat zo niet weinig openbaarheid hierdoor verkreeg De correspondent der Haily New te Helsingfors seint Ai de griepbesmetting zich in West Kusland blijft uitbreiden Bijna iedereen dien men tegenkomt heeft de ziekte gehad of verwacht ze te krijgon Brieven blijven onbesteld door ziekte der postbéimbten kantoren zqn gesloten enz Aan de ziekte gaan 2 of 3 dagen vap loomheid vooraf Dan breekt de koorts uit die 6 of 8 uren snel toeneemt en van ijlen hoofdpijn gewrichtspijn keelaandoening en een hinderlijken kuch vergezeld gaat Na herstel stort do zieke licht weer iij Ofaohoon do ziekte die in Rusland onder d n naam van Dengh of Chinoesche verkoudheid bekend staat over het algemeen niet kwaadaardig is zijn toch eénigo gevallen met doodeljiken floop voorgekomen door dat de ziekte longontsteking tengevolge had Zoo ligt de heer Laski de directeur der internationale Ban k te Petersburg die ook werj aangetast op het oogenblik hoogst gevaarlijk tiek en wordt aan zijn herstel gewinhoopt T Odessa zijn 250 soldaten 80 militaire studenten en de halve bemanning der Bussisohe booten in de haven aangetast In het oosten voornamelijk in Petersburg neemt nu de ziekte af waarschijnlijk ten gevolge van de ingetreden gestrenge koude De geneesheeren voorspellen dat de epidemie zioh naar Duitschland en West Europa zal uitbreiden Inderdaad is nn te Beriijn een ongesteldheid opgetreden die met de griep zeer veel overeenkomt Ook is onder de soldaten t Kopenhagen eene gelpsoortige epidemie uitgebroken en de overheidheeft strenge maatregelen genomen om de uitbreiding te keor te gaan De grieji is ook te W nen opgetreden In ee i der gasthuizen lijden 13 geneesheeren en verpleegsters er aan hoewel in lichten graad Velen herstelden na 3 dagen ziekte In velen gezinnen worden de kinderen onverwacht schijnbaar zouder aanleiding ziek Ook in 1782 heerachte te Weenen de griep of althans een daarmede overeenkomende ongesteldheid Van een bevolking van 300 000 personen werden er èO 000 aangetast In 1788 waren 20 000 ziek terwql in 1833 drie vierden der bevolking door hetgeen men de Russische ziekte noemde omdat zij steeds uit Rusland kwam werden aangetast Geen der drie epidemies was Van kwaadaardigen aard en alleen bij teringlijdere had de ziekte een doode ijken afloop De jongste epidemie begon in April bij koud weder en bereikte in een buitengewoon warme Meimaand baar grootsten omvang In verband met cholera stond de griep hier niet trouwens hebben de geneesheeren te Odessa ontkend dat de griep de voorloopster dier iekte zou zqu In Engeland was dit voor zoover men weet slechts éénmaal in 1832 het geval toen de griep der cholera voorafging De griep van 1847 te Londen was van bedenkelijken aard en had in 1739 gevallen een doodelyken aSbop terwgl uit do groote sterftevermeerdering schijnt te blqken dat de griep ook bij andere ziekten een ongunstigfO invloed oefende Het schijnt dat de ingesteldheid niet onmiddelijk van persoon op persoon overging maar zich langs een omweg verbreidde Te Krakau in Lemberg heeft de griep zich ookvertoond Voornamelijk de bewoners der laaggelegen wijkou van Lembeig en té Krakau zijn desoldaten aangetast In het naburige Ixibzor heersohtda ziekte in de krijgsscbool waar verscheidenecadetten zijn besmet Volgens de JPall Malt Gazette hebben zich ook te Londen reeds twee gevallen vaq deze ziekte voorged n TOOlïTElEIIj r r Het Eottprdamsche gezelschap onder dir der hh Le Gras en Haspels voerde gisterenavond hier ter stede op het drama Eva van Kichard Voss Of dit si uk dat ebrst dezer dagen op het réper toire van h t gezelschap werd gebracht ia den smaak viel va het Goudsche publiek Afgaande 6p hettelkens herhaalde daverend applaus ongetwijfeld al j elooren wij dat die toejuichingen meer gerichtwaren aan het adres der artisten die het vertolkten dan aan da van den schrijver Het was een modelvoorstelling uit een oogpunt van tooneelspeelkunst en het stuk kan dan ook alleen welkom zij6 als oen dat actrices als de dames Beersmans en Jonkers enacteurs sis da heer Haspels gelegenheid schonk hun heerlgk talent ten volle te doen uitkumen De persoon van Eva toch de hoofdpersoon is zóó vreemd getceken l dat wij ten slotte onze schouders ophalen over hare raadselachtige ersohijuing Als wijmet haar kennis makeu in het le bedrijf vattenwij groote sympathie voor haar op Zij toont een flink oprecht karakter en zoowel in haar optreden tegenover haar vader als tegenover haar aanstaande legt zij een cordoatheid en moed aan den dag diode beste beloften bevatten voor de volgende bedrijven Hoe worden ivy echter teleurgesteld Nauwlijks komt Elimar tot haar met liefdesbetuigingenof zij bezwijkt en de eens zoo fiere Jiva wordt haarman ontrouw en de vlugge wijze waarop datin zijn weik gaat gaf dat heel toonoel iets datonwillekeurig lachen deed hoe tragisch hét ookwas Bedoeld Voor de wijze woiirop Eva door Mevr Jonkers werd gespeeli niets dan lof Van het begin tot het einde deed zij de rol geheel lot haar recht kómen en zoowel in het tooneol waar zij Jokan haar ontrouw bekent als in dat waar yj Elimar zijn laaghartig gedrag verwüt yvas zij uititekend Mevr Beersmans die prachtig gegrimeerd was als Hart iciff i moeder speelde vooral in het 3e bodrp zóo i iudrnkwekkend d at het ons en ongetwijfeld velo toe