Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1889

K 4097 1889 Maandag 16 December GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending 7an advertentiön kan gescliieden tot éób uur des namiddags van den dag der uitgave NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der SteenkoleiMjaijnen van ABKOOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der g roote laagpkoleu Oupeye Ivfia g ere TT la ascLilsolerL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansehe kachels kalk steen brikken pai nen en pÖpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aaa toevoege eene geringe hoeveelheid vette of f vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS GoMa Snelpersdruk van A Beinkkan ZooN achouwers nog lang zal byblgren De heer D Hupels vertallita zqn rol ran Joiim Hartwig ook uer verdienstclqk erenala do heer Chrispqn die van EUmar Deze laatste had echter bij zgn eerste ontmoeting met Sm als getrouwde vrouw naar het oss voorkomt wat hartstochtélgker moeten zgn Zgn liefdeabeluigittgen gingen hem veel te koel af en des t minder verklaarbaar was het dat Mva daaraan zoo spoedig gehoor gaf Mevr Coelingh Yorderman Mevr Burlage en de hh Jan C da Toe en de Yriea benevens de heer J Haspels die ook uitstekend gegrimeerd was als graaf Durer deden het hunne om een schoon geheel te vormen Wg kannen ons dus zeer goed vereenigen met don bqval dien het publiek gisteren aao de artisten schonk Boltenlanilsch Overzicht De pogingen om een schikking tot stand te brengen tusschon de directie der groote gasfabriek in ZuidLonden en de stokers hebben tot geen uitslag geleid Heden eindigt de termijn dien de werklieden hebben gesteld De directie verlangde dat de werklieden hun eisch zouden intrekken maar nu dit is geweigerd wil de directie na afloop der overeenkomst d i na Vrijdagochtend 3 uur geen der werklieden meer toelaten Reeds zgn 1800 nieuwe werklieden in dienst genomen om de andere te vervangen Ten gevolge van eene op Mansion House gehouden conferentie tnsschen de vertegenwoordigers der steenkolenhandelaars en die der kolendragers zal eene algemeene werkstaking van laatstgenoemden vermeden worden Evenwel zullen zij niet voor de gasfabriek werken zoolang de eisohen der gaéstokers niet zgn ingewilligd In de binnenlandsche politiek van Engeland heerscht een rustige rust die waarsohgnlgk tot de opening van het parlement in Februari a s zal aanhouden De eenige afwisseling geven do politieke redevoeringen hier door een lid of aanhanger der regeering daar door een van Gladstone s volgelingen gehouden De grmi old man zelve heeft te Manchester getoond dat zijn tachtig jaren hem geen beletsel zijn om het vuur en de geestdrift van jongere menscheu zijn staatkundige idealen te verdedigen Balfour beschuldigde Gladstone onlangs deswege van ophitsing tot revolutie Bevolutionnaire grijsaards zijn zeldzaam in een tgd waarin men het radicalisme der jeugd met het toenemen der jaren in omgekeerde reden ziet afnemen Hoewel Gladstone zich nog in een i jtstekende gezondheid mag verhengen en er alzoo niet aan denkt als leidsman der liberale partij af te treden zijn reeds velen geruimen tijd bezig onder zijn trouwste aanhangers en apostels zgn opvolger uit te zoeken Voor het toekomstig leiderschap der partij komen voornam lgk in aanmerking lord Eoseberry John IkCirley Labouchère en sir William Harcourt fiosebery mag er zich op beroemen de uitverkorene van Glildstone zelven te zijn De anderen daarentegen hebben boven den lord het voordeel in hot lagorj buis te zetelen Van deze drie bezit John Morley als een ernstig overtuigd en trouw radicaal de beste voomitzichten om later op öladstone s post geroepen te worden Labouchère op den uitersten kant der linkerzijöe zetelend ep op den beaten voet met de Parnellisten is voorloopig als minister president nog niet denkbaar hoewel de Engelsche Bochefort in den laatsten tgd wat meer parlementair geworden ook meer dan vroeger op den voorgrond treedt Sir William Harcourt algemeen bekend als de hansworst der liberale partij zou voorzeker als premier bet prestige van een Britsch ministerie niet vorhoogen In bet conservatieve leger is nog altgd sprake of W H Smith als leider van het lagerhuis niet plaats zal maken voor Baütour of Goschen de eerste zou daartoe alle talenten bezitten doch als neef van den premier zou Balfonrs benoeming der oppositie stof tot allerlei hatelijke grappen op deze familierogeering in den mond geven Lord Bandolph Churchill voormalig leader onder dit tory kabinot heeft zich nog altgd morrend iil zgn tent teruggetrokken Zijn partijgenooten zijn niet weinig bevreesd dat hun AchiUps in somber stilzwijgen onheil broeit en den unionistischen struikelblokken ik don weg zal leggen waarover zij hun hals breken Zoodra de parlementaire werkzaamheden hervat worden zal wel Ulqken in hoeverre deze booze veronderstellingen omtrent Bandy s plannen op goede JB ronden berusten Eergisteren hadden da herstemmingen plaats voor den Berlgnschen gemeenteraad in de derde klasse De sociaal democraten die gelijk men zich zal herinneren bij de eerste temming een bclangrgke overwinning behaa idao ktfnnen ook over den uitslag der tweede stemming tevreden zijn In het llde district Werd een sociaal democraat gekozen met een meerderheid van 300 stemmen boven het aantal stemmen hetwelk de conservatieve caodidaat verkreeg en ook in het 27ste en SBste district behaalden de socialisten weer de overwinning op de Trgrinnigen en do iTarfaM partg AUeen in het I7de district werd Eugeu Bichter de leider der ForUchritt ftxl gekozen Men herinnert zich de berichten zelfs in betrouwbare bladen pvar de verloving van de jongste zuster des Keizers met den Hussisohen Kroonprins De Norddeutsche maakt thans een einde nan die geruchten door hot overnemen van de tegenspraak die de Munchener AUgemoine Zeitung gegeven heeft Ër schgnt echter wel iets van in da pen geweest te zgn De oud Minister Puttkamor wel bekend heeft zich candida t gesteld voor deu Bgksdag en zal wel verkozen worden want zgn geestverwant Von Hammerstein de man van de Kreuzzeitung maakt plaats voor hem Met belangstelling wordt uitgezien naar het besluit dat de Westfaalsche mgnwerkers Zondag zullen nemen Er schgnt onder de mgnwerken een pang te zgn die verlangt dat zelfs die werklieden weder in dienst genomen zullen moeten worden elke indertgd hun ontslag genomen hadden onder het nederwerpen van hun gereedschap voor do vooten van de opzichters De eisch benevens de voorwaarde van een nieuwe loonsverhooging levert nu nog het gevaar op van een nieuwe werkstaking Hot zal de vraag zgn of de groote meerderheid dor mgnwerkers zich Zondag tevreden toont met de verkregen en vervulde beloften dan wel instemt mit do nieuwe oischen of voorwaarden van de aanvoerders der beweging Terwijl in de steenkolendistricten aan de Ruhr en in Dortmund uitzicht bestaat pp bijlegging van het geschil met de mijuwerkerls dreigt i n het district Saarbrücken eene werkstaking en moet reeds in twee mijnen met den arbeid zijn opgehouden De commissie uit de Italiaanscbe Kamer heeft reeds haar rapport uitgebracht over het voorstel tot afschaffing der differentieoio rechten aan de Fransche grens Do commissie verklaart zich voor het voorstel der rogeering on spreekt don wensch uit dat dit de eerste stap moge zijn tot het verbeteren van de betrekkingen tusschon Frankrijk on Italië PETROLEUM NOTEEmNGËN van de Makelaars Cafltïlaar SehalkwUki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 76 Geïmporteerd fust ƒ 8 75 Januarilevering ƒ 8 6B December levering f 8 SB BEIIR8BEU1CHT AMSTERDAM 12 December Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Integralen 84 Oostenrgk en Turken vast Kussen zwak Brazilië willig eloten loom Amerika lusteloos ADVERTENTIËN DT oadergeteekende betuigen hennen hartel keu dank voor de rele bewjjzen van belangstelKng bg hun Hutrelgk ondervonden E H VAN MILD M VAN MILD geb ScHtlLING STEEiVKOLElV Mgne begnnsiigers wordt kennis gegeven dat van af 16 dezer de prgs voor Grove Rohr Kaclielko eB is 85 Cents per H L k z k A LAMBERT Tnrfaingel Met 1 JANUARI 90 is de pr s 90 Cents per H L H W HARMS Korte Tiendevvfeg b d Markt Specialiteit in Koffie en Thee Koffieprijzen SANTOS 62 JAVA 70 et Prima JAVA 72V ot PREANGBR 75 et Opnieuiv ontvangen Prima Witte Suiker 25V et de 5 Ons MLLE STOSJES 10 et per stuk per dozgn I 1 05 12V ot 1 35 Alom te bekomen DE 007DSDEE CLAZEN of de bescbr ving der beroemde geschilderde Kerkglazeii van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der carton teekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Fransche Stooaivcrverij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stooraen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costnmes en andere Kleedingstukken Qordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Z6er lage prijzea Eenig Depdt voor Oouda en omttnken bjj de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Oouda De nitgare dezer Goarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afaoaderlöke Nomnier VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 December 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het debat over Binnenl Zaken voortgezet Bij het hooger onderwijs werd door den heertiohman Heemskerk Lieftinck en Van Houten gedebatteerd over de richting van het onderwijs aan de Universiteiten De heer Lieftinck bestreed daarbij de pertinente wijze waarop de heer Heemskerk sprak en beriep zich op diens vroeger verdedigde stellingeo als student De Minister liet zich niet üit over de opheffing der theolofrische faculteiten en meende dat in geen geval waarborgen voor den Staat mogeï ontbreken by het verbinden van rechten aan academische graden Bij het roidd onderwijs logenstrafte de Minister het gerucht der verandering van het eindexamen der hoogere burgerschool VEEGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Üinsdag doMl n December 1S89 dea namiddags ten 1 ure Aan de orde Het suppletoir Kohier der plaatselyke directe belasting op de inkomsten dienst 1S89 De voorstellen betreifende w iging der Gemeentebegrooting dienst 1889 De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedelgke Instellingen van Weldadigheid en in andere CoUegien en Comraissien voor verschillende inrioh ticgen der Gemeente Op de voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school te Haastrecht staan de dames M K De Jong te Wijngaarden C J Ifoogendijk te Gouda en C E M Kikkert te Jutfaa Uil Moerkapelle wordt gemeld Gisteren middag geraakte een jongen door onvoo FEVILLETÖX7 ÏÏit kei Engehck NEGENDE HOOEDSTUK De dames groepeerden zich in een kring rondom mijnheer Morris en wachtten vol belangstelling op zijn raadgevingen Üit den brief dien ge dezen avond ontvangen hebt mevrouw blijkt duidelp dat de vrouw v mipiheer van Berghaupt niet van zins is in een vrijwillige scheiding toe te stemmen en ik houd het voor nutteloos verder bij haar daarop aan te dringen Nu zou ik aanraden do jonge vrouw op de eene of andere manier reden te geven dat zij naar het buitenland bijvoorbeeld naar Parijs vertrekt ïk zou lionden wel voorslaan doch ik vrees dat zij mij daar kon lastig vallen Dat ik als advocaat James Gray reohtsbystand verleend heb kan ray onmogelijk Mrbinden om dien bijstand ook aan zijn dSchter te verleenen Om deze reden zou ik aan Parys de voorkeur geven Maar wat zou daarmee gewonnen zijn als de jonge vrouw naar Parijs ging vroeg mevrouw von Beidersdoff Gelooft ge dan mijnheer Morris dat zij don terugweg naar hier niet zou vinden tichtigheid door het reeds gevaarlijke ijs van h t zoogenaamde Kerkewater niet veel meet dan een poel Een koetsier uit Gouda die een reiziger reed kwam er met eene tilbury langs hoorde de jongens aan den kant om hulp roepen en stapte uit om den roekeloozen knaap te redden De reiziger haalde intusschen hulp uit het dorp Met ladders touwen enz poogde men den jdngen op het droge te brengen Het ijs was echter zoo zwak dat ook de koetsier tot aan i a hals er door zaktr Beiden verkeerden in levensgevaar Na Veel vruchtelooze pogingen gelukte het eindelyk hen op den vaaten wal te brengen By den herbergier V te Moerkapelle werd de doornatte koetsier verzorgd na eenigen tijd kon hy deu tocht naar Gouda weder voortzetten Volgens het antwoord van den Minister van Oorlog op eene vrasg in hat Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over zgne begrooting bestaan er geen voorschriften betreffende de contributie der officieren voor de muziek v hun korps Terecht vraagt een oS ier of men nu iets verder is Gesteld eens dat een officier er voor bedankt nog langer een vrij groot percentage van zyn tractement voor het muriekkorps af te staan zullen dan de chefs daarmede genoegen nemen Zullen de overige officieren he t bierdoor tekortkomende er byleggen P Of zal d getalsterkte der kapel afha kelyk worden van den goeden wil der officieren om voor het fonds hy te iIragen Haagsche Cl Aan de Midd Ct wordt gemold dat by het voorloopig onderzoek in het belang der aanstaande volkstelling zich in eenige ZenuwSche gemeeuten allerlei verrassingen voordoen Zoo ontdekte men in eeue plaats nabij Middelburg geheele gezinnen die niet ingeschreven waren en bij andere bleek dat personen onbekend zyn op hunne geboorteplaats omdat In onze dagen is de reis naar Parys hauwolyks de moeite waard om er over te spreken zelfs voor een alleenreizende dame antwoordde de advocaat met een fijn lachje Op de moeite aan die reis verbonden doel ik ook niet maar ik geloof dat die reis naar Parijs voor mijn vriend Koert von Borghaupt van groote beteekenis zou zijn aangezien hij daardoor een grondige reden tot echtscheiding zou verkjijgen Da laatste woorden van den advocaat verbluften de dames geheel zij zagen elkander met dp grootste verbazing aan Ge zijt een zeer behendig advocaat mijnheerMorris Als de jonge vrouw de echtelijke woningverlaat en alleen naar het buitenland reist levertdat zeker een gegronde reden tot echtscheiding op Maar gelooft ge werkelijk d tt Jane tot zu k eenreis zou kunnen besluiten Zij gaat niet naar Pargs zij verlangt veel te levendig naar een ontmoetmg met haar man Ik geloof stellig dat y dadelijk vertrekt als zij verneemt dat Koert von Berghaupt te Parijs toeft Ik begrijp u niet mynheer Waarom zou mynheer von Berghaupt naar Parijs gaan De advocaat schepff ongeduldig te worden nu zijn bedoelingen niet dadelijk begrepen werden Hij keek op zijn horloge en stond op Het is mijn tijd om heen te gpsn over weinige uren moet ik op reis naar Londen Van ganscher harte hoop k dat deze zaak voor beide pajtyeh op ADVERTENTIËN worden geplaatit van 1 5 regels i 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen GROOTE LBTTBBB worden berekend naar plaatsminite Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt verzuimd is hen in te schrijven Anderen zgn eenige jaren dagen of maanden ouder of jonger dan men meende zoodat by nauwkeurige opgaven van hunne geboorte nog al veel hersteld moet worden O a bad iemand reeds zgn 50en jaardag gevierd terwyl n aan het licht kwam dat bij twee jaren jonger is zoodat die pret later nog eens kan plaats hebban Donderdagmiddag had te Utrecht de reeds vroeger aangekondigde vergadering van hotelhouders uit ons land plaats daartoe opgeroepen door den heer M t A Wennips van Zutfen ten einde tot maatregelen tekunnen komen die hen zouden kunnen ontheffen van te zwaren belastingdruk wat personeel en patent betreft De heer Wennips leidde de vergadering en riep aller medewerking in om een adres te ri Tweede Kamer waarvan hy het ontwerp reeds had opgemaakt en nu voorlas Ruime besprekingen volgden wdka tot uitslaghadden dat aan de Tvteede Kamer een adres zalgericht worden Dit werd door de aannezigen onderteekend Aan de hotelhouders in andere gemeenten zal verzocht worden adressen van instemming aan de Kamer te richten In het adres wordt met cijfers uiteengezet dat hotelhouders door de personoele en de patentbelasting zwaar en onbilhjk gedrukt worden in vergelijking met andere bedrijven Adressanten verzoeken de Kamer maatregelen te willen nemen dat de op hen betrekking hebbende bepalingen dier belasting wetten ten hunnen gunste herzien worden Na de adres bespreking kwam in behandeling de stichting eater vereenigtng Nadat 57 personen zich bereid hadden verklaard tot toetreding werd een comnSisaie benoemd bestaande uit de heeren M G A Wennips te Zutfen A Agema te Arnhem P T H Weissmantel te Amsterdam J J Doyer Azn te Amsterdam J de Grooth te Hoogeveen een bevredigende wijze wordt geschikt Hoe verstandiger en bedaarder de vrienden van mynheer von Berghaupt handelen hoe meer men op een gelukkige oplossing der quaestie mag rekenen Bij deze woorden wilde de advocaat afscheid nemen maar de gastvrouw trad den gernffineerden speler in den ïveg Mijnheer Morris wilt ge ons het voornaamstegedeelte van uw scherpzinnige raadgevingen onthouden Qa gaat naar Londen en laat uwe vriendenhier niets achter dan vrome wenschen Omdat ik bezwaar maak aan zulke edele en acvtenswaardige dames e n voorslag te doen dien mennooit anders dan oneerlijk kan noemen Wat zoudtge mij antwoorden mevrouw ah ik door den ijvervoor de belangen van myn vriend meegesleept uvoorstelde op den brief dor jonge vrouw betrekkelyk hartr stormachtig verlangefl naar haar man eigen handig te antwoorden dat mijnheer von Berghauptte Parijs is en sedert eeiiige dagen in het hotel The Prince of Wales logeert Verachnkt keerde de gastvrouw zich af Neen zeide zij daf zou ik niet kijnnen Natuurlijk zal niemand zoo iets doen en daarom stelde ik het ook opzettelijk niet voor zonder te vragen of door zulk en onw iarljeid een dierbaar menschenlüvon gered kan worden Daarmee wil ik niet beweren dat het niet te verontschuldigen zou zgn als wij in één punt van de waarheid afweken om een prgzens wa rdig doel te bereiken Neen ik