Goudsche Courant, maandag 16 december 1889

V A Arents ts Wsgeningen en C J LeygraBefte Rotterdam Statea generaal Twiej Kahib Zitting TB Vnjdag 13 December Allerlei onderwerpen kwamen b de verdere behandeling Tan hoofdstuk V ter sprake De heer Veegena wees op de ongelijke toepassing der drankwet in de Terschillende provincies en wenschte daarom meer centralisatie b het r ksbestuur De minister lei de roorbereiding van een wetswqziging in dien geest toe De iuadeiupeeek van den heer Dobbelman was gewqd aan ue gebreken der armenwet doch de minister rond hier wetswqsiging roorslsnog niet noodig De heer Domela Nieuwenhuis onderwierp opnieuw door indiening van eën memoriepost als amendement aan t oordeel der Kamer de wenschelijkheid om een rgksbureel van statistiek in te richten Het amendement vond dadelyk steun en werd door de heeren Kerdgk en Borgeslus oude stryders voor dit belang kracbtig verdedigd Maar aan den anderen kant is bij velen de warme belangstelling Toor deze zaak merkelijk verflauwd sedert de Minister Kajpeynu zich de groote verontwaardiging jner partqgenooten op den hals haalde omdat hij met een paar kwinkslagen dn statistiek te grave bractt Inderdaad zou men bijna genegen zijn de oprichting van het statistisch instituut dat den lande reeds groote diensten bewezen heeft te betreuren als daarvan het gevolg moet zijn dat men nu meen dat de staat met een klein subsidie aan die instelling z jn plicht heeft gedaan Dan toch krygen wjg nooit een bureau dat aan alle wetenschappelijke eischen beantwoordt eb dat de gelegenheid bezit alle gegevens te verzamelen die noodig zijn Voor de praotijk overbodig en in ons administratief raderwerk onmogelijk klonk s heeren Van Houtens vernietigend oordeel dat intusschen wel wat van z jn waarde verliest als meo de ondervinding in nagenoeg alle andere landen raadpleegt Het amend verkreeg slechts 19 stemmen De vraag naar ieders kerkgenootschap op de telkaarten der volkstelling drukten loodzwaar op het gemoed der heeren Donner en Lohman omdat de doleerenden daarop geen eigen plaats konden vinden De minister erkende dat de vraag beter had kunnen gesteld zijn doch hij had de bedoehng door eene circulaire verduidelijkt Het komt ons voor dat er wel een middel zal te vinden zijn om alle schapen Tan éfa kudde met hetzelfde merk te voorzien Wijziging der artsi nwofi epleitte de heer Zaaijer met de bedoeling dat do toegang tot de academie minder gemakkelijk mocht worden dan in 4878 bg gebleken artsennood was toegestaan Scheen de Ministei eenerzijds niet van zins hierop in te gaan anderzqds scheen hem toch een geheel nieuwe wijze Tan opleiding voor den geest te zweven daar hij leemten ziende zoowel in de gywnaeiale als in de hoogere burgerschoolopleiding een combinatie van beide als een ideaal beschouwde Echter bleef hij T n oordeel dat het platteland het wel met minder wetenschappelijke artsen doen kon een oordeel waarvoor het platteland hem weinig dankbaar zal zijn Een debat eindelijk over de besmettelpe ziekten van den veestapel leidde tot geen resilltaat daar men zich hier voornamelijk op empirisch terrein bewoog en de empirie onder de Kamerleden zoo goed als daarbuiten haar laatste woord nog niet heeft gesproken beschouw het huwelijk van mynheer von Berghaupt als een misdaad waarvan hy het slachtoffer is geworden en in dit feit konden wij verontschuldiging genoeg vinden Wq konden de jonge vrouw toeroepen Wat ge zaait zult ge oogsten Ons geweten konden w j gerust stellen met de overweging dat het geen groot kwaad is als wij mevrouw von Berghaupt aanleiding geven om van domicilie te veranderen en de plaats te verlaten waar haar aanwezigheid als een berg op alle harten drukt Maar toch zeg ik neen nogmaals neen Wy schrijven aan de dochter van James Gray geen brief die slechts een korreKje onwaarheid bevat zelfs niet al ontstaat er een schandaal waarin Koert von Berghaupt en al zijn verwanten en vrienden betrokken jn teUs niet al schiet de ongelukkige jonge man rich dood al doodt mynheer von Wambold zioh op het graf van zyn vriend Koert Mevrouw von Beidersdorf wrong de handen Een andere dame kwam met tranen in de oogen naar den advocaat Mqn God snikte zij zoo n groot ongeluk noet voorkomen worden Ik wil de lengenares zyn mynbeer ik Ik wil mijn beter gevoel tot zwygen brengen ik wil mfl lÜlf ten offer brengen om snik een gruwzame gebeurtenis onmogelijk te maken Zeg mij toch mynheer Morris wat moet ik doen De advocaat keek de dwespster aan Zij was een jonkvTOttil op rqperen leeflyd die nog Voor mooi Heden is Onderwijs aan de orde Dr Gabazxi bsrioht einde November nit Constantinopel aan ds Smtaine tnédieale dat de cholera te Massoul zich heeft geopenbaard en dus de geheele bergvlakte die door den Tiger en den Eufiraat wordt besproeid door de epidemie is aangetast Vermoedelyk zoo meldt hy zal d epidemie haar weg naar het Zuiden voortzetten en naar Syrië tenzij de meeuw en de koude tot stand brengen wat de sanitaire en militaire kordons niet vermogen Massoul is een stad in onmiddellyke en veelvuldige betrekking met Dlarbekin Aleppo en Damascus Van Aleppo en Damascus door de woestyn gescheiden is het waareohijnlyk dat de cholera haar weg langs Ërzeroum en Trebizonde volgende aan de Zwarte Zee versohynt en dat van daar uit Europa wordt aangetast Ook in Ferzie blyft de ziekte te Hamadan heerschen Van Bokara dreigt insgelyks gevaar langs den weg van Astrakan en Baka Batum van waar Middel Europa wordt bedreigd De arm der gerechtigheid Te Kreuzlingen in het kanton Thurgau leefde eenige jaren geleden zekere heer Treichter uit Richtersweil kanton Zurich een heer van een eudachtig maar welgedaan vooricomen met een kaal hoofd grijs haar en witte bakkebaarden Hij was agent eener levensverzekeringmaatschappij en stond bekend als een geacht en welvarend man In het jaar 1885 liet de heer Treichter zijn huis witten en ging schijnbaar om de daaraan verbonden onaangenaamheden te ontgaan op reis Spoedig werd het duidelijk dat hij een aanzienlyke som gelds mee had genomen welke hij voor zyn maatschappij had moeten uitbetalen De eerwaardige en geachte heer Treichter was er met een bedrag van 26 000 fr van door t Bleek weldra dat hy nog andere gelden had onderschept zoodat hy voor een gezamenlyk bedrag van 35 000 fr verduisterd had Nu ging men het verledene van den respectabelen man eens onderzoeken en bevond dat Treichter vroeger kellner geweest was Uit deze periode van zijn leven werd onder meer geconstateerd dat hij ee vreemd genoeg tweeduizend gulden naar huis haS kunnen zenden en dat gelijktydig in het hotel te Eopne waar hy in dienst was een vreemdeling onder bijzondere omstandigheden vermoord was geworden zonder dat men den moordegdar op het spoor had kunnen komen Nu eerst dertig jaren later kwam het vermoeden op dat Treidhter aan dien gefaeimzinnigen moord schuldig kon cfjn Met zyne opsporing was de politiebeambte Eischer te Zurich belast deze stelde jaren lang alles in hel werk den voortvluchtige ook in het buitenland te laten achtervolgen Men ont dekte dat Treichter middelerwijl in Engeland Amerika en Frankrijk op verschilletïde plaatsen bad gewoond In de vier jaar sedert zyn verttevynen zyn buitengewone detectives naar Londen Parys en elders gereisd om Treichter op te sporen Eindelijk voerde zijn spoor naar Duitschland Er behoorde byzondero scherpzinnigheid toe om te weten te komen waar Treichter zich ophield Hij loefde voor de tweede maal gehuwd als vader van twee kinderen te Beine bij Alverdisten in LippeDetmold droeg den valsohen naam Ueiurich Scherrer gaf voor den 5n Mei 1817 te Hutten Zurich geboren te zijn en was grondeigenaar Dezer dagen is de geslepen misdadiger die zich zoovele jaren achtereen kon doorgaan Als verre bloedverwante van Kpert meende zij geroepen te zijn om hem te redden Mijnheer Morris scheen echier niet genegen om zich verder met de zaak in te lalen hy zocht naar voorwendsels om zich te kannen terugtrekken De dames bestormden hem echter zoolang met verzoeken dat hij eindelijk wel moest toegeven Dames ge doet een beroep op mijn hart en daarmede hebt ge mijn zwakke zyde getroffen Nog nooit heeft iemand te vergeefs een beroep op mijn hart gedaan Ik zal myn reis nog eenige dagen uitstellen om u te kunnen dienen Wy zijn het reeds eens dat het goed zou zyn wanneer de dochter van James Gray bewogen kon worden om naar het buitenland te vertrekken Als zij eenmaal Farys heeft wedergezien ben ik overtuigd dat zy nooit naar den Itijc terugkeert Wy moeten echter met veel overleg handelen een verkeerde stap kon noodlottige gevolgen hebben ik verzoek u daarom my eenige dagen tyd te gunnen om te overdenken hoe wy het best ons doel kunnen bereiken De grootste moeielykheid is daarin gelegen dat wy de dochter van James Gray de overtuiging moeten geven dat haar man te Parijs vertoeft zonder by haar den geringsten twyfel te wekken Als dat gelukt reist zij dadelijk af daar sta ik borg voor De advocaat onderhield zich nog geruimen tyd met de dweeperige jonkvrouw die voor zijn bedoelingen als geschapen scheen Hij sprak dit en dat m t haar en verliet in de schemering het huis vaij aan zijn gerechte straf wist te onttrekken in hechtenis genomen De uitlevering van den misdadiger langs diplomatieken weg wgidt eerstdaags te gemoet gezien Bij do behandeling eener zaak van diefstal voor de rechtbank te Amsterdam deed zioh gisteran naar de Saarl Crt mededeelt het geval voor dat dé bekl der rechtbank mededeelde van zyn verdediger die hem toegevoegd was niet gediend te zyn Deze was te laat in de zaak gemoeid geworden en kon haar dus lang niet zoo goed kennen als hij zelf Ook was de tyd voor den advocaat te kort geweest om de net er op na to gaan en daarvoor alleen had hij toch een advocaat noodig De toegevoegde verdediger mr S J Cohen Stuart gaf daarop der rechrbank eenige inlichtingen over de toedracht der zaak Hoewel hy meende dat de houding van bekl geen pas gaf wilde hy zich toch niet aan de hem opgedragen taak onttrekken Maar hy liet het aan de rechtbank over te beslissen of het noodig kon geacht worden daar hij den bekl tegen diens wil bleef bijstaan Het onderzoek van de geschiedenis der wetsbepaling op de toevoeging bad hem geen licht gegeven Het was blijkbaar dat men deze als eene gunst had beschouwd en niet gedacht aan de mogelykheid eener weigering van die hulp Het O M waargenomen door mr Pleyte gaf nu als zijne meening te kennen dat de toevoeging eene gunst was aan een bekl Cegt deze daarvan niet gediend te zijn dan vervalt ook de verplichting om die gunst te verleenen Zoo oordeelde ten slotte ook de rechtbank er over L it niets bleek dat de wetgever bepaald verlangde dat er in zekere gevallen een verdediger zoii optreden Alleen had hy den bekl in staat willen stellen er éen tot zynen bystand te krygeu Nu in dit geval de bekl dit niet verlangde verviel ook de noodzakelijkheid daartoe en mr Cohon Stuart werd aldus van de hem opgedragen t aak ontheven Baltenlandsch Overzicht De werkstaking dor werkliedoa in de South London Metropolitan Company is uitgebroken Alle pogingen tot schikking zijn mislukt en ook is de by eenkomst tusschen den heer Hutchios den voorzitter der Stoker Union met de directeuren der fabriek vruchteloos gebleven In Westfalen leeft men steeds in hoop dafc de werkstaking niet zal doorgaan De verbittering der werklieden over de Sperre blijft echter groot ook na de opheffing En dat laat zich hooren immers indien de mijnbesturen het eens zijn om geen arbeiders van elkander in dienst të nemen worden de werklieden zoo goed als slaven geheel aan de willekeur der patroons overgeleverd Het is vreemd dat de mijnbesturen zulk een bepaling hebben durven invoeren Ter verontschuldiging kan worden gezegd dat er onder een deel der werklieden na de laatste werkstaking een ontevreden brutala geest bleef heerschen die aanleiding gaf tot dingen die elke organisatie van arbAdskrachten onmogelijk maken Terwijl het govaar voor werkstaking in do Westfaalsche mynon vermindert neemt bet in die van hel Saardistrict toe Een vergadering van 8000 mijnwerkers te Futtlingen besloot dadelijk den arbeid te staken en men kwam ook niet op het werk Te Neunkirchen werd door een dergelyke vergadering mevrouw von Beidersdorf tevreden over hetgeen hij verricht had Hij wandelde naar het spoorwagstation en keerde met den trein naar Wiesbaden terug TIENDE HOOFDSTUK Gedurpnde den tijd die in het belang van iJB gezondheid aan zyn verlof was toegevoegd had Koert zich teruggetrokken in een klein hdtel in het bosch op een uur afstands van Wiesbaden waar hij tot Wambold en zyn mama zeide om tot zichzelf te komen In de stille rust en eenzaamheid van het woud hoopte hij kracht te vinden tot het volbrengen van de moeielijke taak meh van zyn vrouw te scheiden die hij meer beminSe dan hij zelf wist Doch de eenzaamheid bracht Hem niet de troost waarop hij gehoopt had Integentleel hij verviel meer en moer tot de zwaarmoedige droomeryen waartoe hij van nature zoo geneigd was Eerst hier kwam hij tot het besef hoe diep zyne liefde voor Jane in zijn hart geworteld was hy begon in te zien dat zyn verdere leven zonder Jane een droevige lijdensweg zou zijn Soms betrapte hij zich dat hy naar een uitweg zocht om toch nog met haar te kunnen leven en gelukkig te zijn Hij vraagde zich af of zijn maatschappelijke positie in de strakke opvatting van het begrip eer ook wezenlyk waard waren dat hy daaraan iijn teerbeminde vrouw ten offer bracht Ifordt vermlgd r besloten zioh tot den mijn intptcteur te fionn te wenden met een adres waarin antwoord binnen acht dagen gevraagd werd In Bohème heerscht een groote opgewondenheid onder do Duitsohe bevolking Met spanning ziet men het antwoord van graaf Taaffe tegemoet op Plener s interpellatie omtrent de houding der regeeriug ten opzichte van de Czechische beweging voor het Boheemsche staatsrecht Van dit antwoord hangt veel af want in de Duitsohe districten van Bohème begint het onrustbarend te gisten Volgens do Duitsohe bladen bestaat er bij de DuitsohBoheemsche partij geneigdheid om als gedragslijn voor haar aanhangers vast te stellen de DuitschBoboemsohe afgevaardigden zullen dea Oostenryksohcn rijksraad verlaten een parlementaire werkstaking dus gelijk zij reeds in den Boheemschen landdag toepasten voorts zullen alle Duitschera die in Bohème een gemeente of district vertegenwoordigen hun ambt neerleggen eu hun belastingen alleen bij dwangbevel belalen Eindelijk als laatste maatregel zullen zy een volksdeputatie aan keizer Frans Jozef zenden om hun bezwaren kenbaar te maken en de beslissing der kroon afwachten Waar de beweging voor het Boheemsch staatsrecht thans het stadium heeft bereikt dat ook van Duitsche zijde handelend wordt opgetreden is de positie van graaf Taaffe moeielijker dan ooit Wat moet hij op de interpellatie antwoorden Keurt hij het dryven der Czeclien goed zoo verbittert hij de Duitscliera nog meer en brengt hen willicht tot het uiterste laat hij in zyn antwoord afkeuring over den wensoh naar de verwezenlijking van bet Boheemsch staatsrecht doorschemeren zoo rukt hy met eigen hand de hem steunende meerderheid uit haar voogen PETROLEUM l OfÊËMGEN van de Makelaars Caatzl ar Sohalkwfjk te Rotterdam De markt was beden onveranderd Loco Tankfust 8 75 Geïmporteerd fust ƒ 8 75 Jannanlevering ƒ 8 60 Febrnari levering 8 60 December levering ƒ 8 65 BEURSBERICHT AMSTERDAM U December Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen jonveranderd Bussen en Turken prijshoudend Metalliek wilUg Brazilië 1 beter Missouri waarden flauw Omzet gering Uargerlijke Stand OEBORRN 10 Dm K1u onder F in der Vliet en G den Ugl i Adrianna Pieter ouden W de Gruyl en C an Sohrrrezand Hendrik oodera A Spee en I vao T eQiveo OVEBLBIIEN IS Deo P C Peter hoiivr aan Va e 8 j M J Utaalatevin wed L aan der Vallc 70 j 18 J aan Menach 76 j U L V ldhnijtn ♦ w APVERTENTIÈN Tot mgne diepe droefheid en na een langdurende ziekte overleed heden mgne ge r liefde Echtgenoote PETRONELLA CAÏHARINA PETERS na voorzien te zyn geweest van de H Sacramenten der H Kerk in den ouderdom van rnim 34 jaar mjj nalatende 3 kinderen te jong om hun rerlieg te beseffen A VASSE Gouda 12 Decem ber 188 9 ♦ Heden overleed onze geliefde Ecljtgenoot Vader en Behuwdvader JACOBUS van MENSCH in den onderdom ran 76 jaar Uit aller naam Wed J TAN MBNSCH POOT Qouda 13 December 1889 STACS UUZIEESCBOOL Openbaar Examen op MAANDAG 23 DECEMBER e k aanvangende te 1 ure en des avonds te 7 ure in de Sociëteit fOna Genoegen Zaal iKnnstmin dK lie verkonden ia hale een doos OP uit de Blikken Trofflmel per doos 40 et U 7ANS£IISANDEN Banketbakker MARKT 67 GOUDA AFSLAG op Woensdag 18 December 1889 ten U ure bö KOUWENHOVEN der Onroerende Goederen aan de Znidkade te Waddinaeoeen De Inzetprgzett zga van Perc 1 Het Woonhuis c a groot 0 04 30 ƒ 1000 2 De Schuur m Tuinveld 0 05 30 680 Verhoogd met 125 3 Het pereeel Weiland 0 50 00 1120 Verhoogingen a 10 o worden aangenotien ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris Heden weder ONTVANGEN NIEUWE EIEVITSBOOITTJES T CREBAS STABS MEESCBOOL Inschr ving van Leerlingen op DINSDAG den 24 DECEMBER e k des middags van l 3 ure in het Qebonw cArti Legi Tot de toelating wordt vereischt de leeftgd van 8 jaren waarvoor em geboortebew s ter Secretarie gratis verkr gbaar is Namens de Commissie van Toezicht De Secretarit P HARTING Mgne begnnstigers wordt kennis gegeven dat van af 16 dezer de prgs voor Grove Raiir Kaclielkolen is 85 Cents per H L k z k A LAMBERT Tnrfsingel Met 1 JANUABI 90 is de prys 90 Cents per H L A st MAANDAG of DINS DAjG een vracht Zeenwsche gele Koe en Paardenworteien aan het Veerstal te Goutia a ƒ 6 25 p r 500 Kilo P DEN BRABER Moordrecht Bestellingen worden aangenomen bij W VAN BREUKELEN Bleekerssingel te Gouda DB VERBETERDE HOUTSKOOL fiRIQUETTEN uit de StoombrtquettenfaPriek van C JONGEN iURGER te AiFEN a d Bhn beveleli zich aan door hardheid brandbaarheid zgn reukeloos en houden zeer lang vito waarvan een Depot gevestigd is bfl J VAiflwIJK AzN Keizerstraat K 183 te Gouda Café de la cour Eiffel Nienwe Knoenweg 209 Rotterdam BILJART GONCOURS AANVANG 10 DECEMBER Ie Prfls Een Gouden Anker Horloge Re montoir met Gouden Ketting 2e Prgs Een Meerschuimen Tabakspgp 3e Een Zilveren Cilinder Horloge Tot bet behouden van boeken enz wordt ten spoedigste voor eenige uren per dag gevraagd een net PERSOON Prot Godsd eene goede hand schryvende en goed op de hoogte van gewoon koopmausboekhonden Eigenhandig geschreven brieven ondjir N9 1935 Bnrean dezer Courant J m Ondergeteekende maakt hiermede bekend de UITLOTING der volgende Prgzen Ie prgs de Chocolade Eiffeltoren op No 89 2e de Mechanische Pauw op No 28 3e de Mechanische Meloen op No 290 LOUIS JANSSEN Men wordt verzocht genoemde pryzen vóór 24 DECEMBER a s af te halen ongeveer 15 000 KOË of PAARDENHOOI a ƒ 11 per 1000 bij de Wed T ni KNIKjKEB te Reeuwijk WOLLElX ITormaal Ondergffidoren zooals Prof Jager aanbeveelt Gefabriceerd vau de fijnste ongeverfde Wol SOLIEDE KWALITEITEN LAAGSTE PRIJZEN SCHEN K Zn 0PRUIM1 G van de voorhanden DAMES en KINOER Winter en egenmantels tot zeer goedkoope prijzen BAHLMANN Co GOUDA 1890 VISITEKAARTEN worden spoedig en op jn carton gedrukt Jh in prachtig étui afgeleverd door de Boek ea Kunsthandelaren A KOK OoHP te Govda ITieuwe Delicatesse Serookte Sardines h i iiuile P Sauerbief Ontvangen ROLLMOPS PALING in Gelei ADV£ RTENTIËN in alle Binnen en Btlitenlandache Goitranten worden dadelgk opgezonden door et AdverteatieBnreau van A BRINKMA en ZOOI té GoiTda m r I I yepsjaw a j K h aMig