Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1889

Dinsdag 17 December IN 4098 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteritieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentito kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave D SAMSOM Markt GOUDA ZEER GEOO PEUSVEEMmDEEING van all xlonfeclie arlikelen als MANTELS COSTUMES zoowel voor JJames als Kinderen PEICaromS tricot e n FLAi rÉL BLOIJSEIT HËDËI OPËi ll G VAN HET Nieuw Billard en Meubelmagaziin VAN KLElVi EG 85 Groc Americaine Rinsch Oranjebitter Hulstkamp s Oude Genever in Vioi V V Vi liter k nife Siroop van Punch Citroen Punch Citroen Punch troebel Punch k l Arac Cognac ii divei se kwaliteiten M J DE GRAAF HOOG f GOUWE 255 wiNKeuumouw Voor eene Zaak in GAKEN ea BAND en MODEARfIKELEN wordt tegen 10 FEBRUARI eene FLINKE JUFFROUW gevraagd goede verkoopster en öp de hoogte van het vak Salaris fl 150 intern Adres franco brieven onder No 1936 aan hetf Bureau dezer Courant GACiO Onovertraffen KWALITEIT Alom ver rjjg6aar in bassen van 1 6Q ƒ 085 en ƒ 0 45 GROOTES t t S ZCIVEUE FRANSCHE WIJi EN D9 bekende BORDEADX k f Zl per 48 Flqssoheii met accijns franco bals geheel Nederland Ook per proefflesch kwarl en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflQsschen verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Depot van l 7ellensBponekamp Elixter hiebig s Planten geleipoeder ter btareiding van doorzichtige zoete Geleien Crême s Blancmanger VJa s Ijs enz Visch en Vleeschgeleien VluRge goedkoope bereiding Mislukking onmogeljfk Receptenboek gratis Te Gouda verkrijgbaar bij A van VfiEN en W SC ALEKAMP Jr Openlare Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van dea Notaris Q C PORTÜIJN DBOOQLEEVER op MAANDAG 30 DECEMBER 1889 des morgens te eli nren in het Koffiehuis Hi i KONib aan de Markt van Een bizonder gunstig gelegen raime en goed onderbonden BOÏÏWMAITSWONIITG geteekend Wp 8 No 25 genaamd tVsM BEST met Stalling voor 28 Koeien 2 flinke SCHUREN 6 roeden HOOIBERG TDIN en ERVEN en eenige perceelen nitmnntend WEI en HOOILAÏÏD te zamen groot 21 Hectaren 62 Aren 11 Centiaren alles staande en liggende in de WïUm in de gemeenten GOUDA en REEUWIJK En znlks in 11 perceelen Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór deïi Verkoopdag van des morgens 9 tot des namiddags 3 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren Te aanvaarden de LANDERIJEN terstond bg de eindelgke toew zing en de BOUWMANSWONING enz den lo MEI 1890 Betaaldag der kooppenningen 6 Maart 1890 Twee derde gedeelten van den koopprgs knnnen onder eerste hypothekair verband te f en den interest van 4 s jaars op het verochte gevestigd bleven Notitiën van deze Verkooping waarin de beschrijving der perceelen fa alle verdere inlichtingen z n van af den 38 DECEMBER aanstaande ie bekomen ten kantore van den genoemden NotarisFORTOIJN DROOGLEEVBf te Oouda Vraag Goudsche SpoorkoeKJes GEBROKEN SI 1 IC0LAAS a 40 et per 5 Ons Gebroken BORSTPLAAT Verschillende soorten CACAOPOEDER per bns en per gewicht Vanille SPRITS TAARTJES DESSERT BANKET Verder alles wat tot de Banketbakkerg behoort GROENTEN en 8AÜCEN in blik ZALM en SARDINES etc Onder beleefde aanbeveling UEd Dw Dienaar LOUIS JANSSEN Kok en Banketbakker OFENBAAB ONBEBW Toelating van Leerlingen op de T usschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den In Febrnari 1890 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het SchooUokaal op DINSDAG den 17 December 1889 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbiljetten Namens de Commissie Be Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER RUIME KEUZE in JACHT VESTEiV A v 0SAz gleiwégE73en73 éouda Snelpersdkk Tan A Beinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ikoaderlöke Nonuner VIJF CENTEN BINNENLAND GOl DA 16 Decombor 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd verworpen het amendement van den heer lieftincV om gelden te weigeren voor de restauratie Tan het slot Teylingen looraede het voorstel van den heer Fabins om f IBOOO voor de nionwe oefenschool bj de normaal teekenschool te Amsterdam te schrappen De Begrooting der Binnenl Zaken werd aangenomen Te Utrecht is tot arts bevorderd de eandideat rls J H Costerman Bood Onder de inrichtingen verbonden aan de militaire 8trafge angenis nabij Leiden behoort ook een groote smederij Daar vinden de gevangenen aanhoudend werk voor zoover zij bij het smidsvak betrokken iijn Onder de stukken die op de werkplaats worden gemaakt behooren ook sloten en sleutels Zelfs loeten daar vaak do sloten van de gevangenis zelve door de gevangenen worden nagezien Deze maatregel zegt de Leid a heeft onlangs wel eonigszins verk rd gewerkt toen een paar gevaniHfcen van die slotcnkennis hadden gebruik gemaakT en bijna onUnapt waren Een andere gevangene had echter da zaak uitgebracht Iemand wenscht in de courant de vraag opgenomen te zien hoe men bij de aanslaande volkstelling met mogelijkheid vooruit kan zeggen hoeveel kaarten men zal noodig hebben voor personen die tijdelyk den nacht van 31 December op 1 Januari onder ons dak vertoeven zullen Laai men zich daarover niet zeto ongerust maken FEViLLETOSI Uit het Em eUch TIENDE HOOFDSTUK 24 Kon hij niA met haar naar Amerita vluchten en daarheen plekje vinden waar hij ongestoord en onbekend alleen voor zyn vrouw kon leven Was zij dan schuldig aan de bloedige daden haars vadersP en bloeit soms niet een reine roos iu een moeras In zulft gedachten verdiept was Koert al verder en verder het statige beukonwoud ingedwaald Hg stond nu aan het begin van een pad waarvan hij den loop niet kende Twgfelende Jelken weg hij moest inslaan stond hij even rond w kijken en zag toen in de verte een heer met een witten cilinderhoed op hem aankomen in wien hij dadelijk mijnheer Morris herkende Langzaam wandelende als iemand die het schoone van de natuur wil genieten naderde de man die nu door all vrienden en verwanten van Koert zoo g vierd werd Von Berghaupt ging hem tegemoet en groette hem l Mijnheer von Berghaupt het is mij een grodt genoegen n hier te vinden immers wij kunnen nergens zoo ongestoord praten als in het bosch Ik ben reeds aiin het hdtel geweest maar ik trof u daar voor alle zekerheid kan men een stuk of wat groene of roode kaarten aanvragen en desverkiezende ook op zijne tafel leggen voor het geval dat er dieven inbreken Die knnnen dan xelven de kaarten invullen dan weet men meteen wie ze zijn Jmh a Naar aanleiding der verlmillende vervalschingen van postwissels die zich i ons land herhaaldelijk voordeden maakt men er s op attedt dat daarvan in het buitenlané th Duitsohland b v nimmer zal worden gehoord I wordt de postwissel zooals deze op het kantoor van afzending is ingeschreven booevens het daarop vermelde bedteg aan den brievenbesteller op zijne gewone route raede egeven en door dezen te ea behoorlijke kwijting aan den geadresseerde of diens gemachtigde uitbetaald Op dezelfde wijzo handelt men daar met aangeteekende brieven Hierdoor wordt den geadres seerde de last bespaard om naar het postkantoor te gaan terwyl ds arbeid d borsatt ambtenana er door wordt verlicht Het stelsel by de Nederlandsche postadminiatratie gevolgd sdhijnt zekerder men loopt geen gevaar dat bet publiek hot slachtoffer zal worden van oneerlijke postbeambten maar het gevolg is nu dat postbeambten het laohtafftir worden van oneerlijken onder het publiek Wü beslissen niet wat de voorkeur verdient maar dit zal men toestemmen dat de methode in Duitschland minder omslag voor beiden medebrengt Jmk a Hat verzoekschrift van een kind Frank S Moore een matroos van Philadelphia 4eserteerde in Augustus van 1883 van de stoomboot Mijnlani der Sed Star Line nadat hem de kapitein verlof had geweigerd om zijn stervende zuster te bezoeken Toen zijn znster overleden was zoo verhalen Amerikaan niet aan Het is inderdaad een gelukkig toeval dat ik u hier ontmoet Als ge het goedrindt zullen wij de wandeling gezamenlijk voortzetten Koert vond dit goed Ik moet beginnen mijnheer von Berghaupt met tt te bekennen dat ik mij weer hebt laten verleiden om raijn reis na r Londen uit te stellen en wel op aandrang van mevrouw von Beidersdorf en eenige andere dames die in het proces Oray veel belang stellen voor zoover dit u aangaat Ik wil niet ontkennen dat ik hierdoor ernstige berpepsplichten onvervuld laat maar ik ben m j ook bewust dat ik als vriend jegens u plichten heb te vervullen en daarom breng ik gaarne dit offer loert zeide hem daarvoor dank Bovendien had ik nog een audere reden om mijn reis uit te stellen en die reden is gelegen in het feit dat uw positie moeielijker is geworden Wat mijnheer Morijs Ik beschouw het als een zwarigheid dat uw vrouw beslist weigert mede te werken tot eene echt scheiding zij heeft dit schriftelijk verklaard Zg verlangt dat ge bij haar zult komen ora uw sohrif i telijk verlangen tot echtscheiding mondeling te herhalen en zij verklaarde mij uitdrukkelijk dat zij haar echtgenoot wil zien en spreken alleen met het doel om tot een verzoening te geraken Nooit of nimmer zal zü in ern scheiding bewilligen i Zij schgnt tot het uiterste te willen g an i Dat heeft zij reeds gjdaan Het doet mg leed ADVEBTENTIBN worden geplaattt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTB LETTSBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt sche bladen nam MooH onder den naam Frank S Walker dienst als matroos op het stoomschip WaetUad maar werd onlangs te Antwerpen horkend en als deserteur tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld Alle pogingen door zyne vrienden aangewend om hem zijn vrijheid te verechaffen bleken vergeefc In Juni van dit jaar schreef daarop een nichtje van den gevangene de dertienjarige Bessie Keim in PhiUidelphia een brief aan den koning van België waarin zij verklaarde dat haar oom alleen zijn schip verlaten had omdat rijn stervende zuS r hem dringent had laten verzoeken haar nog eenmaal te komen zien voor zij stierf De zuster was weinige dagen later overleden en haar oom wat daarop weder naar zee gegaan De brief van het meisje besloot met de woorden Uwe Majesteit alruin zijn plaats was geweest zou u niet evenzoo gohanaeld hebben Ik ho öp dat u oom genade zal schenken en mij vergeven dat ik zoo vrij was aan u te schrijven Hoogachtend Bessie Keim Niet lang geleden ontving het meisje het volgende antwoord Koninkï k Paleis Brussel Ik heb de eer ü ingevolge opdracht van Zgne Majesteit den koning de ontvangst van uw brief te melden en U te noen weten dat nw verzoek om uw oom in vrijheid te stellen gehoor vond Op bevel Zijner Majesteit zal uw oom door het departement van justitie uit zijn hechtenis worden ontslagen als gevolg van de bemoeiingen van s konings kleine vriendin Bommerheim secr Aan Bessie Keim Philadelphia Moort werd tot algemeens verwondering zijner vrienden oiitslagen en was aangenaam verrast toen bij hoorde dat hij zijn vrijheid aan zijn Ideine nichtje te danken had Een medewerker van het D v Z H schrijft Wie iu de jaren 1873 en 1874 op Java was herinnert zich en wel hoogstwaarschijnlijk uit eigen pijnlijke ondervinding de ziekte die daar eenige dat de dochter van James Gray den sluier reeds heeft laten vallen zg erkent dat zij niet alleen het uiteinde haars vaders geweten heeft maar ook alle mooilden die aan de justitie ontgaan zgn omdat ze geheim zijn gebleven Het is amartelgk om te zien lat zulk een buitengewoon schooce vrouw zich verhoovaardigt om de wandaden van haar vader Deed zij dat riep Koert uit Dat deed zij tegenover mij en dat zal zg tegenover iedereen doen alsl wjj geen middel weken te vinden om het te voorkomen Ik dank Qod mijnheer von Berghoupt dat het u bespaard werd mede aan te hooren hoe uw vrouw die gruwzame bekentenis deed Zg was geheel veranderd nu zoudt ge in haar de dochter van een moordenaar herkend hebben En dat behoeft ons met te verwonderen de idgeboren aard laat zich niet op den duur verlooöhenen Koert drukte de hand tegen het voorhoofd zuchtte en vroeg op doffen toon En boe sprak ze over mij Beseft zg wat ze mij heeft aangedaan l gnheer dat beseft zij dat blijkt uit het feit dat zü mij bespotte toen ik haar onder het oog ilde brengen welk een misdaad zij aan mijn vriend begaan had Zg weet daj ge haar slachtoffer zgt en heeft dit altijd geweten en verklaarde dat zij haar offer nooit de vrijheid zou teruggeven Zij is trotsch op haar verovering en zij wil haar verovering niet loslaten