Goudsche Courant, woensdag 18 december 1889

den ministers van justitie en financiën moeilijk vallen het wetsontwerp te redden zij zouden dunkt ons w js doen indien ig het eenvoudig terugnamen De Kamer benoemde nog met ti van de 42 stemmen tot commies griffier met ingang van l Januari mr H Zillesen commies griffier der Tweede Kamer TwEKDE Kames Zitting van Maandag 16 December De begrooting voor Binnenlandsehe Zaken is zonder stemming aangenomen en vastgesteld op een bedrag van circa 10 6 millioen De minister heeft bg dit debat getoond een zaakkundig administrateur te zqn Van alles behoorlijk op de hoogte wist hg de verschillende posten uitnemend te verdedigen Uit de Hiscusste stippen wij aan dat het araendementliieftinok om de ruine van het slot Teiligen niet voor ondergang te behoeden met 48 togen 20 stemmen werd verworpen De wijze waarop do hoer Lieftinck iqn voorstal verdedigde is karakteristiek Hg wilde het slot onaangeroerd laten evenals men dit van den vorigen eigenaar eisohte Hg wilde den tand des tijds stilletjes zijn gang laten gaan om leelijke ruines te vernietigen de Staat moet niet tegen den tand des tgds ooncurreeren daar zijn onze tinantiën niet tegen bestand Als later t slot geheel vervalt plaatse men er een bord met de woorden Hier stond het slot van Teylingen Dat is een goedkoope manier om historische herinneringen te bewaren Op eene vraag van den heer Borgesius antwoordde de minister dat het plan om schilderijen uit het Mauritshuis naar het Uijksmuseum te Amsterdam te laten overbrengen was opgegeven Een aanval van den heer Pabius op de uitbreiding van de normaalsohool voor teekenonderwijzers met een nieuw gebouw voor leerschool werd eveneens afgeslagen De klacht van eenige leden dat de Kegeering geen open kaart gespeeld had met deze verhooging werd door den minister ontzenuwd daar hij bewees dat do verslagen de Kamer geregeld op de hoogte gehouden hadden Het amendement viel met 56 tegen 24 stemmen Na Binnenl Zaken de Marine De algemeene beraadslaging begon met een afkeurend betoog van den heer Serot over do torpedojagers De hoer Viruly voegtle zich hierbij doch had nog andere grieven die meer de administratie betroffen en de wgze waarop de minister zijne begrooting had toegelicht In de avondzittingen keurden de heereuLand en Onyot s ministers beleid af en werd door hen en anderen de jacht op den torpedojager voortgezet Een amendementLand tot sehrapping van 750 voor adspirantingenieurs werd met 42 tegen 29 stemmen verworpen Eenige dagen geleden belden twee personen als fatsoenUjke burgerlieden gekleed aan een huis te Oosterbeek aan en vroegen de aldaar inwonende juffrouw B te mogen spreken bij welke dame zij werden toegelaten Een van hen bracht haat de groeten van haar neet te Apeldoorn en scheen dien zeer goed te kennen daar hg op alle vragen voldoende wist te antwoorden Eindelijk viel het ge prek op diens zaak en verhaalde hij dat die niet meer zoo goed was als vroeger en dat zij waren uitgezonden om haar voor haar neef eenig geld ter leen te vragen De dame die geen kwaad vermoedde zeide dat zij geen geld te missen had maar dat zij over een paar dagen terug konden komen zij zou dan zien wat zij kon nachten wegblijven dit levert een geldige reden tot echtscheiding om het proces te beginnen neemt ge dadelijk een advocaat Als Jane Gray te Parijs is zal zg de verzoeking niet kunnen wederstaan om haar oude betrekkingen weer aan te knoopen en dan weinig lust meer hebben om naar Duitaohlan terug te keeren Welke betrekkingen kan zij te Parijs hebben Voor zoover ik weet heeft zij slechts acht dagen te Parijs doorgebracht Mijnheer von Berghaupt ik ben overtuigd dat het voor u absoluut geen waarde meer kan hebben nadere inlichting te ontvangen omtrent de betrekkingen van eene vrouw die ge den rug hebt toegekeerd Laat mij u echter eenvoudig mededeelen dat Jane Gray niet acht dagen maar wel vijftien maanden te Parijs heeft vertoefd Ge zult moeten toegeven dat in zoo n Ungen tijd zeer goed interessante betrekkingen kunnen aangeknoopt worden Koert antwoordde niet In do verte blafte een hond zwijgend voortgaande ontmoetten de heeren een dame die in het hotel logeerde om de heerlijke boschlucht te genieten en weldra stonden zij voor het h5tel Koert noodigde den advocaat Op zijn kamer Met genoegen neem ik dit aan mijnheer doch ik moet u vooruit zeggen dat ik niet lang kan blijven Ik heb den toetsier gewenkt om in te spannen Mgnheer Morris scheen inderdaad buitengewoon veel haast te hebben hg bleef geen half uur in het hotel Met een brief van Koert in de hand stapte doen Twee dagen later kwam een van hen terug en ontving toen een bankbiljet van ƒ 40 en een gouden tientje waarmede hg vertrok onder belofte dat hg zelf het geld terug zou brengen en er borg voor bleef De man kwam een paar dagen late terug en deelde haar toen mede dat hij het bankje van ƒ 40 verloren had vermoedelijk met het doel om er nog ƒ 40 hg te krijgen De onnadenkende vrouw liet den man vertrekken zonder eenigen argwaan te krijgen en stelde zich met de belofte dat hg toch aansprakelijk voor de terugbetaling was tevreden Thans is gebleken dat de bewuste neef in goeden doen is van niets af weet en zij het slachtoffer van een paar sluwe oplichters is geworden Anth Ct Men schrijft uit Hellevoetaluis van 16 December aan de JV S Ct De ziekte versohgnselen bij schepelingen der marine alhier waaromtrent in de N R Courant gemeld is dat zij kenmerkend overeenkomen met de injhenm houden aan Keerden de schepelingen van het wachtschip op oen paar uitzonderingen na hersteld terug gisteren en heden werden weder bootsmansleerlingen van Zr Ms instructieschip Natttilm naar het hospitaal gebracht en dezen morgen nog een paar kanonniers Ook enkele andere oorlogslieden die aan den wal wonen zijn aangetast alsmede eenige burgers Kan de heerschende ziekte misschien niet geheel naar waarheid influenza worden genoemd van epidemisch koortslijden durven wij veilig gewagen Wanneer de oprichters van den anti opiumbond in Nederland op algemeene deelneming in Indié rekenen zullen zij zegt de i b a Jo fe waarschijnlijk bedrogen uitkomen Voor een deel is dit zeker dajiraan toe te schrgven dat men afschaffing van het opiumgebruik heeft voorop gesteld en vervanging van het pachtstelsel door iets anders niet als doel maar als middel wil Voor een ander deel echter aan het verschijnsel dat de Suropeesche bevolking eener kolonie zich in den legel bijna uitsluitend om eigen belangen bekommert en om die der Inlanders alleen voor zoover zij met de eersten in verband staan daarbij zich op zijn hoogst niets makende dat de behartiging van hare eigene belangen van zelf tot welzijn strekt van de Inlanders terwijl de meerderheid er oprechter voor uitkomt dat zij niet in overzeesche gewesten is ten gerieve van den bruinen broeder Vandaar dat voortdurende inmenging van het moederland in de aangelegenheden eener kolonie even noodzakelijk is in bet belang der Inlandsche bevolking als uitsluiting van de Europeesohe particulieren van het bestuur Een bond die zich ten doel zou stellen de afschaffing van de belastingen die alleen de Europeanen trelïen zou in Indié meer deelneming vinden dan een die intrekking wil van een belastingheffing als Ie opiumpacht welke door de geschiedenis is veroordeeld de bevolking Dverlovert aan eene bende uitheemsch gespuis dat zich te haren koste verrijkt onzedelijkheid moord en doodslag in de hand werkt en de rogeering verlaagt tot handlangster van lieden die zij niet dan tot schade der Inlandsche bevolking over deze loslaat Het is niet de vraag of régie dan wel licenties dezelfde voordeelen zullen opleveren en den smokkel handel zullen doen inkrimpen maar alleen of het vuilste middel van belastingheffing nog langer zal blijven als een schande voor ons land gelijk de bran hij in het rijtuig en reed rechtstreeks naar Wiesbaden tenig Daar aangekomen beval hij den koelsier hem buiten de stad naar de villa van den heer von Berghaupt te rijden De vermoeide paarden draafden den straatweg naar Bibrich op en brachten den advocaat in een half uur naar de sohoone villa Mijnheer Morris stapte uit en schelde aan De oppasser kwam opendoen Deze man was nog niet vergeten i i zijn meesteres hem bevolen had den Engelschman slechts binnen te laten wanneer mijnheer von Berghaupt van zijn reis teruggekeerd zou zijn Hij had aanhoudend op den loer gelegen en vioeg nu op brutalen toon Wat verlangt ge Het is mijn gewoonte niet aan een bediende mijn verlangen mede te deelen antwoordde de advocaat scherp Laat mij binnen en dien mij aan bij mevrouw von Berghaupt Mevrouw heeft ton strengste verboden u niet binnen te laten zoo lang mijnheer niet van zijn reis terug is En ik zal wel oppassen mijnheer dat uw goudstukken mij niet voor de tweede maal verleiden De Engelschman peinsde een oogenblik en zeide toen zeer bedaard Zeg aan mevrouw von Berhaupt dat ik vandaag naar Londen terugkeer en het ten zeerste betreur niet persoonlijk afscheid te kunnen nomen Mijn adres in Londen is niet veranderd Ook had ik dewgnpacht m Rusland er eene u voor de reg ring daar En nu het gebleken is dat noch de gouver neurgeneraal noch de minister van koloniën de zaak aanwUlen n aandurven behooren zij door de uiting van de publieke opinie tot wegneming van den grnwcj te worden gedwongen Waar die niting gesctiiedt door toetreding tot den anti opiumbond late men zich in Nederland niet leidon doe het waarachgnlgk geringe deel dat Indië daaraan namen zal bij elke kolonie gaat de stoom tot hei zame maatregelen van het moederland uit Do heer Saint Saëns vestigt zooals de heer 8 van Milligen uit Pargs in 6a ia schrijft in een Fnuuch blad de aandacht op een nieuw soort van harmonium dat hg gezien heeft Dit harmonium is uitgevonden door den heer Gontard uit Trebizonde Tatksch Azië en moet zoo wordt althans beweerd een eind maken aan het gehoorbedervende van de tegenwoot dige piano s en harmoniums of orgels Alle tonen hebben een afzonderlijken toets c cis des d enz en het schijnt dat het den uitvinder gelukt is deze gecompliceerde geschiedenis zoodanig te vereenvoudigen dat men zich na korte studie met gemak op dit instrument beweeg Dan zou dus de onharmonische toonladder niet meer uitsluitend bij de theorieleer dienst doen Op de Parijsche tentoonstelling was dit instrument to zien het had echter niemands aandacht getrokken totdat de heer Saint Saens er die op heeft gevestigd Dezer dagen zegt de heer var Milligen heb ik dit instrument bezichtigd en bespeeld Met een enkel woord zal ik trachten een denkbeeld van dit harmonium te geven i De zwarte toetsen zijn tusschende heele tonen 5 in getal namelijk boven lederen toon de enharmonische verwisseling en tusschen de tonen 3 verhoogingen en verlagingen nl tusschenc en d cis des eses boven c bis en boven d cisis enz De zware toetsen zgn kleine en smaller zoodat men overal gemakkelijk bij kan en men zich tusschen de zwarte toetsen zeer gemakkelijk op dewitte knn bewegen W Het is een waar genot jjlit orgel een volmaakt zuiver akkoord te hooreuj Jl ooral zij die wel eens door een koor o cappeUa volmaakt zuiver een akkoord hebben hoeren inzetten en dit komt zeldzamer voor dan men oppervlakkig zou denken kunnen zich hiervan een denkbeeld vormen Thans zal dit instniment in den handel gebracht worden in alle grootten en prijzen zoodot het beril voor allen bereikbaar wordt en misschien dragea deze regelen er iets toe bij dat ook bij ons te lande eene proef met deze nieuwe uitvinding wordt genomen Aan het Conservatoire alhier wordt het reeds ingevoerd Ik kan natuurlijk niet booordeelen of voor piano s deze toepassing vooral bij technische volmaaktheid die onze tegenwoordige pianisten bezitten doeltreffend zal blijken maar voor zangscholen kleine zangvereenigingen vooral koraalvereenigingen en orgelklassen acht ik deze uitvinding van groot gewicht en daar ieder onderwijzer aan eene zangschool weet hoe gemakkelgk mits men er van den beginne af aan op werkt kinderen afstanden loeren treffen stel ik mg voor dat zij spoediger zuiver zullen leeren zingen hoewel natuurlijk de theoretische verklaring tot later moet blijven rusten Na een half uur spelens bleek het mij dat het voor organisten of pianisten niet veel tijd zou kosten er spoedig op thuis te geraken omdat alles gemak gaarne vernomen of mgnheer von Berghaupt reeds uit Parijs aan zijn vrouw heeft geschreven maar laat ik zwijgen dat helpt nu toch niet Zeg vooral aan mevrouw dat ik haar een vriendelgk vaarwel toeroep Zonder zich ontstemd te toonen keerde de advocaat naar de koets terug en beval den koetsier noar Mainz te rijden De dienstvaardigheid van dea huurkoetsier was echter ten einde Hij verklaarde dat de paarden rust noodig hadden en te Bibrich gevoederd moesten worden Mijnheer Morris deed zich gaarne voor als een humaan man hg begreep dat de paarden rust noodig hadden en prees zolfs den koetsier die liever zijn dieren naar eisch behandelde dan een extrabelooning verdiende Rijd mij dan naar het stoombootkantoor te Bibrich dan zal ik met do boot wel naar Mainz totagkeeren zeide hij Met de boot voer mijnheer Morris van Bibrich naar Mainz Daar nam hij bij de Houtpoort een huurrijtuig en reed daarmee naar het huis von mevrouw von Lauterer eene zeer rijke weduwe De dochter van deïe dame was de dweepster die zich in het hoofd hnd gezet haar neef Koert te helpen redden uit de handen van zijn vrouw Met een schijnvroom gezicht stapte mijnheer Morris uit en liet zich bij de jonkvrouw aondienen Onmiddellgk werd hij bij deze dome toegelaten ffordt vervolgd kel jk binnen het bereik ligt Zooals uit mijn schrijven reeds kan worden opgemaakt liggen de dubbelkruizen en dito mollen het meest verwijderd iate komen dan ook het minst voor Ook is er een transpositeur aan het instrument verbonden zoowel voor het geheel als voor enkele tonen De heer Saint Saens heeft gedurende eene maand dit instrument bestudeerd en schijnt er nu geheel op thuis te zgn Vrouw Fortuin begunstigt de stoutmoedigen schrgft J C B in t Palet ma Justitie Maar daar valt niet altoos op te rekenen Ten slotte kan Portuna grUlig als zij nu eenmaal is den stoutmoedigen die zg aanvankelijk scheen te begunstigen den rug toedraaien na hun een schop te hebben toegebracht waardoor zij een leelijken tuimel kunnen doen Dat heeft nu weer Millet ondeï onden Want dat moet gezegd Millet ging stoutmoedigte werk erg stoutmoedig zelfs en aanvankelijk werd zijn stoutmoedigheid met een roorbeeldeloos succes bekroond totdat Doch laat ons het verhaal geven zooals het der rechtbank gegeven wordt door mr Rodolphe Bousseau als gerechtsgeletrd raadsman optredende voor Gebr Lacarriére Delatour die gezamenlijk met den heer Chabrier de levering der verlichtingstoestellen voor de goede stad Parijs hebben ondernomen Den 29 October jl betrapte een lantaarnopsteker in de rue de 1 Ghapelle een persoon die bezig was een lantaarn van haar voetstuk los te verkea Wat doet gg daar vroeg hij hem Ik wel ik haal voor Lacarriére en Delatsour de lantaarns weg omdat er een nieuw systeem van verlichting wordt ingevoerd De lantaarnopsteker die dezen persoon in wien ge reeds onzen stoutmoedigen Millet herkend hebt kende als vroeger bwliende bij de Arma Chabrier had volstrekt geen kwaad vermoeden en liet hem ongestoord zijn gang gaan Kerst s avonds toen hij weer bij bowuslen lantiarnjhal was gekomen bemerkte hij dat het nieuwe systeem van verlichting bestond in hare totale afwezigheid waarvan hg natuurlijk rapport maakte Maar nog sterker stuk verhaalt mr Roussean Op een goeden da g betrappen eenige politieagenten een heele bende personen als gaswerkers gekleed en bezig met de lantaarns los te schroeven Op de vraag der agenten wat zg daar uitvoeren antwoorden de gewaande gaawerkers alweer mot de voorgewende verandering van verlichtingssysteem voegen er bij dat zij bg dat harde werkje doodmoe zgu geworden en laten er zelfs op volgen Alsjuluionseen handje zoudt willen helpen zou jelui brave kerels zijn En inderdaad de agenten door deze voorbeehlelooze stoutmoedigheid misleid hielpen de kerels een handje aan het weghalen der lantaarns I Doch zooals we zeiden ten slotte gaf vrouw Eortnin aan den stoutmoedigen Millet den schop eii zoo staat hij dan nu voor de rechtbank beklaagd van diefstal Naast hem staat of zit een uitdrager Lambel genaamd als heler Deze heeft van Millet de gestolen lantarens gekocht tegen 3 francs bet stuk ofschoon ze wel 50 francs per stuk waard zijn alleen de bronzen kap is aan metaal reeds 12 francs waard Als wel van zelf spreekt had Lambol deze aankoopeii van lantarens niet op zijn register ingeschreven zoodat hg zich behalve op de aanklacht wegens heling ook op die van overtreding der wetsbepalingen op het uitdragersberoep heeft te verantwoorden Mede van zelf spreekt dst hij beweert bij die aanknopen volkomen te goeder trouw to zijn geweest waarop de voorzitter hem echter wgst op het wapen der stad Parjjs dat op itc lantarens prijkt en de beweringen van goede trouw toch waarigk wat al te onaanemelijk maakt Ten slotte wordt Millet veroordeeld tot zes Lambel tot drie maanden gevangenisstraf do laatstgenoemde daarenboven tot 400 francs boete wegens gemelde overtrertinS en beiden tot 60 francs schadevergoeding aan de civiele partij Buitenlanilscli Overztcbt De Italiaansohe ministor van financiën heeft gisteren in de Kamer van Afgevaardigden een overzicht gegeven van den financioelen toestand Dank zij den middelen welke ter beschikking staan is de geregelde dienst der kas verzekerd niet slechts voor 1890 91 maar ook voor 1891 92 Bg het opmaken van het budget is de grootst mogelijke zuinigheid betracht ten einde niet genoodzaakt te zijn tol nieuwe belastingen de toevlucht te nemen Het tekort op de begrooting van 1890 91 is 32 millioen waaronder 1 0 g millioen buitengewone militaire uitgaven Ten gevolge van het nieuwe financieela programma zijn de uitgaven met ongeveor 46 millioen verminderd Op dezelfde wijze voortgaande zal het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven zonder nieuwe belastingen hersteld worden Te Essen is Zondag eene vergadering van 3000 mijnwerkers gehouden Onder dankbare erkenning van de ondersteuning die zij bg de staatsautoriteiten hebbnn gevonden werd er besloten den uitslag der ontvangen toezeggingen af ti wachten van werkstaking af te zien en eene vredelievende bonding te volgen De Commissie van 12 leden die door do vergadering van mijnwerkers te Gelsenkirchen is benoemd om voor de geheele opheffing der erre te waken werd door de vergadering te Essen mede erkend Blijkens een Beuter telegram uit Waldenburg hebben ook in Fruisisch Silezië de mijnwerkers althans voorloopig van werkstaking afgezien De Engelsche bladen bevatten allen uiterst heftige artikelen tegen Portugal naar aanleiding van hetgeen in het Zambesi gebied is voorgevallen Allen eischen dat lord Salisbury krac htiger optrede en sommigen verlangen zelfs dat onmiddellijk een eskader naar Lissabon worde gezonden ten einde een ultimatum te stellen Indien de berichten welke de Time nit Zanzibar heeft ontvangen juist zgn dan is het volgende geschied De Engelsche gemachtigde Johnston had zich op last van lord Salisbury naar het Nyassameer begeven ten einde met de stammen die ten noorden van do Zambesi wonen vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen Toen hij de rivier de Shire opstoomde baalde Johnston majoor Serpa Pinto don Fortugoeschen reiziger in die met 900 met ichterlaadgeweren gewapende Zoeloe s op weg was naar het Nyassa meor Johnston ging majoor Pinto voorbij en sloot verdragen met de Makololo s die aan beide oevers der Shire wonen wasrbij zij zich met de Engelschen verbonden Majoor Pinto ziende dat de Engelschman hem te vlug af was geweest keerde naar Mozambique terug irn haalde versterking Daarna ging hij weer naar het gebied der Makololo s zocht twist en dwong ilen negers het gezag van Portugal te erkennen nadat hg met zijn achterladers en Gatlingkanonnen een groote slachting onder hen had aangericht Aangemoedigd door deze overwinning rukte de Portugeesche reiziger met zijn troep voort ten einde op dezelfde wgze het geheele geoied tot het Nyassameer te onderwerpen Dit fa het verhaal hetwelk de Timet van het gebeurde geeft en waarbg de Portugeezen niet de fraaist rol vervullen Alvorens dit onvoorwaardelijk te kunnen aannemen dient men eerst de inlichtingen af te wachten welke lord Salisbury ie Lissabon heeft gevraagd want de Engelsche bladen zijn sedert de overneming van den sponrwe naar de Delagoabaai en de inlgving van het Zambesi gebied te fel gebeten op de Portugeezen om in dit opzicht Als onpartijdige rechters beschouwd te kunnen wor en Volgens de bladen te Lissabon heeft de zaayzioh geheel anders toegedragen en werd de enfeditie van majoor Pinto en den ingenieur Castel o door de Makolalo s aangevallen De Portugeezen verdedigden zich en dreven de aanvallers met verlies van 72 dooden terug Dit feit was naar zij zoggen reeds den 19en November te Lissabon bekend maar uitvoerige bijzonderheden ontbreken nog ilaar de post na het gevecht uit Mozambique vertrokken nog niet te Liasabon is aangekomen De Engelsche rogeering is natuurlijk niet voornemens iets te ondernemen tegen Portugal voordat zg officicelo bgzonderheden van de Portugeesche regeering heeft ontvangen Da Poll Mali Gazette die verlangt dat onmiddellgk een eskader naar Lissabon worde gezonden zal dus geduld moeten hebben totdat do gevraagde ophelderingen aan het ministerie van buitonlandsché zaken zijn ontvangen t Was Zaterdag een goede zitting voor het Fransche Ministerie zulk een succes had niemand zeker ooit van de combinatie Tirard gedroomd Aan de orde was de beraadslaging over den post van 1 600 00 voor geheime fondsen Do socialist Couturier meende dat het niet te pas kwam zulk een som toe te staan zonder rekening of verantwoording De Minister Constans zeide dat dio som noodig was voor de verdediging der Republiek en de Regeering derhalve niets kon laten afdingen Damrom moest hg sich ook verklaren tegen het amendement van Cornudet rechterzgde ora de som te brengen 600 000 de Begeering beschouwde dien post als een motie van vertrouwen onttrok de Kamer de Regeering hoar vertrouwen dan gingeu al de Ministors heen De gaosohelinkorzgde juichte deze cordate taal toe en waarigk met 332 tegen 116 stommen werd besloten over te gaan tot de behandeling van het artikel zelf In weerwil van de groote meerderheid gaven de onvorzoenlgken aan de rechterzijde en de Boulangisten t nog niet op en kwamen met nieuwe amen dementen Larguinais rechterzgde stelde voor 800 000 De Minister president Tirard zei Oninogelgk t is voor de verdediging der Bepabliek geen centime kan er af En weer met groote meerderheid 313 tegen 187 het artikel goedgekeurd Voor de tweede maal geslagen waagde men ter rechterzijde een derde poging om het Ministerie den voet dwars te zotten Cornudet stelde voor dat bij het artikel de bepaling zou worden gevoegd dat de Minister van Binnenlandsehe Zaken van de besteding van het geld aan den Ministeraad of aan den President der Republiek rekenschap zou geven Dit voorstel was direct tegen Constans gericht wiens eerlijkheid van anti republikeinsche zijde vroeger zeer sterk in twijfel is getrokken Weer verwotpen met 306 tegen 191 Ten slotte werd bg eindstemming de post aangenomen met 290 tegen 192 stemmen Het was voor de Boulangisten een rampzalige dag op de aanneming van genoemde post volgde de vernietiging van de verkiezing van een der hunnen Goussot te St Denis met 267 tegen 228 stemmen De Kamer van Afgevaardigden heeft gisteren met 266 tegen 222 stemmen de verkiezing van den heer Naquet vernietigd Te Weenen overleed eergisteren in den ouderdom van 72 jaar de kardinaal Ganglbauer aartsbisschop van Weenen Hij was van oorsprong een boerenzoon in Opper Oostenrijk en klom door ijver en nauwgezetheid op tot de hooge kerkelijke waardigheid Hij was een gematigd algemeen bemind man PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaotzUar k Schalkwpi te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 65 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 Januanlevering ƒ 8 55 December levering ƒ 8 60 332 Staats loterïj Derde Klasse trekking van Dinsdag 17 December No 2501 ƒ 26000 No 12013 ƒ 1500 No 2452 1000 No 2770 16026 ƒ 400 No 2B19 ƒ 200 No 2696 5705 17160 20738 f 100 BECIRSBEJKICHT AMSTERDAM 17 December Per Telegraaf Binnenlandsehe fondsen onveranderd Handelm contant 3 Certif dito 2 rescontre 2 Ind Handbonk 1 hooger Buitenland iets Aauwer VEBBETERING ong moet In cl idvertentie der Stoomtram Mij Gooda in ons Va nammeA staat Retour Gouda Bodegrarea 0 67 dit zyn f OI57S uar eriijke Stand GEBOREN 13 Dec Martinua HeodncuB oaders C J van Leeuwen en M Polet ChriBlina Jacoba Withelmina onders H VV Harma eo M W Laofiafeld Coroelis oaders N Oudijk en A Verheul U Rerrit oaders G BrenkiDan en A ao Reede 15 Johanoa Bartba ouders H Vizee en H Braadwgk 16 Geertraida ouders A tan Ewgk en Ë kroeie Pieternella Maria onders A Grendel en I M ran Leeuwen 17 Mannus onders M Ntuto ea M Vos Gezina ouders A Zuverboorn en G Kuipers Jahannes oaders J van der Kleijn en M Ott OVKRLBIIEN 14 Dec W C Kooiman 12 m P tan der Voorden 2j 8 m 17 A Dekker 3 m ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon A A SCHIPPERS geliefde Echtgenoote vanJ D STAM Gouda 17 Oec 1889 Meubelmaker Heden overleed tot diepe droefheid van m j en z ne Moeder na een langdurig en geduldig lyden en voorzien van de laatste H Sacramenten mijn hartelyk geliefde Echtgenoot JOHANNES JAOOBÜSvAS LEEUWEN mg nalatende 3 kinderen te jong om het smartelgk verlies te beseffen Wed J J VAN LBEÜWEN BOSTIN De zaak zal door mij op demelfden voet worden voortgezet