Goudsche Courant, woensdag 18 december 1889

18N9 DoBderdag 19 Deeember 4100 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlto kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Heden OTerleed te Medemblik na langdurig lyden myn geliefde Schmenoot J S WALLER L M TAN EVEBDINQEN Wed Walleb Gouda 16 Dec 1889 Bezoeken van rouwbeklag niet venmtcht IIKDOORKS MeUktiobbels Hoomvliea Hitideelt Wratten enz worden in 7 8 dn en tgd geheel Terwgderd zouder de minste p n te veroorsaken ook zelfs niet op de gevaeligste hoid Prijs per flacon met penseel iO ets Alléén echt bö B SCHOLTEN oiflfeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL Tras en Drijfsteen In LOSSING eene lading dikke en danue DBIJFSTEEN en Andemachsche KELDERTRAS Ie soort welke op de strengste ar en naald proef gelererd wordt Zeerbiliyke rgzen C D MEURSl Groothandelaar in Bonwnial erialen VredesLust Koudekerk a d Mijn Genezing van kinkhoest Mgn drie en eenhalQarig zoontje leed in zoo hevige mate aan de kinkhoest dat wg elk unr het ergste verwachtten Opmerkzaam gemaakt op uw Druiven Borst Honig liet ik onmiddeIflk eene Flesch halen en de Hemel zg duizendmaal gedankt reeds den volgenden nacht werd de hoest lichter de ademhaling ging zonder moegeiykheden de sljjm loste zich op en mgn kleine ALFONZ is thans volkomen frisch en gezond Met den hartelgksten dank enz Obergessenbach bg Osthofen J NAGEL Onderwnzer Alleen echt verkrygbaar Sn flesschen i fl 2 met geetó a fl 1 met roode en a 65 Cent met witte capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Gouda bg P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks La Société HoUandaise de Maltose Soc anonme te Bergen op Zooni Oe Maltose werd b l roond Op de WereldientoOtisteUing te Antkeerpen A 1885 met den 6oudm Medaille Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam A 1887 met den Gouden Medaille Op de Wereldtentoonstelling ie BrusMl 1888 net 2 Eere Diploma s en l Gouden Mfdailte Op de Saiticry tentooDstelling te Botsward A 1889 met den gouden Medaille Het gebruik van de Maltose in de Bierbrouwerij is geregeld bg Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met vrucht en voordeel wordt de altoS icre en Blanke Maltose toegepast in de Koek Banketen Sui erbakkerg De Directear C J C HOOGENDIJK Zoon Gouda Snelpersdruk van A Bkinkhan ii Generaal Agent C BREDAEL Breda mm wiTEMM mmmi Geabonneerden wordt herinnerd dat het ten strengfste is verboden het water der leiding zonder noodzakelijkheid wegf te laten loopen en dat de kraan dienende tot afsluiting der leiding bij vriezend weder den nacht moet gesloten zijn Daar in de laatste nachten verschillende abon nés het water in closets of g ootsteenen laten loopen ten De Directeur D C W VAN DEK LAAR Dzn Het groofe aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpgii af tot de voorafgaande kenteekonen van apoplexie harsenaberoerte toe trotseeran nog steeds alle middelen door de mediaohe wetenschap aangetrend Eerst aan ilen nieuwen tijd komt de eer toe dat zü door bet gebruik maken van den i enroudigsten veg namelijk langa de huid eene physiologische ontdekking gedaan beeft die na bonderde proefnemingen tbans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zij ia wotensohappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen hjdonde monsobheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Romar Woissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 60 jarige pfektijk Door wassohlug van bet boofd eenmaal per dag worden daartoe gescblkte stoffen door de buid onmiddeUyk aan bet zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswgze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgtng dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genoElng binnen korten tqé reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen oor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwera therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt meu daarin eteiischappelijke verhandelingen uit dt medische bla fln die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Méoière med dr profeSSOr aan de polikliniek te Parijs me Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesbeer aan bet krankzinnigen gestiobt te Cbarenton Sanitfttsratb Dr Cobn te Stettin Orossmann med dr arrond arts te JiSblingen Dr F Forestier geneesbeerdireoteur van het hospitaal te Agen Oebeimratb Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheer directeur der galvano tberapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbacta med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jecbl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central d bygiène et de Santé in Franklilk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aau zoogenaamde zenuwachtigbeid lijden waarvan de kenteekenen zijn ohronlsobe boofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan du gevolgen daarvan zooals verlammingeii Onvermogen tot spreken zware tongtral moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellijke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als onthoudiugs en koudwaterkuur wrijven eleotrUeeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreOB gevoelen VOOt beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zicb aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd boofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhooid Buizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van bandeq en voeten aan al deze drie categorien van ZOnUWlijderS als ook aan jODge meiSJCS lijdende aan bleekzuOËt en kraohteloosbeid ook aan gezonde zelfi aan jonge personen die veel mpt het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door Kom WElSSMANN a Ebben in Vilshofen Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneoBwyze van HOiUAN WEISSMAININ Oud Officier van gezondheid eere lid dor Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CI EBAN Co Apothekers Heiligeweg 42 Arnhem J de BEVEB Agent der Scheepvaart Courant Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Utrecht LQBRY PORTON Oudegraoht by de Gaardbrug F 160 ADVfiRTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden doo het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Op de laatste hygiënisch medische Tentoonstelling te Gent werd de Weissmann sche geneeswgze door de meidische jury met een Zilveren Medaille bekroond RUIME KBÜZB in JACHTVESTEiN A v 0SAz KleiwegE73en73 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 ƒ ütoaderlgke Nomme VIJF CENTBM BINNENLAND GOUDA 18 December 1889 In de zitting der Eerste Kamer van heden werd aangenomen hrt ontwerp tot toetreding tot de verlenging der gemengde rechtspraak in Egypte waarop z j il gescheiden tot 27 December In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de belooning der commiisièn tot herziening van ongebouwd eigendom aangenomen met 68 tegen 6 stemmen Bg den post eerediensten verklaarde de minister bij de subsidien te zullen handhaven het status uo Het amendement van den heer Clen om eeii subsidie te geven voor den detservsnt te Amerika en den Kapelaan te Ospel werd ingetrokken na belofte van den minister tot overweging voor het volgeode jaar Hoofdstuk finsncién werd aangenomen met 61 tegen 23 stemmen De Oorlogsbegrooting is aangevangen 7j M heeft met ingang van 1 Jan a s ter vervanging van de op 31 Dec a a aftredende en niet herbenoembare leden van de geneeskundige raden o a tot leden dier raden benoemd voor Zuid Holland dr C J Snijders te s Gravenzande dr C J Vaillant te Schiedam dr P H G Van Iterson te Gouda J Thorn Leeson heelen vroedmeester te IJssolmonde W A L Legebeke apotheker te Botterdam W Robertson apotheker te Rotterdam F R Vechtman apotheker te s Gravenhage en zijn met ingang van 1 Jan a a benoemd tot plaatsvorv leden der geneeskundige raden Voor Zuid Holland dr F J Dupont te Rotterdam dr T H Blom Ckuter te s Gravenhage dr J Vroesom de Haan te Rotterdam J Broeksmit heelen vroedmeester te Zwqndrecht A Van FEVILLETOIV il it iet EngeUck TIENDE HOOFDSTUK 26 Mejonkvrouw begon de advocaat ik kom op het bepaalde uur maar ik verzeker n dat het mg moeite heeft gekost om binnen den vastgestelden tijd gereed te zijn Mag ik u verzoeken plaats te nemen mijnheerP vroeg zij op een stoel wijzende Ik ben geheel van streek de zaak van den armen Koert heeft mü oen geheelen nacht uit den slaap gehouden Denk eens mevrouw von Reidersdorf heeft mq dringend verzocht niets te doen waardoor de jonge vrouw gedupeerd kon worden In zekeren zin wenscht zij eus dat ik Koert aan znu lot zal overlaten Mair ik dat doenP De advocaat haalde de schouders op lx f en de allerlaatste om do bedenkingen van zulk een streng rechtvaardig oordeelende dame genng te schatten Ik sta zelf ook op het standpunt van mevrouw von Reidersdorf ik zeg zelf dat wij nooit een onwaarheid mogen zeggen al konden wij daardoor do grootste voordeelan behalen maar aan oen anderen kant hebben wg rekening te houden Scherpenzeel apotheker te Schoonhoven J A i Van do Ven id te Dordrecht W H J Gantvoort id te Botterdam dr E A Van der Burg boogleeraar te Leiden Heden middag werd ten Raadhniie dezer Gemeente aanbesteed de voor het jaar 1890 benoodigde materialen als Hout Ingeschreven werd door K v d Torren Tz ISVi en A de Jong en Zn 10 pCt beneden tarief IJzer Ingeschreven werd door J J Verdries 7 pCt boven tarief en J H Kok 6 pCt beneden tarief Spijkers en lichte ijzerwar Ingeschrevenwerd door J J Verdries 18 pCL en j H Kak 16 pCt beneden tarief Lood zink en solder Ingeschreven werddoor H J Rabonw 18 pCt T A van Berkel 18 pCt en J J Verdries 16 pCt boven lariel 6 Glas Ingeschreven werd door C van Dillen fc Zn 27 pCt en M NauHi 1 k btneden tanwf Teer Ingeachreven werd door J H Kok 15 pCt boven tarief L Visser b Zn iSVt fiCt boven de basis J IJpelaar Jz 12 pCt boven tarief Kalk Ingeschreven werd door J Mulder 16 pCt en A Jonker Zn lO i pCt beneden tarief Grind Ingeschreven werd door L Broere 13 pCt beneden tarief Zand Ingeschreven werd door L Broere 6 pCt beneden tarief 500 M fijne Pain Ingeschreven werd door A Slootweg ƒ 460 99 en D van Kleef te Waddinxveen ƒ 445 49000 Ben Ahin Vit demi rétaiU Ingeschreven werd door Alex Chadoo Wie in België 9330 Ernest Jansen en Soubair Luik ƒ 89 60 J B Petit Breda ƒ 81 97 en F Engers te Amsterdam ƒ 80 65 p 1000 met ons hart en genibed De toestand is met weinig woorden geteekond door een kleine onwaarheid kunnen wg een bestan vriend redden mogen wij nu onze strenge opvatting van rechtvaardigheid een weinig geweld aandoen of handelen wg edeler en beter als wij de waarheid huldigen en wg kalm den hoopvoUen jongen man zgn ondergang te gemoet laten loopen Zeg geen woord meer mijnheer I Ik blgf bg mgn besluit en laat mij door niets daarvan afbrengen Is u bg Koert geweestP Ik heb mijnheer von Berghaupt in het hotel in het boscb bezocht en ik moet erkennen dat bij met dankbetuiging instemde met het plan dat hem voorloopig althans voor een schandaal wil behoeden Hij schreef onmiddellijk dit briefje waarin hij u jonkvrouw von Lattterer in vertrouwen mededeelt dat hg te Fargs is aangekomen en zgn intrek heeft genomen in het hotel de l Europe nabg het spoorwegstation De jonkvrouw nam den brief en zag hem in Hg bevatte slechts weinige regelen kort en bondig werd haar het bewuste bericht medegedeeld Het geheele schrijven was zoo recht en slecht dat de jonge dame twijfelde aan het welslagen van haar pogingen Mijnheer Morris was echts overtuigd dat haar poging zeker met succes zou bekroond worden Hij had Koert den brief gedicteerd en daarbij rekening gehouden met de eigenaardigheden van Jane s karakter Bedaard boorde hij daarom naar de bezwaren van de jonge dame en zeide toen ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBB worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 12 100000 blauwe Uselstniatklinkera In eschreI ven werd door J J Haverkamp te Gouderak 6 68 Schalij en Bekkers te Schoonhoven 6 94 en Schalij en Bekkers te Schoonhoven f 5 37 p lOÖO 60000 Uselmetselplavij Ingeschreven werddoor J J Haverkamp te Gouderak ƒ 6 60 J C van Vliet Jz te Gouderak ƒ 6 8 K J vanHouweninge te Gouderak 6 37 Wed P van Langete Gouderak ƒ 6 71 Schalij en Bekkers te Schoon hoven f 5 60 F van Lange Moordrecht ƒ 6 46 p 230000 vUkke Waalstraatklinkers Ingeschreven werd door A Mos te Arnhem ƒ 16 40 en W P de Vries te Rossnm ƒ 15 16 per lOÓo 16 245000 vlakke Vechtsche straatklinkers Waalvorm Ingeachreven werd door Kolemans Beijnen te Utrecht ƒ 17 90 en E van Holst te Arnhem ƒ 16 14 per 1000 40000 vlakke Vechtsche staatklinkera Vechtsche vorm Ingeschreven werd door G v d Broekte Jotphaaa ƒ 16 en Wed J Bruut Jz te Woerden 13 93 per 1000 26O00 vlakke Vechtsche klinkers Vechtsche vorm rollaagsteen Ingeschreven werd door WedJ Brunt Jz te Woerden 18 24 en J v d Broek te Jntphaas 16 70 per 1000 Het benoodigde plantsoen en boomgewasvoor 1890 Ingeschreven werd door T de Loost Zn te Boskoop f 259 B Droog te Boskoop 199 95 en A Ouwerkerk teBoskoop ƒ 183 45 Het maken van 34 60 str Meter gordingwerklanhs den bazaltmuur van het jaagpad te Gouda Ingeschreven werd door P Vermeer Jz voor 1083 H Hollander voor ƒ 960 C P W Dessing vior ƒ 915 W Bokhoven voor ƒ 904 H J Nederhorst voor ƒ 889 J de Jong Wz voor 867 en P A Burghout voor 846 20 Het maken van 480 Meter dennenhouten perkoenbesohoeiing langs de Bleekersingel te Gouda AIs de poging niet mocht slagen dan kunnen wg ons toch troosten met do gedachte dat wg aan de plichten der vriendschap ten volle voldaan hebben In de eerste plaats zou het uw taak moeten zijn om gedurende het gesprek de jonge vrouw terug te houden van een reis naar Parijs Stellig handelt ge goed met Jane Gray het adres van haar man te laten noteeren maar laat haar den brief in geen geval behouden De grootste moeielg kheid aan uw zending verbonden ia dat ge te doen hebt met een uiterst geslepen vrouw Zij verstaat de kunst om in de oogen de zwakheden des harten te leien on van die zwakheden maakt zg dadelgk gebruik tot haar eigen voordeel Die vrouw werkt altijd achter het gevaarlijke masker van ingetogen zedigheid Op meesleepende wijze weet zg zich tegenover mannen voor te doen als eene vrouw die bescherming noodig heeft en dit middel mist nooit zgn uitwerking Neem alle middelen te zamen waarover de dochter van James Gray kan beschikken en voeg daarbg haar eigenaardige aangrijpende schoonheid als vrouw dan kunt ge eenigermate begrijpen welk een gevaarlijke tegenpartij zij is O mijnheer Morris ge maakt mij beangst ik ben buiten mg zelve van verbazing Ik heb menig uur bij haar doorgebracht pn hield haar voor eeu goed opgevoede zachtaardige soms zel naïeve vrouw Uit deze woorden blgkt dat ge nog geen gelegenheid hebt gehad om in de eigennaidigheden van