Goudsche Courant, donderdag 19 december 1889

1889 Maandag 23 éecember AAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der grroote laagpkoleu Oupeye r rzzz iL SLg ere TT lsuzMufcolerL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen es p penovens en dergel ke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktutgen mita er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herital tot Gouda fl 3 30 i fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS 4103 GOUDSCHECOURANT Nieuws en AdverterÜigblad voor Gouda en Omstreken Oe inseiidlng van advartentiön kan gescUeden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave ƒ 8 70 Janoari ierering ƒ 8 55 September OotobérNovember en December ievering 1890 ƒ 8 75 BEURSBËKICHT AMSTEBDAM 20 December Per Telegraaf Integralen iets flauwer Indische waardon g en nriatie Portugal flauwer Warschau Weenen 1 hooger Ontario en Missouri Shares i hooger uarRerlijke Stand Moordrecht GEBOSSN Micolui maim H N Dirkianger en Mde JoDji OEBUWD O de Rooe wonende te Wvmbriteerad l en J Tom Gtouderak GEBOREN Theodore oodeie P Kreik eo W ven Delia OVEBLEDE N s J de BroUD 4 j BeeuwUk GEROKEN Merie Johieoe oeden D Heorile ee E de Jong Leendert oudere V ven der I ecq en O Knikker OVERLEDEN C Vermoolon 74 J J Heg 38 j A Schooten 4 Stolwyk GEBOREN Wonier ouden W Noorlinder en SliDgorland OVERLEObN W Gravelaod 08 J GEHUMD M Vcrbug en A van Utm A de Bri in en 3 C van Dam ADVERTENTIE Voorspoedig bevallen ran eene Dochter H Q DONGELMANS TAN DEB Geest Gouda 19 Dec 1889 4 Op den 19 dezer overleed te s Haèe onze geliefde Schoonzuster Mevroaw A M AHEULE Ef EiJN TA WiULiOEM in den onc eirdom vnn 53 jaren A E TEMMINCK Heulk J F M TEMMINCK Eenige kennitgemng Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Moeder Behawd en Grootmoeder betuigen wj onzen welgemeunden dank Dit aller naam A H KABEL Gouda 21 Dec 1889 Voor de vele bewezen van deelnemin ondervonden bg het overladen van onzen geliefden Vader en Behuwdvader den Heer COfeNELIS LUNENBURG betuigen wö bfl dejw onzen hartelgken dank Uit aller naam Th C LUNENBURG Gouda 20 December 1889 Doct SALP sBAARD TINCT tO geeft de natuurlgke kleur ter fr droogt spoedig op en wascht ni t S £ af Prija f 1 20 per flacoii Verkrijgbaar bg J HC HÜINCR F eZe ma dotée Hoogstraat te Gouda en itaal iei4enda gwét hmotU Ie de meeet traebtl e en VeretMiaMe Klna Wija ledbevelen leer UI van binten en bnlunltndiebe eneeeheeren X VeAitlibeai ia iaeeekea b 1 M en L KBABPBUBH a HOLM Iretketan Ut Depot voor Oouda bg den Heer A H i TEEPE Apotheker voorheen C THIM Van af heden in LOSSING een LADING Cfrove ILulir Haclielkoleii waaruit ik tot 85 Ct per H L vrg aan huis aflever H FRIË ir Vest O 591 mrasËmm JAN FSINCE C Qouda TURFMARKT H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen Vaste Premie Brandwaarborg Maatschappy Directeuren De J0 G CoMP Anuterdam opgericht 1809 geven alle inlichtingen omtrent Verzekering bg genoemde Msatschappg Wanneer men hoest neme men Oscar Ttetme s len D H Bonbons I kl Zakjes a 20 en 30 cents te Oouda bg A WOLFF Waar nog geene depots gevestigd zgn worden deze op alle plaatsen onder zeer gunstige voorwaarden opgericht F Pelmer Coblenz Dnitschland UTBEGHTSGHË Hypotheekbank te UTRECHT De DIRECTIE der Utrechtsehe Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de Coujions der Pandhrieven vervallende 1 Januari 1890 BEXAALB4 AR gesteld zgn te Utrecht ten Kantore der Bank Mantstraat G n 396 7 en bg de Agenten der Bank de Heeren HART8INCK Co Amsterdam Fbed BASTI a ANS Co M J OGIER Sc Co Gouda De Directie voornoemd Me L TAB LIER Jhe H J M va ASCH van WIJCK Gouda Snelpersdrok van A Beinxkan c Zoon BRANDSCHADE Ue Assurantie Compagfnie ANNO 1771 gevestigd te AMSTERDAM assureert GEBOUWEN INBOEDELS en HANDELSWAREN tegen billgke premiSn Agent de Heer J l A lllO TIjni fe GOUDA Kleiweg E 21 STEEAi KOLEN In LOSSING Pakhuis BOGEN eene lading Grove Ruhr Kacbelkoleo waaruit wg tot 83 Cent per Heet contant vrij i b E everen KRIJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 184 ADVERTENTIËN in alleJBinnen en Buttenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden dooi het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 0f Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tanilpgn ont teking zweren bloedend tiiadvleesoh oniungename reuk uit den mond kalkrormini wotden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het eohle K K Hof Tandart Dr PO PP S nSater in aanmerkelijk vergrootte flesachen voor 60 enta 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandputa gteeds de tanden gezond en schoon hoijHn POPP s Tandplombeersel l r POPP a KTuiilSii Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen ïeep POPPS Gekristalliseerde en Transparant I Glycerioezeepen zgn de fijnste Toilet m gezondheidszeepen welke ook een vorwonderlgken witten tint te weeg brongen B De namaaksels van Anatherin Wond water verwoesten de tanden binnen korten tjjd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkols van Nederland Urn verlangt uitdruikelyk Dr POPPt eeite Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizmiderlöke Nommen TUF CENTS M BINNENLAND ÖOÜDA 21 December 188 In de zitting der Tweede Kamer van beden werd de spoorwegbegrooting aangenomen Bg de discussie over de waterstaat werd aangenomen de post voor subsidién voor de landbouw proefvolden Door de nieuwe regeling van verzending Tan couranten en drukwerken zal de verzending ergemakkelgkt worden terwgl de voorgenomen tractements rerhoo ing onbillgkheden bg verval lan emolumenten zullen doen vervallen Hoofdstuk Wattrstaat is aangenomen De heer T Beekeukamp is te Leiden gesUugd voor bet 1ste gedeelte van het arts examen Do redorgkarskamer Hildebrand te BergAmbacht gaf gisteren avond eene uitvoering Opgevoerd werden het looneelspel Bernard de adeoeaai der armen het blgspei Het haniroei van den tckoenlofper en het blgspei Kort w tuneorie AUea werd zeer goed afgespeeld Kaar wij vernemen heeft de Minister van binhenïandscbe zaken eene commissie samengesteld om hem voor te lichten ter zake van maatregelen in verband met de uitvoering van de nieuwe wet op het lager onderwgs De eerste bgeenkomst dezer oommissie is bepaaldop heden N R Zondag 16 December hield de Wieirgders Vereenigiiig de Antiloop gevestigd te Gouda hare jaarlgksche algemeene vergadering De president opende te 12 uur deie bgeenkomst De secretans behandelde in zgn jaarverslag de belangrijkste gebeurtenissen In t afgeloopen jaar Daar de penningmeester afwezig was deed de president rekening en verantwoording waaruit bleek dat de balans met een batig saldo sloot M W FEViLLETOX Uit hei Engelêck ELFDB HOOFDSTUK 89 Alles wat zij tot dusver geleden had kon haar vertrouwen op hem niet aan het wankelen brengen De ongelukkige vrouw had slechts één gedachte zg wilde hem vergiffenis schenken Zg had slechts één streven zij wilde zjjn hart weer voor haar winnen Gedurende de reis zorgde de conducteur goed voor haar Aan elk station had hg een of ander waarmede hij de alleea reizende dame genoegen meende te doen Zoo kreeg zg langzamerhand een voorraad van wgndruiven taartjes bloemen glazen limonade enz om haar been zonder dat zg het waagde den beambte in zijn attentie te temperen want zg hield dit voor een goed voorteeken dat zij niet mocht hinderen Zoo verliep de nacht De dag brak aan een droevige regenachtige dag Toen de sneltrein Parijs naderde en de conducteur weder aan haar coupé kwam om hare wenschen te vernemen drukte Jane den man voor zgne goede diensten een banknoot in de hand en rerzocl t hem per telegram een kamer voor hear te bestellen in Door bet bodanken van de betren W Washington Taylor als penningmeester en H Ouderkerk ali vioesecretaria werden in hwme plaats gekozen de heeren A Dortland Jr te Qoodl en N 0 van Houweninge te Waddingsveen Als afgevaardigde voor d o Alg Ned Wiek Bond word verkozen de heer A Breekland Jr te Bodegraven Vervoh ens werden eenig hniahondelijko zaken besproken en werd op verzoefc van de leden besloten in eene volgende algemeeae vergadering eenige verandering in het reglement Xi brengrn Op bet einde der vergadering trad volgens hetreglement de president heer J W SteensZqnen Jr af doch wei t t algemeene stemmenherkozen Omstreeks 4 uren aioot H pcesident met een woord van dank aan de lode lm vergadering In bet hospitaal te Amstariam Worden dagelijks aailitairen opgenomen lgd ut aan een hev e verkoudheid vergezeld van rersehgnseleu der griep Toch meenen de doctoren dat de ware griep de mfluema bg deze militairen niet is waar te nemen Van de 276 bedden in het hospitaal zijn nog slechts een twintigtal op dit oogenblik onbezet Zelden was het aantal verpleegden z66 groot daaronder zgn 60 Igders aan zware verkoudheid Het garni ioen is sterk ruim 2000 man met inbegrip van het personeel der marine en de jongens van het opleidingiachip Ten einde bg vermerrdering van het groote ziekenogfer op allo gebeurlgkheden te zgn voorbereid wordt vermoMtelgk de voormalige kazerne op de Lauriergracht het zoogenaamde Passantenhuis tot tijdelijk hospitaal ingericht Staten generaal Twieui Kahib Zitting van Vrgdag 20 December het stations h6tel Eindelijk liep de trein hst Straatburger station binnen Vermoeid stapte zü uit op het woelige perron dat van menschen wemelde Daar was niemand om baar welkom te heeten Angstig keek zij rond of zij Koert ook zag Hg kon onmogelijd hier zgn dat wist zü en toch zocht zg hem Volle tien minuten dwaalde zjj op het perron rond doch niemand bekommerde zich om de gesluierde dame Juist wilde zij het groote stationsgebouw binnengaan toen zij haar naam hoorde roepen Zij keek om en stond tegenover mijnheer Morris De advocaat was in gezelschap van een elegant gekleed heer met een ridderorde op do borst die zich uiterst beleefd voordeed Morris was tegenover Jane zeer teruggetrokken wat haar eenigazins gerust stelde Met de blgken van de grootato hoogachting stelde hij nu den vreemden heer aan haar voor ds professor Fran5oiB Gispert I Mevrouw begon de professor met een diepe buiging nik ben zoo gelukkig u te kunnen mededeelen dat de Duitsche officier uw echtgenoot dien ge hier te Parijs wilt bezoeken in mijn hotel logeert Vragend keek Jane den advocaat aan Deze wendde zich af schijnbnar met een gevoel van verdriet en medelijden Mag ik vragen heer professor wie u heeft ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 6 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Onder de vele behandelde taken op de water staatabegrooting was er een die nog al tgd en debat kostte De min bad 26 000 aangevraagd voor een onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des lands De bedoeling was een onderzoek in te stellen naar de zoogenaamde kleine rivieren en naar de kosten van hare verbetering De minister meent voor dit onderzoek 2 i jaar te behoeven Tevens gaf hg te kennen dat het zgn bedoeling is te komen tot een regeling waarbij de beUnghebbenden plannen maken en uitroeren doch de Staat steun toezegt zoowel door geldelijk subsidie als door andere hulp Verzet kwam echter van verschillende zgden min of meer welwillend omdat men zich niet recht voorstelde waarheen de Minister wil sturen de beer Boell vteosde voor te zware financieele lasten die bij t aannemen van een groot aysteem op het Bgk zouden kunnen gelegd warden vooral ook omdat het rekbare begrip beraarbara en vlotbare stroomen en rivieren die aan t Bgk bebooren kraekten art 571 B W nooit is bepaald de heer A Van Dedem duchtte groote teleurstelling van belanghebbenden als bet Bijk zich niet met het uitvoeren van plannen zou willen belasten de heer Smidt voorzag dat hangende het onderzoek alle verbeteringen zouden uitbigven de heer Van der Loeff begreep niet boe een wettelijke regeling der rijkssubsidien mogelijk was als het maken van plannen toch later van lülaiighebbenden afhing om van bel vermakelijke advies Van der Borch niet te spreken die vroeg om een Staatscommissie en nog wei een Staatscommissie van belanghebbenden belanghebbendeu bg alle kleine rivieren De Minister die veel aan dezen post hechtte wist hem met klem te verdedigen Hg maakte hem los van hetgeen later zou moeten geschieden want welke plannen ook in uitvoering zouden moeten komen kennis van den werkelgken toestand was volstrekt noodig en die ontbrak wat den waterafvoer betreft dal ik hier in Fargs mjjn man wild zoeken De jonkvrouw von Lauterer waa zoo goed mü v n deze reia kennis ie geven en veizooht mg dringand u te vergezellen en te beschermen mevrouw viel de advocaat haastig in Wegens de betrekking waarin wg eens tot elkander gestaan hebben meende ik aan bet dringende verzoek van die achtenswaardige dame te moeten voldoen Gedurende de reis hield ikmü verborgen omdat mijn aanblik u misschien kon mishagen Ik heb echter alleen de verplichting op mij genomen tot Fargs de reis mede te maken en ben thans zoo vrg mg terug te trekkken Te geruster kan ik dit doen daar de professor bg wien Koert voa Bergbanpt zgn intrek heeft genomen u in deze stad beter beschermen kan dan ik die hier een vreemdeling ben Bovendien zou ik om verschillende redenen den heer Von Berghaupt niet gaarne weder ontmoeten Uit de woorden van den advocaat sprak voor Jane de zekerheid dat zg Koert weldra zou vinden zij baalde met verruimd gemoed weder adem Ik dank u voor uw goede voorzorgen ragnheer Morris stamelde zg en wilde hem de hand reiken De advocaat nam de aangeboden band echter niet aan hg maakte eon koele stijve buiging keerde zich om als iemand die in het diepst van zgn hart gewond is en ging heen Mijnheer Gispert scheen over deze handelwijze van den advocaat ten hoogste verbaasd te zijn