Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1889

1889 Vrijdag 20 Deceoibep IN 4101 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ingandtng vaq advertentien kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Van af heden in LOSSING een LADING Qrove Euhr Kachelkolen waaruit ik tot 85 Ct per H L vr aan huis aflever FRIË Vest O 591 Die verkouden is hale een doos DHOP Qit de Blikken Trommel per doos 40 ct J J 7ANMSANBEN Banketbakker MARKT 67 GOUDA Braiidspiritus 28 cent per Liter Prachtig CANDIJGRÜIS 35 cent per kilo M vAU RIEL Wachteistraat Spaar en Hulpbank te GOUDA 2 Het BESTUUR maakt bekend 1 dat in de laatste week van DECEMBER en in de eerste week van JAI UARI g eene Zittingfen zullen worden gféhouden dat de bijschrijvingp der rente over 1889 zal geschieden op VRIJDAG 10 JAI UARI 1890 des avonds van 7 10 uur in het gfewone lokaal Het Bestnur Toornoemd J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RÜIJTER Secretaris WÊ GEBRUIK znivere CACAO vermydt Terralscht CHOCOLAADPOEDER vermengd metMEEL SAGO of dergeipe eischt het merk 2 m£s tV S JL at Jmmt Rotterdam CACAO KARSTEL bevat al den genr en kracht der cacaovrncht CACAO KARSTEL bezit de eigenschappen die de beste kwaliteiten kenmerken CACAO KARSTEL ko t hetzelfde als het surrogaat Poéder Chooolaad n l Ro f MO i Ko f 0 57J Ned Ons f 0 24 CACAO KARSTEL Ier voortdurende controle van Dr P F van Hamel Roos en A Harmens Wz NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ iB Herstal hez Luik België Exploitatie der g roote laag kolen Oupeye 2v£a g ex © T7 lpL3 n 3szol©zi brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor haiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pflpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant Ir SMEETS Sociëteit Ons Genoegren Zaal KUNSTMIN te GOUDA ZONDAG 29 DECEMBER 1889 H GBANJD 8PMCTACLE Concert Varié Directie HUBEETUS KIEVITS Optreden van den Nederland schen £ ar akterkomiek ABR DE WmTEE 1W Bekroond met de Gouden Medaille Sociëteit MoHrs Maastricht RAMMELSLAG van Multatnli coupletten van A dk WINTER GSjOCyV STJ003E3S medewerking van verschillei de Artisten enSpecialiteiten AanvangS ure Entree HH Leden ƒ 0 49 NietLeden 0 75 Goud Snelpendruk van A Bïinkman k Zoon een gele DUIF met veeren aan de pooten Die hem terugbezorgt zal beloond worden Adres aan het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping te REEUWIJK op VRIJDAG den 20c DECEMBER 1889 svóórm 11 uur in het koffiehuis van den heer K RAPEMAEER aan de REEUWIJKSCHE BROG ten overstaan van Notaris MONTUN te Gouda van Perc I Een hecht stetk en weldoortimmerd gemerkt E no 7 met schuur daarachter eene TiminemiaDswerkplaate met Houtzaajjmoien eene HOUTLOODS met SCHUUR alles op t zelfde erf TUIN met VRÜCHTBOOMEN zoomede een daarachter gelegen perceel WEILAND een en ander zeer gunstig gelegen nabg de REEUWUKSCHË BR JG en den Tramen Straatweg Gouda Bodegraven onder de Oem Reeuwijk Kad Sectie B Nrs 1304 1305 1306 1308 1310 en 1327 te zamen groot 57 A 84 C A bewoond en gebruikt door de eigenaresse Mej de Wed L ZAAL Perc II Een zeer net nog nieuw EÜBBEIIWOONSUIS uitstekend geschikt voor een rentenier met annexe SCHUUR of BERGPLAATS en ERF zeer gunstig gelegen nabg de Reeuwgksche brug tramen straatweg onder de gem Reeuwijk kad Sectie C No 967 benevens 966 ged bewoond door den eigenaar den Beer I VERBORG van de kooppenningen van perceel een kunnen als eerste hypotheek daarop gevestigd blgven tegen 4 V sjaars Breeder by biljetten en nadere informatiënte bekomen ten kantore van voornoemdenNOTARIS Opei bare Verkooping te GOUDA op Maandag 23 December 1889 sToorm 11 uur in het koffiehnit dk HihuoNiB aan de Markt ten overstaan van de Notarissen MONTUN en PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda van Een WOON en WINEELEUIS gemerkt A 121 waarin sedert jaren met lueeet de Broodbakkerij wordt uitgeoefend op een der guntligete atanden van Gouda iMn de westzyde van de Hoogstraat op den hoek van de Blaowstraat kad Sectie B No 773 groot 69 Centiaren Aanvaarding dadelyk na betaling der kooppenningen Betaling 15 Januari 1890 Te bezichtigen tot 12 December a s dage yks en vervolgens gedurende de drie laatste werkdagen 6ór den verkoop telkens van 9 12 en van 2 4 nat waarvoor men zich gelieve te vervoegen by den bewoner en medeeigenaar den heer U J db KADT Breeder by biljetten en nadere informatiën te bekomen ten kantoren van voornoemde Notarissen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks mei uitzondering van Zon en Feeslidagen De prys per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlyke Nommers VIJF CENT2N GOtTDA 19 December 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden bg de behandeling der begrooting van Waterstaat drongen de bh Scbaepman en Nienwenhais aan op meer Zondagsrust voor de beambten der posterqen laatstgenoemde wees te ens op de misbruiken bij de spoorwegen en schending van het brievengeheim Se heer Roell drong aan op een wet tot uitvoering van waterstaatswerken De hh Heldt en Hartogh op de verplichting der aannemers van het Bijk om de werklieden tegen ongelukken te rensekefen Be Minister verklaarde de regeling der administratieve rechtspraak in overweging te zuUen nemen en behoedzaam de Zondagsrust te willen uitbreiden en bij suppletoire begrooting eene subsidie voor het waterschap van den Ouden Ussel te zullen indienen Het bnevengeheim in Nederland is onschendbaar Brieven van den heer Nieuwenhuis kunnen elders geopend zijn Het ontwerp betre oie de verzekering vsdi arbeiders tegen ongelukken is te verwachten De hoer M H Schim van der Loelf deed aan Se rüksnnirersiteit te Leiden het doet examen rechtswetenschap Het Burgerlijk Armbestuur te Oonda heeft alsnog ontrangen van do Onderoffioiers Vereenigicg Ëensgezindheid een bedrag van tien gulden vyf en zerentig cents makende met hel reeds ontvangene een totaal van 109 49V om daarran de algemeene armen exfra te bedoelen Aan den kapitein 6 P van der Garden van bet Se reg inf te Utrecht is wegens ziekte een verlof an 2 maanden verleend Naar men ons mededeelt zat Hi nenkort eene nieuwe stoombootdienst tusschen Gouda en Amsterdam worden geopend Door den heer Zur FEVILLETOX m M Biigelteh ELFDE HOOFDSTUK 27 Al is Koert in den diepsten zedelijken a ond gevallen dan zal ik tot hem afdalen om hem te troosten te redden hem weder op te richten maar hem verlaten neen dat nooit De jonge vrouw dacht er over of zij den advocaat na hetgeen er tusschen hen was voorgevallen nog zou antwoorden op zijn afscheidsbrief Ja zg zou hem een brief zenden en daarin uiteenzetten hoe zg haar heilige verplichtingen jegens haar echtgenoot opvatte Nauwelgks had zij echter de pen in de hand genomen of zij verriel in zwaarmoedige gedachten en liet de pen rusten Be oppasser had haar alles medegedeeld wat de advocaat gezegd had toen hij bij haar toegelaten wenschte te worden Zg bleef kalm toen zij vernam dat de advocaat beweerd had dat Koert te Pargs vertoefde Misschien omdat zij aan alles twijfelde wat mijnheer Morris haar zeide of liet zeggen Nu dacht zg weer aan die bewering Een Duitsoh officier te Parijs I Dat scheen haar Muhien zgn een drietal booten daarvoor aangekocht Heden morgen werd ten Baadhuize dezer Gemeente bij inschrijving verhuurd voor den tijd van vijf of tien jaren de stoombeukmolen aan het oude Veerstal Ingeschreven was door dan heer Ë Kortenoever directeur der Mach Oarenipinnerij voor 5 jaar ƒ 27B per jaar voor 10 jaar ƒ 260 per jaar Nog werd verhuurd Een stuk weiland langsNe Papegaaisteeg teGouda ƒ 48 opgehouden Het grasgewas van den Oaejanvorweliendijk 19 C Rietveld Het grasgewas van de Baarslaan f 35 opgehouden Ëen perceel wei of hooiland langs den Beewal ƒ 45 opgehouden In de den 18den December gehouden vergadering van de IJtelub tot ondtmtemmg nan mimermogeHden te Gouda werd nadat door den Penningmeester den heer van Galen rekening e verantwoording was fsidaan van zijn gehonden linthif voor li É li n w 1888 89 door den voorzitter den heor E L E van Dantzig medegededd dat hij wegens veHrek uit deze gemeente zich genoodzaakt zag voor het voorzitterschap te bedanken Onder herinnering aan en dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door den heer van Dantzig aan de vereeniging bewezen stelde daarop de heer van Galen voor genoemden heer tot Eer T Voorzitter te benoemen waartoe bij acclamatie werd besloten Tot Voorzitter werd daarop gekozen de heer L van Galen tot Vice Voorzitter in de plaats van dW heer P G Overeynder die als lid had bedankt de heer M van Aalst tot Penningmeester de heer A J IJsaelstijn tot heden Vfase Penningmeester en tot VicePenningmeester de heer H N van baik Verder zijn nog als leden der vereeniging toege ets onmogelijks Maar had Koert haar dan niet geleerd aan het onmogelijke te gelooven Baar kwam de kamenier binnen en zeide dat de jonkvrouw von Lauterer haar wenschte te spreken De dame wacht in de voorkamer mevrouw Jane kleurde vluchtig toen zij dit hoorde Zg trad voor den spiegel om haar toilet na te zien en zeide toen Ik heb het voorkomen van een treurende vrouw maar ik heb geen reden om mijn droefenis voor de mensohen te verbergen en allerminst voor de bloedverwanten van Koert Laat de jonkvrouw binnenkomen Staande ontving Jane de boodschapater van den advocaat Met een zwaarmoedig pijnlijk glimlachje naderde zij de jonge dame en wilde haar de hand geven maar deze vermeed met zichtbaren angst de hand van Jane aan te raken Zij gruwde er blgkbaar van de hand van de dochter eens moordeni rs te drukken Jane verbleekte en trad terug Als een schoone zondares stond zij nu voor de jonkvrouw von Lauterer Ik kom eigenlijk namens mevrouw von Beidersdorf en de mama van Koert von Berghaupt sprak de jonkvrouw die bij de deur bleef staan Ik ben de dames zeer dankbaar dat zg nagaan mg denken Heefl u aan die beide dameii geschrevenP Ik achtte het m jn plicht de brieven van de a aohte dames te beantwoorden ADVERTENTIBN worden geplaairt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE L1TTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grsti opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt treden de heeren C J A Kerkhof Alb Hoogendijk en 8 P van der Kleijn Jz Besloten werd gedurende dezen winter niet werkzaam te zijn tenzg zich buitengewone omstandig heden mochten voordoen die het optreden der vereeniging mochten noodig maken De minister van biunenlandsche zaken heeft bq aanschrgving va 13 December jl eonige nadere voorschriften gegeven en eene toelichtende instructie aan de tellers toegezonden in zake de zevende tienjaarhjksche volkstelling Op de vraag om inlichting hoe vraag 8 op do telkaarten kerkgenootschap moet worden beantwoord door de zoogen doleerendon merkt de miniater op dat de bedoeling is dat zal worden opgegeven de gezindte of kerkeIqke gemeente Om eene statistiek van onderverdeelingen te kunnen opmaken van hen die tot geea wettelijk erkend kerkgenootschap behoorec is het van belang dat ook zg die geen wettelijk erkend kerkgenootschap als het hunne opgeven toch duideIgk doen bUjken tot welke godsdienstige gezindheid zij moeten gerekend worden te behooren Tegen de opgave gereformeerde gezindheid of doleerende of welke andere ook waarvan de beteekenis bekend is moet dus geen bezwaar gehiaakt worden Onderteekening van de telkaarten is wenschelgk liefst door de hoofden der gezinnen opdat men wete tot wien men zich later om eventueel noodige inlichtingen kan wenden Ontbreekt de onderteekening dan kunnen de tellers die alsnog verzoeken indien echter de persoon die eene kaart behoort te onderteekenen dit niet kan of wil doen kan de kaart ook zonder onderteekening worden aangenomen Het Transvaalsche blad De Pen maakt de volgende opmerkingen omtrent de spoorwegzaak Niettegenstaande de Transvaalsche regeering zich ten sterkste verklaard heeft tegen het aanleggen van Een poosje zwegen beiden Toen begon de jonkvrouw von Lauterer weer In uw schrijven heeft u den wensoh uitgesproken een onderhoud te hebben met den heer von Berghaupt en u wilde daarom weten waarheen hij vertrokken is Noch mevrouw von Beidersdorf noch mevrouw von Berghaupt kunnen echter een ontmoeting mogelijk maken daar beide dames niet weten maar Koert verblijf houdt Ik ben echter zoo gelukkig u op dit punt inlichting te kunnen geven Onder het spreken haalde zij den brief van Koert uit haar mantelzak te voorschijn Mijnheer von Berghaupt die mij tusschenbeide met zijn vertrouwen vereert bericht mg in dezen brief dat hjj te Pargs vertoeft Ik meende het mgn plicht was u dit mede te deelen Wellicht wil u zgn adres noteeren om hem te kunnen schrgven Zg reikte den brief over en voegde er bij Uit het feit dat mijn neef aan mg alleen geschreven heeft meen ik te mogen afleiden dat hjj de door n gewenschte ontmoeting wenscht te vermijden Ik ben echter overtuigd dat een sohrifteIgke opheldering hem wenschelijk voorkomt Jane antwoordde niet maar zag den brief in noteerde met bevende hand het voorgewende adres en gaf toen het schrgven aan de jonkvrouw terug Ik dank u van ganscher harte jonkvrouw vin Lauterer voor de groote goedheid mij door uw mededeeling betoond Ik veroorloof mg niet naar de redenen te zoeken waarom u mg zoo ongewoon koel