Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1889

Blooker s Cacao i IN 4102 Zaterdag El December 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 60 85 ets 45 cl De inseiiding van advertantiöii Icaii geBCbieden tot éön nor des namlddAgs van den dag der uitgave Zy die iets te vorderen hebben van of veischoldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer COBNULIS LVSMNBUB6 in leven Koekbakker gewoond hebbjnde te 6rau a en aldaar 6 Uecember jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 Jannari 1890 opgaaf of betaling te doen ten kantore van denNotaiis G C FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van versohaldigd zgn aan of goederen in bewaring mochten hebben behoorende tot de Nalatenschap van JOHANNA van VLIET Wednwe van Arie van den Ring gewoond hebbende te Gouda en aldaar 5 December jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 Jannari 1890 opgaaf betaling of afgifte te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gourfo De beneficiaire erfgenamen van wglen MABIN US HOOQENDIJK in leven Bouwman gewoond hebbende te Beeumjk en aldaar overleden roepen bg deze ter voldoening aan Art 1082 van het Bnrgerlgk Wetboek op de bekende en onbekende schuldeischers in die Nalatenschap om op Woensdag 15 Jannari 1890 des morgens te 10 nren te verschgnen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ten einde aan hen dadelgk Rekening en Verantwoording van hnn beheer ai te leggen en hnnne schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der Nalatenschap toereikend zal zgn znllende 8 werkdagen te voren dagelgks van des morgens 9 tot 11 nren inzage der gemelde Rekening en van de bescheiden daartoe betrekkelgk kunnen worden genomen ten kantore voornoemd MV Omtrent het sluiten van contracten van leven i zekering en Igfrenteli bg deHolia i sche Sociëteit eon Levenêverxej eringen Ofgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestaur van de Heeren J FOCK J T van BOSSEN J G SILLEM en J BIER£NS de HAAN als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur enMr J P PORTIBLJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amsterdam Regaliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAIJER te s Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer O C FORTüUN DROOGLEEVER NotarU Jaarlgksche Premie per Honderd Gnlden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 134 50 4 53 amME KEDzFki JACHTVESTEN A V OS Az laeiweg E 73 en 73 Openbare Verkoopiiig te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 80 DECEMBER 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehnis Hab HOiiiE aan de Markt van Een biznnder gunstig gelegen ruime en goed onderhouden BOÏÏWMANSWOirmG geteekend Wgk S No 25 genaamd cVbkdbBEST met Stalling voor 28 Koeien 2 flinke SCHUREN 6 roeden HOOIBERG TDIN en ERVEN en eenige perceelen nitmuntend WEI en HOOILAND te zamen groot 21 Hectaren 62 Aren 11 Centiaren alles staande en liggende in de Willens in de gemeenten GOUDA en REEUWIJK En zulks in 11 perceelen Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den Verkoopdag van des morgens 9 tot des namiddags 3 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Te aanvaarden de LANDERIJEN terstond bg de eindelgke toewgzing en de BOÜWMANSWüNING enz den Ic MEI 1890 Betaaldag der kooppenningen 6 Maart 1890 Twee derde gedeelten van den koopprgs kunnen onder eerste hypothekair verband tegen den interest van 4 j op het verkochte gevestigd biyven Notitiën van deze Verkooping waarin de beschrgviog der perceelen en alle verdere inlichtingen zgn van af den 23 DECEMBER aanstaande te bekomen ten kantore van den genoemden NotarisPORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Van af heden in LOSSING een LADING Cfrove Eulir Kaclielkole waaruit ik tot 85 Ct per H L vrg aan huis aflever H FBIË WESTHAVEN 161 o Vest O 591 Vlcer te OO MAGAZIJN VIOOL en VIOLONCBLSNABEN Werkplaats voor Reparation van alle Instrumenten STEBHING BU ABONNEHÜNT ADV£ RTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden doo het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk vao A Beikkkan it Zoon FIJNSTE merk nitglnitfflid rerkrijgbaar in mh m Maatscliappij de Viscliliandel te BRUSSEL factor in levensmiddelen belast zich met den verkoop in commissie van KAAS tot den hoogsten marktprijs Bankiers CRÉDIT LYONNAIS M PARSER Directeur STEENKOLEN In LOSSING Pakhuis BOGEN eene lading Grove Ruhr Kacbelkoien waaruit wg tot 85 Gent per Heet contant vrij in huis afleveren KRIJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 184 Tegen FEBRUARI biedt zich aan eene P G van goede getnigen voorzien als KEUKENMEID of MEID ALLEEN Franco brieven lett Z ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Korte Tiendeweg IJZËRMANS VLAARDINGSCHE KONINKLIJKE BOOTMANS extra fijn groot en malsch per stnk O IO by J B GOEDHART Lange Groenendaal mr Algemeen erkend als het besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden der tanden tandpqn ontsteking ziveren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dageljjks gebruik van het echte K K Hof Tsndarta AnBtherin mondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergrootte flessohen voor 60 ent ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk geiyktydig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpaïta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Veaus zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S Gekristalliseerde en TranqNtrant I Giycerinezeepen zijn de fynste Toilet m gezondheidszeopen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gif De namaakaels van Auatiierin Mond watei verwoesten de tanden binnen korten t jd Vl Dr J G POPP Weenen Uepots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Men verlange uiUrukkelyk Dr POPPe eckte Preparate en neme f eene andere aan D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 éiioaderlglEe Nommen VUF CENTEN BINNENLAND aOUDA 20 December 1889 In de zitting der Tweede Kamer van beden werd aan Mr H Zillesen eervol ontslag als commiesgriffier verleend Na hot reoe zal in de vaoatare voorzien worden Bq het debat over de waterstaat begroeting werd na uitvoerig debat b j den post voor het onderzoek naar den toestand der kleine ririeren deze aangenomen met 67 tegen 21 stemmen Gisterenavond omstreeks 11 nar is er een ernstige brand uitgebroken in de pijpenfabriek van de hh van der Want in do Kuipersteeg Eerst een half nar te voren had de heer G C van der Want de fabriek verlaten en zich naar zijne woning op de Turfmarkt begeven toen hij door een der personen die in de nsbqhaid woonden gewaarschuwd werd dat er brand was Kort daarop sloeg de vlam geheel naar buiten en zette de lacht in vuurgloed De brandweer was weldra aanwezig en het mocht haar gelukken den brand tot het genoemde par d te beperken Ook het voorgedeelte van de fabnek werd geheel behouden De droogkamer het kantoor met z jn prachtig goudleeren behangsel en belendend vertrekje zijn geheel uitgebrand terw jl de werkplaatsen van de mannen en do vrouwen boven het kantoor wel gedeeltelgk behouden bieren maar aan vensters vloer muur enz enorm werden beschadigd terwijl het werk waaraan men bezig was geheel verloren ging Het is een geluk dat de boeken nog bjj t jda konden worden gered en in veiligheid gebracht Een erg verlies is het verbranden van FEVILLETOX UU het EngeUck ELFDE HOOFDSTUK S8 Dnn moet ik aannemen dat Jane Gray een zwak cogenblik gehad heeft waarin zg de gevoelens van haar hart niet kon onderdrukken En waarom zou dat ook onmogelgk zgn In de eenzaamheid zullen haar verkeerde daden tot bewustzijn gekomen zgn en haar tot verantwoording geroepen hebben Des te slimmer voor Jane Gray als z j tot do erkentenis moest komen dat zg den man lief heeft over wiens hoofd z j zooveel onheil heeft gebracht Eerlijk gezegd ik zou mij verheugen over zulk een gemoedsaandoening bij die sohoone vrouw al was ik ook overtuigd dat die aandoening slechts van voorb jgaanden aard is Aan den anderen kant ben ik verrukt over het welslagen van uw zending ik wensch u daarmede geluk zoowel voor mg zelf als voor m jn vriend Koert von fierghaupt Eeist de dochter van James Gray naar Parijs en daar behoeven w j niet meer aan te twgfelen dan is de weg geëffend waar langs m jn vriend uit z jn moeielgke positie f ered kan worden En daarmede is voor m j gelukig het uur gekomen dat ik weer naar Londen naar een groot aantal zoogenaamde kis waarin de pijpen korden gedroogd Zq die bekend zijn met de pqpenfabricatie weten hoeveel waarde die vertegenwoordigen daar zg een der voornaamste instmmenten z jn bg di e fabricatie en niet dan zeer moeihjk door nieuwe kannen wolden vervangen Het getal verbrande kisses woadt op 1600 geschat Onder de belendende perceetan was de stalhouderij van den heer Wolfswinkel waar boven de paardenstal veel hooi en stroo lag zoodat men daar aanstonds pogingen in het werk stelde om eventueel gevaar te bestrijden De paarden werden allen weggebracht en elders onder dak gebracht de rijtuigen werden op de Peperstraat geiM en de slangen van de brandspuit der militairen dqor de stal heen geleid Gelukkig heeft de brand geen verdere uitbreiding gehad Het gebouw en de inboedel was verzekerd b j de Algemeene Assurantie tegen gevaren vso Brand en Gasontploffing te Brtssel Do verjongingskuur welke det Duitsche offioierskorpa heeft ondergaan ia usdlii lljk in Fnnkr k niet onopgemerkt gebleven Het maakt een punt van overweging uit om de leeftijdsgrens der verschillende officiersrangen met 5 jaar te verminderen en dus alle generaals hoofd en sabaltemo officieren die respectievelijk 60 66 en 60 jaren oud zijn voor pensioen in aanmerking te brengen Dat hierdoor de pensioenshedragen op het Oorlogsbudget belangrijk zullen toenemen kan en mag niet wegen De zuinigheid mag de wgsheid niet bedriegen Een jong en krachtig officierskorps heeft oneindig meer waarde dan eene besparing van eenige millioeuen op de uitgavan ten behoeve van bet Oorlogadepartement De aangehaalde woorden zgn van La France militaire doch hebben onze volkomen instemming Ank Ct mgn beroepsplichten kan teragkeeren zonder de belangen van m jn vriend te schaden ir Is het niet mogelijk mgnheer Morris dat ge uw reis naar Londen nog wat uitateitP Ik geloof dat uw hulp en bgstand juist onmisbaar is wanneer Jane Gray naar Parijs vertrokken zal z jn Bedenk toch dat Koerts vrouw weder naar Duitschland kon terugkeerenl De mogelijkheid daarvan ia uitgesloten geloof ik antwoordde de advocaat roet zooveel zekerheid van toon dat de jonkvrouw er verbaasd over was Jane Gray zal in Pargs tot verademing komen en God danken dat z j een plaats heeft rerlaten waar z j niet bijzonder op haar gemak was Zg heeft daar vrienden die haar zullen troosten als zg troost noodig heeft Aan de echtscheiding staat nu niets in den weg een Duitsch advocaat kan met goed gevolg dadelijk de zaak aanvatten Ik zeg dit alleen om u te bewgzen dat ik in dit geval na de ftma der jonge vrouw geheel overtollig ben geworden Dit sluit echter niet in dat ik mij voor aUgd wensch terug te trekken Neen ik geef u mgn woord dat ik naar Wiesbaden terugkeer om mgn vriend Koert met mqn raad ter z jde te staan zoodra mgne zaken dit toelaten In naam van den armen Koert houd ik u aan uw woord mijnheer Morris Ge zult totonsterugkeerenl Ik zal alleen de gewichtigste zaken afdoen en keer dan hier terug om herstel van gezondheid te zoeken ADVBRTBNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte BoTeudien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt In 1880 heeft zich te Pargs eene vereeniging gevormd van kleine handekrec tegen de groota magazgnen zoo het heette ter bescherming van den arbeid van de nijverheid en den handel Het doel was om van de wetgevende macht herziening der wet op het patentrecht te vragen met dien verstande dat de groote magazgnen hooger dan thans het geval is aangeslagen worden in het patentrecht De vereeniging heeft Zondag eene vergadering gehouden die werd bijgewoond door omstreeks 3000 personen onder welke de heeren Barodet Kmile Ferry Develle Haussmann Mesureur Deprés Chauteraps Frederic Paaajr Longuet Hervieux De heer Christophe opende de vergadering met een rede waarin hg verklaarde dat het hier een algemeen belang geldt en de politiek dus ter zijde behoort te worden gesteld De kleine handelaren zullen te gronde gaan indien het Parlement geen fiscale maatregelen neemt tegen de groote magazgnen Er dient een vast patentrecht en een proportioneel recht te zgn het proportioneel recht voor de groote magazijnen burekend naar de hunrwaaid eo het aantal bedienden De spreker wilde voorts de r lamew geu9 waarvan sommige magazijnhouden zidi bedienden belasten ook naar een proportineel recht De welvaart des lands is gelegen in de verspreiding van het kapitaal onder eene massa menschen en zoosis de zaken thans gesteld zijn hoopt het zich op in lietrekkelgk weinig handen zooals in Engeland het geval is Ten slotte werd met eenparige stemmen eene motie aangenomen waarbij de vergadering het Parlement verzoekt om de wet op het patentrecht te herzien in het belang van den arbeid de nijverheid en den handel Op zulk een manier werd het gesprek voortgezet tot men te Mainz was aangekomen Toen nam de advocaat arbeid om nog een laatste bezoek aan den heer Von Wambold afscheid te brengen Intusaclien maakte Jane aanstalten voor de reis Zij meende verplicht te zgn in alle stilte te vertrekken en het doel van haar reis zelfs verborgen te moeten houden voor haar kamenier die anders in vele opzichten haar vertrouwen genoot Zij liet het allernoodzakelijkste in een kleinen koffer pakken en reed s middags met Koerts rqtuig naar Bibrieh om vandaar nar Frankfort te sporen Bij haar vertrek tw jfelde z j nog of zg Koerts oppasser met zou meenemen maar de vrees voor een mogelgke icène tussohen Koert en haar deed haar van dit plan afzien Zoo reisde zg dan voor de eerste maal ia haar leven alleen Te Frankfort vernam zij dat de sneltrein naar Parijs eerst des avonds ten zeven uur vertrok Hoeveel uren moest zij nog zuchten voordat hetstoomros haar haren Koert te gemoet zou voeren Gesluierd als een treurende weduwe nam zg in den hoek van een sofa plaats om zoo het uur van vertrek af te wachten Eerst tegen zes uur kwam mgnheer Morris op het perron van het station H j was in alles de type van don Ëngelschman die op reis is Het treinpeisonsel kent deze trekvogels van de overzijde van het kanaal het is met hun luimen en