Goudsche Courant, maandag 23 december 1889

IN 4104 1880 Dinsdag 24 December f i Onovertro ffen RWAU TEiT Gegrarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Patriek te Westzaan Opgericht 182 0 W BEGEER Of o U T Jl B3ro a terieanL üoxlog eriean MAGAZIJN van Pendules Candelabres BEGÏÏLATEÏÏBS WEKEEBS KLOKKEN EITZ 4 171 Oe insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave VRAAG GHOCOLAAD ROOTËS J WELTEH Hoogstraat ONTVANGEN Zieglers gepatenteerde Horlogeveer Corsetten Nieuw Systeem 9 Van af a s MA A NDAG Tombola zonder IKieten k 15 Ct per lot waaronder vele prachtige prgzen zgn Verlichting der Kerstboom Ie en 2e KERSTDAG LOUIS JAI 88E Lange Tiendeweg D 40 GOD DA van de Maatschappij de Betuwe te TIEL Abrikozen per potje 60 ets Kersen 60 Zw Prei88e beeren 60 Boode Bessen 50 Frambozen 50 Aardbeziëu 50 Framb en Aardbeziën 50 Oranje Marmelade 40 Te GOD DA alléén rerkrggbaar bg T CREÖAS TRADEMARK BS van Gebrs Si EL Amsterdam Verbrggbaar te Gouda bg P I OUDSHOORN Kleiweg en bfl IG H LAKERVELD Gonwe C 96 te Sehoonlumen bg F FIJN van DRAAT AlhUuserdam bg de Wed J de BOER Gietendam bg Wed v d HEDVEL en Leerdam bg A tan WIJK Aeperen bg D VERMEIJ Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 k 1 25 per kilo Kerstkransen Toor het aanstaande FEEST van af heden dagelgks versch verkrggbaar l Breebaart hz Markt Gouda Creolin Fearsozx uitstekend als ONTSMETTINGSMIDDEL aanbeTolen QDINA LA RqCHE versterkende Kina Wgn van KRAEPELIÉN HOLM per flacon it 1 00 en ƒ 1 90 Verkrggbaar in den Apotheek van de firma D8 LAAT VAN SON Maikt 68 Bg den ondergeteekende i te verkrggen H£ERLU E Amsterdamsclie Koffie genrig en zniver van smaak in blikken bassen Tan 1 d B ets extra voor de bns die later voor dien prgs kan teruggegeven worden Ook maakt hg zgne geachte begnnstigers attent op zgne heerlgke POEDERCHOCOLAAD van af 22 ets per ons en zgne BRDSSELSCHE KRANSJES ik 13 ets per ons NB F malen per week ver ache 8TJBOOP WAFBLEN K L RECKER8 hoek Turfmarkt en Gonwe Waschmeiden kunnen direct GEPLAATST worden tegen ƒ 7 50 per week aan de Zuidhollandsche STOOMWASCHINRICHTING Loosduinscheweg 305 Den Haag Maatschappij de Vischhandel te BRUSSEL factor in levensmiddelen belast zich met den verkoop in commissie van KAAS tot den hoogsten marktpvija Bankiers CRÉDIT LYONNAIS M PARSER Directeur Onderbroeken Borstrokken enz voor Heeren Dames en Kinderen nitsluitend ver d vaardigd in de gerenommeerde door Prot Dr O JAJEGEB eeoig geconcessioneerde Fabriek van W BENGEBSöhi te Stuttgart tot de laagste prgzen Éénig Depot voor Oouda en Omstreken O HOOGE BUOM Cz V RA A G de nieuwe Goudsche Spoorkoekjes Van af heden versch voorhanden Delicieuse Kerstkransen KJERSTBANKET KERSTGEBAKJES BANKETKRANSEN Gebroken 8t I icolaas Verschillende soorten TAARTJES en THEEBISQDITS enz Verder alles wat tot de Banketbakkerg behoort Mg beleefd aanbevelend DËd Dw Dienaar LOUIS JANSSEN Kok en Banketbakker Weder voorhanden heerlgke Gember Koekf goed voor de maag 35 en 65 ei per stuk J J 7MMSAHBE1I Banketbakker MARKT 67 GOUDA BBAND 7EmEEBM JAN PRINCE C Gouda TURFMARKT H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen Vaste Premie Brandwaarborg Maatsohappg Directeuren De JOKG CoMP Ameterdam opgericht 1809 f even alle inlichtingen omtrent Verzekering g genoemde Maatschappg Boekhouden Bandelsrekenen HANDELSRECHT Onderwgs in bovengenoemde vakken bg W DE MOL Gouwe 0 196 Leeraar M 0 STEEN KOLEIV In LOSSING PakhuU BOGEN eene lading Grove Rahr Kacbeikolen waaruit wg tot S6 Cent per Heet contant vrg in huis afleveren RaiJGSMAN de KOSTER Bogen 117 118 Bleekerssingel 184 Oouda Snelpersdruk T n A Beinkkan Zoo De nii ave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND QOPDA 23 December 1889 In de lilting det Tweede Kamer van heden werd bjj de Surinaiinisclie begrooting door den heer Smidt de nieuwe bankverotdening bestreden en herinnerd dat de particuliere maatschappij ran handel en landbouw reeda in Jnoi de statuten aan den minister beeft ingezonden De minister verklaarde dat de gouremeur van Suriname daaromtrent is gehoord en diens antwoord overwogen wordt Omtrent don persoon van C T Schumacher te Arnhem die voorvluchtig ie terwijl iqno vrouw door de politie op verzoek der Duitsoho regeering is aangehouden verneemt men nader dat omstreeks anderhalf jaar geleden genoemde Schumacher een Duitscher rich te Arnhem vestigde en terstond groolo zaken scheen te doen Hjj huurde twee buizen naast elkander gelagen het ééne werd ingericht tot woonhuis het aodore tot liantoor Er was ook heel wat personeel soms wol zes i zeven kle rVen meest alle Duitschen Het heette dat hy een informatiekantoor met annoncebureau hield terwgl hg tevens commissionair in buitenlandsche geneesmiddelen moet geweest zgn Het is eenmaal gebeurd dat de politie in Pmisen aanmerking maakte op de wijze waarop hij brieven uit Arnhem naar Üuitschland bestemd te Kmmerik op de post deed De Jcondpoit verneemt dat door da Kederlandsche Bijnspoorweg nieuwe locomotieven van kolossale afmeting zyn aangeschaft die dezer dagen werden FEVILLETOX iÜit iet Engehck TWAALFDE HOOFDSTUK 80 Hij had zich voorgesteld dat hy zou optreden als haar redder dat hij haar zou uitvoeren uit het krankzinnigengesticht waarin zij op Koert s bevel was opgesloten en met haar naar Engeland zou terugkeeren Als hij zich zoo in Jane s oogen tot een held verheven zou hebben dan daar twijfelde hij niet aan zou de innig geliefde vrouw hem uit dankbaarheid de hand reiken tot het sluiten van een huwelijk Hü was nu ontstemd door de mededeelingen van professor Gispert waaruit bleek dat het vertrouwen op Koert volstrekt nog niet wankelde Koert heoft haar verlaten hij veracht haar hij heeft dat schriftelijk verklaard en ronduit den wensch uitgesproken naar een echtscheiding En toch bemint zij hem met nog geen grootere innigheid haar wantrouwen is hem nog minder aan het wankelen te brengen dan ooit Die vrouw heeft geen trots geen eergevoel riep Morris boos uit Waar is een tweede vrouw te vinden die zoo geheel Opgaat in haar liefde tot een man die haar den rug heeft toegekeerd ia gebruik genomen en die van zulk een kracht zijn dat men met den aanstaanden zomerdiecst bij voorbeeld het traject Den Ha Emmerik per sneltrein m een half uur minder hoopt af te leggen dan tegenwoordig De afstand Amsterdam Utrecht zal met deze machines biunek bet half uur worden afgelegd Zooals wij voor eenigen tgd mededeelden richtte een inwoner van Blerik zich tot don minister van waterstaat met de volgende zaak De post had voor hem geïnd twee vorderingen een van f 6 21 en een van ƒ 4 Het gezamenlQke bedrag 10 24 weril hom aangeboden op éét qaitantie en hem werd verzocht het plakzegsl te betalen Dit heeft bij geweigerd de minister van waterstaat heeft hem echter in hot ongelqk gesteld De Mm heeft te kennen gegeven dat blgkens herhaalde beslissing van den minister van financiën ook voor de kwijtmg betreffende door den postdienst ingevorderde gelden op quitantien zegelrecht verschuldigd is indien het gezamenlijk bedrag der betaallh quitantiëo gelijk in het geval door adressant bedoeld ƒ 10 te boven gaat en voorts dat volgens art 27 der wet van 8 Oct 1841 Staatdl No 47 bg handelingen tusschen het rgk en particulieren zegelkosten alty d ten laste dier particulieren komen Over den aard der Griep is dezer dagen gelijk aan de H C wordt gemeld gehandeld in een zitting der geneeskundige academie te Parijs Men behandelde vooral de vraag of de heerachendo ongesteldheid overeenkwam of verwant was met de Donghkoorts Prof Proost bracht verslag uit over een werk van Prof De Brun te Beyruth omtrent de Denghkoorts in het Oosten in 1889 Het verslag komt ep het volgende neer De koorts is waarschijnlijk afkomstig uit de tropische landen Zij verspreidt zich naar de gematigde Hoe dikwijU de advocaat Jane verkeerd begrepen had thans begreep hij haar allerminst Haar gedrag in de gevangenschi i van het krankzinnigengesticht wierp al zijn berekeningen in duigen Dat zg liever te gronde zou gaan dan haar vertrouwen in Koert opgeven om aan den advocaat de hand te reiken begon zoo waarschijnlijk te worden dat mijnheer Morris daar ook rekening mee moest gaan houden Laat zg dan te gronde gaan riep de advocaat uit ik gun haar aan geen ander Liever wil ik haar op haar graf beweenen dan de gedachte te verdragen dat zg in de armen van Koert von Berghaupt gelukkig is Wat ons nu overkomt hebben wg aan u te danken Jane en toch zal ik nooit over u klagen Mijnheer Morris was niet alleen een goed advocaat voor anderen maar ook voor zichzelven Voor de rechtbank van zijn eigen èoweten verdedigde hij zich met dezelfde handige gevatheid als hij een dient voor den wereldlijken rechter verdedigde Altraden de getuigenissen zgner schuld nog zoo overtuigend tegen hem op hij wiit toch vrijspraak te pleiten En dat hg aan zijn volledige onschuld geloofde en meende dat hg het meest vrtn allen in deze zaak leed laat zich gereedelgk verklaren uit zijn karakter in waarheid een advocaten karakter Hij maakte zich dan gereed voor de reis naar Wiesbaden Zgn geliefkoosd plan was Koert voo Berghaupt te bejegen om zich een kogel door het hoofd te jagen dan kou hg Morris Jene als een ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt streken Haar herhaald bezoek dezen zomer aan de oostelijke zgde der Middellandsche zee doet eene nieuwe uitbreiding naar Europa verwachten Dit jaar hoeft Syrië er onder te lijden gehad daarna Cyprus Ehodes Syra de eilanden van den Grieksohen Archipel en Smyrna Zg heeft fel gewoed te Konstantinopel Salonica ën Athene Nog tói stap en zij zal onze grenzen overschreden hebben Bij de verschillende epidemieën aan de oostelijke zijde der Middellandsche zee heeft de ziekte iedereen aangetast zonder onderscheid van leeftg d gestel of ras zij heeft soms denzelfden persoon twee ja driemalen achtereen overvallen met enkele dagen tuaschenruimte Overal onderscheidde zij zich door haar plotseling verschijnen en door het groote aantal aangetasten Te JMfa moet niemand er aan ontsnapt zijn Op 200 000 inwoners van Smyrna hebben 150 000 haar gehad Niettegenstaande haar goedaardigheid gold zij voor eene volkenplaag en de Grieksche bisschop schreef openbare gebeden uit De temperatuursvorlaging in October deed da ziekte te onstaatin q el niet verminderen Het verslag staat in bet bijzonder stil bij het eigenaardig karakter der Denghkoorts In tegenstelling met de cholera blijft zg in de streken die zg eenmaal bezocht te Beymth deed zij zich sedert 18S6 veertienmalen voor De aangetaste persoon wordt gewoonlijk plotseling overvallen door rillingen vergezeld van hevige hoofdpijn de adem wordt kwalijk riekend do tong beslagen somtijds bespeurt men eene roode kleur in de keel Tegehjkertijd gevoelt men hevige pijnen in de geledingen vooral in da boenen De koorts bereikt 39 a 41 graden zij duurt 24 a 43 uren en gaat gepaard met uitwasemingen die een eigenaardigen reuk verspreiden Bü hare vermindering vertoont zich een zekere uitslag Gewoonlijk wordt de zieke zdó zwak alsof hij eene lange en ernstige ziekte achter den rug had Het herstel duurt meestal eon tiental dagen Tot heden achtbars weduwe naar het huwelgksaltaor geleiden Gelukte dit niet dan wilde hij do echtscheiding dooizetten Onder het inpakken van zgn koffer werd hg gestoord door een beambte die hem een telegram bracht Het kwam van zgn gemachtigde en was s nachts ten één uur uit Londen verzonden Het lange telegrafische bericht luidde Zooeven ontvang ik uw brief met opgaaf van uw adres en ik voldoe dadelgk aan uw wensch om dringende zaken per telegram te behandelen Uit de laatste nommeia van de Times zult ge wel gezien hebben dat omstreeks veertig schipbreukelingen van de King Richard zich gered hebben op een klein bijna ongenaakbaar eiland eenige dagreizen van Sidnoy gelegen Door toeval werd dit bekend en dadelgk werd een vaartuig uitgezonden om die schipbreukelingen op te sporen Het gelukte de bemanning van dit vaartuig op het eiland te landen en de schipbreukelingen veilig naar Sidney over te voeren Dit voorval had twee maanden geleden plaats Onder de geredden bevindt zich de consul Sir James Gray Bg het zien van dien naam werd de advAcaat doodsbleek Eenige oogonblikken kon hg niet voortgaan met lezen doch hg vermande zich en las toen weder verder In den nacht van de schipbreuk vond de echtgenoote van den consul den dood in de golven Gisteren wilde de consul u een bezoek brengen