Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1889

heefi men nog geen sterfgeval door de Seughkoorts waargenomen Na nog vermeld te hebben dat het verslag de aanstekelijkheid der ziekte betoogt komt de vraag of de thans te Parijs heerscheude epidemie met de hierboven vermelde ziekte overeenkomstig of verwant is dan wel of zij eenvoudig gelijk staat met de griep deftiger inflaenza betiteld De meerderheid der collega s van den heer Proust besluit tot gelykstelllng van de tegenwoordige ziekte met de griep Vooraf doctor Brouardel uitte zich zeer beslist Het is eene bijzondere soort van griep vooral omdat zij meestal vrij is van bronchitische aandoeningen maar het is eene eenvoudige griep beweert hij De vergadering besloot dat er geene reden bestaat om aan de scholen vacantie te geven Volgens h t oordooi der grooto meerderheid 13 en blyft zij goedaardig en vereischt zg geene prophylpotische maatregelen daar zij niet aanstekelijk is zooals de Denghkoorts Staten generaal Tweede Kameb Zitting van Zaterdag 21 December Aan de orde was eerst de begrooting der Staatsspoorwegen die natuurlijk allerlei details raakte als stations dienstregeling sneltreinen enz Alleen de beschouwingen over de algemeene voorwaarden voor de aanbesteding van werken voor den aanleg van spoorwegen gaven dea heer Clercx tot eenige meer breede critiek op dit stuk aanleiding Ën het valt niet te ontkennen dat in die critiek zeer veel goeds was Het is toch maar al te waar dat oe voorwaarden waaronder de Staat werken en leverantien laat aannemen buitenwoon ongunstig zijn voor den aannemer vooral IS het volkomen onverdedigbaar dat een aannemer b v aansprakelijk is voor verzakkingen in den aangelegden weg wanneer het werk volkomen is verricht op de bij contract aangewezen manier volgens de atuiwijzingen der met het toezicht belaste ingenieurs De Staat heeft bij dergelijke voorschriften zelf niet zooveel voordeel want natuurlek moet de aannemer de nadeelige kansen die het Kijk op zijn schouders legt in rekening brengen Dit alles neemt echter niet weg dat het risico voor den aannemer onnatuurlijk groot wordt zoodat de heer Cleraf de vergelijking maakte met hazardspel hetwelk overigens van Staatswege verboden is Het is goed dat do Regeering bezig is de bedoelde voorwaarden aan eene hoognoodige herziening te onderwerpen zooals ook reeds j l Donderdag aan den heer Hartogh verzekerd werd Daarna zette men zich weder aande eigenlijke begrooting voor waterstaat Bij verschillende nieuwe posten op de begrooting gebracht legde de Kamer zich leer Volstrekt geen verzet vond de bijdrage voor de Landbouwtentoonstelling te Buenos Ayres noch de som voor de nyverheids statistiek noch ook het opnieuw top ƒ BOOO uitgetrokken subsidie voor het Buitenland dat blijkens de mededeelingen in de Memorie van Antwoord omtrent de uitzending van vqf jongelieden welbesteed sch nt Eenig debat word gevoerd naar aanleiding van den post van ƒ 30 000 voor verbetering van het paardenras en dien van ƒ 12 000 voor proefvelden ten dienste van den landbouw In beide zaken wonscht de Segeering niet zelfstandig te handelen maar het particulier initiatief te steunen De quaestie van de verbetering der tractementen bij de posterijen gal tot tamelijk lange discussie aanleiding De Ministerwenscht de emolumenten verbonden vooral aan de bezorging van abonnementen Daar u niet hier was had ik de eer hem te begroeten en hem mede te deelen dat ge te Parijsvertoefl Op verïangen van den consul meld ik u dat hg morgen het Kanaal oversteekt en van Botterdam per stoomboot den Rijn opvaart om zijndochter te bezoeken Mevrouw Gray zal hem latervolgen daar zg op het oogenblik ongesteld is Hetzou den consul veel genoegen doen als u tegenwoordig was bij het gelukkig wederzien van vaderen dochter Sir James Gray heeft ook met veel lofgesproken over uw groote rede in het proces vanden moordenaar Uriah James Grai Verder geennieuws Wilkens Jeffers Solicitor Behoedzaam vouwde mijnheer Morris het telegram dicht en borg het in zijn borstzak Toen liep hij eenige malen heen en weer als een wanhopige Allerlei plannen vlogen hem door het hoofd het een al slechter dan het andere doch eindelgk had hij zijn besluit genomen Hg sloot zijn koffer telde de banknoten in zijn portefeuille en schelde Onmiddellijk kwam een bediende ifKellner wees zoo goed mg dadelijk mijn rekening te brengen Ik moet onmiddellijk op reis maar ik kom spoedig terug Mijn koffers laat ik hier in bewaring achter jiWenscht mylord een rijtuig Naar welk station De advocaat maakte een afwijzend gebaar met de hand en keerde zich om op lranton te doen vervallen maar daartegenover de traotementen te verbeteren Dit denkbeeld is uitstekend maar in de practijk zal het moeilijk zijn zouder onbillijk te worden Men drong er vooral op aan dat de minister de mindere ambtenarefa niet zal vergeten De heer Van der Loeff wenschte zelfs dat de post werd teruggenomen maar de heer Havelaar laat zich niet zoo gemakkelijk van zijn stuk brengen Hij handhaafde zijn plan dat hë goed overdacht had en beloofde alleen de billijkheid zooveel mogelijk in acht te nemen Daarop mogen dus de ambtenaren der posterijen hun hoop bouwen gelijk de telegraiisten op s Ministers toezegging dat hij een volgend jaar een regeling to hunnen opzichte hoopt te treffen Vrii laat begon men nog aan de algemeene beraadslaging over Koloniën waarbij niet alleen de conservatieve heer Van Nunen maar ook de liberale Bool den minister steunden De heer Keuchenius zelf hield een allerzoi derlingste theologische rede waarin hij betoogde dA de taak van het gouvernement was het evangl e in Indie te verbreiden Heden begint men met de Sunnaamache begrooting en hoopt in de arondzitting met het geheele budget klaar te komen De commissarissen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van s lands zeedienst hebben eene circulaire verzonden waarin zy het doel en den werkkring der Kweekschool loor de Zeevaart gader omschrijven Het is hun namelijk gebleken dat ondanks de groote verbetering der vooruitzichten welke het varen tor koopvaardij in de laatste jaren ook door de uitbreiding der stoomvaart aan Nederlandsohe jongelieden biedt geenszins eene evenredige vermeerdering van het aantal kweekeliogen op genoemde inrichting is gevolgd Zij meenen dit te moeten toeschrijven aan de onbekendheid van vele ouders en voogden met die betere vooruitzichten en met den werkkring der school In de laatste jaren deden commissarissen de ondervinding op dat slechts zeer weinig goed ontwikkelde jongelingen deelnamen aan het toelatingsexamen voor genoemde instelling Van een zestigtal candidaten die sioh gemiddeld jaarlijks aan het examen onderwerpt voldeed in het gunstigste geval ter nauweraood een vierne gedeelte aan de gestelde eischen Toch kunnen deze eischen geen bezwaar opleveren zo zijn zóó dat een goed onderwezen normaal ontwikkelde jongen van ongeveer 13 j tot nagenoeg 15 j jaar daaraan zonder moeite kan voldoen Doch zeer dikwijls worden de jongens niet intijds tot het examen voorbereid of wordt hunne neiging zooveel mogelijk door do ouders tegengegaan omdat deze meenen dat het vak geene toekomst biedt Tegen deze meening komen commissarissen op Jongelingen die eene behoorlijke opleiding hebben genoten worden bij voorkeur gezocht voor de mail en passagiersvaart en voor de groote vrachtvaart Voor rekening van hot departement van koloniën wordt in de Kweekschool gemiddeld een twaalftal jongelieden opgeleid voof het korps stuurlieden en gezagvoerders bij de gouvernementsmarine in Indie Zoowel hier als bij mail en groote vraohtvaart hebben zij eene goede toekomst Commissarissen geven verder een overzicht van de eischen tot het toelatingsexamen het prospectus daarvan wordt op franco aanvrage kosteloos toege Vijf minuten later was de rekening betaald en verliet de advocaat het fadtel Hij nam eeq huurr tuig en reed naar een afgelegen wijk om daar in een apotheek onder eenig voorwendsel vergif te koopen Onderweg veranderd e hij van plan hg reed eenigen tijd zonder doel voort en gaf den koetsier bevel om naar de rue St Mar£in te rgden hij wilde nogmaals een bezoek brengen aan professor Oispert Doch daar kreeg hij een apotheek in het oog en nu liet hij den koetsier voor de deur daarvan stilhouden De advocaat stapte uit en ging den winkel binnen Wat blieft u mijnheer Ge zoudt mij een groot genoegen doen als ge mg een zeker werkend vergift wilde verknopen waarmee ik mijn lievelingshond zonder pijn kan dooden Het arme dier is ziek en lijdt veel pgn Het spijt mg u te moeten zeggen dat wg geen vergift mogen afgeven aan een onbekend heer dit doen wij ook nooit Ik kan u echter het adres geven van iemand die u in dit geval van dienst kan zijn Bij deze woorden reikte de pfovisor hem een fraaie adreskaart over De advocaat verliet den winkel en gaf de kaart aan den koetsier met bevel naar het opgegeven adres te rijden De koetsier las Louis Toubier kameijager Behandelt honden katten en kamervogels Eue de Rivoli Wij zullen den advocaat niet volgen bij zijn bezoek aan de inrichting van mijnheer Toubier doch alleen vermelden dat hij na een half uur in bet bezjt was van een poeder die in wijn of water kon opge zonden ook zullen zij op aanvrage gaarne kosteloo een of meer exemplaren verstrekken van de circulaire waaraan het b M ande is ontleend Zij uiten teHMte Aa meening dat goed ontwikkelde en bescukde mannen Ag onze koopvaardijvloot eene zeer goede maatschappelijke positie kunnenverkrijgen en dat de onder bun besïuul staandeKweekschool voor de Zeevaart den weg daartoeopent In den Noordelijken Kaukaeus is aan de kust der Zwarte Zee in anderhalf jaar eene handelstad verrezen die eene schoone toekomst tegemoet gaat Het onbeteekenende dorpje Novorossisk is namel k door den aanleg van eene spoorweg verbinding die het met den hoofdweg tusschen Kostoff en Vladikavkas verbindt in dat tijdperk eene voorname aitvoerplaats van granen geworden De haven is in elk jaargetijde voor de scheepvaart open door twee reusachtige piers met bovengronds spoorweg voor snelle inlading van groote stoombooten geschikt gemaakt en door een golfbreker tegen de sterke zuidelijke winden beschermd Pakhuizen die 65 000 tonnen koreu kunnen bevatten zijn in de onmiddelijke nabijheid der haven aangebouwd en electnscbe verlichting maakt de inscheping ook bij nacht mogelijk waardoor eene ruimte van 3 dagen voldoende is om de grootste stoombooten te beladen Daar bovendien de douanerechten laag zijn gestold maakten gedurende de eerste zes maanden dezes jaars 70 groote stoombooten waaronder 46 Ëngelschen onder vreemde vlag benevens 217 Kussische atoombooten en 148 zeilschepen van deze nieuwe en zeer welkome gelegenheid gebruik tot uitvoer van granen tot een gezamenlijk bedrag van bijna T millioen gulden Behalve granen wordt nog in groote hoeveelheid cement uitgevoerd die in den vorm van de meest gezochte kleisoorten in den geheelen omtrek wordt aangetroffen en slechts eene zeer eenvoudige verbakkicg heeft te ondergaan om voor den uitvoerhandel geschikt te zijn Dit artikel wordt meestal door het Bussisch Gouvernement zelf aangekocht Bij voortgaande ontwikkeling schijnt voor deze jonge haVenplaats eene schoone toekomst weggelegd te zgn Buiteolaodsch Overzicht Men weet dat bij djn aanvang van de zitting der Fransche Kamer eeu mislukte poging werd aangewend om de rechterzijde weer evenals vroeger onder Mackau te vereenigen De scheuring onder de conservatieven is nu een feit De royalisten hielden afzonderlek vergadering De uitnoodigingea waten aan 87 hunner met uitsluiting van den heer Mackau en de zijnen gericht doch slechts de helft verschenen o a mgr Freppel Eenstemmig werd besloten dat men zyn rolkomen zelfstandigheid hernemen moest Ook werd om alle dubbelzinnigheid en gelgk oen der sprekers zich uitdrukte alle afvalligheden in de couloirs te voorkomen de naam aangenomen van Groupe royaliste Eeu oommissie werd belast met do vaststelling van een reglement Aan den anderen kant hebben nu de geestverwanten van Mackau ook een onafhankalgka vereeniging opgericht Men begrijpt dat da republikeinen met vreugde zoo iets vernemen zg hebben reeds lang op de scheiding van de royalisten en Bonapartieten gehoopt Als derde vereeniging verwacht men nu nog een öonstitutioneele rechter lost worden en binnen drie minuten zonder pijn den dood veroorzaakte Mijnheer Toubier ontving een flinke om geld om zijn poeder en hield het daarom voor plicht de voordeeligste manier vdbr het gebruik op te geven Ten slotte drong bij den advocaat eenige ndreskaarten o n om die in Engeland onder zgne kennissen te verp spreiden Toen da advocaat in het rijtuig stapte had hg in zijn portefouille het hooggeroemde poeder van mijnheer Toubier een plaatsje gegeven bij het portret van Jan dat hem nooit verliet Hij was nu gereed voor de reis naar Dnitschland en reed regelrecht naar het Strnatsburger station De Rijnboot no 21 bereikte eindelijk Dusseldorf Sedert het vertrek uit Rotterdam bad men niet ds regen gehad Er is niets zoo vervelend als een stoombootreis van Rotterdam naar Dusseldorf bij regenachtig weder De meeste reizigers zgn dan ook slecht geluimd en wandelen neerslachtig hoen en weer in de bovendekskajuit Bijna allen zijn Londensohe heeren die hun jaarlijksche reis langs den Rijn doen Voor hen komt geen andere weg naar Zuid Duitschland in aanmerking dan die langs de schilderachtige oevers van den grootvorjt van Europa s stroomen Aan het eene einde van de kajuit wandelt een lang flink gebouwd heer regelmatig heen en weer Jfordi vervolgd zijde waarvan al de verzoeningsgezinde conservatieven lid zullen worden Betreffende de wgze waarop het geschil tusschen Engeland en Portugal zal worden uitgemaakt komt men nog niet veel verder Dit echter wordt algemeen als zeker beschouwd dat men geen ernstige gevolgen van het geschil behoeft te duchten daar zoowel de Engelsohe als de Portugeesche regeering zich laat leiden door het ernstige streven om den ouden strgd tusschen beide staten over hun bezitting in Betreffende het punt van geschil heeft nu ook de heer Oscar Lenz de bekende Oostenrijksche reiziger zijn oordeel gezegd Professor Lenz gelooft dat de Portugeezen zich eerst sedert kort met het gebied van de Shiró en het Nyassa meer hebben bemoeid En deze bemoeiing bepaalde zioh nog hoofdzakelijk tot het heffen van zware invoerrechten op Europeesche koopwaren welke door ranscBo Nederlandschu en Engelsohe handelaars werden ingevoerd Nu is de handel op Shiró die uit het Nyassameer stroomt bijna geheel in banden van een £ ugelsche maatschappij welke in enge betrekking staat met het zendelingenstation bij het meer Beide staan onder beheer van een Schot Stephenson en deze heeft steeds de aanspraken der Pqrtugeezen op het groote gebied bestreden Daarbij komt nu nog de nieuwe Engelsshe Zuidafrikaansche Maatacbappij die het land in bezit heeft genomen van Bechuanaland tot de Zambesi en dit onder bescherming der Engelsohe regeering heeft gesteld Dit gebiedt dringt als een wig tusschen de Portugeesche Icolonicn op Afrika s Oost en Westkust en daardoor worden natuurlijk de moeielijkheden nog vermeerderd Volgens professor lionz zal het bg de iliplomatieke besprokingen over deze quaestie in de eerste plaats aankomen op het vaststellen van de grens der Portugeesche bezitting in Zuid Oost Afrika De Engelsche regeering moet daarbij rekening houden met de oude rechten der Portugeezen die het land ontdekten maar tevens kunnen de Portugeezen de aaDspraken niet ontkennen welke do Afrikaansche Kyassa maatschappij zich door haar handel in dit gebied heeft verworven lu elk geval zal het dus wel gernimen tijd duren voordat de diplomatie al deze quaesties heeft onderzocht en uitgemaakt Reeds maakten wij melding van het telegram van de Braziliaansche regeering aan den gezant te Parijs en door dezen in de Temp openbaar gemaakt waarin men wordt gewaarschuwd tegen de berichten over een militair oproer dat terstond door de republikeinsche regeering werd onderdrukt 7it de Engelsohe bladen blijkt nu waarop deze mededeeling doelt De Neic York Times deelt een telegram mede uit Bio de Janeiro waarin wordt gemeld dat in de hoofdstad eeu oproer is uitgebroken onder het garnizoen Daarin wordt zeUs gesproken van oproerigi regimenten op wie de vertegenwoordigers der regeering lieten schieten Tevens wordt er bij gevoegd dat do telegrammen die naar het buitenland worden verzonden nu aan een strenge censuur worden onderworpen Volgens het regeoringstelegram echter had dit oproer niet veel te betuekenen on werd de beweging terstond onderdrukt Om de juiste beteekenis van het voorval te kunnen beoordeelen dienen dus nadere berichten te worden afgewacht Brieven uit de Hoofdstad Amsterdam 20 Dec 1889 Zelden heeft eenige brand hier aanleiding gegeven tot zooveel gesohrgf en gewrijf als die welke de vorige week drie huizen in de Kalverstraat verwoest heeft Niet alleen de omvang van den brand de vernietiging van een onzer grooto hotels en restaurants het omkomen van een kind veroorzaakten dien diepen indruk Over dergelgke feiten pleegt men heel gauw uitgepraat te zgn Als de een gezegd heeft t is vorsohrikkelgk I de ander t i treurig en een derde t is vreeselgk I is het geaprek uit tenzg er iemand in het gezelschap zgn mocht die den brand zelf gezien heeft en dus meer bizonderheden weet Maar na den eersten dag als de dagbladen alles meegedeeld hebben is dit uit Hier echter begon het gepraat toen eerst goed Er ni een kwestie ontstaan een persoonlijke kwestie Er bleek een ernstig verzuim gepleegd De assutent dokter in ons Binnengasthuis dr Ham was oor de rechtbank der publieke opinie aangeklaagd van onmenichlievende behandeling der jonge dame die na dien nacht gepoogd te hebben haar broerlje te ledden met brandwonden bedekt naar het Binnengasthuis was gebracht Hier zou die doktor allereerst zich twintig minuten hebben laten wachten vervolgens oppervlakkig onderzocht en daarna geweigerd hebben haar in het gasthuis op te nemen omdat zij als Israeliete in het Israelietisoh gasthuis behoorde verpleegd te worden En toen nu gevraagd was haar dan zoo lang in de wachtkamer die evenwel koud was te mogen doen blijven tot er een rgtuig gehaald zou zijn zou dit geweigerd zgn Zij moest maar buite n wachten in de sneeuwjacht en ook geen dekeba tot bedekking mochten worden meegegeven Dit verhaal door een verontwaardigd bloedverwant in het Handelsblad met kalmte gedaan wekte als begrijpelijk was de algemeene verontwaardiging Men hoorde over niets anders spreken dan over de inhumaniteit en plichtsverzaking van den geneesheer die eene patiënte en dat nog wel zulk een moedig dapper meisje zóó onbarmhartig had durven behandelen En die verontwaardiging wies tot een stroom van kleine beekjes die den heer Ham dreigde te verzwelgen Zelfs drong dio door tot in onzen anders zoo kalmen Raad Onze burgemeester had met buitengewonen ijver aanstonds een onderzoek doen instellen en begon nog voor men hem er naar gevraagd had met de mededeeling van een rapport der heeren Prof Korteweg dr Zoegers directeur van het ziekenhuis en dr Quanjer den doctor die de patiënte later thuis had behandeld Zij verklaarden daarin dat de docter wellicht bij het leggen van het verband de wonden wat licht had ingezien doch zijn behandeling gelukkig geen nadeelige gevolgen had gehad Met dat al wilde onze burgervader schoon Prof Korteweg van den jongen docter een zeer gunstig getuigenis aflegde hem niet bepaald in bescherming nemen keurde het lange wachten van 20 min af en verklaarde dat er inmiddels gezorgd was voor een meer nabijgelegen slaapvertrek voor den dokter die de wacht had voor verwarming van de wachtkamer enz Maar hiermee met voldaan spreken de heeren Willenraier en Sassen zeer scherp over des doctors inhumaniteit waarbij zioh om een enkel maal ook iets te zeggen het radicale lid de heer Becker aansloot terwijl dr Berns verklaarde dat de geneesheer waar hij ook sliep in elk geval binnen vijf minuten in de wachtkamer had kunnen zijn Hef heftigst was de heer Sasten die het ontslag van dr Ham vroeg wat den burgemeester de opmerking ontlokte dat in elk geval een enkele misgreep niet zóó sterk mocht worden veroordeeld dat zij tot vernietiging leidde van de toekomst eens jongen mans wiens verloden onberispelijk was En hg verzocht geen besluit te nemen voor hij nog een verder onderzoek zou hebben doen instellen En zoo geschiedde het Doch wie meenen mocht dat de zaak hiermee uit was bedroog zich Nog dienzelfden avond wgdde het Handelsblad een heele kolom aan deze zaak en kwam toen ook tot de slotsom dat dr Ham na bewijs te hebben gegeven van onvoldoende menschenliefdo niet langer een taak kon blgven waarnemen zoo gewichtig als de hem toevertrouwde die menschenliefdè vepr alles vorderde Eene zeer sterke oonolusie voor een bhwl dat met zgn veroordeelingen van ambtenaren anders niet heel vlug is en evenals onze burgemeester trouwens hen steeds de hand boven het hoofd houdt Vooral politiebeambten ook waar die erger dingen gedaan handen dan dr Ham en minder voor hun taak geschikt zgn gebleken Maar het ambt van den geneesheer is eene zaak van humaniteit en dat is een van die dingen waar het Handelsblad dat wel iets jongejufferachtisrs heeft mee pleegt te schwarmen Bovendien is in dergelijke gevallen de publieke opinie dadelijk op de hand van wie het heftigst zich verontwaardigd toont en de meest afdoende conclusie neemt Het publiek heeft aan niets zoo het land als aan halfheid en eene finale executie behoort al is het eene louter moreele oodaijks de afschaffing van de doodstraf tot de meest geliefkoosde divertissementen welke fmen kent En nu zeg ik niet dat de redactie hier alleen met de wolven huilde en er zelf niet van meende maar ik kan toch ook niet nalaten te gelooven dat er een beetje politiek achter zat Te eer omdat in den aanvang de zaak zoo was voorgesteld als was de patiënte geweigerd omdat zij als Israeliete in het gasthuis van haar gezindte moest worden opgenomen zoodat hot den schijn had gekregen als was hier eene geloofskwestie in het spel En wel had de burgemeester zich gehaast te verklaren dat iets dergelijks geheel niet in het reglement stsnd maar do moening was uitgesproken en had begrijpelgkerwgze ontstemming gewekt bg het Israëlitisch deel onzer bevolking Dit nu behoort meest tot de pnrtg van het Handelsblad en zoo gebeurde het dat het orgaan ofschoon zelf aanstonds de geloofskwestie écarteerend sterker dan wellicht anders gebeurd zou zijn partg trok tegen dr Ham die zulk een tairgk deel onler bevolking bizonder tegen üch had ingenomen Maar wij hebben in onze goede stad nog een courant Be AtiwUriammer orgaan van de oppositie Dit blad telt weinig Israëlietisohe lezers en vindt b dit deel der bevolking weinig steun Ook heeft het zich tot taak gesteld elke zaakjuist precies andersom te behandelen als de burgemeester en Het Handeltblad Stel nu dat beiden dr Ham in hun bescherming genomen haddon wat traditioneel ware geest dan zou de Amsterdammer op den scherpen toon dien het machtig is hun hebben toegevoegd dat zij natuurlijk den beambten weer de hand boven het hoofd moesten houden enz Maar toen zij den jongen dokter hadden hard gevallen kwam den dag na de gemeenteraadszitting De Jtiuterdamiiier aan met een artikel waarin werd verhaald van een onderzoek door de redactie ingesteld en waarbij o a uit de verklaringen van twee oppassers in het gasthuis was gebleken dat niet 20 maar 7 a min na de aankomst van de patiënte de dokter was verschenen dat hij haar eerste hulp verleend had en van wegzenden geen sprake kon zijn omdat géén opneming gevraagd was en de weigering tot het meenemen van dekens buiten hem om door den oppasser volgens diens instructie geweigerd was nadat do dokter zich verwijderd had en de patiënte wachtte op do komst van een rijtuig Nu had het eerste verband volkomener aangelegd kunnen zijn geweest maar dit had geen nadeelige gevolgen gehad en ten onrechte had men de fouten van den gasthuisdienst op rekening van den jongen dokter gesteld 0n hem tot zondebok gemaakt Wat in deze verdediging opviel was allereerst dat zij zoo laat kwam Bij den grooten ijver anders door den reporter rechercheur en de redactie van dit blal aan den dag gelegd trof het dat zg gewacht hadden met iets te zeggen tot de andere partij zich zeer beslist had uitgelaten en dit eigen onderzoek pas drie dagon na het gebeurde na de gemeenteraadszitting had plaats gegrepen Maar bovendien dat dit blad thans tegen het officieel rapport en de verklaringen van twee begeleiders der patiënte in het tijdstip van 20 min op 7 stelde en dat op gozag van twee oppassers in het gasthuis die zeker zoo do andere getuigen door hun verontwaardiging wat tot overdrijving geneigd waren geweest niet minder reden hadden om op hun beurt te vergoelijken es die dan toch zeker ook door den burgemeester of directeur zullen gehoord zijn En wie het verhaal van het gebeurde in De Amterdammer met aandacht las kon toch ook geen anderen indruk krijgen dan dat de dokter laat komend weinig zeggend het verband onvoldoende aanleggend en weer gauw vertakkend nog zonder zich te hebben vergewist en te hebben gewacht of de lijderes wel behoorlijk en met de noodige zorg vervoerd zou worden het geheele geval e bagatelle had genomen en zich niet gekweten had met die toewijding welke men van hem had mogen vergen Nu is op zich zelf wanneer men weet wat voor liederlgke personen gewoonlijk s nachts in het gasthuis gebracht worden en daarbij ook eenige rekening houdt met de menschelijke natuur die aan stemmingen onderhevig blijft één oogenblik van nonchalance en nurkschheid in een geneesheer nog juist geen aanleiding om hem zoo heftig aan te vallen als gedaan was Nog minder wanneer gelijk nu uit later afgelegde verklaringen blgkt dr Ham inderdaad vroeger bewijzen heeft gegeven dal hg zijn roeping ook heel anders weet te grijpen En heel terecht zeer zeker heeft De Amsterdammer er op gewezen dat fouten in de inrichting van het gasthuis niet den dokter maar den uirecteur te wgten zijn Want het ia nu eenmaal een geluk dat elke oppositie zelfs de meest gezochte de eenzijdigheid en overdrgving van den tegenstander doet uitkomen Maar met dat al blijft het karakteristiek dat De Amsterdammer heel ea al niet verkeerds kan vinden in de handelwijze van den dokter hem absoluut in bescherming neemt en zelfs zoover gaat van op den toon der verontwaardiging thans op zijn beurt volkomen eerherstel voor hem te vragen Zoo wordt dr Ham voor dit blad tot een stok waarmee het op den rug van zijn erfvijanden slaat Gelijk het Handelsblad eene beweging tegen hem steunde zoekt de Amsterdammer er een voor hem te doen ontslaan Aan beide zgden overdrijving miskenning van den juisten toestand Had ik ongelijk toen ik voorop stelde dat ook deze zaak helaas weer misbruikt wordt tot politiek wapen En zoo gaat het ongelukkig in alle dingen Wie niet uit eigen oogen heeft loeren zien wordt de dupe van de historie Gelukkig zal als de storm bedaard is ook het publiek wel loeren begrijpen hoe ver aan beide zgden de waarheid gaat en zooals ik zei heeft de stelselmatige oppositie althans dit voor dat zg het zweren bij z n eigen krant onmogelijk maakt en dwingt tot zelfstandig overwegen Gbusbk V Aemstil uurserlijke Stand Haastrecht OEBORSN Arir ondsra 6 van der Laden en A Vlok Wilhalmina oudera A HeyoemBa ea J Tmk